Tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang từ thiện, phường ba láng, quận cái răng, thành phố cần thơ

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 230 |
  • Lượt tải: 95

Mô tả:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” MÔÛ ÑAÀU I. SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG: Thaønh phoá Caàn Thô, ñoâ thò loaïi 1 tröïc thuoäc trung öông ñang böôùc vaøo thôøi kì ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vôùi toác ñoä ñoâ thò hoaù ngaøy caøng nhanh. Hieän nay, vôùi quy moâ cuûa caùc khu vöïc cuûa nghóa trang hieän höõu ñaõ khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu choân caát, mai taùng, caûi taùng cho ngöôøi daân trong thaønh phoá. Beân caïnh ñoù, trong quaù trình thöïc hieän caùc döï aùn quy hoaïch Quaän Caùi Raêng vaø khu ñoâ thò môùi phía Nam soâng Caàn Thô, treân hieän traïng cuûa caùc khu ñaát quy hoaïch hieän höõu moät soá caùc khu moä. Ñeå vieäc trieån khai caùc döï aùn ñöôïc thuaän lôïi, nhu caàu böùc xuùc ñaët ra laø caàn boá trí moät khu vöïc nghóa trang taäp trung ñeå thöïc hieän vieäc di dôøi, caûi taùng caùc khu moä naèm raûi raùc treân caùc khu ñaát quy hoaïch trong thaønh phoá. Do ñoù, vieäc quy hoaïch môû roäng Nghóa trang Töø Thieän laø heát söùc caàn thieát vaø caáp baùch. Cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa döï aùn, trong quaù trình xaây döïng vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Döï aùn môû roäng Nghóa trang Töø Thieän laïi taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán taøi nguyeân moâi tröôøng vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân xung quanh. Neáu chuùng ta khoâng coù bieän phaùp ñeå khaéc phuïc vaán ñeà ñoù thì caùc caùc taùc ñoäng khoâng mong muoán naøy seõ ngaøy caøng trôû neân nghieâm troïng hôn. Tröôùc tình hình ñoù, nhaèm ngaên chaën vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng, baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö, caùc cô sôû coâng nghieäp laø moät trong nhöõng coâng cuï höõu hieäu giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuû doanh nghieäp naém roõ caùc nguoàn oâ nhieãm vaø caùc bieän phaùp xöû lyù coù hieäu quaû. Ñieàu naøy chöùng toû raèng coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng coù taàm quan troïng to lôùn nhaèm laøm roõ caùc maët coù lôïi vaø coù haïi cuûa döï aùn. Töø ñoù, thieát laäp vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp kyõ thuaät cuõng nhö quaûn lyù nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc, ñoàng thôøi khuyeán khích caùc taùc ñoäng tích cöïc. Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, Coâng ty Coâng Trình Ñoâ Thò Thaønh phoá Caàn Thô tieán haønh laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM). Trong baùo caùo naøy, Coâng ty phaân tích toaøn boä caùc taùc ñoäng maø döï aùn coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, möùc ñoä oâ nhieãm, caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå quaûn lyù, giaûm thieåu caùc nguoàn gaây oâ nhieãm. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 1 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II. CÔ SÔÛ PHAÙP LÍ THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO: Baùo caùo naøy ñöôïc thöïc hieän döïa treân moät soá vaên baûn phaùp luaät do chính phuû ban haønh nhö sau: - Caên cöù Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005 coù hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2006 - Nghò ñònh soá 80/2006/ NÑ - CP ngaøy 09 thaùng 08 naêm 2006 cuûa Chính Phuû “Höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng” - Thoâng tö soá 08/2006/TT– BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng höôùng daãn veà vieäc laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. - Tieâu chuaån Nhaø nöôùc Vieät Nam veà Moâi Tröôøng - Caùc taøi lieäu veà ñòa lyù töï nhieân, tình hình kinh teá xaõ hoäi ñòa phöông, cuï theå khu vöïc döï aùn noùi rieâng vaø Thaønh phoá Caàn Thô noùi chung. - Caùc soá lieäu ñieàu tra vaø ño ñaïc thöïc teá taïi hieän tröôøng. - Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ÑTM cuûa toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO). III. MUÏC TIEÂU CUÛA BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG : • Ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi khu vöïc thöïc hieän döï aùn vaø vuøng laân caän. • Moâ taû sô löôïc hoaït ñoäng döï aùn coù khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. • Phaân tích coù caên cöù khoa hoïc nhöõng taùc ñoäng coù lôïi, coù haïi maø döï aùn taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi. • Xaây döïng caùc bieän phaùp khaû thi nhaèm haïn cheá caùc taùc ñoäng moâi tröôøng baát lôïi cuûa döï aùn mang laïi. • Ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm haïn cheá toái thieåu nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. • Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt, quan traéc moâi tröôøng khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. • Cung caáp cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng cuûa thaønh phoá trong vieäc thaåm ñònh, pheâ duyeät, giaùm saùt vaø quaûn lyù döï aùn. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 2 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” IV. PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO : Caùc phöông phaùp sau ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù trong baùo caùo : • Phöông phaùp thoáng keâ: ÖÙng duïng thu thaäp vaø xöû lyù soá lieäu khí töôïng, thuûy vaên, kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc cuûa döï aùn. • Phöông phaùp khaûo saùt, ño ñaïc, laáy maãu ngoaøi hieän tröôøng vaø thí nghieäm phaân tích: Nhaèm xaùc ñònh caùc thoâng soá veà hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí, tieáng oàn, nöôùc thaûi vaø moâi tröôøng nöôùc xung quanh khu vöïc döï aùn. • Phöông phaùp so saùnh: Duøng ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng töø caùc quaù trình xaây döïng vaø ñi vaøo hoaït ñoäng cuûa döï aùn treân cô sôû caùc tieâu chuaån moâi tröôøng (TCMT) Vieät Nam coù lieân quan. • Xem xeùt quy trình coâng ngheä, caùc thieát keá kyõ thuaät, hình thöùc hoaït ñoäng döï kieán cuûa döï aùn ñeå töø ñoù xaùc ñònh caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø xeáp loaïi theo möùc ñoä taùc ñoäng cuûa chuùng. • Phaân tích, ñaùnh giaù vaø döï baùo taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn veà caùc phöông dieän nhö : nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén, veä sinh lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp. • Ñeà xuaát caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå haïn cheá toái ña caùc taùc ñoäng tieâu cöïc phaùt sinh töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. Trong quaù trình xaây döïng baùo caùo, caùc taøi lieäu chuû yeáu sau ñaây ñöôïc söû duïng : - Döï aùn Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô. - Quy hoaïch chi tieát tyû leä: 1/500 Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô. - Taøi lieäu thoáng keâ veà tình hình khí töôïng thuyû vaên cuûa khu vöïc döï aùn. - Caùc soá lieäu ñieàu tra vaø ño ñaït thöïc teá taïi hieän tröôøng. - Caùc taøi lieäu thoáng keâ veà xaõ hoäi hoïc, kinh teá xaõ hoäi trong khu vöïc. - Caùc taøi lieäu veà coâng ngheä xöû lyù khí thaûi, nöôùc thaûi, chaát thaûi raén. - Ngoaøi ra coøn tham khaûo theâm moät soá baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc döï aùn khaùc. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 3 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 1 MOÂ TAÛ SÔ LÖÔÏC DÖÏ AÙN I.1- TEÂN DÖÏ AÙN: Teân döï aùn ñaàu tö : "Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô" I.2- CÔ QUAN CHUÛ QUAÛN: Coâng Ty Coâng Trình Ñoâ Thò Thaønh Phoá Caàn Thô Ñòa chæ: Soá 5 ñöôøng Voõ Thò Saùu – Phöôøng An Hoäi – Quaän Ninh Kieàu – Thaønh phoá Caàn Thô. Giaùm ñoác: Traàn Minh Huøng Ñieän thoaïi: 071. 811583 Fax: 071. 825526 I.3 - ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: Döï aùn seõ ñöôïc xaây döïng taïi Phöôøng Ba Laùng - Quaän Caùi Raêng – Thaønh phoá Caàn Thô coù töù caän tieáp giaùp sau: − Phía Ñoâng Nam: giaùp ñaát ruoäng. − Phía Taây Baéc: giaùp Quoác loä 1A töø caàu Caàn Thô noái daøi. − Phía Taây Nam: giaùp ñaát ruoäng. − Phía Ñoâng Baéc: giaùp ñaát ruoäng. I.4 - MUÏC TIEÂU CUÛA DÖÏ AÙN: − Ñaùp öùng cho nhu caàu mai taùng, caûi taùng haøi coát vaø caùc khu moä naèm raûi raùc trong caùc döï aùn quy hoaïch. − Ñaùp öùng taïm thôøi tình traïng quaù taûi cuûa caùc Nghóa trang hieän höõu trong thaønh phoá trong thôøi gian chôø quy hoaïch khu ñaát Nghóa trang Thaønh phoá. − Laø coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi phuïc vuï cho ñôøi soáng cuûa nhaân daân, theå hieän chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. − Quaûn lyù chaët cheõ caùc vaán ñeà veà oâ nhieãm nguoàn nöôùc, maát ñaát saûn xuaát, aûnh höôûng ñeán caûnh quan ñoâ thò, caùc ñòa ñieåm mai taùng phaùt trieån moät caùch töï do khoâng theo ñònh höôùng quy hoaïch cuûa cô quan quaûn lyù. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 4 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” − Giaûm dieän tích ñaát söû duïng so vôùi caùch mai taùng tröôùc kia. − Ñoåi môùi coâng ngheä hoûa taùng baèng caùc thieát bò hieän ñaïi thích nghi vôùi phöông phaùp mai taùng hieän nay treân theá giôùi. I.5 - NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA DÖÏ AÙN: I.5.1 - Hoaït ñoäng cuûa döï aùn: Döï aùn Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän döï kieán seõ môû roäng theâm dieän tích laø 50.082 m . Vôùi dieän tích môû roäng naøy coù theå döï kieán soá löôïng moä nhö sau: • Soá löôïng moä töø traàn döï kieán 800 moä. • Soá löôïng moä haøi coát döï kieán 3.000 moä. • Ngoaøi ra coøn coù phaàn ñaát döï tröõ dieän tích 1.088 m 2 daønh cho khu vöïc xaây döïng nhaø chöùa haøi coát. 2 I.5.2 - Caùc coâng trình chính cuûa döï aùn: I.5.2.1 - Khu vöïc moä töø traàn: - Dieän tích: 8.207 m2. - Soá löôïng moä töø traàn: 866 moä. - Kích thöôùc quy ñònh cho moãi moä laø 1,6m x 3,0m. Khoaûng caùch giöõa hai ngoâi moä laø 0,4m. Khoaûng caùch giöõa hai daõy moä laø: 1,4m. I.5.2.2 - Khu vöïc moä haøi coát: - Dieän tích: 7.618 m2. - Soá löôïng moä töø traàn: 3.604 moä. - Kích thöôùc quy ñònh cho moãi moä laø 1,6m x 3,0m. Khoaûng caùch giöõa hai ngoâi moä laø 0,5m. Khoaûng caùch giöõa hai daõy moä laø: 0,8m. I.5.2.3 - Nhaø quaûn trang vaø loø thieâu: - Dieän tích: 1.736 m2. Goàm 2 coâng trình: + Nhaø quaûn trang: coù boá trí khu vöïc ôû cho nhaân vieân quaûn trang vaø khu veä sinh coâng coäng. + Loø thieâu: Boá trí 3 loø thieâu, coù loái vaøo cho phöông tieän giao thoâng cô giôùi tieáp caän vaøo. - Maät ñoä xaây döïng: ≤ 35%. I.5.2.4 - Nhaø thaép höông keát hôïp laøm choøi nghæ: - Dieän tích: 501 m2. - Boá trí taïi khu vöïc trung taâm khu moä. - Maät ñoä xaây döïng: ≤ 35%. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 5 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” I.5.3 – Caùc coâng trình phuï trôï: I.5.3.1 – Quy hoaïch san neàn: - Cao ñoä sang neàn toái thieåu: + 2,3m (theo heä cao ñoä quoác gia Hoøn Daáu). Cao ñoä meùp ñöôøng bình quaân: + 2,4m. Cao ñoäï meùp leà toái thieåu: + 2,6m. Ñoä doác ñòa hình ñoái vôùi maët phuû töï nhieân: i ≥ 0,1%. Toång khoái löôïng san laáp: Giai ñoaïn 1: 93.481m3. Giai ñoaïn 2: 32.534m3. I.5.3.2 – Quy hoaïch giao thoâng vaø loä giôùi: Dieän tích: 19.797 m2. Bao goàm ñöôøng giao thoâng cô giôùi vaø ñöôøng ñi boä. Trong khu quy hoaïch coù caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng nhö sau: - Quoác loä 1A coù loä giôùi döï kieán 80m. - Ñöôøng soá 1: coù loä giôùi 14m; trong ñoù: loøng ñöôøng 9m, leà phaûi 5m. - Ñöôøng soá 2: Coù loä giôùi 12m; trong ñoù: loøng ñöôøng 9m, leà phaûi 3m. - Ñöôøng ñi boä: Coù loä giôùi 10m; Vôùi loøng ñöôøng 4m, leà ñöôøng 3mx2. - Ñöôøng ñi boä: Coù loä giôùi 9m; Vôùi loøng ñöôøng 3m, leà ñöôøng 3mx2. I.5.3.3 – Nguoàn ñieän cung caáp cho döï aùn: - Nguoàn ñieän ñöôïc caáp töø löôùi cao – trung theá Caàn Thô. - Löôùi ñieän thieát keá trong khu vöïc döï aùn: + Tuyeán trung theá: Nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng, naâng cao ñoäï tin caäy, ñoàng boä, hieän ñaïi vaø töï ñoäng hoùa theo höôùng phaùt trieån chung cuûa thaønh phoá. Ñeå ñaûm baûo myõ quan vaø an toaøn trong khu vöïc tuyeán trung theá ñöôïc thieát keá ñi ngaàm trong haàm kyõ thuaät theo truïc giao thoâng. Ñaûm baûo haønh lang an toaøn cho tuyeán (3m) vaø tuaân thuû theo caùc quy chuaån ngaønh. Chieàu daøi tuyeán trung theá xaây môùi: 80m. + Tuyeán haï theá: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 6 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Töø baûng ñieän haï theá trong traïm phaân phoái hôïp boä, tuyeán haï theá ñi ngaàm baèng caùp XLPE voû boïc ngoaøi baèng PC, caùp luoàn trong oáng nhöïa PVC chòu löïc vaø ñaët trong haàm kyõ thuaät caáp ñeán tuû phaân phoái thöù caáp. Chieàu daøi tuyeán haï theá xaây môùi: 400m. + Heä thoáng chieáu saùng: Heä thoáng chieáu saùng ñöôïc boá trí doïc theo ñöôøng giao thoâng, söû duïng ñeøn trang trí vaø ñeøn cao aùp Sodium coù coâng suaát 18W vaø 250W. Truï ñeøn söû duïng truï gang ñuùc vaø truï baùt giaùc STK hình coân cao 6 – 8m. Loaïi neon phuø hôïp vôùi vieäc chieáu saùng trang trí vaø baûo veä. Heä thoáng neon chieáu saùng ñoùng caét töï ñoäng theo 2 cheá ñoä ñeå tieát kieäm ñieän naêng. Chieàu daøi heä thoáng chieáu saùng xaây môùi: 1.600m. + Traïm bieán aùp: Dung löôïng traïm 100 KVA. I.5.3.4 – Baõi xe: - Dieän tích: 2.001 m2. - Ñöôïc boá trí taïi loái vaøo khu nghóa trang, vôùi khu vöïc ñaäu xe 2 baùnh vaø 4 baùnh. I.5.3.5 – Traïm caáp nöôùc: - Do khu ñaát quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung neân ñöôïc boá trí heä thoáng gieáng khoan ñeå caáp nöôùc taïm thôøi cho khu vöïc naøy. Laâu daøi seõ noái vaøo heä thoáng caáp nöôùc chung cuûa khu vöïc. Traïm nöôùc cuûa nghóa trang ñöôïc ñaët caïnh nhaø quaûn trang vaø loø thieâu coù caây xanh caùch ly chung quanh. - Toång dieän tích quy hoaïch: 62.926m2. - Nöôùc phuïc vuï nhaø quaûn trang: 10%qt. - Nöôùc roø ræ, löu löôïng döï phoøng: 15%qt. - Nöôùc töôùi ñöôøng, caây xanh: 3 lít/m2. - Thieát keá caáp nöôùc phaûi ñaûm baûo tieâu chuaån veà cung caáp vaø phaûi cung caáp nöôùc saïch ñaõ qua xöû lyù. - Coù theå öôùc tính löu löôïng nöôùc caàn cung caáp nhö sau: Löôïng nöôùc caáp chuû yeáu ñeå töôùi caây vaø nhaø quaûn trang: + Toång dieän tích quy hoaïch: 62.926m2. + Toång soá ngöôøi trong khu quy hoaïch: 5 ngöôøi. + Chæ tieâu söû duïng nöôùc: 150 l/ngñ. + Nöôùc töôùi ñöôøng, caây xamh: 3 l/m2/ngñ. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 7 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Dieän tích caàn töôùi: 1.500 m2. + Löu löôïng nöôùc töôùi ñöôøng, caây xanh: qt = 1.500m2 x 3 l/m2/ngñ = 4.500 l/ngñ = 4.5 m3/ngñ. + Löu löôïng nöôùc phuïc vuï nhaø quaûn trang: qc = 10% x qt = 0.45 m3/ngñ. + Löu löôïng roø ræ vaø löôïng nöôùc döï phoøng: qr = 15% x qt = 0.68 m3/ngñ. + Toång löu löôïng nöôùc Qt = 6 m3/ngñ. - Hình thöùc ñöôøng oáng vaø caùc coâng trình caáp nöôùc khaùc: - Ñaët caùc tuyeán caáp nöôùc theo quy hoaïch vaø maïng caáp nöôùc kheùp kín, maïng löôùi caáp nöôùc bao goàm caùc heä thoáng ñöôøng oáng: PVC: D360, D34 trong khu quy hoaïch. + Khoan moät gieáng khoan saâu 100 – 120m ñeå laáy nöôùc ngaàm. + Xaây döïng beå chöùa nöôùc ngaàm laøm baèng beâ toâng coát theùp: döï tröõ nöôùc ñeå töôùi caây, vaø chöõa chaùy qua laéùng loïc ñeå söû duïng cho sinh hoaït. + Xaây döïng ñaøi chöùa nöôùc ñeå ñieàu hoøa löu löôïng, taïo aùp löïc cho heä thoáng caáp nöôùc. Baûng 1.1: Caùc haïng muïc coâng trình caáp nöôùc STT 1 2 3 4 Haïng muïc coâng trình Ñöôøng oáng: PVC D60 PVC D34 Gieáng khoan Beå nöôùc ngaàm Ñaøi nöôùc Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn m m gieáng beå ñaøi 250 2.300 1 1 1 32.000 32.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000 8.000.000 73.600.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000 Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän I.5.3.6 - Caây xanh: - Dieän tích: 8.836 m2. - Caây xanh trong khu vöïc quy hoaïch vöøa coù vai troø caùch ly vöøa trang trí, kieán taïo caûnh quan chung. - Caây troàng trong khoaûng caùch ly laø loaïi caây laáy boùng maùt, khoâng tieát ra chaát ñoäc haïi hoaëc haáp daãn coân truøng, khoâng deã gaõy, ñoå. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 8 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” I.5.3.7 - Quy hoaïch thoaùt nöôùc - Caùc chæ tieâu kyõ thuaät tính toaùn: Nöôùc möa: + Cöôøng ñoä möa trung bình q = 450,4 lít/ s-ha. + Heä soá doøng chaûy ψ = 0,9 phuï thuoäc vaøo caùc loaïi maët phuû (tính trung bình). + Vaän toác doøng chaûy trong oáng Vmin (vaän toác töï laøm saïch). + Ñoä doác ñaët oáng I = Imin = 1/D (D laø ñöôøng kính oáng(mm)). Nöôùc sinh hoaït: + Tieâu chuaån thoaùt nöôùc = 120 lít/ngöôøi.ngñ. + Heä soá khoâng ñieàu hoøa = 1,45. - Xaùc ñònh löu löôïng caàn thieát: + Löu löôïng tính toaùn nöôùc möa Q (l/s) xaùc ñònh theo phöông phaùp cöôøng ñoä giôùi haïn vaø tính theo coâng thöùc sau: Q = p. ψ .F (l/s) = 450,4 x 0,9 x 6,2926 (l/s) = 2550,77 (l/s). Trong ñoù: Q: cöôøng ñoä möa tính toaùn (l/s.ha) ψ : Heä soá doøng chaûy F: Dieän tích thu nöôùc tính toaùn (ha) - Giaûi phaùp thoaùt nöôùc: + Heä thoáng thoaùt nöôùc ñöôïc thieát keá theo hình thöùc thoaùt nöôùc sinh hoaït nöôùc möa chung vì löôïng nöôùc thaûi trong quy hoaïch khoâng ñaùng keå. + Nöôùc möa vaø nöôùc sinh hoaït ñöôïc thu vaøo hoá gas nhôø heä thoáng tuyeán oáng, vaän chuyeån, xaû thaúng ra keânh thuûy lôïi hieän höõu. - Phöông aùn thieát keá: Duøng phöông phaùp phaân chia löu vöïc ñeå tính toaùn cho töøng ñoaïn oáng, töøng tuyeán oáng vaø caû heä thoáng. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 9 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Hình thöùc ñöôøng oáng: Nöôùc ñöôïc vaän chuyeån trong heä thoáng oáng kín, loaïi oáng ñöôïc söû duïng: oáng beâ toâng coát theùp ñuùc saün. + Hình thöùc hoá gas, cöûa thu nöôùc: Treân töøng ñöôøng oáng coù ñaët hoá gas theo cöï ly taäp trung nöôùc thích hôïp, nhaèm thu heát nöôùc beà maët vaø nöôùc trong löu vöïc tính toaùn. Qua tính toaùn sô boä, quy moâ xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc ñöôøng oáng thoaùt nöôùc ñöôïc khaùi toaùn trong baûng 1.2. Baûng 1.2: Khaùi toaùn kinh phí maïng löôùi thoaùt nöôùc: STT 1 2 Haïng muïc coâng trình Toång Ñöôøng oáng BTCT D300 BTCT D400 Hoá ga, cöûa xaû Ñôn vò tính toaùn Soá löôïng Ñôn giaù (ñ/ñvt) Thaønh tieàn (ñoàng) 1.118.300.000 m m Caùi 2.100 450 113 350.000 450.000 1.600.000 735.000.000 202.00.000 180.800.000 Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän I.6 - KINH PHÍ KHAÙI TOAÙN DAÀU TÖ CHO DÖÏ AÙN: - Ñöôøng giao thoâng: 3.459.150.000 ñoàng. (1) - San laáp maët baèng: + Giai ñoaïn 1: 976.020.000 ñoàng. + Giai ñoaïn 2: 2.705.640.000 ñoàng. (2) (3) - Caáp ñieän: 1.022.000.000 ñoàng. (4) - Caáp nöôùc: 213.100.000 ñoàng. (5) - Thoaùt nöôùc: 1.331.400.000 ñoàng. (6) - Toång kinh phí ñaàu tö: Coäng: (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6) = 9.707.310.000 ñoàng. (Kinh phí khaùi toaùn treân chöa keå chi phí boài hoaøn giaûi toûa vaø caùc chi phí khaùc). Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 10 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” I.7 - CAÙC HÌNH THÖÙC MAI TAÙNG CUÛA NGHÓA TRANG TÖØ THIEÄN: I.7.1 –Ñòa taùng: Laø phöông phaùp choân ngöôøi cheát xuoáng ñaát, choân vónh vieãn (theo phong tuïc nhaân daân mieàn Nam vaø ngöôøi theo ñaïo Coâng giaùo), hoaëc sau 3 – 5 naêm seõ boác moä caûi taùng hoaëc thieâu coát cho vaøo huû ñeå thôø phuïng(theo phong tuïc mieàn Baéc). Ñaây laø phöông phaùp phoå bieán theo taäp tuïc töø ngaøn xöa ôû nöôùc ta. Hieän nay, theo ñaø phaùt trieån chung cuûa xaõ hoäi, daân soá ngaøy caøng gia taêng, ñaát ñai ngaøy moät khan hieám ñaõ boäc loä moät soá nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy nhö sau: - Laøm hao toán dieän tích ñaát ñai. - Hao toán tieàn baïc cuûa thaân nhaân ngöôøi cheát vaø xaõ hoäi (chi phí xaây moä). - Quan taøi söû duïng trong vieäc choân caát thöôøng duøng caùc loaïi goã toát vaø quyù hieám, gaây neân tình traïng laõng phí trong nhaân daân, hôn nöõa aûnh höôûng ñeán vieäc baûo veä röøng. - Vieäc choân caát cuõng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng traàm troïng ñoái vôùi nguoàn nöôùc ngaàm khu vöïc xung quanh caùc nghóa trang xaây döïng khoâng ñuùng caùch, hoaëc do daân soá ngaøy moät taêng theâm, caùc khoaûng caùch ly an toaøn cuûa caùc nghóa trang khoâng coøn ñöôïc toân troïng, neân caùc taàng nöôùc ngaàm bò oâ nhieãm traàm troïng. - Veà maët xaõ hoäi, neáu nghóa trang khoâng ñöôïc quaûn lyù vaø baûo veä toát seõ laø nôi tuï taäp cuûa caùc thaønh phaàn xaáu, gaây maát traät töï vaø an toaøn xaõ hoäi . Laâu daøi, laøm cho moïi ngöôøi coù taâm lyù gheâ sôï khi soáng gaàn hay ñi ngang qua khu vöïc nghóa trang. I.7.2 – Hoûa taùng: Laø phöông phaùp duøng nhieät ñoä cao (vôùi nhieân lieäu ñoát laø gas) ñoát xaùc ngöôøi cuøng vôùi quan taøi vaø caùc vaät lieâu taåm lieäm thaønh tro, xöông ngöôøi khi ñoù bò chaùy thaønh caùc maûnh vuïn. Sau ñoù tro, xöông ñöôïc ñöa vaøo caùc huõ kín ñeå thôø phuïng hoaëc ñem raûi xuoáng soâng hoà (nhö phong tuïc taïi moät soá ñòa phöông hoaëc yù muoán cuûa ngöôøi quaù coá). Phöông phaùp naøy coù caùc öu ñieåm sau: - Vieäc mai taùng naøy seõ nhanh goïn vaø ñôn giaûn, laøm cho taâm lyù cuûa nhaân thaân ngöôøi quaù coá sôùm vôi bôùt nhöõng noãi buoàn khi bieät ly. - Ít toán keùm cho thaân nhaân ngöôøi quaù coá cuõng nhö xaõ hoäi veà tieàn baïc. - Tieát kieäm ñöôïc ñaát ñai ñeå duøng cho coâng vieäc höõu ích hôn. Giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, nhaát laø nguoàn nöôùc ngaàm vaø baûo veä röøng. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 11 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Goùp phaàn thay ñoåi caùc taäp tuïc laïc haäu laâu ñôøi nhaèm mang laïi cho cuoäc soáng nhaân daân xu theá phaùt trieån ngaøy caøng vaên minh hieän ñaïi hôn Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp hoûa taùng: Khoâng phuø hôïp vôùi phong tuïc mai taùng töø laâu ñôøi cuûa ngöôøi Vieät Nam, neân caàn phaûi coù thôøi gian môùi coù theå aùp duïng phoå bieán ñöôïc. I.8 - THIEÁT KEÁ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC HÌNH THÖÙC MAI TAÙNG: I.8.1 - Ñòa taùng: Vôùi hình thöùc ñòa taùng, khaû naêng gaây oâ nhieãm ñaát vaø nöôùc ngaàm laø raát cao neáu khoâng ñöôïc thieát keá chu ñaùo. Caùch thöùc ñòa taùng ñöôïc thieát keá ôû ñaây ñöôïc ñeà xuaát nhö sau: - Trong quaù trình xaây döïng ban ñaàu, seõ xaây tröôùc caùc oâ choân caát theo khoaûng caùch ñöôïc thieát keá vôùi vaät lieäu laø töôøng gaïch. Xaây chieàu cao cao hôn cao trình maët ñaát xung quanh vaø duøng vaät lieäu che ñaäy ñeå haïn cheá söï traøn vaøo cuûa nöôùc möa. - Trong quaù trình tieán haønh ñòa taùng, phaàn treân maët ñaát cuõng caàn phaûi xaây phuû kín hoaøn toaøn baèng töôøng gaïch, khoâng cho söï xaâm nhaäp töø ngoaøi vaøo vaø söï roø ræ töø trong ra. I.8.2 – Hoûa taùng: Hình thöùc naøy ñöôïc tieán haønh theo trình töï sô ñoà sau: TRAÏM CAÁP GAS XE TANG NHAØ HAØNH LEÃ VAÊN PHOØNG CAÁP ÑIEÄN NHAØ ÑAËT LOØ THIEÂU KHU LÖU TRO NHAØ GIAO NHAÄN TRO KHAÙCH MANG ÑI NÔI KHAÙC Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 12 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Hình 1.1: Sô ñoà hoûa taùng I.9 – CAÙC LOAÏI MAÙY MOÙC, THIEÁT BÒ CAÀN COÙ: I.9.1 - Loø thieâu: I.9.1.1 - Caùc yeáu toá phaûi ñaùp öùng: - Coù ñuû maët baèng ñeå xaây döïng caùc coâng trình bao che thieát bò vaø quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát. - Coù ñöôøng giao thoâng noái vôùi trung taâm. - Coù nguoàn ñieän ñeå vaän haønh maùy moùc thieát bò chính, thieát bò phuï trôï khaùc cuûa döï aùn. - Coù caùc nguoàn cung caáp nhieân lieäu ñeå chaïy thieát bò. - Coù nguoàn nhaân löïc ñeå vaän haønh trung taâm. - Coù chi phí hôïp lí vôùi kinh phí ñaàu tö cuûa döï aùn. - Coù ñoä an toaøn cao. I.9.1.2 – Phöông aùn ñöôïc choïn: - Caùc loaïi nhieân lieäu ñoát phoå bieán cho loø hoûa thieâu laø: cuûi, daàu, gas, ñieän. Qua phaân tích, gas laø nhieân lieäu khaù phoå bieán vaø reû tieàn, gas chaùy coù nhieät löôïng cao, neân thieát bò goïn nheï hôn, giaù thieát bò reû, thao taùc söû duïng deã, daãn ñeán giaù thaønh hoûa taùng töông ñoái reû. - Qua quaù trình saøn loïc vaø choïn löïa, thieát bò loø hoûa taùng B&L cuûa Myõ ñöôïc choïn laø phöông aùn khaû thi nhaát. Caùc tính naêng cuûa loø naøy nhö sau: + Xuaát xöù: ñöôïc saûn xuaát taïi coâng ty B&L Cremation Systems, Inc taïi Largo Florida USA. Model N-20AT. + Chaát löôïng: Ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng cuûa UL (Underwriter Laboratories) veà kyõ thuaät. Ñaït vaø vöôït troäi caùc tieâu chuaån cuûa EPA (toå chöùc kieåm soaùt khí thaûi quoác teá). + Luoân coù thieát bò baûo veä quaù nhieät, an toaøn PCCC, gas. + Coù caùc thieát bò chuyeân duøng keøm theo nhö: thieát bò loïc kim loaïi töø tro coát, con laên, quaàn aùo, muõ baûo hoä,… + Ñoä oàn vaø nhieät toûa ra lôùp voõ ngoaøi cuøng thaáp. + Ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 13 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Kinh teá: ít hao toán nhieân lieäu: trung bình 30 – 42kgLPG/laàn. Thöïc hieän 4 – 5laàn/ca 8 tieáng. Coâng suaát ñoát: maximum 1.500.000BTU/giôø. + Tuoåi thoï: trung bình 20 naêm. I.9.2 – Caùc loaïi thieát bò phuï trôï khaùc: - Maùy bôm nöôùc caáp. - Maùy bôm nöôùc töôùi caây. - Maùy phaùt ñieän döï phoøng. - Thieát bò naâng, haï quan taøi. - Heä thoáng thieát bò traïm caáp gas. - Caùc heä thoáng thieát bò chieáu saùng. I.10 – CAÙC LOAÏI NHIEÂN LIEÄU CAÀN CHO HOAÏT ÑOÄNG: Nhieân lieäu cho hoaït ñoäng cuûa loø thieâu chuû yeáu laø gas hoùa loûng. I.11 - NHÖÕNG THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN KHI THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: I.11.1-Thuaän lôïi : - Khu vöïc quy hoaïch naèm doïc theo quoác loä 1A, thuaän lôïi ñeå boá trí maïng giao thoâng cô giôùi tieáp caän khu ñaát. - Ñaõ coù maïng löôùi caáp ñieän chung trong khu vöïc. - Phaàn ñaát môû roäng chuû yeáu laø ñaát vöôøn ruoäng neân thuaän lôïi cho coâng taùc boài hoaøn giaûi toûa. I.11.2-Haïn cheá : -Khu vöïc nghóa trang hieän höõu coù maät ñoä choân caát daøy ñaëc, heä thoáng giao thoâng tieáp caän caùc khu moä vaø xung quanh khu ñaát raát ít, do vaäy vieäc can thieäp caûi taïo khu moä hieän höõu laø raát khoù khaên. -Chi phí ñaàu tö ban ñaàu cho döï aùn raát toán keùm do hieän taïi khu ñaát quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 14 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 2 KHAÙI LÖÔÏC ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN II.1 - VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ: Thaønh phoá Caàn Thô laø trung taâm Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, giöõa moät maïng löôùi keânh ngoøi, soâng raïch chaèng chòt. Dieän tích töï nhieân laø 1401 km 2, daân soá trung bình naêm 2005 laø:1.137.269 ngöôøi, maät ñoä daân soá 812ngöôøi/ km 2. Toå chöùc caùc ñôn vò haønh chính: bao goàm 4 quaän: Ninh kieàu, Caùi raêng, Bình Thuûy, OÂ Moân vaø 4 huyeän: Phong Ñieàn, Côø Ñoû, Vónh Thaïnh, Thoát Noát. Vôùi Toaï ñoä ñòa lyù  Töø 9034’43” ñeán 10019’25” vó Baéc  Töø 105019’51” ñeán 105054’36” kinh ñoâng Vaø caùc höôùng tieáp giaùp  Phía Nam giaùp tænh Haäu Giang.  Phía Baéc giaùp tænh An Giang.  Phía Ñoâng giaùp tænh Vónh Long vaø Ñoàng Thaùp.  Phía Taây giaùp tænh Kieân Giang. II.2 - ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH Döï aùn naèm trong khu vöïc coù ñòa hình baèng phaúng, cheânh leäch cao ñoä khoâng quaù 2m, thaáp daàn theo höôùng Taây Nam. Ñòa chaát coâng trình, phaûi ñöôïc gia coá vaø xöû lyù neàn moùng phaûi coù giaûi phaùp thích hôïp vöøa ñaûm baûo tính kinh teá, vöøa ñaûm baûo an toaøn cho coâng trình. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 15 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Lôùp 1: Seùt treân maët maøu vaøng traïng thaùi deûo cöùng, chieàu daøy trung bình 2,1m. Lôùp 2: Buøn seùt maøu xaùm naâu. Lôùp naøy gaëp coù maët raát phoå bieán trong khu vöïc, chieàu daøy lôùp thay ñoåi töø 13,2 m ñeán 16,6 m. Ñaây laø lôùp ñaát ñaát yeáu, khaû naêng bieán daïng lôùn, chieàu daøy lôùn. Lôùp 3: Seùt maøu vaøng traéng, naâu loang loå traïng thaùi deûo cöùng. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu taûi cao, tính bieán daïng nhoû. Lôùp 4: Seùt pha maøu xaùm xanh traïng thaùi deûo cöùng. Lôùp naøy coù chieàu daøy nhoû khoâng phoå bieån trong khu vöïc, chieàu daøy lôùp thay ñoåi töø 2,3m ñeán 2,7m. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu taûi cao, tính bieán daïng nhoû Lôùp ñaát 5: Seùt maøu xaùm naâu xen keïp lôùp caùt haït mòn moûng traïng thaùi deûo cöùng. Ñaây laø lôùp ñaát toát, chieàu daøy lôùn tính bieán daïng nhoû. Töø ñieàu kieän ñòa chaát nhö treân cho thaáy khi xaây döïng caûng. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình coù taûi troïng nhoû coù theå söû duïng bieän phaùp moùng noâng, ñaùy moùng ñaët treân caùc lôùp ñaát soá 1 vaø soá 2 ñaõ ñöôïc gia coá. Ñoái vôùi caùc coâng trình coù taûi troïng neân söû duïng bieän phaùp moùng coïc, caùc coïc ñöôïc ñoùng vaøo lôùp soá 3 trôû xuoáng. II.3 - THÔØI TIEÁT KHÍ HAÄU Thaønh phoá Caàn Thô naèm trong voøng ñai noäi chí tuyeán Baéc baùn caàu gaàn xích ñaïo. Khí haäu noùng aåm nhöng oân hoaø coù hai muøa möa naéng roõ reät. Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 16 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II.3.1 - Nhieät ñoä trung bình Nhieät ñoä trung bình caùc thaùng trong naêm trong khoaûng 25,1 – 28,8 ñaït giaù trò trung bình 270C khoâng coù cheânh leäch nhieät ñoä so vôùi caùc naêm tröôùc. Thaùng coù nhieät ñoä cao nhaát laø thaùng 4 (28,80C)thaáp nhaát vaøo thaùng 1 ( 25,1 0C). Söï thay ñoåi naøy ñöôïc theå hieän trong baûng sau: Baûng 2.1 Söï thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí trung bình caùc thaùng trong naêm Thaùng Nhieät ñoä trung bình caùc naêm(oC) 2003 2004 2005 1 25,6 25,9 25,1 2 26,đ6 25,7 26,6 3 28 27,4 27,2 4 29,1 29 28,8 5 27,5 28,1 28,5 6 28 27,2 27,8 7 26,7 26,8 26,2 8 26,9 26,7 27,2 9 26,7 26,9 26,8 10 26,6 26,9 27,1 11 27,3 27,4 26,7 12 25,5 25,7 25,5 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 17 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Trung bình 27 27 27 Nguoàn: trung taâm döï baùo khí töôïng TP.Caàn Thô, 2005 II.3.2 - AÅm ñoä töông ñoái trung bình(% baõo hoaø) Ñoä aåm phaân hoaù theo muøa töông ñoái roõ reät, ñoä aåm muøa möa lôùn hôn ñoä aåm muøa khoâ, cheânh leäch ñoä aåm trung bình giöõa thaùng aám nhaát vaø thaùng ít aám khoaûng13 0C. Ñoä aåm töông ñoái trung bình thaáp nhaát vaøo thaùng 4 (76%) ñoä aåm töông ñoái trung bình cao nhaát vaøo thaùng 7 (89%) giaù trò ñoä aåm trung bình trong naêm laø 83,2%. Nhöng ñoä aåm tuyeät ñoái thaáp nhaát coù theå xuoáng 21% vaø aåm ñoä tuyeät ñoái cao nhaát coù theå leân ñeán 100%. Söï thay ñoåi naøy ñöôïc theå hieän trong baûng sau: Baûng2.2 Ñoä aåm töông ñoái trong khoâng khí (%)cuûa TP Caàn Thô Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trung bình Ñoä aåm töông ñoái trung bình caùc naêm(%) 2003 2004 2005 79 79 80 77 79 79 76 77 77 76 77 76 88 84 81 83 82 85 88 87 89 88 88 86 88 87 88 88 84 87 82 82 86 80 82 84 82,8 82,3 83,2 (Nguoàn:Trung taâm döï baùo khí töôïng thuyû vaên TP. Caàn Thô, 2005) Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 18 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II.3.3 - AÙp suaát khí quyeån Aùp suaát khí quyeån trong khu vöïc thay ñoåi khoâng lôùn giöõa caùc muøa trong naêm. Gía trò trung bình dao ñoäng ôû möùc 1.009,6 mb, cao nhaát laø 1.019,6mb vaø thaáp nhaát laø 1.000mb. II.3.4 - Böùc xaï maët trôøi (aùnh saùng ) Caàn Thô thuoäc vuøng coù giaù trò nhieät löôïng do aùnh saùng maët trôøi ñem laïi khaù cao 15,6kcal/cm2. Bình quaân moät thaùng laø 13 kcal/cm 2. Naêm 2005, thaùng 4 coù böùc xaï maët trôøi cao nhaát 18kcal/cm2. Soá giôø chieáu saùng vaø böùc xaï maët trôøi ñaït cao nhaát laø giai ñoaïn gaàn cuoái muøa khoâ. Soá giôø chieáu saùng trung bình cao nhaát vaøo thaùng 3 (257,9 giôø) vaø thaáp nhaát vaøo thaùng12(122,7 giôø ). Soá giôø naéng cuûa naêm laø 2.290,8 giôø. Baûng 2.3 Soá giôø naéng ( giôø) caùc thaùng cuûa TP Caàn Thô töø naêm 2003 – 2005 Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Caû naêm Soá giôø naéng trung bình caùc naêm (giôø) 2003 2004 2005 254 226 218,8 246 222 248 292 240 257,9 281 237 241,2 115 174 217,9 217 151 187 172 162 139,8 172 138 182,5 142 166 142,3 121 165 167,9 109 174 164,8 169 196 122,7 191 188 191 2.282 2.249 2.290 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 19 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” (Nguoàn:Trung taâm döï baùo khí töôïng thuyû vaên TP. Caàn Thô, 2005) II.3.5 - Möa Trong thôøi gian qua söï thay ñoåi cuûa löôïng möa ôû Caàn Thô khoâng coù söï cheânh leäch nhieàu. Muøa khoâ löôïng möa khoâng ñaùng keå chuû yeáu taäp trung vaøo muøa möa töø thaùng 5 - 10 chieám khoaûng 90% löôïng möa caû naêm. Löôïng möa lôùn nhaát vaøo thaùng 11(315,1mm). Löôïng möa caû naêm 2005 ñaït 1731,9 mm. Baûng 2.4 Söï thay ñoåi löôïng möa (mm) ôû TP Caàn Thô töø naêm 2003 - 2005 Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Caû naêm 2003 0,5 27,9 273,4 101 441,9 290,4 199,3 293,4 156,1 0,1 Löôïng möa caùc naêm 2004 32,5 8,3 141,5 130,3 246,8 209,8 250,1 244,2 141,9 10,3 2005 4,8 0,5 93,7 197,8 254,6 108,8 108,8 311,5 315,1 137,7 1.784 1.415 1.731 (Nguoàn : Trung taâm döï baùo khí töôïng Caàn Thô, 2005) Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 20 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II.3.6 - Thieân tai vaø caùc hieän töôïng khaùc Hieân töôïng saït lôõ cuõng thöôøng xaûy ra ôû ÑBSCL, thöôøng gaëp ôû caùc daûi ñaát yeáu ven soâng. Ñaëc bieät laø trong muøa luõ, do doøng chaûy maïnh, saït lôõ xaûy ra nhieàu hôn so vôùi muøa khoâ. II.3.7 - Ñoä boác hôi Löôïng nöôùc boác hôi caû naêm 2005 laø 2880 mm. Thaùng 4 coù löôïng nöôùc boác hôi cao nhaát 351mm.Thaùng 12 coù ñoä boác hôi thaáp nhaát 23mm. Nhö vaäy löôïng nöôùc do möa ñem laïi cho Caàn Thô thaáp hôn löôïng boác hôi khoaûng 1.159mm. Neáu khoâng nhôø muøa luõ boå sung löôïng nöôùc bò boác hôi thì tình hình moâi tröôøng coù nhieàu bieán ñoäng phöùc taïp. II.3.8 - Toác ñoä gioù trung bình Toác ñoä gioù trung bình trong naêm 1,6m/s. Trong naêm coù 63 ngaøy coù doâng, toác ñoä gioù doâng cao nhaát trong naêm ghi nhaän ñöôïc laø 31m/s. Soá ngaøy coù doâng xaûy ra trong caùc thaùng 5 ñeán thaùng 10. Höôùng gioù chuû ñaïo veà muøa khoâ töø thaùng 11 ñeán thaùng 2 naêm sau laø höôùng gioù Ñoâng Baéc gioù thoåi töø luïc ñòa vaøo gaây khoâ vaø laïnh. Höôùng gioù Ñoâng Nam töø thaùng ñeán thaùng 6, thôøi gian naøy khoâ vaø noùng. Höôùng gioù chuû ñaïo veà muøa möa töø thaùng 6 ñeán thaùng 11 laø höôùng Taây Nam gioù thoåi töø bieån mang theo nhieàu hôi nöôùc. II.3.9 - Ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñoä beàn vöõng khí quyeån quyeát ñònh khaû naêng phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm leân cao. Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån, coù theå döïa vaøo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm. Ñoái vôùi khu vöïc ÑBSCL ñoä beàn vöõng khí quyeån vaøo nhöõng ngaøy naéng vôùi toác ñoä gioù nhoû (2 – 4m/s) laø A, B. Ngaøy coù maây muø laø C, D. Ban ñeâm ñoä beàn naøy thuoäc nhoùm E, F. Trong ñieàu kieän ñoä beàn vöõng khí quyeån thuoäc loaïi D, E, F quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm toát hôn so vôùi ñoä beàn vöõng khí quyeån thuoäc loaïi A, B, C. Baûng2.5 Phaân loaïi ñoä beàn vöõng khí quyeån (pasquill) Toác ñoä gioù (m/s) Böùc xaï ban ngaøy Maïnh Trung bình (bieân ñoä >60) (bieân ñoä 35 – 60) Yeáu (bieân ñoä 15 – 35) Ñoä che phuû ban ñeâm Ít maây Nhieàu maây >4/8 <3/8 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 21 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” <2 2–4 4 – đ6 >6 A A–B B–C C Ghi chuù : A B C D E F A–B B B–C D B C C D E D D F E D Raát khoâng beàn vöõng Khoâng beàn vöõng loaïi trung bình Khoâng beàn vöõng loaïi yeáu Trung hoaø Beàn vöõng yeáu Beàn vöõng loaïi trung bình Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 22 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II.4 - HIEÄN TRAÏNG CUÛA KHU VÖÏC DÖÏ AÙN: II.4.1 - Hieän traïng daân cö phaàn ñaát môû roäng: Khu vöïc môû roäng coù 6 hoä sinh soáng, moãi hoä trung bình 5-6 ngöôøi/hoä, do ñoù soá ngöôøi laø: khoaûng 30–36 ngöôøi. II.4.2 - Hieän traïng lao ñoäng: Daân cö khu ñaát môû roäng chuû yeáu laøm ngheà noâng, laøm vöôøn, ruoäng, nuoâi caù, buoân baùn leû. II.4.3 - Hieän traïng söû duïng ñaát: Hieän traïng söû duïng ñaát goàm khu nghóa trang hieän höõu. Ñaát trong khu vöïc môû roäng coù moät soá nhaø ôû, coøn laïi chuû yeáu laø ñaát troàng caây aên traùi, troàng luùa. Ñaát ñai bò chia caét bôûi nhieàu möông, ao vaø keânh töôùi tieâu noäi ñoàng. Baûng 2.6: Caùc thaønh phaàn ñaát trung vuøng quy hoaïch döï aùn STT 1 2 3 4 5 Muïc ñích söû duïng Ñaát nghóa trang hieän höõu Ñaát xaây döïng nhaø Ñaát vöôøn Ñaát ruoäng Ñaát möông ao Toång coäng Dieän tích (m2) 15.377 201 6.253 36.598 4.524 62.953 Tyû leä (%) 24.43 0.32 9.93 58.14 7.19 100 Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän II.4.4 - Ñaùnh giaù hieän traïng caùc coâng trình vaø dieän maïo kieán truùc: Khu vöïc nghóa trang hieän höõu ña soá laø moä töø traàn ñöôïc xaây döïng theo nhieàu kieåu daùng vaø maøu saéc khaùc nhau. Gaàn coång ra vaøo coù khu vöïc nhaø quaûn trang vaø nhaø thôø moä haøi coát, caáu truùc nhaø theo kieåu nhaø taïm ñaõ laâu naêm. Khu vöïc quy hoaïch môû roäng nghóa trang laø ñaát ruoäng, vöôøn, nuoâi troàng thuyû saûn, coù khoaûng 06 caên nhaø vôùi kieán truùc taïm vaø baùn kieân coá. II.4.5 - Phaân tích hieän traïng heä thoáng haï taàng xaõ hoäi cuûa caùc khu vöïc laân caän: Khu nghóa trang hieän höõu vaø môû roäng trong khu ñoâ thò quaän Caùi Raêng, nhaèm phuïc vuï nhu caàu mai taùng cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Gaàn khu nghóa trang Töø Thieän khoaûng 1 km laø Nghóa Trang Lieät Só Thaønh Phoá Caàn Thô. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 23 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” II.4.6 - Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình giao thoâng: Khu nghóa trang hieän höõu vaø môû roäng naèm caëp quoác loä 1A, giao thoâng noäi boä chæ coù tuyeán ñöôøng xi maêng roäng khoaûng 3m vaøo loø thieâu vaø nhöõng con ñöôøng nhoû vaøo caùc khu moä. II.4.7 - Hieän traïng neàn xaây döïng, coáng thoaùt nöôùc möa: Chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc chung, nöôùc möa ñöôïc thoaùt tröïc tieáp ra keânh raïch xung quanh. II.4.8 - Hieän traïng maïng löôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc: Hieän taïi chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung. II.4.9 - Hieän traïng nguoàn ñieän: Söû duïng ñieän töø maïng löôùi ñieän thaønh phoá. II.4.10 - Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình thoaùt nöôùc thaûi: Nöôùc baån thoaùt tröïc tieáp ra keânh raïch. II.5 – HIEÄN TRAÏNG CAÙC THAØNH PHAÀN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN: II.5.1 – Chaát löôïng nöôùc soâng khu vöïc quaän Caùi Raêng: Qua keát quaû quan traéc nöôùc maët taïi khu vöïc quaän Caùi Raêng cho thaáy: Caùc noàng ñoä BOD5, COD, SS ñaõ naèm ngoaøi tieâu chuaån cho pheùp, Caùc chæ tieâu khaùc coøn naèm trong giôùi haïn tieâu chuaån quy ñònh. Baûng 2.7: Caùc chæ tieâu veà nöôùc maët Quaän Caùi Raêng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chæ tieâu pH DO BOD5 COD SS NH3 NO3NO2Fe Coliform Ñôn vò mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml Keát quaû ño 2005 7,08 4,6 7 10,4 62 0,239 0,9 0,025 0,84 22.833 TCVN 5937-1995 6 – 8,5 >6 4 10 20 0,05 10 0,01 1 5.000 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 24 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.5.2 – Chaát löôïng nöôùc ngaàm khu vöïc quaän Caùi Raêng: Chaát löôïng nöôùc ngaàm ôû quaän Caùi Raêng nhìn chung khoâng bò oâ nhieãm, chæ coù chæ tieâu vi sinh (coliforms) laø vöôït möùc tieâu chuaån cho pheùp nhöng coù chieàu höôùng giaûm so vôùi trung bình nhöõng naêm tröôùc. OÂ nhieãm coliforms laø do vieäc khai thaùc nöôùc ngaàm cuûa caùc hoä gia ñình cuõng nhö moät soá coâng trình khaùc khoâng ñöôïc quaûn lyù toát vaø bò hieän töôïng thoâng taàng. Baûng 2.8: Caùc chæ tieâu veà nöôùc ngaàm Quaän Caùi Raêng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chæ tieâu pH Maøu Ñoä cöùng ClFetc NO3SO42COD Coliform Ñôn vò Pt - Co mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml Keát quaû ño 2005 7,28 28 365 128 2,30 0,2 232 1,8 40 TCVN 5937-1995 6,5-8,5 5-50 300-500 200-600 1-5 45 200-400 3 (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.5.3 – Chaát löôïng khoâng khí khu vöïc quaän Caùi Raêng: Nhìn chung moâi tröôøng khoâng khí taïi Caùi Raêng bò oâ nhieãm chuû yeáu do buïi vaø tieáng oàn maø nguoàn chuû yeáu töø hoaït ñoäng giao thoâng ñöôïc trình baøy qua baûng soá lieäu döôùi ñaây. Ñaëc bieät, nhöõng ñieåm coù söï bieán ñoäng raát lôùn veà oâ nhieãm laø treân truïc loä 1A thuoäc khu vöïc quaän Caùi Raêng. Rieâng khí NO 2 duø noàng ñoä chöa vöôït tieâu chuaån nhöng ñaõ coù khuynh höôùng taêng daàn. Buïi seõ keát hôïp caùc chaát khí axit nhö SO 2, NO2 laøm thaønh caùc hôïp chaát coù haïi cho cô quan hoâ haáp ôû ñoäng vaät vaø gaây chaùy laù hay laøm giaûm khaû naêng quang hôïp cuûa thöïc vaät laøm haïi saûn xuaát noâng nghieäp vaø söùc khoeû coäng ñoàng. Buïi trong moâi tröôøng lao ñoäng gaây beänh buïi phoåi, laø moät loaïi beänh ngheà nghieäp ñoái vôùi coâng nhaân thöôøng xuyeân laøm vieäc trong moâi tröôøng nhieàu buïi. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 25 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Baûng 2.9: Caùc chæ tieâu veà khoâng khí Quaän Caùi Raêng STT 1 2 3 4 5 Chæ tieâu Noàng ñoäï buïi PM10 NO2 SO2 CO Buïi toång Ñôn vò mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 Keát quaû ño 2005 0,35 0,1 0,1 2,44 0,36 TCVN 5937-1995 0,3 0,5 0,4 40 0,3 (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.6– ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG NEÀN: II.6.1 – Moâi tröôøng neàn: Khu quy hoaïch naèm trong vuøng ñaát coù ñaëc ñieåm chung cuûa thaønh phoá Caàn Thô, naèm treân ñöông quoác loä. Khu quy hoaïch phaàn lôùn laø ñaát noâng nghieäp, troàng hoa maøu, ñaát troàng troït. II.6.2 – Caùc heä sinh thaùi: - Chuû yeáu laø heä thoáng ñaát vöôøn, ruoäng, troàng troït neân coù khoâng khí maùt meû, trong laønh, yeân tónh. Caùc chæ tieâu cô baûn veà moâi tröôøng nhö tieáng oàn, noàng ñoä buïi, noàng ñoä NO2 vaø SO2 ñaït tieâu chuaån Vieät Nam 5949, 5937-1995. II.6.3 – Tình hình oâ nhieãm hieän traïng: - Khu vöïc quy hoaïch naèm treân ñöôøng quoác loä, tuy thuaän tieän cho vieäc tieáp caän nhöng bò aûnh höôûng do vieäc oâ nhieãm khoùi buïi vaø tieáng oàn. - Phaàn moä choân caát hieän traïng coù xu höôùng quaù taûi, chaät choäi, heä thoáng thoaùt nöôùc chöa coù, nöôùc thaûi ñöôïc thaûi tröïc tieáp ra maïng löôùi keânh raïch trong khu vöïc neân ít nhieàu ñaõ xaûy ra oâ nhieãm chaát thaûi nöôùc, chaát thaûi raén vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. II.6.4 – Thöïc traïng quaûn lyù vaø kieåm soaùt moâi tröôøng: Hieän traïng khu vöïc nghóa trang vaãn trong tình traïng caàu nhieàu hôn cung, nhöng vaãn chöa coù chöông trình cuï theå ñeå quaûn lyù ñaát ñai hoaøn chænh neân vaán ñeà moâi tröôøng cuõng khoâng ñöôïc kieåm soaùt ñuùng möùc ñeå choáng oâ nhieãm vaø maát caân baèng sinh thaùi. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 26 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 3 ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN III.1 - NGUOÀN, ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ THÔØI GIAN TAÙC ÑOÄNG: Khi trieån khai thöïc hieän döï aùn seõ phaùt sinh nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng. Tuøy theo loaïi hình cuûa döï aùn seõ coù nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng khaùc nhau, nhaát laø khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Vôùi Nghóa trang Töø Thieän seõ phaùt sinh nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng chính ñöôïc neâu trong baûng 3.1. Baûng 3.1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chính coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa döï aùn Nguoàn Caùc taùc nhaân oâ nhieãm Giai ñoaïn thi coâng 1 –Thi coâng Ñaát seùt ñaøo ñaép bôø bôø bao bao 2-Caûi taïo vaø -Vaät lieäu san laáp. san laáp maët -Hoaït ñoäng cuûa caùc baèng. phöông tieän thi coâng cô giôùi. 3-Xaây döïng -Buïi,oàn. nhaø xöôûng -Daàu môû thaûi, chaát vaø caùc coâng thaûi xaây döïng. trình phuï -Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän thi coâng cô giôùi. 