Tài liệu 354 bài tập trắc nghiệm tích phân (trắc nghiệm toán ôn thi thpt quốc gia)

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2013 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

NGUYỄN BẢO VƯƠNG TỔNG BIÊN SOẠN VÀ TỔNG HỢP 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN MUỐN FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 Bờ Ngoong – Chư Sê – Gia Lai Giáo Viên Chuyên Luyện Thi THPT QG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 2 Câu 1. Giá trị tích phân 0 A. 1 ln 1 2 ex ex 1 B. ln e dx là: e 1 2 e C. 2 ln 1 D. ln 2 1 e x ln tdt . Đạo hàm f '(x ) là hàm số nào dưới đây? Câu 2. Cho f (x ) 0 A. 1 x B. ln x C. ln2 x D. 1 2 ln x 2 Câu 3. Cho f (x ) là hàm số liên tục trên a;b . Đẳng thức nào sau đây sai? b b f (x )dx A. b f (t )dt f (x )dx B. a a a b b b f (x )dx C. f (x )dt a f (t )dt b a f (x )dx D. a a f (t )d ( t ) a b x (t 2 Câu 4. Cho F (x ) t )dt . Giá trị nhỏ nhất của F (x ) trên 1;1 là: 1 A. 1 6 B. 2 5 6 C. D. 5 6 Câu 5. Cho f (x ) là hàm số liên tục trên a;b . Đẳng thức nào sau đây sai? b a f (x )dx A. a b f (x )dx b kdx B. k (b a) k a 1 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG b c f (x )dx C. a b f (x )dx b f (x )dx , a c a; b a f (x )dx D. c a f (x )dx b k Câu 6. Để (k 4x )dx 5k thì giá trị của k là: 6 1 A. 1 Câu 7: Nếu B. 2 C. 3 D. 4 d d b a b a  f  x  dx  5;  f  x  dx  2 với a  d  b thì  f  x  dx bằng A. -2 B. 3 C. 8 2 2 1 1 D. 0 Câu 8: Cho A   3 f  x   2 g  x dx  1 và B    2 f  x   g  x dx  3 . Khi đó 2  f  x dx có 1 giá trị là : A. 1 2 Câu 9: Cho C. – 1 B. 2  f  x dx  1 và 1  f  t dt  3 . 1 A. – 2 Câu 10: Cho biết 4 1 2 4  f  u du có giá trị là : 2 B. – 4 5 5 2 2 C. 2  f  x  dx  3;  g  x  dx  9 . Giá trị của A. Chưa xác định D. B. 12 D. 4 5 A    f  x   g  x   dx là 2 C. 3 Câu 11: Nếu f 1  12 , f '  x  liên tục và D. 6 4  f '  x  dx  17 . Giá trị của f  4 bằng 1 A. 29 B. 5 Câu 12: Nếu f  x  liên tục và C. 15 4  0 f  x  dx  10 thì D. 19 2  f  2 x  dx bằng 0 2 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A. 29 B. 5 2   3x Câu 13: Giá trị của : 2 C. 9 D. 19 C. 8 D. 9  2 x  3dx bằng : 1 A. 6 B. 7 1 dx  Câu 14: Giá trị của : A. bằng : 4  x2 0  B. 8  C. 6  D. 4  3 2 x Câu 15: Giá trị của : 2  x dx bằng : 0 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 e2  1 C. 4 e2  1 D. 4 1 Câu 16: Giá trị của  x.e 2x dx bằng : 0 e 1 A. 2 e2  1 B. 2 2 1 Câu 17: Giá trị của x 1  x 2 dx bằng : 3 0 A. 2 15 B. 4 15 C. 7 15 D. 8 15  2 Câu 18: Giá trị của  x.cos xdx bằng : 0 A.  2 1 B. 2 Câu 19: Giá trị của x 2  2 1 C.  1 2 D.  1 2  1 ln xdx bằng 1 3 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. 