Tài liệu 30 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC có đáp án chi tiết

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2119 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

30 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC Ngày 1/11/2016 sẽ cập nhật thêm 1000 bài tập từ đề thi thử 2016 học sinh lưu ý để tải file về học cho trọn vẹn kiến thức TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON ( 11 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa dỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm : A. 75% số cây hoa đỏ và 25% số cây hoa trắng. B. 100% số cây hoa đỏ. C. 100% số cây hoa trắng. D. 25% số cây hoa đỏ và 75% số cây hoa trắng. Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật lưỡng bội. Alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Màu sắc quả còn chịu sự tác động của một locus khác gồm 2 alen là B và b nằm trên cặp NST tương đồng khác. Nếu trong kiểu gen có B thì quả có màu, nếu không có B thì quả trắng. Nếu cho giao phấn giữa 2 hai cây dị hợp về 2 cặp alen thì đời lai sẽ cho tỷ lệ như thế nào biết rằng không có đột biến xảy ra. A. 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng B. 12 vàng: 3 đỏ: 1 trắng Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội A xác định bộ lông màu, gen lặn a xác định bộ lông trắng. Ở cặp kia, gen trội B át chế màu, gen lặn b không át chế màu. Cho 2 nòi gà giao phối với nhau được F1: 13 lông trắng : 3 lông màu. Cho lai phân tích nòi gà ở P thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời lai là A. 3 lông trắng : 1 lông có màu. B. 3 lông có màu : 1 lông trắng C. 5 lông trắng : 3 lông có màu. D. 3 lông trắng : 5 lông có màu. Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở 1 loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích 1 cây hoa màu đỏ đã thu được ở thế hệ lai Fa phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 trắng: 1 đỏ. Cho dạng hoa đỏ ở Fa tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ phân tính là A. 15:1. B. 9:7. C. 13:3. D. 3:1. Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn , tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là: A. 100% cây cho hoa màu vàng >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 1/22 B. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh C. 100% cây cho hoa màu xanh D. 75% cây hoa vàng; 25% cây hoa xanh Câu 6: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (Al,al, A2.a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Ở khi cho các cây ở thế hệ lai (giữa cây cao nhất và cây thấp nhất) giao phấn với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là bao nhiêu? A. 15/64 B. 3/8 C. 3/32 D. 9/64 Câu 7: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường qui định và chịu tác động cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5cm. Người ta cho giao phấn cây cao nhất có chiều cao 190cm với cây thấp nhất,được F1 và sau đó cho F1 tự thụ. Nhóm cây ở F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ: A. 28/256 B. 56/256 C. 70/256 D. 35/256 Câu 8: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài động vật, hiện tượng tương tác giữa 2 locus chi phối tính trạng màu sắc lông. Hai locus, mỗi locus gồm 2 alen là A/a và B/b tương tác theo mô hình: B- lông xám; b - lông đen, A - tạo enzyme phân giải các enzyme tạo