4-Thay ñoåi -Khoâng coøn ñaát phöông thöùc canh taùc. lao ñoäng cuûa -Khoâng coøn nôi ôû. ngöôøi daân soáng gaàn döï aùn Caùc vaán ñeà moâi tröôøng Buïi -OÂ nhieãm nöôùc, khoâng khí. -OÂ nhieãm oàn. -Thay ñoåi caûnh quan. -OÂ nhieãm ñaát, nöôùc, khoâng khí. -OÂ nhieãm oàn. -Coù theå nguy haïi tính maïng coâng nhaân, taøi saûn. -Söû duïng tieàn boài hoaøn khoâng ñuùng muïc ñích. -Cuoäc soáng maát oån ñònh. Ñoái töôïng bò taùc ñoäng Ngöôøi daân soáng xung quanh bôø bao Moâi tröôøng khu vöïc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh. Moâi tröôøng khu vöïc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh. Ngöôøi daân coù ñaát naèm trong khu quy hoaïch giaûi toûa cuûa döï aùn. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 27 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Giai ñoaïn nghóa trang ñi vaøo hoaït ñoäng 1-Khí thaûi töø -Buïi, khoùi. -Gaây oâ nhieãm khoâng loø thieâu, maùy -Khí thaûi chöùa caùc khí, oâ nhieãm nhieät. phaùt döï khí axit: CO, N0x, -AÛnh höôûng söùc phoøng, caùc S0x, nhieät... khoeû coâng nhaân. phöông tieän giao thoâng 2-Nöôùc thaûi -Chaát lô löõng. -Gaây oâ nhieãm nöôùc sinh hoaït. - BOD, N, P. maët. -AÛnh höôûng söùc khoeû coäng ñoàng. 3-Raùc thaûi -Raùc sinh hoaït cuûa -Gaây oâ nhieãm caûnh sinh hoaïït, nhaân vieân vaø khaùch quan khu vöïc. raùc phaùt sinh vaõùng lai. (giaáy tieàn -Raùc giaáy,... vaøng baïc) 4-Caùc söï coá -Roø ræ nhieân lieäu -Gaây oâ nhieãm ñaát, moâi tröôøng. -Chaùy noå. nöôùc, khoâng khí. -Tai naïn ngheà -AÛnh höôûng tính nghieäp, tai naïn maïng coâng nhaân, taøi giao thoâng. saûn. -Roø ræ chaát phaân -AÛnh höôûng ñeán sinh huûy töø caùc khu moä vaät trong vuøng aûnh ñòa taùng. höôûng. - Thieát bò loø thieâu -AÛnh höôûng ñeán moâi gaëp söï coá. tröôøng xung quanh. Moâi tröôøng khoâng khí, nhaân vieân laøm vieäc taïi nghóa trang vaø ngöôøi daân soáng xung quanh. Moâi tröôøng nöôùc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh. Khu vöïc nghóa trang. -Coâng nhaân vaän haønh. -Moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí xung quanh. -Heä sinh thaùi laân caän. -Ngöôøi daân soáng gaàn khu vöïc döï aùn. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 28 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” III.2 - ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH VAØ SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG: III.2.1 - Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaät lyù: III.2.1.1 - Giai ñoaïn thi coâng: - Thi coâng bôø bao: + Ñaát ñaép bôø bao ñöôïc laáy tröïc tieáp trong phaïm vi san laép, chuû yeáu laø ñaát seùt neân thaønh phaàn haït mòn cao, vì vaäy möùc ñoä laéng trong nöôùc seõ laâu neáu thi coâng vaøo muøa luõ. Neáu thi coâng vaøo muøa khoâ caàn quan taâm ñeán haøm löôïng buïi trong khoâng khí. + Vieäc ñaép ñaát naøy chæ gaây taùc ñoäng nhoû cuïc boä ñoái vôùi moät soá vuøng ñaát tieáp giaùp. Aûnh höôûng cuûa noù laø khoâng ñaùng keå. Vaø vieäc ñaøo ñi moät lôùp ñaát beà maët gaàn bôø bao cuõng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng choáng thaám cuûa lôùp seùt naøy ñoái vôùi caùc chaát oâ nhieãm töø moä ñòa taùng vaøo taàng nöôùc ngaàm. - San laép maët baèng: + Caùt ñöôïc bôm leân chuû yeáu laø caùt haït mòn cuøng vôùi nöôùc neân löôïng nöôùc naøy seõ chaûy traøn ra xung quanh neáu thi coâng vaøo muøa luõ seõ laøm taêng ñoä ñuïc, haøm löôïng caùc chaát lô löõng cuõng seõ taêng. Neáu thi coâng vaøo muøa khoâ thì löôïng naøy seõ chaûy vaøo caùc raïch xung quanh döï aùn laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët. + Tuy nhieân, vieäc bôm caùt chuû yeáu trong giôùi haïn bôø bao, neáu caùch thi coâng hôïp lí seõ laøm giaûm toái ña oâ nhieãm caën trong nöôùc. - Nöôùc thaûi sinh hoaït töø coâng nhaân laøm vieäc trong giai ñoaïn thi coâng: + Öôùc tính soá löôïng coâng nhaân tham gia thi coâng khoaûng 45-50 ngöôøi, Töông ñöông vôùi löôïng thaûi 35m3/ngaøy. + Caên cöù heä soá oâ nhieãm do sinh hoaït ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån thì moãi ngöôøi thaûi ra moâi tröôøng moät löôïng chaát oâ nhieãm do sinh hoaït laø: BOD COD SS : 45-54 g/ngaøy : 1,6 BOD : 75-154 g/ngaøy Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 29 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Taûi löôïng oâ nhieãm: BOD : 2,250-2,700 kg/ngaøy. COD : 3,600-4,320 kg/ngaøy. SS : 3,750-7,700 kg/ngaøy. + Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm: Caên cöù löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït thì noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm chính trong nöôùc thaûi döï tính nhö sau: BOD : 64,3 – 77,1mg/l COD : 102,9 – 123,4mg/l SS : 107,1 - 220mg/l Khoái löôïng nöôùc thaûi nhoû, nhöng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5945-2005 loaïi A) neân phaûi xöû lyù tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. III.2.1.2 - Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa nghóa trang: ngöôøi. - Taùc ñoäng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït: + Soá löôïng ngöôøi laøm vieäc coá ñònh trong nghóa ñòa (8 giôø): khoaûng 10 + Soá löôïng khaùch vaõng lai trong ngaøy (8 giôø): trung bình khoaûng 100 ngöôøi. + Vôùi öôùc tính toång löôïng nöôùc thaûi trung bình: 22,5 m3/ngñ. + Toång taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Baûng 3.2: taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm tính theo ñaàu ngöôøi: Chæ tieâu BOD5 SS Toång N Toång P Khoái löôïng (g/ngöôøi.8h) 20 36,66 4,66 1,136 Toång taûi löôïng (g/8h) 220 4033 513 125 Noàng ñoä (mg.l) 97,8 179,3 22,8 5,5 TCVN 5945 – 2005 loaïi A 30 50 15 4 Nguoàn: Traàn Ñöùc Haï – Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït quy moâ vöøa vaø nhoû – NXB KHKT 2002 Khoái löôïng nöôùc thaûi tuy nhoû, nhöng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån cho pheùp (TCVN 5945-2005 loaïi A) neân phaûi xöû lyù tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. - Taùc ñoäng cuûa chaát phaân huûy töø cô theå ngöôøi ñoái vôùi hình thöùc ñòa taùng: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 30 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Khoái löôïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi 60 kg ñöôïc lieät keâ trong baûng 3.3 nhö sau: Baûng 3.3: Khoái löôïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyeân toá Hydro Oxy Carbon Nito Calci Phospho Löu huyønh Natri Kali Clo Magne Silicon Flo Saét Keõm Rubidi Stronti Brom Nhoâm Chì Cadmi Bo Mangan Nickel Lithi Bari Iod Thieác Vaøng Zircon Cobalt Khoái löôïng 37,7 14,4 7,2 349 143 85,8 23,3 22,4 19,7 14,3 4,2 3,5 0,74 0,4 0,19 19,68 19,68 17,89 8,95 2,68 2,68 1,79 0,9 0,9 0,9 0,72 0,45 0,36 0,18 0,18 0,18 Ñôn vò kg Kg kg g g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg 33 34 35 36 37 38 39 40 41 20 42 Cesi Thuûy Ngaân Arsen Crom Molybden Selen Beryl Vanadi Urani Ñoàng Radi 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,007 0,002 6,26 0,000 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg 31 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Theo: http://www.foresight.org/Nanomedicine/Ch03_0.html#TOC. + Caùc nguyeân toá nhö N, P, S, Cl, F chuyeån thaønh caùc hôïp chaát NO3, PO43-, SO42-, Cl-, F- vaø caùc kim loaïi kieàm, kieàm thoå cuõng chuyeån thaønh caùc ion hoøa tan khoâng ñoäc haïi. Rieâng caùc kim loaïi coù khaû naêng phaùt taùn cao nhaát ra moâi tröôøng ñaát vaø coù khaû naêng ñi vaøo nguoàn nöôùc ngaàm. Vì vaäy, caàn phaûi heát söùc chuù yù ñeán chaát löôïng thi coâng caùc khu moä ñòa taùng. III.2.2 – Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí: III.2.2.1 – Giai ñoaïn thi coâng: - Neáu thi coâng bôø bao san laép maët baèng vaøo muøa khoâ thì löôïng buïi do caùc loaïi gaøu xuùc seõ taêng cao, tieáng oàn vaø caùc khí thaûi ra töø caùc phöông tieän naøy thaûi ra seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng nhaân taïi coâng tröôøng. Tieáng oàn do caùc maùy xuùc ñaát gaây ra cao nhaát khoaûng 82-94 dB. Tieáng oàn naøy vöôït tieâu chuaån cho pheùp aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán möùc ñoä cuûa coâng nhaân laøm vieäc taïi hieän tröôøng, nhöng khoâng laøm aûnh höôûng nhieàu ñeán nhaø daân xung quanh vì quanh khu döï aùn chæ coøn moät vaøi hoä daân. Ngoaøi ra, coøn coù caùc loaïi khí thaûi goàm: CO, CO2, SO2, NO2 vaø buïi. Tuy nhieân thôøi gian thöïc hieän bôø bao raát ngaén, neân taùc ñoäng cuûa noù laø khoâng ñaùng keå. - Buïi caùt sinh ra trong giai ñoaïn san laép maët baèng (trong muøa naéng), coù theå aûnh höôûng ñeán ngöôøi daân xung quanh vaø caùc heä thoáng canh taùc laân caän. Tuy nhieân trong caùt coù raát nhieàu nöôùc khi bôm leân neân aûnh höôûng naøy cuõng khoâng ñaùng keå. Nhöng neáu giöõa thôøi gian san laáp vaø thôøi gian thi coâng bò keùo daøi thì caùt seõ bò khoâ vaø bay ñi xung quanh laøm aûnh höôûng traàm troïng. - Khoùi buïi sinh ra töø caùc haïng muïc nhaø laøm vieäc, nhaø ñaët loø hoûa thieâu, heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä, caùc haïng muïc caûnh quan. - Nhìn chung caùc loaïi khoùi buïi neâu treân aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán coâng nhaân laøm vieäc trong coâng tröôøng vaø khoâng aûnh höôûng ñeán khu daân cö. Vì vaäy khi thi coâng caàn trang bò nhöõng thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân. III.2.2.2 – Giai ñoaïn vaän haønh: Vaán ñeà oâ nhieãm töø quaù trình vaän haønh chuû yeáu laø khoùi buïi sinh ra do caùc loaïi phöông tieän giao thoâng vaøo khu vöïc nghóa trang, caùc chaát muøi sinh ra töø quaù trình phaân raõ vaät chaát höõu cô. - Tính toaùn löôïng khí thaûi ra moâi tröôøng: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 32 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” + Nhieân lieäu gas hoùa loûng(LPG) toái ña cung caáp cho moät ca laø 30-42kgLPG/1laàn, hieäu suaát 4-5 laàn/ca8h. Nhieân lieäu cung caáp trung bình cho 1 ca laø: 150kg. Tyû leä propan:butan trong LPG laø 9:1 thì khoái löôïng khí sinh ra trong 1 ca ñoát laø: 450kgCO2, 3kgCO vaø khoaûng 30gSO2. + Khí thaûi sinh ra töø thi theå : Vôùi khoái löôïng trung bình cuûa thi theå laø 60kg, thì löôïng chaát thaûi ra ñöôïc öôùc tính nhö sau: Khoái löôïng khí sinh ra trong moät ca ñoát loø. Soá lieäu naøy ñöôïc laáy theo soá lieäu cuûa baûng 3.3 , xem nhö thaønh phaàn caùc nguyeân toá C, S, N, P chuyeån hoaøn toaøn (100%) thaønh khí, quaù trình oxy hoùa dieãn ra hoaøn toaøn vaø laø taûi löôïng toái ña coù theå coù. Baûng 3.4: Khoái löôïng khí sinh ra trong moät ca ñoát. TT 1 2 3 4 Loaïi khí CO2 NO2 P2O5 SO2 Khoái löôïng Ñôn vò 369 Kg/8h 17,2 Kg/8h 3,155 Kg/8h 0,699 Kg/8h Nguoàn: Coâng Ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh, thaùng 6/2006 Ngoaøi ra, caùc nguyeân toá hoùa hoïc coù nhieät ñoä soâi nhoû hôn 1000 oC nhö trong baûng 3.5 coù khaû naêng phaùt taùn vaøo khoâng khí ôû daïng buïi. Baûng 3.5: Khoái löôïng caùc kim loaïi coù theå ñi vaøo khoâng khí/1 ca Taûi löôïng mg/8h 1 As 614 817 0,75 2 Zn 419 907 2,85 3 Hg -38 356 0,75 4 Cd 321 767 40,2 Nguoàn: Coâng Ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh, thaùng 6/2006 - Khí sinh ra khi ñoát coå quan: Khoái löôïng moät coå quan laø 100kg, trong 1 ca ñoát sinh ra: 154*15=2310 kgCO2. Theâm vaøo ñoù, beân ngoaøi coå quan ñöôïc traùng lôùp vecni laø TT Kim loaïi ToC noùng chaûy ToC soâi Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 33 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” moät daïng hydrocacbon thôm, neân khi ñoát cuõng taïo ra khí CO 2 nhöng vôùi haøm löôïng nhoû neân khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán ôû ñaây. - Khoái löôïng khí CO sinh ra trong 1 ca ñoát baèng 2% khoái löôïng CO 