2ln 2  6 9 B. 6ln 2  2 9 C. 2ln 2  6 9 D. 6ln 2  2 9 e Câu 20: Giá trị của  ln xdx bằng 1 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C. 3  ln 2 D. 3  ln 2 2 D. 1  e  1 2 2 x2  1 1 x dx bằng 2 Câu 21: Giá trị của A. 3  ln 2 B. 3  ln 2 2 1 Câu 22: Giá trị của x  x.e dx bằng 2 0 B. 2  e  1 A. e  1 C. 3  e  1 2  4 Câu 23: Giá trị của   sin 2 dx bằng x cos 2 x 6 A.  2 3 3 B. 2 3 3 C. 1 D. 1  3 C. 2 D. – 2 C. 0 D. 1  2 Câu 24: Giá trị của   2cos x  sin 2x dx bằng 0 B. – 1 A. 1 e ln 2 x dx bằng Câu 25: Giá trị của  x 1 A. 1 3 B. 2 3 4 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 1 x Câu 26: Giá trị của 2 0 2dx bằng  4x  3 A. ln 2 B. ln 3 C. ln 3 2 D. ln 2 3  2 Câu 27: Cho tích phân  esin x .sin x.cos3 xdx . Nếu đổi biến số với t  sin 2 x thì 2 0 1 1 t  B. I  2   e dx   tet dt  0 0  1 1 A. I   et 1  t  dt 20 1 1  1 t D. I    e dx   tet dt  2 0 0  1 C. I  2 e 1  t  dt t 0 3 x Câu 28: Biến đổi  dx thành 0 1 1 x 2 1  x . Khi đó f  t  là hàm nào trong các  f  t  dt với t  1 hàm sau đây? A. f  t   2t 2  2t B. f  t   t 2  t C. f  t   2t 2  2t D. f  t   t 2  t    0 0 0 Câu 29: Cho I   e x cos 2 xdx; J   e x sin 2 xdx và K   e x cos 2 xdx . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?  (II) I  J  K (I) I  J  e A. Chỉ (II) 0 Câu 30: Giả sử B. Chỉ (I) C. Chỉ (III) e  1 (III) K  5 D. Chỉ (I) và (II) dx  2 x  1  ln c . Giá trị đúng của c là 1 A. 9 B. 3 C. 81 D. 8 5 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG b Câu 31: Biết   2 x  4  dx  0 , khi đó b nhận giá trị bằng 0 b  1 A.  b  4 b  0 B.  b  2 Câu 32: Cho f  x   4m  b  1 C.  b  2 b  0 D.  b  4  sin 2 x . Tìm m để nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) thỏa mãn    F  0   1 và F    4 8 A. m   4 3 B. m  3 4 4 3 C. m  D. m   3 4 3ea  1 Câu 33: Khẳng định nào sau đây đúng về kết quả  x ln xdx  ? b 1 e 3 A. a.b  64 B. a.b  46 e Câu 34: Giả sử rằng I   sin 3x sin 2 xdx  a  b 1 A.  1 6 B. 3 10 C. a  b  12 D. a  b  4 2 . Khi đó giá trị của a  b là 2 C.  3 10 D. 1 5 3x 2  5 x  1 2 dx  a ln  b . Khi đó giá trị của a  2b là Câu 35: Giả sử rằng I   x2 3 1 0 A. 30 B. 40 C. 50 D. 60  6 Câu 36: Tính: I   tgxdx 0 A. ln 3 2 B. ln 3 2 C. ln 2 3 3 D. Đáp án khác. 6 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM  4 Câu 37: Tính I   tg 2 xdx 0 A. I = 2 2 3  Câu 38: Tính: I  2 1 0  3 C. I  1 3 B. I  ln 3 2 1 0  3  6 D. Đáp án khác dx x2  4 x  3 3 2 Câu 40: Tính: I   D. I  x x2  3 B. I  Câu 39: Tính: I    4 dx A. I =  A. I  ln C. I  1  B. ln2 