Tài liệu 147 hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty kd nhà số 3

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Hệ thống đang quá tải...vui lòng truy cập lại sau.

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh LêI Më §ÇU Khi bíc vµo nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc th× mäi tæ chøc ,thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ,kh«ng cßn c¬ chÕ bao cÊp “ xin cho “.Thªm vµo ®ã lµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng bíc æn ®Þnh ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ sù ra nhËp AFTA tiÕn tíi c¾t gi¶m thuÕ trong quan hÖ bu«n b¸n gi÷a c¸c níc trong khèi .§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ®ã ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tù ®æi míi ®Ó phï hîp ,thÝch nghi trong m«i trêng thay ®æi .Mét trong nh÷ng ®iÒu cÇn thay ®æi ®ã lµ sù s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n trÞ trong tæ chøc .Bëi lÏ bé m¸y qu¶n trÞ lµ bé phËn quan träng ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÓu qu¶ .Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp lµ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao ,sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh s¶n xuÊt .§ång thêi t¹o ra bé m¸y gän nhÑ ,linh ho¹t n¨ng ®éng ,lu«n cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong tõng giai ®o¹n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Sau thêi gian nghiªn cøu häc tËp ,trang bÞ kiÕn thøc t¹i trêng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh Doanh Nhµ Sè 3 em ®· chän ®Ò tµi : "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3 cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ,thèng kª ,ph©n tÝch sè liÖu, ®· ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3 nh»m gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt ,th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. Ph¹m V¨n Hïng 1 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng I:Tæng quan vÒ c«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 3. Ch¬ng II :C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. CH¦¥NG I TæNG QUAN VÒ C¤NG TY KINH DOANH NHµ Sè 3 1. giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 33/TTg ngµy 05/02/1993 cña Thñ t íng chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn qu¶n lý quü nhµ ë thuéc Së h÷u Nhµ n íc Ph¹m V¨n Hïng 2 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh sang ph¬ng thøc kinh doanh. T¹i ®iÒu 3 QuyÕt ®Þnh cã ghi: “ Giao Chñ tÞch UBND TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng s¾p xÕp tæ chøc l¹i c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý cho thuª nhµ thuéc ngµnh nhµ ®Êt ®Þa ph¬ng thµnh c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc theo NghÞ ®Þnh 388 H§BT ngµy 20/11/1991 cña Héi ®ång Bé tr ëng ®Ó tæ chøc kinh doanh quü nhµ thuéc së h÷u Nhµ n íc do ngµnh nhµ ®Êt ®Þa ph ¬ng qu¶n lý “ C¨n cø NghÞ ®Þnh 61/CP ngµy 05/07/1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. Ngµy 06/08/1994 UBND Thµnh phè Hµ néi ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 1581/Q§ - UB thµnh lËp C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý nhµ cò ( XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Thanh Xu©n 0 Kim Giang, xÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Tõ Liªm, xÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Gia L©m - §«ng Anh). C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Së Tµi nguyªn m«i trêng vµ Nhµ ®Êt Hµ néi, thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ph¸p luËt qui ®Þnh. Tªn c«ng ty :C¤NG TY KINH DOANH NHµ Sè3. Tªn Quèc TÕ : HOUSING BUSINESS COMPANY No3 Tªn ViÕt T¾t : HOBUCO3. - C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i: 212 TrÇn §¨ng Ninh- CÇu GiÊy- Hµ Néi. -Tel: 04 . 8338021 _Fax: 04.8337992. _E_mail kdnd_hcl@fpt.vn _ Tµi kho¶n: 7933-0099B t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi _ Website: hanoihou.com. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh : _T vÊn nhµ ®Êt ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n . _T vÊn ®Çu t ,x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng nghiÖp . _X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ,h¹ tÇng ®« thÞ vµ c¸c khu d©n c . _LËp tæng mÆt b»ng quy ho¹ch ,thiÕt kÕ kÜ thuËt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp . C«ng ty ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých Nhµ níc, lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých ngêi lao ®éng, trong ®ã lîi Ých cña CNVC lµ ®éng lùc trùc tiÕp. Ph¹m V¨n Hïng 3 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 1.2.1 Chøc n¨ng a/ LÜnh vùc qu¶n lý: - Tæ chøc tiÕp nhËn, qu¶n lý, ký hîp ®ång cho thuª nhµ thuéc quü nhµ cña Nhµ níc giao. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nhµ cña UBND Thµnh phè Hµ néi. b/ LÜnh vùc kinh doanh ph¸t triÓn nhµ: - C¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng diÖn tÝch nhµ hiÖn ®ang ®îc giao qu¶n lý ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. - Mua nhµ cña c¸c chñ së h÷u kh¸c ®Ó söa ch÷a c¶i t¹o, n©ng cÊp, t¨ng thªm diÖn tÝch ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. - Tæ chøc x©y dùng nhµ ë theo kÕ ho¹ch vµ qui ho¹ch ®îc duyÖt. Khai th¸c quü ®Êt chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng cho khu ®Êt, x©y nhµ míi ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. - Tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô t vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ cöa, thñ tôc hµnh chÝnh trong mua b¸n, chuyÓn nhîng nhµ. - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë qui m« võa vµ nhá. 1.2.2 NhiÖm vô - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, tù bï ®¾p chi phÝ, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao, lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc trªn c¬ së khai th¸c hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi. Tæ chøc tèt ®êi sèng cho CBCN vµ mäi ho¹t ®éng x· héi. Cã kÕ ho¹ch båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp cña CBCNV. - Më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. - B¶o vÖ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng, tham gia viÖc gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi, lµm trßn nhiÖm vô quèc phßng, tu©n thñ ph¸p luËt, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ níc, b¶o toµn vµ kh«ng ngõng t¨ng trëng vèn cña C«ng ty. 2. c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Ph¹m V¨n Hïng 4 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc HC Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phã Gi¸m ®èc KT Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trùc tuyÕn XÝ nghiÖp kd nhµ Thanh Xu©n - Kim Giang Phßng qu¶n lý nhµ Phßng TiÕp nhËn b¸n nhµ 61/N§ - CP Phßng t vÊn dÞch vô Phßng qu¶n lý c¸c dù ¸n Ban x©y dùng vµ kinh doanh nhµ Ghi chó: Ph¹m V¨n Hïng XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Tõ Liªm QTKD - 5Tæng hîp 43A XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Gia L©m - §«ng Anh Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Víi tæng sè CBCNV toµn C«ng ty lµ: 601 ngêi, Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 bao gåm: * Ban gi¸m ®èc C«ng ty - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND Thµnh phè, tríc Gi¸m ®èc Së Nhµ ®Êt vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. - Hai phã Gi¸m ®èc gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng chøc n¨ng cña v¨n phßng C«ng ty: 1). Phßng TCHC - Qu¶n lý tæ chøc c¸n bé cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng ph©n cÊp cña Së Nhµ ®Êt. - Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, thi ®ua khen thëng, kû luËt ®µo t¹o,... - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. Ph¹m V¨n Hïng 6 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh 2). Phßng Tµ× vô BiÓu 2: S¬ ®å tæ chøc kÕ to¸n KÕ to¸n trëng Thñ quü Ghi chó: KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ë ®éi x©y dùng,ban qu¶n lý dù ¸n : Quan hÖ trùc tuyÕn Nguån: Phßng tµi vô . - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c thèng kª th«ng tin kÕ to¸n vµ hÖ thèng kinh tÕ trong C«ng ty, ph©n tÝch c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p cho l·nh ®¹o, trong kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖn tríc Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt. Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖn vô cô thÓ cho tõng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: Lµ ngêi phô tr¸ch c«ng viÖc kÕ to¸n, gi¶i quyÕt mäi viÖc khi kÕ to¸n trëng ®i v¾ng. Mäi b¸o c¸o giÊy tê tõ c¸c ®éi, c«ng tr×nh dù ¸n ®Òu ph¶i qua kÕ to¸n tæng hîp xem xÐt vµ ®Ò lªn kÕ to¸n trëng ký duyÖt. KÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn c¸c lÜnh vùc: KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n gi¸ thµnh, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH, b¸o c¸o quyÕt to¸n. -Thñ quü: cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt, xuÊt nhËp quü. -KÕ to¸n thanh to¸n: ®¶m nhËn viÖc thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n vµ néi bé trong c«ng ty. -KÕ to¸n c¸c ®éi x©y dùng vµ ban qu¶n lý dù ¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô t¹i ®¬n vÞ m×nh, cã nghÜa vô b¸o sæ lªn phßng kÕ to¸n vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña kÕ to¸n trong C«ng ty vµ kÕ to¸n trong C«ng ty vµ kÕ to¸n trëng. Ph¹m V¨n Hïng 7 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong C«ng ty theo chÕ ®é hiÖn hµnh . - XÐt duyÖt c¸c kho¶n chi tiªu, qu¶n lý phÝ theo ®óng chÕ ®é. - LËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ víi Nhµ níc. 3). Phßng Qu¶n lý nhµ: - TiÕp nhËn vµ xÐt duyÖt c¸c yªu cÇu d©n nguyÖn, d©n sù cña c¸c XÝ nghiÖp chuyÓn lªn C«ng ty. - Tæ chøc híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy chÕ, v¨n b¶n ph¸p quy do Nhµ níc, UBND Thµnh phè, Së Nhµ ®Êt ®· ban hµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng c«ng viÖc thuéc gãc ®é qu¶n lý nhµ. 4). Phßng KÕ ho¹ch kü thuËt: - LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc tr×nh Së Nhµ ®Êt xÐt duyÖt. - KÕt hîp víi phßng Kinh tÕ tµi chÝnh ph©n bæ c¸c nguån vèn Söa ch÷a c¶i t¹o hµng n¨m cho c¸c XÝ nghiÖp theo kÕ ho¹ch ®îc Gi¸m ®èc Së duyÖt. - KiÓm tra thiÕt kÕ dù to¸n tríc khi giao nhËn thÇu söa ch÷a c¶i t¹o, nghiÖm thu quyÕt to¸n c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo qu¶n lý söa dông theo sù ph©n cÊp cña C«ng ty. - Thùc hiÖn vµ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó c¶i t¹o n©ng cÊp më réng diÖn tÝch nhµ C«ng ty ®ang qu¶n lý cho thuª nhµ b»ng nguån vèn kh¸c nhau. - XÐt duyÖt c¸c yªu cÇu xin phÐp x©y dùng, söa ch÷a c¶i t¹o cña c¸c hé d©n thuª nhµ vµ c¸c c¬ quan thuª nhµ ®Ó tr×nh KTST Thµnh phè xÐt duyÖt. - Tham mu cho Ban Gi¸m ®èc mäi viÖc vÒ x©y dùng vµ söa ch÷a c¶i t¹o ph¸t triÓn nhµ trªn ®Þa bµn C«ng ty ®ang qu¶n lý. - KiÓm tra híng dÉn c¸c thñ tôc c¬ b¶n trong söa ch÷a duy tu vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®îc Së vµ Thµnh phè giao. 5). Phßng TiÕp nhËn B¸n nhµ 61/N§_CP: - LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ c«ng t¸c b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61 /N§_CP vµ tiÕp nhËn nhµ tù qu¶n xin chuyÓn giao. - Ph©n bæ kÕ ho¹ch b¸n nhµ, tiÕp nhËn nhµ cho c¸c XÝ nghiÖp. Ph¹m V¨n Hïng 8 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - Tham mu cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi tiÕp nhËn vµ B¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc. Ph¹m V¨n Hïng 9 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh * C¸c xÝ nghiÖp ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty BiÓu3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y xÝ nghiÖp Gi¸m ®èc XN PG§ hµnh chÝnh PG§ kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng vËt t §éi ®iÖn, §éi s¾t thÐp §éi méc Nguån:Phßng tµiníc vô. Ghi chó: : Quan hÖ trùc tuyÕn §éi nÒ Phßng kinh tÕ kü thuËt §éi… 1). C¸c XN Kinh doanh nhµ Thanh Xu©n ,_Kim Giang ,Tõ Liªm ,Gia L©m §«ng Anh - Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt quü nhµ ®îc C«ng ty giao vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ diÖn tÝch cho thuª, tæ chøc tèt viÖc thu tiÒn cho thuª