2. - Toång khoái löôïng caùc chaát ñoát ñöôïc neâu trong baûng sau: Baûng 3.6: Toång khoái löôïng caùc khí sinh ra trong moät ca: TT 1 2 3 4 5 Loaïi khí Taûi löôïng (g/8h) Taûi löôïng (mg/s) CO2 2.979.000 103.442,1 CO 59.580 2.068,841 NO2 17.200 597,245 P2O5 3.155 109,553 SO2 729 25,314 Nguoàn: Coâng Ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh, thaùng 6/2006 - Möùc ñoä khueách taùn chaát thaûi trong khoâng khí ñöôïc tính toaùn theo moâ hình Gauss. Coâng thöùc tính toaùn ñöôïc aùp duïng theo caùc ñieàu kieän gaàân ñuùng sau: + Löôïng thaûi chaát oâ nhieãm theo thôøi gian laø haèng soá theo thôøi gian. + Toác ñoä gioù khoâng ñoåi theo thôøi gian vaø theo ñoä cao veät khoùi. + Trong veät khoùi khoâng coù boå sung theâm chaát oâ nhieãm, cuõng nhö khoâng xeùt ñeán nhöõng tröôøng hôïp chaát oâ nhieãm phaûn öùng hoùa hoïc chuyeån thaønh chaát khaùc. + Ñòa hình baèng phaúng khoâng coù vaät caûn. - So vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng khí haäu khu vöïc döï aùn: + Löôïng chaát thaûi laø giaù trò trung bình tính theo löôïng chaát thaûi toái ña cuûa moät ca ñoát. + Toác ñoä gioù laø giaù trò trung bình cuûa höôùng gioù chính trong caùc muøa. + Caùc loaïi caây trong khu vöïc coù ñoä cao khoaûng 4m. - Nhö vaäy ta hoaøn toaøn coù theå aùp duïng coâng thöùc Gauss ñôn giaûn: C( x ) = E πµσyσz exp( −H 2 ) 2 2σz Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 34 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Trong ñoù: C(x) – noàng ñoä chaát oâ nhieãm taïi ñieåm coù toïa ñoä x (mg/m3) E – löôïng thaûi chaát oâ nhieãm töø nguoàn thaûi (mg/s) U – toác ñoä gioù trung bình ôû chieàu cao H (m/s) H – chieàu cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi (m) σy, σz – Heä soá khueách taùn cuûa khí quyeån theo phöông ngang (y) vaø phöông ñöùng (z) (m). + Chieàu cao oáng khoùi cuûa döï aùn laø 8m, neân coù theå choïn H = 8m. + Vaän toác gioù trung bình 1,8 m/s. + Taûi löôïng chaát oâ nhieãm (E) ñöôïc tính theo baûng 3.4 coù keát quaû nhö sau: +Heä soá khueách taùn ñöôïc tính nhö sau: σy = a.x 0,891 σz = b. xc + d Trong ñoù: x – khoaûng caùch xuoâi theo chieàu gioù keå töø nguoàn, tính baèng km. Caùc heä soá a, b, c, d ñöôïc tính trong baûng sau: Baûng 3.7: Caùc heä soá a, b, c, d Caáp oån ñònh A B C D E F a 213 156 104 68 50,5 34 b 440,8 106,6 61 33,2 22,8 14,35 x <= 1km c 1,941 1,149 0,911 0,725 0,678 0,740 d 9,27 3,3 0 -1,7 -1,3 -0,35 b 459,7 108,2 61 44,5 55,4 62,6 x> 1km c 2,094 1,098 0,911 0,516 0,305 0,180 d -9,6 2,00 0 -13,0 -34,0 -48,6 Nguoàn: Traàn Ngoïc Traán - OÂ nhieãm khoâng khí vaø xöû lyù khí thaûi – NXB KHKT 2000 Ñoä beàn vöõng cuûa khí quyeån laø khaû naêng chaát oâ nhieãm seõ ñöôïc pha troän vaø phaân taùn. Loaïi A, B, C laø nhöõng loaïi maø chaát oâ nhieãm ñöôïc pha troän vaø phaùt taùn cao. Baûng 3.8: Ñoä beàn vöõng cuûa khí queån trong moät soá tröôøng hôïp Vaän toác gioù ôû ñoä cao 10m, m/s <2 2–3 3–5 Böùc xaï maët trôøi ban ngaøy Maïnh Vöøa Yeáu A A–B B A–B B B–C B C C Ñoä maây ban ñeâm Maây moûng Quang maây hoaëc ñoä hoaëc ñoä maây >= 4/8 maây <= 3/8 E F D E Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 35 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” 5–6 >= 6 C C C–D D D D D D D D Nguoàn: Traàn Ngoïc Traán - OÂ nhieãm khoâng khí vaø xöû lyù khí thaûi – NXB KHKT 2000 - Vaøo muøa khoâ vaø ban ngaøy khí quyeån trong khu vöïc döï aùn thuoäc caùc kieåu A, B vì coù khoaûng 60 – 67% laø giôø naéng, vaän toác gioù 2 – 3 m/s. Vaøo muøa möa, soá giôø naéng trong ngaøy ít hôn khoaûng 50%, vaä toác gioù khoaûng 2 -3 m/s neân caáp oån ñònh cuûa khí quyeån thuoäc caùc kieåu B, C. Baûng 3.9: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm (mg/m3) caùch nguoàn thaûi 100m Chaát thaûi CO2 Khí quyeån A B C D E F TCVN 5937-2005 40,217 64,511 104,048 98,952 58,484 3,571 - CO 0,804 1,290 2,081 1,979 1,170 0,071 30 NO2 0,0001 0,373 0,601 0,571 0,338 0,021 0,2 P2O5 0.043 0.068 0,110 0,105 0,062 0,004 - SO2 0,010 0,016 0,025 0,024 0,014 0,001 0,35 Nhö vaäy, nhìn chung noàng ñoä caùc khí thaûi ra caùch nguoàn thaûi 100m laø ñaït tieâu chuaån Vieät Nam 5937 – 2005. III.2.3 – Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát: Quaù trình vaän haønh nghóa trang seõ boå sung vaøo ñaát moät löôïng kim loaïi naëng khaù lôùn neáu tính toång coäng taäp trung. Neáu xeùt veà dieän phaân boá thì haøm löôïng kim loïai naøy khoâng lôùn. Tuy nhieân theo thôøi gian, caàn phaûi quan traéc theo doõi quaù trình khueách taùn caùc chaát naøy trong ñaát. III.2.4 – Chaát thaûi raén: III.2.4.1 - Giai ñoaïn thi coâng: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 36 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Ñaát töø vieäc ñaép bôø bao, caùt, ñaù, beâ toâng, nhöïa noùng töø quaù trình thi coâng caùc haïng muïc nhaø, heä thoáng giao thoâng. Tuy nhieân, caùc loaïi vaät lieäu naøy ñeàu ñöôïc taùi söû duïng hoaëc ñöôïc chuyeån veà baõi thaûi taäp trung cuûa khu vöïc. III.2.4.2 - Giai ñoaïn vaän haønh: Trong khi vaän haønh seõ coù löôïng raùc töø caùc loaïi giaáy tieàn vaøng baïc thaûi ra ñöôøng khoaûng 3 kg/ca. Raùc töø caùc loaïi giaáy tieàn vaøng baïc seõ töï phaân huûy. Tuy nhieân, ñeå taïo veõ myõ quan cuûa nghóa trang caàn toå chöùc thu gom vaø xöû lyù. Ñoái vôùi raùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân laøm vieäc trong nghóa trang vaø cuûa khaùch vaõng lai caàn phaûi ñöôïc thu gom vaø coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp. Tuy nhieân, cuõng caàn chuù yù ñeán vaán ñeà raùc thaûi böøa baûi taäp trung cuûa daân cö xung quanh do caùc dòch vuï keùo theo khi nghóa trang ñi vaøo hoaït ñoäng. III.2.5 - OÂ nhieãm nhieät OÂ nhieãm nhieät coù nhieàu khaû naêng gaây ra trong giai ñoaïn vaän haønh maø chuû yeáu laø nhieät sinh ra töø loø hoûa thieâu. Nhieät ñoä thieát keá cuûa buoàng ñoát thöù caáp laø 1000 0C – 11000C. Theo thieát keá cuûa thieát keá cuûa thieát bò nhieät thaûi ra khoûi oáng khoùi (cao 8m) coù nhieät ñoä nhoû hôn 500C. Tuy vaäy, ñoái vôùi coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp taïi loø hoûa thieâu phaûi ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng nhaèm haïn cheá khaû naêng bò soác nhieät vaø moät soá taùc haïi khaùc. III.2.6 - Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi Chaát caën sinh ra trong quaù trình bôm caùt san laáp dieãn ra trong quaù trình ngaén neân aûnh höôûng khoâng lôùn ñeán heä sinh thaùi trong khu vöïc. Dieän tích döï aùn laø khoâng lôùn ñoái vôùi dieän tích vuøng sinh thaùi trong khu vöïc neân khi san laáp seõ khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc giaûm soá löôïng caùc caù theå cuûa chuûng loaøi sinh vaät ñaùy cuõng nhö thuûy sinh vaø chuùng seõ nhanh choùng phuïc hoài trong moâi tröôøng môùi. Caùc chaát thaûi ra moâi tröôøng xung quanh caàn ñöôïc xöû lyù theo tieâu chuaån tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng nöôùc neân khoâng aûnh höôûng ñeán thuûy sinh. III.2.7 - Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng kinh teá – xaõ hoäi III.2.7.1 - Taùc ñoäng ñeán chaát löôïng cuoäc soáng con ngöôøi - Ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi + Giai ñoaïn thi coâng: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 37 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” • Laøm thay ñoåi phöông thöùc lao ñoäng hoaëc tröïc tieáp laøm ruoäng hoaëc chuyeån sang ngheà thuû coâng hoaëc mua baùn. • Coù voán oån ñònh cuoäc soáng hoaëc chuyeån ngheà. • Taïo vieäc laøm cho caùc daïng lao ñoäng nhaøn roãi, muøa vuï (löïc löôïng naøy trong vuøng döï aùn chieám tyû leä lôùn) laøm taêng thu nhaäp. + Giai ñoaïn vaän haønh: • Taïo vieäc laøm laâu daøi cho daân cö trong khu vöïc. • Ñaåy maïnh caùc daïng dòch vuï phaùt trieån nhö buoân baùn nhöõng vaät duïng duøng trong caùc ñaùm tang,… - Ñieàu kieän vaên hoùa: + Naêng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà caùch an taùng ngöôøi cheát, ñaûm baûo hôïp veä sinh moâi tröôøng vì choân caát trong nghóa trang seõ khoâng bò ngaäp nöôùc nhö tröôùc khi coù nghóa trang vaøo muøa luõ. + Tuyeân truyeàn giaùo duïc daân chuùng öu ñieåm vaø lôïi ích cuûa phöông phaùp hoûa taùng vaø phong caùch vaên minh. + Keùo theo ñoù laø caùc teä naïn xaõ hoäi keøm nhö lôïi duïng khu vöïc nghóa trang ñeå laøm nôi tieâm chích ma tuùy, côø baïc. - Ñieàu kieän myõ thuaät: + Taïo nôi khang trang, toân nghieâm ñoái vôùi ngöôøi ñaõ khuaát. + Khoâng coøn caûnh mai taùng xen laãn trong caùc khu daân cö. III.2.7.2 - Taùc ñoäng ñeán taøi nguyeân vaø moâi tröôøng do con ngöôøi söû duïng: - Caáp thoaùt nöôùc: + Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cuûa döï aùn chæ laø cuïc boä vôùi löu löôïng 21m3/ngñ. Nöôùc thaûi ñöôïc qua xöû lí sô boä vaø thaûi trôû vaøo heä thoáng keânh raïch gaàn nhaát. + Tuy nhieân, ngöôøi daân trong khu vöïc quy hoaïch ñeàu söû duïng nguoàn nöôùc töø caùc keânh raïch naøy neân coù nhieàu khaû naêng gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. + Coù nhieàu khaû naêng ngöôøi daân seõ chuyeån sang söû duïng nöôùc döôùi ñaát. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 38 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Giao thoâng vaän taûi: + Ñöôøng ñi vaøo khu döï aùn laø ñöôøng nhöïa vôùi chieàu roäng. Vì vaäy vieäc môû roäâng tuyeán ñöôøng naøy vaø naâng caáp heä thoáng caàu laø ñeàu caàn laøm tröôùc tieân. Tröôùc heát laø vieäc vaän chuyeån loø hoûa taùng naëng khoaûng 11 taán vaøo döï aùn. Vaø trong ñieàu kieän hieän taïi thì caùc loaïi xe 15 choå khoâng theå vaøo ñeán khu vöïc döï aùn ñöôïc. + Vôùi döï aùn naøy heä thoáng ñöôøng giao thoâng seõ ñöôïc môû roäng vaø naâng caáp. - Noâng nghieäp: + Moät boä phaän nhoû ngöôøi laøm noâng nghieäp seõ chuyeån sang buoân baùn. + Dieän tích ñaát noâng nghieäp seõ ñöôïc chuyeån sang ñaát thoå cö khi dòch vuï phaùt trieån. + Tuy vaäy, möùc ñoä thay ñoåi khoâng lôùn. III.2.8 - Ñaùnh giaù ruûi ro: Ruûi ro laø nhöõng söï kieän xaûy ra ngoaøi yù muoán, gaây toån thaát veà moâi tröôøng, laøm thieät haïi veà kinh teá xaõ hoäi vaø coù theå gaây thöông vong. Ruûi ro ñöôïc saép xeáp theo thöù töï nghieâm troïng giaûm daàn nhö sau: - Caùc ruûi ro chaùy noå lieân quan ñeán boàn chöùa nguyeân lieäu: + Ruûi ro kyõ thuaät trong quaù trình oån ñònh nhieät ñoä cuûa boàn LPG khi nhieät ñoä khu vöïc naøy vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. + Ruûi ro do quaù trình töï nhieân nhö hieän töôïng seùt. + Ñaây laø ruûi ro nguy hieåm nhaát vaø khi vaän haønh noù vaán ñeà an toaøn ñaët leân haøng ñaàu. - Ruûi ro veà an toaøn lao ñoäng lieân quan ñeán quaù trình thi coâng vaø caùc haïng muïc coâng trình vaø bò soác nhieät ñeán thôï tröïc tieáp phuï traùch coâng taùc hoûa thieâu. - Ruûi ro ñeán söï oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët khi heä thoáng xöû lyù nöôùc quaù taûi hoaëc hoaït ñoäng thieáu hieäu quaû. Veà laâu daøi - Ruûi ro lieân quan ñeán oâ nhieãm kim loaïi naêng trong nöôùc döôùi ñaát. Ñeå haïn cheá ruûi ro treân caàn phaûi tuaân thuû ñuùng nhöõng qui ñònh khi vaän haønh thieát bò cuõng nhö ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Toùm laïi, nhöõng taùc ñoäng cuûa döï aùn ñeán caùc yeáu toá moâi tröôøng laø khoâng lôùn. Chuùng ta hoaøn toaøn coù theå giaûm thieåu ñöôïc nhöõng taùc ñoäng tích cöïc naøy baèng nhöõng bieän phaùp coù cô sôû khoa hoïc vaø thöïc tieãn. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 39 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 4 CAÙC BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC, GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC CUÛA DÖÏ AÙN ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG IV.1 - BIEÄN PHAÙP NGAÊN NGÖØA OÂ NHIEÃM, SÖÏ COÁ - Giaûm taûi luôïng töø nguoàn thaûi laø phöông phaùp söû duïng coâng ngheä kyõ thuaät hieän ñaïi laøm giaûm löôïng chaát thaûi ra moâi tröôøng. - Caét taûi löôïng töø nguoàn thaûi duøng nguyeân lieäu thay theá khoâng coù hoaëc ít chaát thaûi ra moâi tröôøng. - Laøm giaùn ñoaïn moâi tröôøng lan truyeàn baèng caùch troàng caây ñeå haïn cheá söï phaùt taùn chaát chaát oâ nhieãm. - Kieåm tra, giaùm saùt chaët cheõ töøng khaâu trong quaù trình thi coâng vaø vaän haønh döï aùn ñeå giaûm thieåu caùc söï coá. Nhaát laø phaûi kieåm tra, baûo döôõng loø thieâu theo ñònh kyø cuûa nhaø saûn xuaát. IV.1.1 - Caùc phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy: Heä thoáng PCCC töï ñoäng ñöôïc laáp ñaët ôû hai vò trí goàm: (1) khu vuïc ñaët loø hoûa taùng vaø (2) khu vöïc ñaët boàn chöùa LPG. IV.1.1.1 - Khu vöïc boàn chöùa LPG: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 40 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Quaù trình laép ñaët thieát bò caàn thöïc hieän nghieâm tuùc theo tieâu chuaån PCCC hieän haønh. Trong ñoù caàn chuù yù: caùc hoùa chaát duøng chöõa chaùy laø loaïi chaát coù khaû naêng caùch ly moâi tröôøng chaùy (caùch ly vôùi oxy töï do trong khoâng khí) nhö bình CO 2 naëng 5kg, bình chöõa chaùy baèng boät loaïi 8kg; chaäu nöôùc xaø phoøng nhaèm phaùt hieän choã roø ræ. - Tuy nhieân caàn chuù yù tính toaùn söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát ñoái vôùi taûi troïng cuûa boàn nhaèm haïn cheá söï coá do taûi troïng boàn phaân boá khoâng ñeàu treân neàn ñaát hoaëc luùn do taûi troïng boàn. Xe caáp nhieân lieäu khi vaøo bôm caàn khoáng cheá toác ñoä, giaûm ñoä rung vaø ñöôøng ñöôïc thieát keá taûi troïng phuø hôïp. - Laép ñaët heä thoáng phun nöôùc töï ñoäng ñeå laøm maùt boàn LPG khi nhieät ñoä trong khu vöïc ñaët boàn taêng cao. - Ñaët caùc bieån baùo caám söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng, caám löûa,… IV.1.1.2 - Khu vöïc loø thieâu: - Laép ñaët heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng, heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy. Ñaët caùc bieån baùo phoøng chaùy chöõa chaùy, caùc thieát bò chöõa chaùy nhö bình CO 2, bình chöõ chaùy baèng boät, tieâu leänh chöõa chaùy daønh cho LPG. - Laép ñaët caùc heä thoáng caàu dao ñieän rieâng bieät cho caùc khu vöïc ñaët boàn LPG vaø loø hoûa thieâu. - Thöôøng xuyeân kieåm tra vaän haønh heä thoáng PCCC (thöïc hieän haøng thaùng). IV.1.2 - Taäp huaán, quaûn lyù vaø vaän haønh loø thieâu: - Sau khi laép ñaët beân baùn haøng seõ toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän chuyeån giao coâng ngheä theo nhö haïng muïc cuûa döï aùn ñaàu tö ñaõ neâu. - Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp huaán luyeän veà PCCC ñoái vôùi nhaân vieân laøm vieäc trong trung taâm. Ñoái vôùi coâng nhaân tröïc trieáp vaän hnaøh loø hoûa thieâu caàn phaûi ñöôïc kieåm tra vieäc tuaân thuû an toaøn lao ñoäng trong ca laøm vieäc. - Ñaët caùc baûng noäi quy an toaøn lao ñoâïng, noäi quy PCCC cuõng nhö tieâu leänh chöõa chaùy trong loø hoûa thieâu ôû nôi deã thaáy nhaát vaø naèm trong taàm nhìn thöôøng xuyeân cuûa coâng nhaân. IV.2 - CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRUÔØNG VAÄT LYÙ: IV.2.1 - Giaûm thieåu taùc ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát: Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 41 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Ñeå giaûm caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát caàn thu gom chaát thaûi raén vaø vaän chuyeån ñeán nôi ñoå theo ñuùng quy ñònh. - Caàn xaây hoá chöùa coù 2 ngaên vôùi dieän tích khoaûng 3m2. Trong ñoù, moät ngaên chöùa raùc thaûi sinh hoaït vaø moät ngaên chöùa tro, xæ cuûa loø thieâu. IV.2.2 - Giaûm thieåu taùc ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc: IV.2.2.1 - Giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc trong quaù trình thi coâng: Trong giai ñoaïn thi coâng san laép neàn döï aùn caàn giaùm saùt chaët cheõ vieäc bôm caùt san laáp. Ñeå giaûm thieåu löôïng chaát lô löûng ñoå ra keânh raïch neân thi coâng san laáp töø phía xa keânh raïch, nôi nöôùc chaûy traøn se thoaùt ra. Nöôùc thaûi seõ ñöôïc laéng töï nhieân trong bôø bao vaø di chuyeån vôùi khoaûng caùch xa tröôùc khi ñoå ra keânh raïch. ÔÛ choå nöôùc thoaùt ra ngoaøi caàn taïo gôø thaáp hôn maët bôø bao khoaûng 0,5m vaø ñaët theâm coáng thoaùt nöôùc treân thaân bôø bao ñeå giaûm aùp löïc coät nöôùc ñoái vôùi bôø bao. IV.2.2.2 - Giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc töø khu moä ñòa taùng: - Caàn ñaûm baûo chaát löôïng lôùp xi maêng bao quanh khu moä ñòa taùng ñeå ñaûm baûo khoâng cho söï thaát thoaùt caùc chaát oâ nhieãm töø trong moä ra moâi tröôøng ñaát xung quanh. Phaûi coù ñoäi nguõ giaùm saùt hoaït ñoäng naøy, neáu khoâng thì moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc ngaàm xung quanh seõ bò oâ nhieãm traàm troïng bôûi nhöõng chaát phaân huûy töø cô theå ngöôøi. - Ñoái vôùi doøng nöôùc chaûy traøn (trong muøa möa vaø bò ngaäp luït): doøng nöôùc naøy ñöôïc thu qua heä thoáng thoaùt nöôùc maët chung cho toaøn khu vöïc. Doøng nöôùc naøy chöùa chuû yeáu laø caùc chaát raén lô löûng, sau khi laéng duøng voâi soáng ñeå khöû vi khuaån trong nöôùc thaûi, löôïng voâi soáng naøy moät phaàn laéng ñoïng moät soá kim loaïi trong nöôùc. IV.2.2.3 - Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït: Ñoái vôùi chaát thaûi sinh hoaït caàn xaây döïng beå töï hoaïi vì hieäu suaát xöû lyù cuûa beå naøy ñoái vôùi caùc chæ tieâu BOD, COD vaø chaát raén lô löûng ñaït khoaûng 60%. Theo nhö tính toaùn ôû treân thì haøm löôïng chaát thaûi ñaàu ra coù noàng ñoä nhö sau: Baûng 4.1: Döï baùo khaû naêng laøm saïch sau khi qua beå töï hoaïi Chæ tieâu BOD5 SS Toång N Toång P Noàng ñoä tröôùc xöû lyù (mg/l) 97,8 179,3 22,8 5,5 Noàng ñoä sau xöû lyù (mg/l) 39,12 78,92 - TCVN 6772 – 2000 (mg/l) 30 50 15 4 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 42 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” Nhö vaäy, noàng ñoä caùc chaát ñaàu ra vaãn chöa ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Caàn phaûi thieát keá theâm moät ngaên loïc sô boä baèng ñaù vaø caàn boá trí troàng luïc bình beân treân beà maët ngaên loïc. Trong thieát keá beå töï hoaïi naøy, moãi ngöôøi caàn khoaûng 0,3 m 3. Vaø vôùi öôùc tính 2 nhaân vieân laøm vieäc töông ñöông 1 ngöôøi, 5 khaùch vaõng lai töông ñöông 1 ngöôøi. Beå töï hoaïi caàn thieát keá vôùi 3 ngaên coù toång theå tích laø 7,5m 3. Vôùi ngaên loïc sô boä, ta caàn theå tích phaàn chöùa nöôùc laø 4 m 3, vôùi vaät lieäu loïc laø ñaù lôùn ñeå haïn cheá bò ngheõn. Troàng luïc bình beân treân ñeå goùp phaàn xöû lyù moät phaàn caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc, moät phaàn haïn cheá caùc coân truøng xaâm nhaäp vaø goùp phaàn taïo caûnh quan beân treân ngaên loïc. IV.2.3 - Giaûm thieåu taùc ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí: - Troàng caây xung quanh nghóa trang laø moät phöông phaùp ñeå laøm giaùn ñoaïn moâi tröôøng lan truyeàn khí thaûi, laøm khoâng khí trong laønh hôn cuõng nhö taïo veû myõ quan cho döï aùn. - Caàn troàng caây theo daïng taàng ôû nhöõng ñoä cao khaùc nhau nhö: treân 6m, 2m, vaø thaûm coû. Caùc loaïi caây cao 6m caàn troàng sao cho chuùng bao boïc toaøn dieän tích döï aùn nhöng ñaûm baûo ñöôïc veû myõ quan. - Ngoaøi chöùc naêng laøm trong saïch khí thaûi töø loø hoûa thieâu caây xanh coøn coù chöùc naêng ngaên chaën caùc chaát muøi boác leân töø moä ñòa taùng vaø ngaên chaën söï phaùt taùn cuûa caùc chaát naøy vaøo moâi tröôøng. IV.2.4 - Giaûm thieåu taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa chaát thaûi raén: Caùc chaát thaûi raén ñöôïc thu gom taäp trung vaøo hoá coù naép ñaäy ñeå giaûm muøi thoaùt ra khoâng khí vaø sau ñoù ñöôïc chuyeån veà baõi xöû lyù raùc thaûùi chung cuûa thaønh phoá. IV.3 - CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG SINH THAÙI: Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân moâi tröôøng sinh thaùi trong khu vöïc döï aùn khoâng bò taùc ñoäng maïnh maø chuû yeáu laø giaûm soá löôïng caù theå cuûa loaøi vaø chuùng seõ töï caân baèng khi döï aùn hoaøn thaønh giai ñoaïn thi coâng haï taàng. Neáu thöïc hieän bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët seõ giaûm thieåu ñöôïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng sinh thaùi. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 43 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” IV.4 - CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ – XAÕ HOÄI – NHAÂN VAÊN: - Caùc vaán ñeà xaõ hoäi chuû yeáu laø caùc teä naïn tieâm chích ma tuùy, côø baïc xung quanh khu vöïc nghóa trang. - Ñeå ñaûm baûo an ninh xaõ hoäi caàn thieát keá haøng raøo caùch ly hoaøn toaøn vôùi khoâng gian beân ngoaøi vöøa taïo veû myõ quan vaø chaéc chaén. - Ñeå nhöõng bieän phaùp naøy aùp duïng coù hieäu quaû caàn phaûi thöïc hieän vieäc quan traéc vaø giaùm saùt caùc thoâng soá moâi tröôøng theo ñònh kyø. CHÖÔNG 5 CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG, CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ, QUAN TRAÉC VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG V.1 – CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG: Baûng 5.1: Caùc coâng trình xöû lyù moâi tröôøng. STT 1 2 3 Caùc taùc nhaân caàn xöû lyù Coâng trình xöû lyù Chaát thaûi raén Caùt chaûy traøn trong quaù Taïo bôø bao vöõng chaéc xung quanh, theo doõi chaët trình san laáp maët baèng cheõ trong quaù trính san laáp ñeå khaéc phuïc khi coù söï coá vôõ hay coù loã moït töø bôø bao. Caùc chaát thaûi xaây döïng Ñöôïc öu tieân taùi söû duïng, phaàn coøn laïi ñöôïc ñoå veà trong quaù trình xaây döïng baûi raùc cuûa khi vöïc. caùc haïng muïc coâng trình Raùc thaûi sinh hoaït, raùc töø Laép ñaët moät heä thoáng caùc thuøng raùc doïc theo caùc giaáy tieàn vaøng baïc tuyeán ñöôøng, vaø coù coâng nhaân veä sinh thu gom raùc haøng ngaøy. Coù thieát keá hoá chöùa raùc coù naép Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 44 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” 4 5 6 7 8 9 10 11 ñaäy ñeå taäp trung raùc veà ñaây moãi ngaøy. Tro töø quaù trình hoûa thieâu Tro ñöôïc taäp trung veà hoá chöùa tro coù naép ñaäy. Coù theå ñoå ra ñaát troáng (vì noù gaàn nhö voâ haïi) hoaëc taäp trung veà baõi raùc cuûa khu vöïc. Caùc chaát roø ræ töø moä ñòa Vaät lieäu xaây döïng phaûi tuaân thuû ñuùng theo thieát taùng keá, theo doõi ñònh kyø söï phaùt taùn caùc chaát oâ nhieõm töø caùc ngoâi moä ñeå phaùt hieän roø ræ vaø xöû lyù kòp thôøi (neáu coù). Chaát thaûi loûng Nöôùc chaûy traøn töø quaù San laáp theo höôùng töø nôi xa ñeán nôi gaàn keânh trình san laáp maët baèng thoaùt nöôùc, coù laép ñaët coáng thoaùt nöôùc. Nöôùc thaûi sinh hoaït Xöû lyù baèng beå töï hoaïi vaø beå loïc sô boä. Chaát thaûi ra moâi tröôøng khoâng khí Buïi töø quaù trình san laáp Töôùi nöôùc khi trôøi