1 3 C. I   ln 2 2 D. I  1 3 ln 2 2 dx x  5x  6 2 B. I  ln A. I = 1 3 4 C. I = ln2 D. I = ln2 C. J =2 D. J = 1 C. J = ln5 D. Đáp án khác. C. K = 2 D. Đáp án khác. 1 xdx 3 0 ( x  1) Câu 41: Tính: J   A. J  1 8 B. J  2 Câu 42: Tính: J   0 (2 x  4)dx x2  4 x  3 A. J = ln2 B. J = ln3 2 Câu 43: Tính: K   0 A. K = 1 1 4 ( x  1) dx x  4x  3 2 B. K = 2 7 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 3 Câu 44: Tính K   2 x dx x 1 2 A. K = ln2 C. K  ln B. K = 2ln2 3 Câu 45: Tính K   2 8 3 D. K  1 8 ln 2 3 dx x  2x  1 2 A. K = 1 B. K = 2 C. K = 1/3 D. K = ½  Câu 46: Tính: I  2  1  2sin xdx 0 A. I   2 2  2 B. I  2 2  2 C. I  B. I = e C. I = e  1 D. Đáp án khác. e Câu 47: Tính: I   ln xdx 1 A. I = 1 D. I = 1  e 2 6x dx x x 9  4 1 Câu 48: Tính: K   A. K  1 2 ln 3 2 ln 1 13 B. K  1 2 ln 3 2 ln 12 25 1 C. K  2 ln 3 2 ln13 1 D. K  2 ln 3 2 ln 25 13 1 Câu 49: Tính: K   x 2 e2 x dx 0 A. K  e2  1 4 B. K  e2  1 4 C. K  e2 4 D. K  1 4 8 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 1 Câu 50: Tính: L   x 1  x 2 dx 0 A. L   2  1 B. L   2  1 1  C. L  2  1 D. L  2  1  Câu 51: Tính: K   x ln 1  x 2 dx 0 A. K  5 2  2  ln 2 2 B. K  5 2  2  ln 2 2 C. K  5 2  2  ln 2 2 D. K  5 2  2  ln 2 2 2 Câu 52: Tính: K   (2 x  1) ln xdx 1 A. K  3ln 2  1 2 B. K  1 2 C. K = 3ln2 D. K  3ln 2  C. L = 2 D. K = 0 1 2  Câu 53: Tính: L   x sin xdx 0 A. L =  B. L =  e ln x dx 2 1 x Câu 54: Tính: K   A. K  1 2 e B. K  1 e C. K   1 e D. K  1  2 e 3x 2  3x  2 dx 2 2 2 x( x  1) 3 Câu 55: Tính: L   A. L  3 ln 3 2 B. L = ln3 C. L  3 ln 3  ln 2 2 D. L = ln2  Câu 56: Tính: L   e x cos xdx 0 9 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. L  e  1 B. L  e  1 2x  1 5 Câu 57: Tính: E   1 2x  3 2x  1  1 5 A. E  2  4ln  ln 4 3 3  Câu 58: Tính: K  0 A. K  ln  32 x 1 2  1  (e  1) 2 1 D. L   (e  1) 2 dx 5 B. E  2  4ln  ln 4 3 1 C. L  C. E  2  4ln15  ln 2 3 D. E  2  4ln  ln 2 5 C. E = 4 D. K  ln dx B. E = 4  32  e ln 2 x dx x 1 Câu 59: Tính: J   A. J  1 3 B. J  1 4 C. J  3 2 D. J  1 2 2 Câu 60: Giá trị của tích phân  2xdx  ? 1 A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 C. 6 D. 3 C. 6 D. 3 e 1 Câu 61: Giá trị của tích phân  dt  ? t 1 A. 1 B. 5 4 Câu 62: Giá trị của tích phân  ( x 2  3 x )dx  ? 1 A. 4 B. 35  2 Câu 63: Giá trị của tích phân  sin 2 x cos xdx  ? 0 10 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A. 4 B. 5 1 3 D. 3 C. 6 D. 3 C. 6 D. 3 C. 1 Câu 64: Giá trị của tích phân  xe x dx  ? 0 A. 1 B. 5 1 Câu 65: Giá trị của tích phân  ( y 3  3 y 2  2)dy  ? 