Tài liệu Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 216 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp
BÀI À SỐ Ố8 • BÀI TẬP TỔNG HỢP • PHAY ĐÒN Ò KẸP ` THÖÏC HAØ NH PHAY TRÖÔØ NG ÑHSPKT KHOA CTM BM:Thöïc haø nh ngheà BAØ I TAÄ P TOÅ N G HÔÏP 3 Moâ n hoïc: Phay MaõMH : Tín chæ : Baø i taä p : 09 2 A 4 1 1 A C B 2 3 C B 3,2 Dung sai: ± 0,1 1 Vít chìm M8 x 40 4 1 Moûkeïp traù i C45 3 25 x 25 x 40 1 Moûkeïp p phaû i 2 25 x 25 x 40 1 Thaâ n C45 C45 1 25 x 25 x 80 SL Teâ n goïi Baû n g veõsoá Vaä t lieä u ÑOØ N KEÏP N guyeã n Vaê n Phöôù c c phoâ i STT Kích thöôù Ghi chuù Tæleä : 3:4 3 2 A 4 1 1 A C B 2 3 B C QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐÒN KẸP CHI TIẼT 1: NGUYÊN CÔNG 1: NGUYÊN CÔNG 2: NGUYÊN CÔNG 13: NGUYÊN CÔNG 14: CHI TIẼT 2: CHI TIẼT 3: NGUYÊN CÔNG 1: NGUYÊN CÔNG 3: NGUYÊN CÔNG NGUYÊN CÔNG 15: 1: NGUYÊN CÔNG 4: NGUYÊN CÔNG 2: NGUYÊN CÔNG 3: NGUYÊN CÔNG 5: NGUYÊN CÔNG 3: NGUYÊN CÔNG 4: NGUYÊN CÔNG 6: NGUYÊN CÔNG 4: NGUYÊN CÔNG 7: NGUYÊN CÔNG 5: NGUYÊN CÔNG 8: NGUYÊN CÔNG 6: NGUYÊN CÔNG NGUYÊN CÔNG 5: NGUYÊN CÔNG 7: NGUYÊN CÔNG 8 NGUYÊN CÔNG 2: NGUYÊN CÔNG 6: NGUYÊN CÔNG 7: • QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ĐÒN KẸP CHI TIẾT 1 PHAY MẶT PHẲNG 1 NGUYÊN CÔNG 1 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 2 VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG 1 NGUYÊN CÔNG 2 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 3 VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 1 NGUYÊN CÔNG 3 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tôô n 90 s 29 t 15 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 4 VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 3 NGUYÊN CÔNG 4 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 5 VUÔNG GÓC VỚI MẶT 1, 2, 3, 4. NGUYÊN CÔNG 5 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 6 VUÔNG GÓC VỚI MẶT 1, 2, 3, 4. NGUYÊN CÔNG 6 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY BẬC 21 ×13 NGHIÊNG 5 Β(1 ) NGUYÊN CÔNG 7 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY BẬC 21 ×13 NGHIÊNG 5 Β(2 ) NGUYÊN CÔNG 8 Máyy 6T10 Dao Þ16 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY GÓC NGHIÊNG 50 Β (1 ) NGUYÊN CÔNG 9 Máy 6T10 Dao Þ25 Đồ gá Ê tô n 180 s 31.5 t 1.5 PHAY GÓC NGHIÊNG 50 Β (2 ) NGUYÊN CÔNG 10 Máy 6T10 Dao Þ25 Đồ gá Ê tô n 180 s 31 5 31.5 t 15 1.5 Khoan 2 lỗ ÞÞ10 NGUYÊN CÔNG 11 Máyy 2M12 Dao Þ10 Đồ ggá Ê tô n s t PHAY RÃNH 12 X 26 NGUYÊN CÔNG 12 Máy 6T10 Dao Þ12 Đồ gá Ê tô n 410 s 29 t 2 PHAY RÃNH 20 X 26 X 12 NGUYÊN CÔNG 13 Máy 6T10 Dao Þ20 Đồ gá Ê tô n 260 s 29 t 2 KHOAN LỖ Þ6,8 NGUYÊN CÔNG 14 Máyy Dao Đồ ggá 2M12 Þ6.8 Ê tô n s t PHAY RÃNH 8,2 X 4 NGUYÊN CÔNG 15 Máyy 6T10 Dao Þ8 Đồ ggá Ê tô n 800 s t 1.5 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ĐÒN KẸP • CHI TIẾT 2 PHAY MẶT PHẲNG 1 NGUYÊN CÔNG 1 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 2 NGUYÊN CÔNG 2 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 3 NGUYÊN CÔNG 3 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 4 NGUYÊN CÔNG 4 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 5 NGUYÊN CÔNG 5 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 6 NGUYÊN CÔNG 6 Máy y 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY BẬC NGUYÊN CÔNG 7 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 28 t 1.5 PHAY MẶT NGHIÊNG NGUYÊN CÔNG 8 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 KHOAN - TARÔ m8 NGUYÊN CÔNG 9 Máy Dao Đồ gá 2M12 Þ6.8 Ê tô n s t QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ĐÒN KẸP • CHI TIẾT 3 PHAY MẶT PHẲNG 1 NGUYÊN CÔNG 1 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 2 NGUYÊN CÔNG 2 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 3 NGUYÊN CÔNG 3 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 4 NGUYÊN CÔNG 4 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 5 NGUYÊN CÔNG 5 Máyy 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY MẶT PHẲNG 6 NGUYÊN CÔNG 6 Máy y 6T10 Dao Þ63 Đồ ggá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 PHAY BẬC NGUYÊN CÔNG 7 Máy Má 6T10 Dao D Þ63 Đồ gáá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 Phay mặt phẳng nghiêng NGUYÊN CÔNG 8 Máy 6T10 Dao Þ63 Đồ gá Ê tô n 90 s 29 t 1.5 Khoan lỗ Þ8.2 NGUYÊN CÔNG 9 Máyy Dao Đồ ggá 2M12 Þ8.2 Ê tô n s t Khoet lỗ Þ16 NGUYÊN CÔNG 10 Máy 6T10 Dao Þ16 Đồ gá Ê tô n 260 s t
- Xem thêm -