naéng gaét vaø coù gioù, Ruùt ngaêùn thôøi gian san laáp. Tieáng oàn, chaát thaûi töø caùc Söû duïng caùc thieát bò giaûm oàn, chaát thaûi oâ nhieãm, maùy thi coâng tieát keäm nhieân lieäu,… Khí thaûi töø loø thieâu Ñaït tieâu chuaån thaûi cho pheùp. Tuy nhieân caàn kieåm tra, theo doõi ñònh kyø caùc thieát bò naøy. Caùc taùc ñoäng vaên hoùa, xaõ hoäi Caùc thaønh phaàn xaáu tuï Coù haøng raøo baûo veä xung quanh nghóa trang. taäp gaây maát traät töï khu vöïc V.2 – CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG: V.2.1 – Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng: Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän theo caùc quy ñònh hieän haønh cuûa nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng. - Chaát löôïng khoâng khí: TCVN 5937 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. TCVN 5939 – 2005: Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø chaát thaûi voâ cô. - Chaát löôïng nöôùc: TCVN 5942 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 45 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” TCVN 6772 – 2005: Nöôùc thaûi sinh hoaït TCVN 5944 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. - Chaát löôïng ñaát: TCVN 7209 – 2002: Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa kim loaïi naëng trong ñaát. V.2.2 – Chöông trình quan traéc, giaùm saùt moâi tröôøng: Chöông trình quan traéc ñöôïc thieát keá döïa treân cô sôû nhöõng taùc ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng nhö ñaõ phaân tích ôû caùc chöông tröôùc. Vôùi moãi loaïi yeáu toá coù thôøi gian, taàn suaát vaø chu kyø quan traéc khaùc nhau. Trong quaù trình vaän haønh caàn giaùm saùt caùc chæ tieâu nöôùc thaûi sinh hoaït, chaát thaûi sinh hoaït, khí thaûi töø loø hoûa thieâu, haøm löôïng kim loaïi naëng trong ñaát cuï theå nhö sau: V.2.2.1 – Quan traéc moâi tröôøng khoâng khí: - Chæ tieâu quan traéc: CO, NOx, SO2, buïi lô löûng, chì, Arsen, Cadimi, Thuûy ngaân vaø vi sinh. - Taàn suaát: 04 laàn/naêm. - Soá löôïng: 08 maãu/naêm. - Thôøi ñieåm laáy maãu vaøo khoaûng thaùng 01, 04, 07, 10. - Khoaûng caùch quan traéc: caùch loø100m, 200m theo höôùng gioù chuû ñaïo. V.2.2.2 – Quan traéc moâi tröôøng nöôùc maët: nhaát. - Quan traéc moâi tröôøng nöôùc maët, ñaây laø ñoái töôïng coù nguy cô bò oâ nhieãm cao - Trong giai ñoaïn thi coâng san laáp caàn thöïc hieän theo caùch ñaõ ñeà xuaát ôû phaàn treân vaø coù söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa chuû ñaàu tö. - Trong giai ñoaïn vaän haønh caàn coù söï giaùm saùt chaát löôïng nöôùc thaûi töø heä thoáng coáng döï aùn ra keânh raïch. Vò trí nhaïy caûm cao nhaát laø khu vöïc döï aùn tieáp giaùp vôùi caùc keânh raïch xung quanh. Töø ñoù keát hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân ngaønh ñeå xöû lyù kòp thôøi neáu nöôùc thaûi ra khoâng ñaït yeâu caàu. Caàn laáy 1 maãu nöôùc thaûi cuûa doøng chaûy maët vaø moät maãu nöôùc thaûi cuûa heä thoáng chung. - Caùc chæ tieâu quan traéc: maøu, muøi, BOD 5, COD, TSS, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Mn, Hg, Ptoång, NH3, NO2, Coliform. - Taàn suaát: 04 laàn/naêm. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 46 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Soá maãu: 08 maãu/naêm. - Thôøi ñieåm quan traéc: vaøo thaùng 01, 4, 7, 10. V.2.2.3 – Quan traéc moâi tröôøng nöôùc ngaàm: - Caàn quan traéc caùc chæ tieâu lieân quan ñeán TCVN 5944 – 2005 - Caùc chæ tieâu quan traéc: pH, NO3-, SO42 -, As, Cd, Fe, Coliform. - Taàn suaát: 05 naêm/laàn - Soá löôïng maãu: 03 maãu/laàn. - Thôøi ñieåm laáy maãu sau 5 naêm keå töø khi nghóa trang hoaït ñoäng. V.2.2.4 – quan traéc moâi tröôøng ñaát: - Moâi tröôøng ñaát coù theå bò aûnh höôûng töø caùc kim loaïi naën g sinh ra töø thi theå, chaát thaûi raén töø loø thieâu vaø chaát thaûi sinh hoaït. - Caùc chæ tieâu quan traéc: As, Cd, Ni, Hg, Pb, Mn, Cr, Ptoång. - Taàn suaát: 01 laàn/naêm. - Soá löôïng: 03 maåu/naêm. - Thôøi ñieåm laáây maãu: sau muøa luõ (thaùng 01). - Caàn tieán haønh laây maãu ôû ñoä saâu 1,5m caùch maët ñaát cuûa neàn döï aùn. V.3 – DÖÏ TRUØ KINH PHÍ CHO GIAÙM SAÙT, QUAN TRAÉC MOÂI TRÖÔØNG: Baûng 5.2: Döï truø kinh phí quan traéc caùc chæ tieâu moâi tröôøng(1000 ñoàng) TT Ñoái töôïng 1 Khoâng khí 2 Nöôùc maët Chæ tieâu CO, NOx, SO2, buïi lô löûng, chì, Arsen, Cadimi, Thuûy ngaân vaø vi sinh. maøu, muøi, BOD5, COD, TSS, As, Cd, Soá maãu 08 Ñôn giaù/maãu 1.600 08 990 Thaønh tieàn Giaù/naêm 12.800 12.800 7.920 7.920 Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 47 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” 3 4 5 Nöôùc ngaàm Ñaát Pb, Cr, Cu, Zn, Mn, Hg, Ptoång, NH3, NO2, Coliform. pH, NO3-, SO42 -, As, 03 Cd, Fe, Coliform As, Cd, Ni, Hg, Pb, 03 Mn, Cr, Ptoång Chi phí baûo trì heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Toång 500 1.500 3.000 550 1.650 1.650 2.000 24.670 Nhö vaäy, kinh phí cho vieäc laáy vaø phaân tích maãu trung bình trong 1 naêm laø 24.670.000ñ (hai möôi boán trieäu saùu traêm baûy möôi ngaøn ñoàng). Caùc loaïi chi phí troàng caây xanh vaø baûo döôõng caây naèm trong caùc haïng muïc khaùc cuûa coâng trình. Caùc haïng muïc xaây coáng thoaùt nöôùc, beå töï hoaïi, beå loïc sô caáp ñöôïc xaây döïng chung vôùi caùc haïng muïc xaây döïng cô sôû haï taàng cuûa coâng trình. Coâng vieäc giaùm saùt vaø quan traéc moâi tröôøng caàn ñöôïc toå chöùc thöïc hieän thaät nghieâm tuùc ñeå ñaûm baûo coâng taùc baûo veä moâi tröôøng vaø söï phaùt trieån haøi hoøa. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 48 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 6 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ VI.1 – KEÁT LUAÄN: Quaù trình khaûo saùt, phaân tích vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn “Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, phöôøng Ba Laùng, quaän Caùi Taêng, thaønh phoá Caàn Thô” ñöôïc thöïc hieän theo söï daãn cuûa Nghò ñònh 80/NÑ-CP cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. Töø nhöõng keát quaû khaûo saùt thöïc teá, chuùng toâi ñi ñeán keát luaän sau: - Döï aùn laø nôi choân caát ngöôøi quaù coá moät caùch taäp trung, giaûm ñöôïc nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng, ñaëc bieät trong tröôøng hôïp choân caát vaøo muøa luõ. - Taïo ñöôïc neùt vaên minh trong vieäc choân caát, cuõng nhö laø moät phaàn caûnh quan cuûa ñoâ thò hieän ñaïi. - Caàn quaûn lyù chaët cheõ veà vieäc choân caát ngöôøi trong thôøi gian döï aùn ñang trieån khai ñeå nhöõng ngoâi moä môùi choân theo ñuùng nhö thieát keá. - Taïo vieäc laøm cho moät soá lao ñoäng nhaøn roãi xung quanh döï aùn. - Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng chaát coù khaû naêng aûnh höôûng moâi tröôøng sinh ra töø cô theå ngöôøi cheát. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 49 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Laø caùc taùc nhaân oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí do caùc khí NO x, SOx, CO vaø buïi lô long hình thaønh trong quaù trình ñoát. Khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc maët töø nöôùc thaûi sinh hoaït. AÛnh höôûng tieâu cöïc laâu daøi ñeán moâi tröôøng nöôùc ngaàm vaø moâi tröôøng ñaát ngay vaø sau khi nghóa trang ñoùng cöûa. - Ruûi ro lôùn nhaát ñoái vôùi döï aùn laø chaùy noå töø boàn chöùa LPG vôùi baùn kính aûnh höôûng ra ngoaøi phaïm vi cuûa döï aùn. Qua vieäc phaân tích nhöõng yeáu toá taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán döï aùn cho thaáy raèng: - Ñoái vôùi vaán ñeà khí thaûi chuùng ta hoaøn toaøn coù theå kieåm soaùt ñöôïc baèng caùch vaän duïng söï pha loaõng töï nhieân vaø söû duïng caây xanh. - Ñoái vôùi vaán ñeà nöôùc thaûi sinh hoaït ta hoaøn toaøn khoáng cheá ñöôïc qua coâng taùc quan traéc vaø xöû lyù kòp thôøi chaát löôïng nöôùc thaûi. - Ñoái vôùi vaán ñeà nöôùc ngaàm: caùc khu moä ñòa taùng ñöôïc thieát keá caån thaän vaø ñöôïc quan traéc theo ñònh kyø. - Heä thoáng PCCC, heä thoáng laøm maùt boàn LPG vaø heä thoáng choáng seùt ñöôïc thieát keá theo tieâu chuaån nhaèm ñaûm baûo ñoä an toaøn toái ña khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Vì vaäy, hoaït ñoäng cuûa döï aùn khoâng laøm bieán ñoåi maïnh moâi tröôøng vaø ñaûm baûo ñöôïc nhöõng tieâu chuaån moâi tröôøng hieän haønh. VI.2 – KIEÁN NGHÒ: Vôùi nhöõng maët tích cöïc maø döï aùn mang laïi cuõng nhö nhöõng bieän phaùp khaû thi nhaèm giaûm thieåu nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng ñöôïc ñeà xuaát, chuùng toâi kính ñeà nghò Sôû Taøi ngueân vaø Moâi tröôøng thaønh phoá Caàn Thô xeùt duyeät ñeå döï aùn ñöa vaøo hoaït ñoäng. Coâng ty Coâng trình Ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô cam keát veà vieäc thöïc hieän caùc coâng vieäc lieân quan ñeán coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 50 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” CHÖÔNG 7 CAM KEÁT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Coâng ty Coâng trình Ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô cam keát caùc nguoàn thaûi cuûa Nghóa trang Töø Thieän ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm phaùt thaûi vaøo moâi tröôøng ñaït tieâu chuaån cho pheùp thaûi vaøo moâi tröôøng nhö sau: - Chaát löôïng khoâng khí: TCVN 5937 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. TCVN 5939 – 2005: Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø chaát thaûi voâ cô. - Chaát löôïng nöôùc: TCVN 5942 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. TCVN 6772 – 2005: Nöôùc thaûi sinh hoaït TCVN 5944 – 2005: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. - Chaát löôïng ñaát: TCVN 7209 – 2002: Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa kim loaïi naëng trong ñaát. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 51 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” - Thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt theo ñònh kyø, coù keá hoaïch xöû lyù kòp thôøi khi coù söï coá xaûy ra. - Trong quaù trình hoïat ñoäng coù yeáu toá moâi tröôøng naøo phaùt sinh chuùng toâi seõ trình baùo ngay vôùi caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng ñòa phöông ñeå xöû lyù ngay caùc nguoàn oâ nhieãm naøy. Nam. - Chuùng toâi cam keát baûo ñaûm caùc tieâu chuaån quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng Vieät COÂNG TY COÂNG TRÌNH ÑOÂ THÒ TP. CAÀN THÔ GIAÙM ÑOÁC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Leâ Thaïc Caùn-Baùo caùo ñaùnh gía taùc ñoäng moâi tröôøng-nxb KHKT 1996. - Leâ Vaên Khoa-Moâi tröôøng vaø oâ nhieãm-nxb Giaùo duïc 1996. - Leâ Thaïc Caùn vaø coâng söï-Kinh teá moâi tröôøng-nxb Giaùo duïc 1995. - Taêng Vaên Ñoaøn, Traàn Ñöùc Haï-Giaùo trình kyõ thuaät moâi tröôøng- nxb Giaùo duïc 1995. - Phaïm Ngoïc Ñaêng-OÂ nhieãm khoâng khí-giaùo trình cuûa ÑH xaây döïng Haø noäi. - Traàn Ngoïc Chaán – OÂ nhieãm Khoâng khí vaø xöû lyù khí thaûi-nxb KHKT 2000. Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 52 Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn ñaàu tö xaây döïng ” Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Tp Caàn Thô” PHUÏ LUÏC Ñôn vò laäp baùo caùo:Coâng ty TNHH Moâi Tröôøng Xanh 152 B6 Ñinh Coâng Traùng, Phöôøng Bình Khaùnh, TP. Long Xuyeân, An Giang ÑT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: [email protected] 53
- Xem thêm -