0 A. 4 B.  3 4 4 Câu 66: Giá trị của tích phân  (t  1 A. 4 1 t  1 )dt  ? t2 B. 5 C. 35 4 D. 3  2 Câu 67: Giá trị của tích phân  (2 cos x  sin 2 x)dx  ? 0 A. 4 B. 5 C. 6 D. 1 1 Câu 68: Giá trị của tích phân  (3 s  2 s ) 2 ds  ? 0 A. 4 10 3   ln 3 ln 6 2 ln 2 B. 5  C. 6 3 3 2 5 2 0  3 2 D. 3 Câu 69: Giá trị của tích phân  cos 3xdx   cos 3xdx   cos 3xdx  ? 3 11 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG B.  A. 4 1 3 C. 6 D. 3 2 Câu 70: Giá trị của tích phân  x(1  x) 5 dx  ? 1 A. 4 C.  B. 5 13 42 D. 3 2x  1 dx  ? x 1 0 1 Câu 71: Giá trị của tích phân  A. 4 B. 5 C. 6 D. 2-ln2 C. 6 D. 3 C. 6 D. 3 2x 2  x  1 dx  ? Câu 72: Giá trị của tích phân  2x  3 0 1 A.  3  14 ln 3 2 B. 5 1 Câu 73: Giá trị của tích phân  x 2 1  x 2 dx  ? 0 A. 4 B.  16 e Câu 74: Giá trị của tích phân  x ln xdx  ? 1 A. 4 B. 5 C. 2 (e e  2) 9 D. 3  2 Câu 75: Giá trị của tích phân  x cos 2 xdx  ? 0 12 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A. 4 B. 5 D.  C. 6 1 2 1 Câu 76: Giá trị của tích phân  ln( 2 x  1)dx  ? 0 A. 3 ln 3  1 2 B. 5 2x  1 1 Câu 77: Giá trị của tích phân  1 A. 4 x2  x 1 C. 6 D. 3 C. 6 D. 3 dx  ? B. 2( 3  1) 3 Câu 78: Giá trị của tích phân  x 2  x  2 dx  ? 0 A. 4 B. 5 C. 5 4 Câu 79: Giá trị của tích phân A. 4   1  sin 2 x Câu 80: Giá trị của tích phân  1 D. 3 dx  ? B. 5 2  15 5 A.    2 2  3 8  sin x  cos x 31 6 1 ln 2 2 C. 6 D. C. 6 D. 3 1 x2 dx  ? x4 B. 5 13 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG  sin 4 x dx  ? 1  sin x 0 Câu 81: Giá trị của tích phân  A. 4 B. 0 C. 6 D. 3  2 Câu 82: Giá trị của tích phân  cos x ln(sin x)dx  ?  4 A. 4 B. 5 C. 2 2 2 ln 2  4 2 D. 3 1 1  x  Câu 83: Giá trị của tích phân  1  x  e x dx  ? x 1 2 2 5 A. 4 B. 5 3 2 e 2 C. 6 D. C. 6 D. 3  2 Câu 84: Giá trị của tích phân  x cos x sin 2 xdx  ? 0 A.  6  2 9 B. 5 1 xe x dx  ? 2 ( 1  x ) 0 Câu 85: Giá trị của tích phân  A. 4 B. e 1 2 C. 6 D. 3  x sin x dx  ? 2 0 1  cos x Câu 86: Giá trị của tích phân  A. 4 B. 5 2 C. 4 D. 3 14 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 2   Câu 87: Giá trị của tích phân  ln x  1  x 2 dx  ? 2 A. 4 B. 5 C. 6   2 Câu 88: Cho tích phân  sin 2 xdx  0 A.  4 D. 0  4 2 . Hỏi tích phân  cos 2 xdx  ? 0 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 89: Hãy chỉ ra kết quả nào sau đây Sai?  2 3 2 0  2 A.  sin xdx   sin xdx   sin xdx  0 3 2 2   2 B. 3  sin x  3 cos x dx  0 0 1 2 C. 1 x  ln 1  x dx  0  1 2 1    1dx  0 D.   2 3  0 1 x  x  x 2 1 Câu 90: Tích phân I   (3x 2  2 x  1)dx bằng: 0 A. I  1 B. I  2 C. I  3 D. Đáp án khác  2 Câu 91: Tích phân I   sin xdx bằng: 0 15 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. -1 