màu sắc nên lông có màu trắng, a thì không có vai trò. Phép lai nào dưới đây tạo tỷ lệ kiểu hình 4 trắng: 3 xám: 1 đen? A. AaBb (trắng) x Aabb (xám) B. AaBb (trẳng) x aaBb (xám) C. AAbb (trắng) x AAbb (trắng) D. AaBB (trắng) x AABb (trắng) Câu 9: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 locus (mỗi locus 2 alen) tương tác theo quy luật tương tác bổ trợ 2 nhóm kiểu hình. Tính trạng chiều cao cây do 1 locus 2 alen chi phối D - thân thấp, d - thân cao. Biết rằng các gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Một sinh viên tiến hành phép lai AaBbDd X aaBbDd cho đòi con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ: A. 3,125% B. 28,125% C 42,1875% D. 9,375% Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Ở một loài thực vật, cho lai hai cây hoa trắng thuần chủng (P) thu được F1 100% cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 392 cây hoa trắng và 91 cây hoa đỏ. Nếu cho F1 giao phấn với cây hoa đỏ ở F2 thì đời con có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ là A. 1 . 8 B. 1 . 12 C. 1 . 4 D. 1 . 2 Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế năm 2015 >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 2/22 Cho cây hóa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 câu hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 3 cây hoa hồng : 1 cây hóa trắng. Biết rằng các cây không bị đột biến. Ở các đời tiếp theo chỉ lấy các cây hoa hồng và hoa vàng tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên với nhau qua các thế hệ thì ở đời F1 tỷ lệ cây hoa đỏ là A. 1/9 B. 2/9 C. 25/81 D. 3/8 XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ ( 4 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Chiều cao của cây do hai cặp 2en Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST thường chi phối. Cứ mỗi alen trội (không phân biệt của locus nào) làm giảm chiều cao của cây 5 cm. Trong quần thể ngẫu phối cây cao nhất là 100 cm. Cây cao 90 cm có kiểu gen là: A. Aabb; aaBB B. A-B-; A-bb và aaB- C. AABb; AaBB D. AAbb. aaBB và AaBb Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng nhận được F1 đồng loạt hoa đỏ, quả ngọt. Tự thụ phấn F1 thu được đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình theo số liệu sau: 404 cây hoa đỏ, quả ngọt: 136 cây hoa đỏ, quả chua: 316 cây hoa trắng, quả ngọt: 104 cây hoa trắng, quả chua. Biết vị quả được chi phối với một cặp gen. Kiểu gen của cơ thể F1 là A. AaBbDd. B. AaBBDd. C. AaBd/bD D. AaBD/bd Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Khi cho hai cây thuần chủng (P) lai với nhau, F1 thu được 100% cây thân cao. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 324 cây thân cao và 252 cây thân thấp. Biết tính trạng chiều cao cây do hai cặp gen A,a; B,b quy định. Kiểu gen của (P) và quy luật di truyền chi phối phép lai trên là A. P: AaBb × Aabb hoặc AABb × aaBb, quy luật tương tác bổ sung. B. P: AABB × aabb hoặc AAbb × aaBB, quy luật phân li độc lập. C. P: AABB × aabb hoặc Aabb × AaBb, quy luật tương tác bổ sung. D. P: AABB × aabb hoặc AAbb × aaBB, quy luật tương tác bổ sung. Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Cây do ba cặp gen (A,a; B,b; D,d) tương tác cộng gộp quy định, trong đó mỗi alen trội làm chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Đem lai cây cao nhất có chiều cao 210 cm với cây thấp nhất thu được F1. Cho F1 lai với cây có kiểu gen AabbDd thì ở F2 có bao nhiêu kiểu gen quy định cây cao 170 cm? A. 6. B. 4. C. 2. D. 5. NHẬN DIỆN QUY LUẬT DI TRUYỀN ( 4 CÂU) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Khi cho gà chân thấp lai với nhau thu được 151 con chân thấp và 76 con chân cao. Biết chiều cao chân do một gen quy định nằm trên NST thường. Giải thích nào sau đây là phù hợp với kết quả của phép lai trên? >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 3/22 A. Do tác động bổ trợ của các gen B. Do tác động át chế của gen trội C. Do tác động gây chết của gen trội ở thể đồng hợp D. Do tác động cộng gộp của các gen trội Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật, màu sắc hạt rất đa dạng và phong phú. Người ta đem lai giống hạt đỏ và hạt trắng thì tạo ra 100% hạt màu hồng ở F1, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì ở F2 ngoài các hạt đỏ, hạt trắng, hạt hồng còn có các màu sắc trung gian giữa đỏ và hồng, giữa hồng và trắng. Quy luật di truyền chi phối tính trạng màu sắc hạt là? A. át chế B. tác động cộng gộp C. bổ trợ D. tác động đa hiệu của gen Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia trường chuyên KHTN Dạng đột biến gen nào sau đây chắc chắn gây biến đổi nhiều trong cấu trúc của chuỗi polipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp A. Đột biến thêm cặp nucleotit B. Đột biến mất cặp nucleotit C. Đột biến thay cặp nucleotit D. A và B đúng. Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Hoàng Văn Thụ Thực chất của tương tác gen là sự tương tác giữa sản phẩm của các gen với nhau để cùng quy định một tính trạng. Giả sử có 2 gen A và B, trong đó gen A quy định tổng hợp chuỗi polipeptit A; gen B quy định tổng hợp chuỗi polipeptit B. Có bao nhiêu trường hợp sau đây được gọi là tương tác bổ sung giữa 2 gen A và B? (1) Chuỗi polipeptit của gen A ức chế sự phiên mã của gen B nên khi có A thì gen B không tổng hợp được chuỗi polipeptit. (2) Chuỗi polipeptit của gen A tương tác với chuỗi polipeptit của gen B để tạo nên protein hoàn chỉnh thực hiện chức năng sinh học. (3) Chuỗi polipeptit của gen A trở thành enzim A, chuỗi polipeptit của gen B trở thành enzim B. Cả hai enzim này cùng xúc tác cho một chuỗi phản ứng được mô tả bằng sơ đồ: Tiến chất à chất trung gian à Sản phẩm à Quy định tính trạng. (4) Chuỗi polipeptit A quy định chức năng khác với chức năng của chuỗi polipeptit B. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 TỔNG HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC ( 5 CÂU ) Câu 1: Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được các cây F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn, F2 có 9 kiểu hình.Trong các kiểu hình ở F2, kiểu hình thấp nhất cao 70cm; kiểu hình cao 90cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất.ở F2 thu được : (1)Cây cao nhất có chiều cao 100cm (2)Cây mang 2 alen trội có chiều cao 80cm (3)Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34% (4)F2 có 27 kiểu gen Phương án đúng là A. (1),(4) B. (1),(3) C. (2),(4) Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 D. (2),(3) >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 4/22 Ở một loài thực vật, khi đem lai giữa hai cây thuần chủng thân cao, hạt đỏ đậm với thân thấp, hạt trắng người ta thu được F1 toàn thân cao, hạt đỏ nhạt. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F2 phân li theo tỉ lệ 1 thân cao, hạt đỏ đậm : 4 thân cao, hạt đỏ vừa : 5 thân cao, hạt đỏ nhạt : 2 thân cao, hạt hồng : 1 thân thấp, hạt đỏ nhạt : 2 thân thấp, hạt hồng : 1 thân thấp , hạt trắng. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình phát sinh noãn, hạt phấn là như nhau và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây không chính xác ? A. Tính trạng màu sắc hạt do các gen không alen tương tác theo kiểu cộng gộp quy định B. Trong quá trình giảm phân của cây F1 xảy ra hiện tượng liên kết gen hoàn tòan C. Cho cây có kiểu hình thân thấp, hạt hồng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau,ở thế hệ tiếp theo thu được cây có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25% D. Cây có kiểu hình thân cao, hạt đỏ vừa ở F2 có 3 kiểu gen khác nhau Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của một loài cây xảy ra sơ đồ sau: Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của 1 loài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng sắc tố xanh sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi thành sắc tố xanh cần có enzim do gen A qui định. Alen a không có khả năng tạo enzim có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có enzim B qui định enzim có chức năng, còn alen b không tạo được enzim có chức năng. Gen A,B thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn tạo ra cây F2. Nếu lấy ngẫu nhiên 1 cây F2 non để trồng thì xác suất để cây này cho hoa trắng là bao nhiêu: A. 0,4375. B. 0,250. C. 0,650. D. 0,1875 Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Ở cà chua, A quy định thân cao, a quy định thân thấp. Khi cho cà chua thân cao dị hợp tự thụ phán được F1. Chọn được ngẫu nhiên 3 cây thân cao, xác suất trong đó 2 cây có kiểu gen dị hợp và một cây có kiểu gen đồng hợp ở F2 là: A. 12/27 B. 12/64 C. 4/27 D. 4/64 VẬN DỤNG TOÁN XÁC SUẤT VÀO CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN ( 6 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gên nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, 1 alen trội có mặt trong kiểu gen sẽ cho quả tăng lên 10 g. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất (60g) được F 1 . Cho F 1 giao phấn tự do được F 2 có 7 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Ở F 2 , loại cây có quả nặng 70g chiếm tỉ lệ A. B. C. D. Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Khi giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2, lấy 4 cây F2 xác xuất để có 3 cây hoa đỏ là: A. 0.177. B. 0,311. C. 0,077. D. 0,036. >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 5/22 Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, trong đó cứ có thêm một alen trội sẽ làm cho cây cao thêm 20 cm. cây đồng hợp gen lặn aabbddee có chiều cao 120 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 giao phấn ngẫu nhiên được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây có độ cao 160 cm ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là bao nhiêu? A. 12/49. B.4/81. C. 15/49. D. 8/81. Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho cá thể hoa đỏ lai với cá thể hoa trắng thu được F1 đồng loạt hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thì đời F2 có tỉ lệ 75% hoa trắng: 18,75% hoa đỏ: 6,25% hoa vàng. Cho cây F1 lai phân tích thu được Fb. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể ở đời Fb, xác suất để trong 3 cá thể này chỉ có 1 cây hoa trắng là bao nhiêu? A.3/4 B.4/9. C. 1/4. D. 3/8. Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Giao phấn giữa hai cây (P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F 2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa màu đỏ: 7 cây hoa màu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở F 2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F 3 là A. 81/256. B. 1/81. .C. 16/81. D. 1/16. Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Giao phấn giữa hai cây (P) thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây co quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Chọn ngẫu nhiên hai cây quả dẹt ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, xác suất để xuất hiện cây quả dài ở F3 là A. 16/81 B. 27/128 C/ 1/16 D. 1/81 ĐÁP ÁN - TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON ( 11 CÂU ) Câu 1 : Lời giải Đỏ : trắng = 9:7 => tương tác bổ sung Quy ước gen : A_B_ : hoa đỏ A_bb + aaB_ + aabb : hoa trắng F1 dị hợp 2 cặp AaBb lai phân tích : AaBb x aabb =>AaBb : Aabb : aaBb : aabb KH : 1 đỏ : 3 trắng Đáp án D Câu 2 : Lời giải P : AaBb x AaBb =>F1 : 9 A_B_ : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb  9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng  Chọn A .Câu 3 : Lời giải >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 6/22 Quy ước gen: A_B_ + aaB_+ aabb : lông trắng A_bb : lông có màu F1 : 16 loại tổ hợp = 4x4 =>P AaBb x AaBb Lai phân tích P: AaBb x aabb =>Fb: AaBb : Aabb : aaBb : aabb KH : 3 lông trắng : 1 lông có màu Đáp án A Câu 4: Lời giải: Lai phân tích cây đỏ tạo ra 4 tổ hợp giao tử => Cây đỏ: AaBb AaBb x aabb → Fa: 1AaBb : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb. => A-B- : đỏ; các dạng còn lại: trắng. => cây hoa đỏ Fa: AaBb. AaBb x AaBb → 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb => tỷ lệ kiểu hình: 9 đỏ : 7 trắng. Chọn B. Câu 5: Lời giải: Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1  F1 hoa màu xanh F1 tự thụ  F2 hoa màu xanh  Đáp án C .Câu 6:Lời giải F1: A1a1A2a2A3a3 x A1a1A2a2A3a3. 170 = 210 – 20 x 2 => Cây cao 170cm có 2 alen trội Số tổ hợp cây cao 170cm: C 62 = 15. Số tổ hợp giao tử: 23 x 23 = 64 => Tỷ lệ cây cao 170cm: 15/64. Chọn A. Câu 7: Lời giải: Cây cao nhất x cây thấp nhất → F1 => F1 dị hợp về 4 cặp gen quy định chiều cao 180cm = 190cm – 2 x 5cm => cây cao 180cm có 2 alen lặn => Tỷ lệ cây cao 180cm ở F2: 28 C82 = 4 4 256 2 .2 Chọn A. Câu 8:Lời giải >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 7/22  Đen : aabb = 1/8=1/2 x ¼ =>cá thể dị hợp 2 cặp lai với cá thể dị hợp một cặp  Xám aaB_ = 3/8  Chọn B .Câu 9:Lời giải  Xét riêng từng tính trạng AaBb x aaBb => 3/8 đỏ : 5/8 trắng  Dd x Dd => ¾ thấp ; ¼ cao  Tỉ lệ cao,đỏ = ¼ x 3/8 =9,375%  Chọn D .Câu 10 :Lời giải Ta có : tỉ lệ phân li kiểu hình : 4 trắng : 1 đỏ => 12 trắng : 3 đỏ  Tương tát át chế kiểu hình trội AABB hoặc aabb bị chết  Nếu aabb chết thì A-B- ; A-bb trắng : aaB- đỏ => F 1 dị hợp 2 cặp gen AaBb  Đỏ ở F2 có tỉ lệ kiểu gen 1/3 aaBB : 2/3 aaBb  Để tạo ra cá cá thể có kiểu hình đồng hợp lặn thì cá thể đỏ có kiểu gen aaBb  Tỉ lệ cá thể con có kiểu gen đồng hợp lặn là : 2/3 x 1/2 x 1/4 = 1/12  Đáp án B Câu 11 : Lời giải P: đỏ tự thụ F1 : 9 đỏ : 3 vàng : 3 hồng : 1 trắng  P: AaBb  Tương tác bổ sung : A-B- đỏ ; A-bb hồng ; aaB- vàng ; aabb trắng Các cây hoa hồng và hoa vàng tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên với nhau (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb ) x (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb )  ( 2/6Ab ; 2/6aB ;2/6ab)x( 2/6Ab ; 2/6aB ;2/6ab) F2: A-B- = AaBb = 1/3 x1/3 x2 = 2/9 Đáp án B XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ ( 4 CÂU ) Câu 1 : Lời giải  Cây cao nhất trong KG không có alen trội nào=> cây cao 90 cm trong kiểu gen có 2 alen trội  Chọn D .Câu 2 : .Lời giải: Xét tỷ lệ màu hoa: 540 đỏ : 420 trắng = 9 đỏ : 7 trắng => F1: AaBb x AaBb → F2: 0,5625 đỏ : 0,4375 trắng Tỷ lệ vị quả: 3 ngọt : 1 chua => F1: Dd x Dd → F2: 0,75D- : 0,25dd. Ta thấy: A-B-D- = 404 = 0,421875 = 0,5625 x 0,75. 960 Tương tự với 4 kiểu hình còn lại => 3 gen phân ly độc lập => F1: AaBbDd. >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 8/22 Chọn A. Câu 3: Lời giải Ta có : 324 cây thân cao : 252 cây thân thấp = 9 cao : 7 thấp  Tương tác bổ sung , F1 dị hợp hai cặp gen AaBb .  Bố mẹ có kiểu gen AAbb x aaBB hoặc AABB x aabb  Đáp án D .Câu 4 : Lời giải Cây F1 dị hợp 3 cặp gen : AaBbDd x AabbDd =>Cây có 170 cm => Số alen trội trong quần thể là : (210 – 170 ): 10 = 4 alen trội Số kiểu gen là =5 Đáp án D NHẬN DIỆN QUY LUẬT DI TRUYỀN ( 4 CÂU) Câu 1 :Lời giải: P: thấp x thấp F1: 2 thấp : 1 cao Giải thích phù hợp nhất là do tác động gây chết của gen trội ở thể đồng hợp. do tỉ lệ trên không ưng với bất kì tỉ lệ nào trong tương tác gen cả A thấp >> a cao. AA chết P: Aa x Aa F1: 2 Aa : 1 aa ( AA chết ) Đáp án C Câu 2 :Lời giải  Tính trạng màu sắc hạt di truyền theo quy luật di truyền tương tác cộng gộp,khi trong kiểu gen có mặt càng nhiều alen trội sẽ biểu hiện kiểu hình khác nhau  Chọn B. .Câu 3 : Lời giải Đột biến thêm và mất cặp nucleoetit đều là đột biến làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit => biến đổi chức năng của phân tử protein Đáp án D Câu 4 : Lời giải Các trường hợp được gọi là tương tác bổ sung giữa 2 gen là (2) (3) Đáp án B (1) là tương tác ức chế (4) là 2 chuỗi politpetit hoạt động độc lập nhau <=> về 2 gen tham gia vào các tính trạng độc lập với nhau. TỔNG HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC ( 5 CÂU ) Câu 1 :Lời giải >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 9/22 F1 tự thụ phấn → F2: 9 kiểu hình => kiểu gen mang 8 alen =>tương tác do 4 cặp gen. Kiểu hình chiếm tỷ lệ cao nhất mang 4 alen trội.Kiểu hình thấp nhất không có alen trộ nào. 90  70 = 5 => mỗi alen trội làm cao thêm 5cm. 4 Cây cao nhất: 70 + 5 x 8 = 110cm Cây 2 alen trội: 70 + 5 x 2 = 80cm. C 84 Cây cao 90cm chiếm tỷ lệ: 4 4 = 27,34375%. 2 .2 F2 có 34 = 81 kiểu gen. Chọn D. Câu 2 :Lời giải Thân cao : Thân thấp = 3 cao : 1 thấp => A cao >> a thấp => F1 có kiểu gen Aa Đỏ đậm : Đỏ vừa : Đỏ nhạt : Hồng : trắng = 1 : 4 : 6: 4: 1 => màu sắc hạt di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp => A đúng B BDD : đỏ đậm BBDd : đỏ vừa BBdd ; BbDd : đỏ nhạt Bbdd : bbDd : hồng bbdd trắng  F1 có kiểu gen : Bb Dd Ta có (3 cao : 1 thấp)( 1Đỏ đậm : 4 đỏ vừa : 6đỏ nhạt : 4 hồng : 1 trắng ) ≠ tỉ lệ phân li kiểu hình của đề bài      Gen quy định chiều cao thân liên kết với một gen quy