nhµ. - LËp kÕ ho¹ch b¸n nhµ, tiÕp nhËn nhµ vµ c¸c kÕ ho¹ch dù to¸n kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61/N§_CP. - Thùc hiÖn viÖc b¸n nhµ theo ph©n cÊp cña C«ng ty trªn ®Þa bµn XÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ cho thuª. - Tæ chøc ®iÒu tra, kh¶o s¸t lªn ph¬ng ¸n, dù to¸n söa ch÷a c¶i t¹o, ph¸t triÓn nhµ theo côm tuyÕn trong ®Þa bµn qu¶n lý ®îc giao. - Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a c¶i t¹o nhµ ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng quy tr×nh , quy ph¹m kü thuËt, biÖn ph¸p an toµn thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng theo kÕ ho¹ch giao. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ níc. 2). Ban X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ: Ph¹m V¨n Hïng 10 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - Tæ chøc thi c«ng c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, dù to¸n vÒ söa ch÷a duy tu nhµ mµ C«ng ty giao. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ do C«ng ty giao. - ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é lËp hå së hoµn c«ng, b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ kÕt qu¶ h¹ch to¸n kinh doanh cña XÝ nghiÖp. - Chñ ®éng khai th¸c, nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã qui m« võa vµ nhá. 3). V¨n phßng t vÊn dÞch vô: - T vÊn, dÞch vô mua, b¸n, cho thuª nhµ ®Êt. - T vÊn thñ tôc ph¸p lý vÒ nhµ ®Êt. - Mua b¸n nhµ ®Ó c¶i t¹o, x©y dùng l¹i ®Ó kinh doanh, huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n vÒ nhµ ®Êt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña V¨n phßng. 4).Phßng qu¶n lÝ c¸c dù ¸n. Phßng qu¶n lÝ c¸c dù ¸n cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng ,tæ chøc vµ triÓn khai chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt ,chÊt l îng c¸c c«ng tr×nh ,c«ng t¸c qu¶n lÝ m¸y mãc ,thiÕt bÞ vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Ngoµi ra phßng cßn x©y dùng vµ chØ ®¹o c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ, øng dông c«ng nghÖ míi ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,x©y dùng quy ®Þnh, híng dÉn, thùc hiÖn vµ chñ tr× ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p trong toµn c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm vÒ vèn, tµi s¶n, trang thiÕt bÞ: Trong qu¸ tr×nh h¬n s¸u n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. TÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 94.490.429.300 ®. Vèn cña C«ng ty ®îc h×nh thµnh b»ng lîi nhuËn thu ®îc tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. Hµng n¨m C«ng ty ®· nép cho Ng©n s¸ch Nhµ níc h¬n Hµng choc tû ®ång. Tµi s¶n cña C«ng ty bao gåm: Vèn lu ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng, ph¬ng tiÖn ®i l¹i do UBND thµnh phè giao. Ph¹m V¨n Hïng 11 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Nãi chung cë së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cña C«ng ty vÉn cßn s¬ sµi cha ®ñ ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 4 : Nguån vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 3 §¬n vÞ : §ång ChØ tiªu A.Vèn lu ®éng 1/TiÒn 2/Ph¶i thu 3/Hµng tån kho 4/TSL§ kh¸c B.Vèn cè ®Þnh 1/TSC§ Tæng nguån vèn N¨m 2001 51.173.103.544 2.609.252.207 27.309.016.689 19.058.010.342 3.996.824.306 39.505.317.959 39.505.317.959 90.678.421.503 N¨m 2002 56.525.823.639 3.934.792.939 32.933.629.254 48.654.023.353 4.003.378.093 32.549.506.233 32.549.506.233 93.075.329.872 N¨m 2003 56.115.928.196 3.920.638.728 31.066.307.445 19.010.937.979 3.118.044.044 37.888.870.366 37.888.870.366 94.004.798.562 N¨m 2004 58.549.959.317 4.005.813.391 31.540.685.479 19.780.456.742 3.026.532.976 37.217.407.999 37.217.407.999 94.670.896.557 Nguån:Phßng tµi vô Theo b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2001 vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ 90.678 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2002 nguån vèn kinh doanh ®· bÞ gi¶m 6,49% trong ®ã vèn cè ®Þnh gi¶m 18,61% vµ vèn lu ®éng t¨ng 2,48%.N¨m 2003 lîng vèn cè ®Þnh t¨ng 15,66% vµ vèn lu ®éng gi¶m 2,82% do ®ã tæng vèn t¨ng 929 triÖu ®ång t¬ng øng t¨ng 4,02%.Sang n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh t¨ng 666 triÖu ®ång hay t¨ng 2,77% trong ®ã vèn cè ®Þnh t¨ng 328 triÖu ®ång hay 3,3% vµ vèn lu ®éng t¨ng 2,39%. B¶ng sè liÖu biÓu hiÖn sù t¨ng,gi¶m nguån vèn BiÓu 5 :Tèc ®é t¨ng ,gi¶m nguån vèn qua c¸c n¨m N¨m Tèc ®é t¨ng gi¶m vèn lu ®éng Tèc ®é t¨ng gi¶m vèn cè ®Þnh Chªnh lÖch(tr®) % Chªnh lÖch(tr®) % 2002/2001 352 102,5 -1.955 81,38 2003/2002 -409 97,17 1.339 115,66 2004/2003 337 102,39 328 103,3 2.