B. 1 C. 2 D. 0 1 Câu 92: Tích phân I   ( x  1) 2 dx bằng: 0 A. 8 3 B. 2 C. 7 3 D. 4 1 Câu 93: Tích phân I   e x 1dx bằng: 0 A. e2  e B. e 2 4 Câu 94: Tích phân I   3 A. -1 + 3ln2 1 0 A. ln 8 5 B. D. e + 1 C. 4ln 2 D. 1  3ln 2 x 1 dx bằng: x2 B. 2  3ln 2 Câu 95: Tích phân I   C. e2  1 x 1 dx bằng: x  2x  5 2 1 8 ln 2 5 C. 2 ln 8 5 D. 2 ln 8 5 e 1 x 1 Câu 96: Tích phân I   dx bằng: A. e B. 1 1 e C. -1 D. C. e D. 0 C. 4e4 D. 3e4  1 1 Câu 97: Tích phân I   e x dx bằng : 0 A. e  1 B. 1  e 2 Câu 98: Tích phân I   2e2 x dx bằng : 0 A. e 4 B. e4  1 16 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM  1 1   2 Câu 99: Tích phân I    x 2  4  dx bằng: x A. 19 8 B. e 23 8 C. 21 8 D. 25 8 1 dx bằng: x3 Câu 100: Tích phân I   1 A. ln  e  2  B. ln  e  7  3 e  C. ln    4  D. ln 4  e  3 C. 20 D. 18 3 Câu 101: Tích phân I    x3  1 dx bằng: 1 A. 24 B. 22 2 1 Câu 102: Tích phân I    2 x  1 1 A. 1 B. 1 Câu 103: Tích phân I   0 A. I = 1 2 dx bằng: 1 2 C. 1 15 D. 1 4 dx bằng: x  5x  6 2 B. I  ln 4 3 C. I = ln2 D. I = ln2 C. J =2 D. J = 1 1 xdx bằng: 3 0 ( x  1) Câu 104: Tích phân: J   A. J  1 8 B. J  3 Câu 105: Tích phân K   2 A. K = ln2 1 4 x dx bằng: x 1 2 B. K = 2ln2 C. K  ln 8 3 D. K  1 8 ln 2 3 17 354 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 3 Câu 106: Tích phân I  x 1  x 2 dx bằng: 1 A. 4 2 3 B. 82 2 3 C. 4 2 3 D. 8 2 2 3 C. 1 342 D. 1 462 D. 3 32 2 3 1 Câu 107: Tích phân I   x 1  x  dx bằng: 19 0 A. 1 420 B. e Câu 108: Tích phân I   1 A. 1 380 2  ln x dx bằng: 2x 3 2 3 B. 3 2 3 C. 3 2 6  6 Câu 109: Tích phân I   tanxdx bằng: 0 A. ln 3 2 B. - ln 3 2 C. ln 2 3 3 D. Đáp án khác.  4 Câu 110: Tích phân I   tan 2 xdx bằng: 0 A. I = 2 C. I  1  B. ln2  4 D. I   3 D. L  1 3 1 Câu 111: Tích phân L   x 1  x 2 dx bằng: 0 A. L  1 B. L  1 4 C. L  1 18 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 2 Câu 112: Tích phân K   (2 x  1) ln xdx bằng: 1 A. K  3ln 2  1 2 B. K  1 2 C. K = 3ln2 D. K  2ln 2  1 2  Câu 113: Tích phân L   x sin xdx bằng: 0 A. L =  B. L =  C. L = 2 D. K = 0  3 Câu 114: Tích phân I   x cos xdx bằng: 0 A.  3 1 B. 6 ln 2 Câu 115: Tích phân I   xe x  3 1 C. 2  3 6  1 2 D.  3 2 dx bằng: 0 A. 1 1  ln 2  2 B. 1 1  ln 2  2 C. 1  ln 2  1 2 D. 1 1  ln 2  4 C. 1  ln 2  1 2 D. 1 1  ln 2  4 2 ln x dx bằng: 2 x 1 Câu 116: Tích phân I   A. 1 1  ln 2  2 5 Câu 117: Giả sử B. 1 1  ln 2  2 dx  2 x  1  ln K . Giá trị của K là: 1 A. 9 B. 8 3 Câu 118: Biến đổi x 0 1  1  x dx thành C. 81 D. 3 2  f  t  dt , với t  1  x . Khi đó f(t) là hàm nào trong các 1 hàm số sau: 19
- Xem thêm -