định màu sắc quả . Giả sử A liên kết với B Thân thấp hóa trắng có kiểu gen ( aa, bb, dd) = 1/16 ab / ab = ¼ => ab = ½ Xảy ra liên kết hoàn toàn Cây thân cao hạt đỏ vừa có thể có các kiểu gen AA BBDd ; Aa BBDd => chỉ có hai kiểu gen Đáp án D sai Câu 3: . Lời giải: Như vậy : aabb = aaB- = trắng; A-bb = xanh ; A-B- = đỏ P: AAbb x aaBB F1: AaBb F1 tự thụ phấn F2 : 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 10/22 Xác suất để cây hoa trắng = aaB- + aabb = ¼ Đáp án B Câu 4 :Lời giải: P: Aa tự thụ F1: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa Xác suất chọn 3 cây thân cao có 2 cây có kiểu gen dị hợp và một cây có kiểu gen đồng hợp ở F2 là Đáp án A ĐÁP ÁN - VẬN DỤNG TOÁN XÁC SUẤT VÀO CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN ( 6 CÂU ) Câu 1:Lời giải F 2 : 7 loại kiểu hình => 3 cặp gen tương tác => F 1 : AaBbDd. 70 = 60 + 10 => cây có quả 70g có 1 alen trội trong kiểu gen. Tỷ lệ ở F2: C 61 3 = 3 3 32 2 .2 Chọn C. Câu 2 : Lời giải F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn cho ra 4 loại tổ hợp => F1 dị hợp hai cặp gen . AaBb ( hoa đỏ ). AaBb x aabb => 3 trắng : 1 đỏ . Quy ước gen : A_B_; hoa đỏ A_bb+aaB_+aabb : hoa trắng F1 tự thụ : AaBb x AaBb KH : 9 đỏ : 7 trắng Lấy 4 cây ở F2, xác suất để có 3 cây hoa đỏ là : x(9/16) 3 x(7/16) 1= 0,311 Đáp án B Câu 3 : Lời giải Cây cao nhất có : 8 alen trội Cây f1 có kiểu gen : AaBbCcDd F1 giao phối ngẫu nhiên có : AaBbCcDd x AaBbCcDd Cây có 160 cm thì có số alen là : (160 – 120 ): 20 = 2 alen trội Xác suất thu được cây thuần chủng có chiều cao 160 là : ¼ x ¼ x ¼ x ¼ x 4 = 1/64 Xác xuất lấy được được một cây có chiểu cao 160 là : : 28 = 7/64 Xác suất thu được cá thế có kiểu gen không thuần chủng : 7/64 – 1/64 = 6/64 Tỉ lệ cá thể có kiểu gen thuần chủng trong số cá thể có chiều cao 160 là : 1/7 Lấy ngẫu nhiên 2 cây có độ cao 160 cm ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng: >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 11/22 1/7 x 6/7 x 2 = 12 /49 Đáp án A Câu 4: Lời giải Ta có tỉ lệ phân li kiểu hình là : 12 trắng : 3 đỏ : 1 vàng  Tương tát át chế : A- B- và A-bb : màu trắng , aaB- đỏ , aabb vàng.  Cây F1 dị hợp hai cặp gen AaBb  Lai phân tích F1 :  AaBb x aabb→AaBb : aaBb : Aabb : aabb  Xác suất thu được cây hoa trắng là 1/2 .  Xác suất lấy 3 cây được 1 cây hoa trắng là : 3 x 1/2 x 1/2 2 = 0.375 = 3/8  Đáp án D .Câu 5 :Lời giải .F 2 : 9:7 => F 1 : AaBb AaBb x AaBb → F 2 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb => A-B- : đỏ, còn lại: trắng. Các cây đỏ F 2 : (1AA : 2Aa)(1BB : 2Bb) F 3 xuất hiện aabb chỉ khi cây đỏ F 2 là AaBb 4 4 1 1 =>Xác suất xuất hiện aabb ở F3: x x = 9 9 16 81 Chọn B. Câu 6 : Lời giải: F1 dị hợp tử F2 có 16 tổ hợp lai phân li 9 :6 :1  F1 có kiểu gen AaBb và tính trạng tuân theo tương tác bổ sung 9 :6 :1 A-B- = dẹt ; A-bb = aaB- = tròn ; aabb = dài Cây quả dẹt F2 : 1AABB : 2 AaBB : 2 AABb : 4 AaBb Cho 2 cây quả dẹt giao phấn với nhau cho kiểu hình cây dài khi bố mẹ có kiểu gen AaBb Cây AaBb => cho tỉ lệ giao tử ab là ¼ Tỉ lệ giao tử ab trong số các gaio tử được tạo ra bởi cây hoa det là 1/ 4 x 4/9 = 1/9 Xác suất cho cây quả dài ở F3 là 1/9 *1/9 = 1/81 Đáp án D >> Truy cập và trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lí – Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất 12/22
- Xem thêm -