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ thÞ tr êng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng: C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh nhµ nªn s¶n phÈm cña C«ng ty lµ nhµ cöa, ®Êt ®ai vµ c¸c dÞch vô vÒ nhµ ®Êt. Kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, c¸c hé d©n sinh sèng trªn ®Þa bµn c¸c QuËn Thanh Xu©n Kim Giang,Tõ Liªm Gia L©m §«ng Anh Do c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh díi sù chØ ®¹o cña Nhµ níc, qu¶n lý quü ®Êt c«ng cña Nhµ níc nªn cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng, ho¹t ®éng ë ®©y theo tÝnh chÊt c«ng Ých. HiÖn t¹i nhu cÇu vÒ nhµ ë trªn ®Þa bµn ba QuËn ( Thanh Xu©n ,Kim Giang , ®«ng Anh, Tõ Liªm ) nãi riªng vµ toµn Thµnh phè nãi chung lµ rÊt lín. Ph¹m V¨n Hïng 12 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh ViÖc di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó phôc vô cho viÖc x©y dùng ph¸t triÓn nhµ theo quy ho¹ch cña Thµnh phè còng rÊt cÇn nhiÒu diÖn tÝch nhµ ë míi ®Ó ®¸p øng. §ång thêi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2010 cña Thµnh uû Hµ néi vµ UBND Thµnh phè lµ rÊt lín. §Ó ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu trªn, C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3lu«n tËp trung qu¶n lý tèt quü nhµ hiÖn cã, lu«n khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån vèn ®Ó duy tr× söa ch÷a c¶i t¹o ph¸t triÓn nhµ, ®Çu t x©y dùng c¸c khu nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª, ®ãng gãp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2000 - 2010 cña UBND Thµnh phè Hµ néi. ThÞ trêng nhµ ë lµ biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh ®iÒu hoµ gi÷a nhu cÇu víi tiªu dïng, gi÷a c¬ së vËt chÊt víi nguån vèn. C¬ chÕ thÞ trêng nhµ ë g¾n liÒn víi c¸c nh©n tè cè h÷u cña nã lµ gi¸ c¶, vÞ trÝ, chÊt lîng, quan hÖ cung cÇu cña chu kú kinh tÕ. TÊt c¶ c¸c nh©n tè ®ã cã t¸c ®éng díi sù chi phèi cña c¸c qui luËt thÞ trêng vµ m«i trêng c¹nh tranh. Quan hÖ cung cÇu cßn ®iÒu tiÕt sö dông tiÒm n¨ng, môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy t¨ng trëng. Doanh nghiÖp nh mét thùc thÓ sèng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Thñ ®« Hµ néi mét trong nh÷ng Thµnh phè ®«ng d©n, mÊy chôc n¨m qua Nhµ níc ®· sím quan t©m ®Õn ®Õn vÊn ®Ò nhµ ë. Tõ n¨m 1954 trë vÒ tríc, quü nhµ ë cña Hµ néi chØ cã kho¶ng hai triÖu mÐt vu«ng, ®Õn gi÷a thËp kû s¸u m¬i ( lóc cßn ®ang chiÕn tranh ) Nhµ níc cho x©y dùng thªm nh÷ng khu nhµ nhiÒu tÇng nh»m ®¸p øng sù gia t¨ng d©n sè nh c¸c khu tËp thÓ NguyÔn C«ng Trø, Kim Liªn, Trung Tù, Tr¬ng §Þnh vµ sau nµy lµ Gi¶ng Vâ, Thµnh C«ng, VÜnh Hå, NghÜa T©n, Thµnh Xu©n, khu chung c míi nh Nam Th¨ng Long, DÞch Väng ...®· lµm t¨ng thªm quü nhµ ë cña Thµnh phè lªn 6 riÖu mÐt vu«ng, kÓ c¶ nhµ t¹m tranh tre, nøa l¸. QuËn Thanh Xu©n cã phêng NguyÔn Tr·I gÇn 60 hé víi trªn 250 nh©n khÈu. Côm xãm liÒu cã trªn 100 hé gåm h¬n 500 nh©n khÈu. Ngay ë trung t©m QuËn Hoµn KiÕm ( phè §µo Duy Tõ ) còng cßn gÇn hai chôc hé sèng trong nh÷ng c¨n nhµ tù ph¸t mµ ®· h¬n mét chôc n¨m nay vÉn cha gi¶i quyÕt ®îc..... PhÇn ®«ng nh÷ng ngêi sèng ë c¸c khu nhµ “ æ chuét ” lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn Nhµ níc vµ nh÷ng ngêi bu«n b¸n nhá, lµm nghÒ tù do nh ®¸p xÝch l«, khu©n v¸c ë c¸c bÕn tµu xe vµ c¸c chî néi thµnh. Nhµ thêng lµm mét tÇng, sè lîp ngãi, sè lîp t«n, nhùa hoÆc giÊy giÇu, nøa l¸. HÇu hÕt c¸c khu nhµ nµy kh«ng cã cèng r·nh hoÆc cã nhng ®· h háng. Níc th¶i ø ®äng g©y nªn t×nh Ph¹m V¨n Hïng 13 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh tr¹ng mÊt vÖ sinh, m«i trêng bÞ « nhiÔm. Mét trËn ma to ®· g©y ra øng ngËp, lÇy léi ¶nh hëng ®Õn sinh ho¹t ®i l¹i cña nh©n d©n trong khu vùc. Do tû lÖ sinh ®Î cña Thµnh phè vÉn ë møc cao ( hiÖn nay trªn 18 phÇn ngµn) nªn nhu cÇu vÒ nhµ ë thuéc c¸c khu néi thµnh mçi n¨m ph¶i x©y dùng thªm tõ 160.000 m2 ®Õn 200.000 m2 míi ®¸p øng ®îc mçi ®Çu ngêi kho¶ng 4 m2. Trong khi ®ã n¨m x©y dùng nhiÒu nhÊt cña Thµnh phè míi chØ xÊp xØ 150.000 m2. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cña thÞ trêng nhµ ë ViÖt nam, ta thÊy ®îc c¬ héi ph¸t triÓn cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh nhµ lµ rÊt lín. C¸c Doanh nghiÖp kinh doanh nhµ cÇn ph¶i ®Çu t ph¸t triÓn x©y dùng c¸c khu chung c, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së h¹ tÇng c¸c khu chung c cò, nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cho ngêi d©n, ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nhµ ë cña ngêi d©n Thñ ®«. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nay mµ trong thêi gian qua mét sè c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhµ ®· ®Çu t x©y dùng c¸c khu nhµ chung c míi nh khu chung c cao cÊp §Çm TrÊu, khu chung c L¸ng h¹, khu Nam Th¨ng Long. Trong lÜnh vùc X©y dùng , rµo c¶n vÒ vèn, c«ng nghÖ ®èi víi viÖc thµnh lËp mét doanh nghiÖp míi lµ rÊt lín nªn C«ng ty Ýt bÞ ®e do¹ vÒ c¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng, míi x©m nhËp vµo thÞ trêng x©y dùng. C¸c ®èi thñ chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty trong níc, c¸c C«ng ty níc ngoµi Ýt g©y ¶nh hëng do C«ng ty chñ yÕu tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh thuéc nhãm B,C. C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ ®Ó cã chÝnh s¸ch øng phã thÝch hîp. C¸c C«ng ty trong níc nh: C«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 1,2: cã thÕ m¹nh trªn thÞ trêng Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn - C¸c C«ng ty, tæng c«ng ty x©y dùng trong níc - C¸c C«ng ty X©y dùng níc ngoµi chñ yÕu tham gia ®Êu thÇu vµ nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t níc ngoµi ( FDI, ODA,...) - MÆc dï thµnh lËp cha l©u nhng c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng , ngµy cµng thÝch øng víi c¬ chÕ míi, mét m« h×nh qu¶n lÝ gän nhÑ , khoa häc hiÖu qu¶ , c¸c bé phËn chøc n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng chÆt chÏ ,ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc tham mu cho ban l·nh ®¹o c«ng ty trong tæ chøc lao ®éng , cung øng vËt t , gi¸m s¸t thi c«ng còng nh trong qu¶n lý kinh tÕ .Lu«n t×m Ph¹m V¨n Hïng 14 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh c¸ch tiÕp cËn thÞ trêng më réng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng vµ kÝ kÕt hîp ®ång x©y dùng lµ mét ®Ióm m¹nh cña c«ng ty KDPTN Hµ Néi. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng tr×nh do tæng c«ng ty dao xuèng, c«ng ty lu«n vËn ®éng khuyÕn khÝch c¸c phßng ban, c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt t×m thªm c¸c c«ng tr×nh nhËn thÇu thi c«ng ®Òu ®îc th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ. - C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ cã hai ngµnh kinh doanh chÝnh, ngµnh x©y l¾p, thi c«ng x©y dùng, c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ nhµ ë, xuÊt khÈu lao ®éng: C«ng ty rÊt n¨ng ®éng , cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c hîp ®ång kinh doanh .Tiªu biÓu nh mét sè c«ng tr×nh C«ng ty ®· nhËn thÇu vµ thi c«ng : + Nhµ m¸y Sumi-Hanel_Sµi ®ång + H¹ tÇng khu Nam Thµnh C«ng. + Khu c«ng viªn §èng §a + H¹ tÇng bªn ngoµi sø qu¸n NhËt B¶n Ph¹m V¨n Hïng 15 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh 2.3.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l ¬ng BiÓu sè 6. vÒ c¬ cÊu lao ®éng c«ng ty STT Tr×nh ®é 2001 2002 2003 2004 1 Kü s kü thuËt 16 21 27 38 2 Kü s kinh tÕ 2 3 4 5 3 KiÕn tróc s 4 5 7 10 4 Trung häc 24 30 45 63 5 C«ng nh©n kü thuËt 158 155 176 189 Trong ®ã Tay nghÒ bËc 5,6,7 69 88 101 155 Tay nghÒ bËc 4 53 79 93 121 Tay nghÒ bËc nhá h¬n 4 vµ lao ®éng phæ 36 85 155 203 th«ng 6 Tæng sè 206 466 579 601 Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy ®éi ngò c¸n bé lao ®éng tay nghÒ cña C«ng ty t¬ng ®èi cao, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ nguån nh©n lùc, hÇu hÕt ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n, chØ cã Ýt lao ®éng phæ th«ng C«ng ty ký hîp ®ång ®Ó tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt ®Þa ph¬ng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng t¹i chç. Gi¶m thiÓu tèi ®a viÖc di chuyÓn lao ®éng phæ th«ng võa g©y khã kh¨n, võa kh«ng t¹o ®îc lîi thÕ víi c¸c nhµ ®Çu t ë nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt x· héi, phôc vô cho mét vïng, ®Þa ph¬ng. Dùa trªn c¬ së nÒn t¶ng vÒ ®éi ngò lao ®éng, C«ng ty lu«n quan t©m vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tù n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ qua thùc tiÔn ho¹t ®éng ë c¸c c«ng tr×nh. §ång thêi cã chÝnh s¸ch u tiªn göi ®i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng lao ®éng cã triÓn väng nh»m híng tíi c¸c môc tiªu l©u dµi. Môc tiªu chÊt lîng lao ®éng, qu¶n lý lao ®éng n¨m 2005 cña C«ng ty thÓ hiÖn râ ®iÒu nµy. - §¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n phôc vô tèt cho c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt. - TuyÕn lùc lîng c¸n bé kü s 50 ngêi. - §µo t¹o tay nghÒ 120 ngêi. - Tæ chøc lùc lîng lao ®éng phï hîp. - X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn con ngêi 2010, x©y dùng quy chÕ s¶n xuÊt, quy chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh. §îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o C«ng ty céng víi sù phÊn ®Êu cña toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc t¨ng trëng. Thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®îc b¶o ®¶m vµ t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. Ph¹m V¨n Hïng 16 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu7: T×nh h×nh lao ®éng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng n¨m 2004 Thùc hiÖn STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch 2004 2003 1 Tæng quü l¬ng 11.934.594.366 9.425.564.970 8.753.818.396 2 TiÒn l¬ng 3 TiÒn l¬ng b×nh qu©n 1.000.000 1.030.000 980.000 4 Thu nhËp Nguån:Phßng tµi vô 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ë cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n lu«n ®¶m b¶o nh÷ng môc tiªu kinh doanh ®Ò ra, thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®ãng gãp ®èi víi Nhµ níc. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®îc thùc hiÖn ë c¸c mÆt sau: 3.1. Ho¹t ®éng cho thuª nhµ t¹i C«ng ty. Víi tæng sè 28.882 Hîp ®ång thuª nhµ ®Ó ë t¬ng ®¬ng víi 708.508,18 m2 vµ 581 Hîp ®ång thuª nhµ cña c¸c c¬ quan t¬ng ®¬ng víi 249.575 m2 . KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng thu tiÒn cho thuª nhµ cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: Ph¹m V¨n Hïng 17 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu 8: Ho¹t ®éng thu chi tiÒn thuª nhµ cña c«ng ty §¬n vÞ : ®ång TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ChØ tiªu PhÇn thu Thu tiÒn thuª nhµ ë Thu tiÒn nhµ LVSXKD Thu phÝ,kh¸c Thu gãp vèn söa ch÷a PhÇn chi Chi söa ch÷a c¶i t¹o Chi phÝ qu¶n lý Mua s¾m tµi s¶n C§ Chi c«ng t¸c nhµ ®Êt TrÝch 2 quü Nép 60% KHCB nhµ ë Nép thuÕ DT nhµ LVSX Nép thuÕ ®Êt Nép thuÕ kh¸c Nép 50% nhµ LVSX 2002 15.874.361.113 10.418.869.477 5.355.471.373 30.825.263 69.195.000 15.641.082.551 1.022.268.637 3.659.777.489 49.693.999 151.200.000 220.000.000 6.251.321.686 486.861.033 1.109.893.916 12.330.105 2.677.735.686 2003 15.353.636.120 9.836.389.703 5.517.803.540 17.273.183 38.316.458 15.101.288.950 612.600.586 3.760.733.090 23.597.533 150.193.741 157.426.019 3.902.368 433.098.265 138.812.733 12.136.098 3.063.843.095 2004 14.849.099.426 9.286.513.342 5.684.728.690 9.679.043 21.217.080 14.579.643.310 371.870.841 3.863.787.920 11.183.084 149.192.706 163.908.369 5.572.483 423.977.366 17.172.227 11.945.032 3.504.657.826 Nguån:Phßng Tµi Vô §ãng gãp vµo kÕt qu¶ trªn, XN Kinh doanh nhµ Thanh Xu©n cã møc doanh thu cao nhÊt ( N¨m 2004 ®¹t 18,458 tû ®ång chiÕm 61%). §øng thø 2 lµ XN Tõ Liªm ( N¨m 2004 ®¹t 16,162 tû ®ång chiÕm 38 % ). Cßn l¹i lµ XN §«ng Anh chiÕm 2%. Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy doanh thu tiÒn thuª nhµ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ t¬ng ®èi lín so víi 2 C«ng ty trong Së cã cïng chøc n¨ng nh C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 1 vµ sè 2. §iÒu ®ã chøng tá r»ng Ban l·nh ®¹o C«ng ty còng nh ®éi ngò c¸n bé thu ng©n viªn ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c thu tiÒn thuª nhµ. V× lµ c¬ quan qu¶n lý quü nhµ cña Nhµ níc, diÖn tÝch thuª kh«ng biÕn ®éng nhiÒu nªn doanh thu tiÒn thuª nhµ hµng n¨m cña C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn sè nî ®äng tõ c¸c n¨m tríc cßn l¹i t¬ng ®èi lín: 8.508 TriÖu: + Tõ n¨m 95 trë vÒ tríc: 1.006.000.000® + N¨m 1996: 1.070.000.000® + N¨m 1997: 1.109.000.000® + N¨m 1998: 1.163.000.000® + N¨m 2000: 1.102.000.000® + N¨m 2001: 1.060.000.000® + N¨m 2002: 1.019.000.000® + N¨m 2003: 979.000.0000® Nguyªn nh©n: Do mét sè hé ch©y × kh«ng nép tiÒn thuª nhµ do nhµ Ph¹m V¨n Hïng 18 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh xuèng cÊp, d©n n»m trong diÖn chê gi¶i phãng mÆt b»ng, d©n thuéc diÖn chÝnh s¸ch u tiªn, u ®·i vµ cßn cã mét sè hé d©n nghÌo kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nép tiÒn.C¸c cë quan thay ®æi ®Þa chØ kh«ng nép tiÒn nhµ. §Ó gi¶i quyÕt ®îc c¸c nî ®äng trªn C«ng ty ®· thµnh lËp c¸c lùc lîng tham gia ®èc thu tõ c¸c c¬ quan néi chÝnh cña QuËn, phêng, c«ng an phêng vµ c¸n bé trùc tiÕp t¹i c¸c phêng. §èi víi diÖn tÝch nhµ h háng xuèng cÊp ®Ó thu ®îc tiÒn thuª nhµ C«ng ty ph¶i söa ch÷a c¶i t¹o n©ng cÊp. Hµng n¨m C«ng ty ®îc gi÷ l¹i 40% tiÒn thu tiÒn thuª nhµ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ : qu¶n lý bé m¸y, häp hµnh trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ nhµ ®Êt, nép thuÕ ®Êt vµ c¸c chi phÝ kh¸c, cßn l¹i dïng vµo viÖc söa cha duy tu hµng n¨m trong ®Þa bµn qu¶n lý. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c söa ch÷a duy tu cña C«ng ty qua c¸c n¨m nh sau: Ph¹m V¨n Hïng 19 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu 9: T×nh h×nh söa ch÷a duy tu cña c«ng ty ChØ tiªu Sè c«ng tr×nh (CT) Gi¸ trÞ thùc hiÖn(TR®) 2002 2003 2004 62 64 685 659 Nguån:Phßng Tµi Vô Hµng n¨m c«ng ty võa lÊy nguån 40% vµ ng©n s¸ch cÊp : 6.267,8 triÖu ®ång ®Ó söa ch÷a duy tu, trong khi ®ã nhu cÇu hµng n¨m vÒ söa ch÷a cña C«ng ty lµ 14.747,5 triÖu ®ång ®Ó söa ch÷a 731 c«ng tr×nh. V× vËy kh«ng ®¸p øng næi c¸c nhu cÇu söa ch÷a ®èi víi ngêi thuª nhµ, chØ söa ch÷a vÆt mµ kh«ng n©ng cÊp ®îc vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho c¸c hé d©n thuª nhµ. 3.2. Ho¹t ®éng b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61/N§-CP. Ho¹t ®éng kinh doanh b¸n nhµ cña C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3chñ yÕu lµ viÖc thùc hiÖn b¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cho ngêi ®ang thuª theo NghÞ ®Þnh 61/N§-CP, nªn trªn thùc tÕ ho¹t ®éng nµy kh«ng mang tÝnh Kinh doanh ®¬n thuÇn mµ thùc chÊt lµ lµm c¸c thñ tôc ph¸p lý, thu tiÒn cho c¸c hé d©n cã nhu cÇu mua nhµ. Nhng tõ ho¹t ®éng nµy mµ hµng n¨m C«ng ty ®· thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc hµng chôc tû ®ång. §Ó hoµn thµnh ®îc c«ng t¸c nµy lµ mét sù cè g¾ng lín cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c phßng chøc n¨ng. N¨m nµo C«ng ty còng hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao. N¨m 2002: B¸n ®îc 747 hé Thu 124,84 triÖu ®ång §¹t 110% N¨m 2003: B¸n ®îc 1547 hé Thu 93,66triÖu ®ång §¹t 105% N¨m 2004: B¸n ®îc 2588 hé Thu 133,56triÖu ®ång §¹t 100% ViÖc thùc hiÖn b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61/N§_Cp còng cã hai ph¬ng thøc ®îc ¸p dông: - Ngêi mua tr¶ ngay 1 lÇn ®îc gi¶m trõ 10% trªn tæng sè tiÒn mua - Ngêi mua tr¶ gãp nhiÒu lÇn trong 10 n¨m, nÕu cã tiÒn tr¶ nèt ngay trong thêi ®iÓm cïng n¨m th× ®îc gi¶m trõ 5% trªn tæng sè tiÒn cßn l¹i. Ph¹m V¨n Hïng 60 814 20 QTKD - Tæng hîp 43A
- Xem thêm -