Tài liệu Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học số 2

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 293 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 Môn: SINH HỌC; Khối: B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi : 8/11/2015 Mã đề thi 356 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự gen như sau: A B C D E F . G H I K, sau đột biến thành A B C D G . F E H I K hậu quả của dạng đột biến này là A. Tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng B. Làm thay đổi nhóm gen liên kết C. Gây chết hoặc giảm sức sống. D. Ảnh hưởng đến hoạt động của gen. Câu 2: Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì: A. Lông mọc lại ở đó có màu trắng. B. Lông mọc lại ở đó có màu đen. C. Lông ở đó không mọc lại nữa. D. Lông mọc lại đổi màu khác. Câu 3: Hoán vị gen có vai trò 1. làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. 2. tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau. 3. sử dụng để lập bản đồ di truyền . 4. làm thay đổi cấu trúc NST. Phương án đúng A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 1,2,3 D. 1,3,4 Câu 4: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp là: A. Hoán vị gen. B. Tương tác gen. C. Phân li độc lập. D. Liên kết gen. Câu 5: Đột biến gen dẫn đến làm thay đổi chức năng của prôtein thì đột biến đó A. có hại cho thể đột biến. B. không có lợi và không có hại cho thể đột biến. C. một số có lợi và đa số có hại cho thể đột biến. D. có lợi cho thể đột biến. Câu 6: Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen, khi giảm phân tạo giao tử ABD = 16%. Kiểu gen và tần số hoán gen của cơ thể này là BD BD Bd Bd A . Aa ; f = 30% B. Aa ; f = 36 % C. Aa ; f = 32% D. Aa ; f = 36% Bd bd bD bD Câu 7: Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ở F1 là 1: 2: 1? Biết mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Ab Ab , liên kết gen hoàn toàn ở cả 2 bên x aB aB Ab Ab B. P. x , hoán vị gen ở một bên với f = 20%. aB aB Ab Ab C. P. x , hoán vị gen ở một bên với f bất kỳ nhỏ hơn 50%. aB aB Ab Ab D. P. x , hoán vị gen ở cả 2 bên với f = 20%. aB aB A. P. Câu 8: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do alen a nằm trên NST thường quy định, alen A quy định tai nghe bình thường; bệnh mù màu do gen alen m nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường.bên vợ có anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh.Những người còn lại trong gia đình trên đều có kiểu hình bình thường. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là gái và không mắc cả 2 bệnh trên là: A. 43,66% B. 98% C. 41,7% D. 25% Câu 9: Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có kiểu gen AaBb, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn ra bình thường. Ở cơ thể cái có kiểu gen AABb, cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, cặp AA phân ly bình thường. Theo lí thuyết, phép lai: ♀AABb × ♂AaBb cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A. 12. B. 8. C. 14. D. 6. Câu 10: Điểm khác nhau trong quá trình sao chép của ADN ớ sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ là Trang 1/6 - Mã đề thi 356 1. sự sao chép ADN ở sinh vật nhân chuẩn có thể xảy ra đồng thời trên nhiều phân tử ADN. 2. ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu sao chép trên mỗi phân tử ADN, còn sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm. 3. các đoạn Okazaki được hình thành trong quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân sơ dài hơn các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân chuẩn. 4. mạch ADN mới của sinh vật nhân chuẩn được hình thành theo chiều 5 ’- 3’ còn ở sinh vật nhân sơ ’ là 3 – 5’. Phương án đúng là A. 1,2 B. 1, 2,3,4 C. 1,2,3 D. 2,3 Câu 11: .Theo Menden, nội dung của quy luật phân li là : A. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 3 trội :1 lặn. B. Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ. C. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội : 1 lặn. D. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn. Câu 12: Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến 1 .Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng một mạch liên kết với nhau 2. Nếu sử dụng 5BU, thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột biến thành codon GXX 3. Guanin dạng hiếm tạo nên đột biến thay thế G-X bằng A-T 4. Virut cũng là tác nhân gây nên đột biến gen 5. Để tạo đột biến tam bội người ta xử lý hợp tử 2n bằng côxixin. 6. Đột biến lặp đoạn làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở 1 NST Có bao nhiêu ý đúng: A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 Câu 13: Ở thỏ tính trạng màu sắc lông do quy luật tương tác át chế gây ra (A-B-, A-bb: lông trắng; aaB: lông đen; aabb: lông xám), tính trạng kích thước lông do một cặp gen quy định (D: lông dài; d: lông ngắn). Cho thỏ F1 có kiểu hình lông trắng, dài giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng, ngắn được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ sau: 15 lông trắng, dài: 15 lông trắng, ngắn: 4 lông đen, ngắn: 4 lông xám, dài: 1 lông đen dài: 1 lông xám, ngắn. Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Tần số hoán vị và kiểu gen F1 đem lai là A. P: Aa × Aa, f= 20%. B. P: Aa × Aa, f= 30%. C. P: Bb × Bb, f= 20%. D. P: Aa × Aa, f= 30%. Câu 14: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ A. 9/64. B. 81/256. C. 3/32. D. 27/64. Câu 15: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả bầu dục; alen B quy định quả ngọt, alen b quy định quả chua; alen D quy định quả có vị thơm, alen d quy định quả không có vị thơm. Khi cho hai cây (P) có cùng kiểu gen giao phấn với nhau thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 540 cây có quả tròn, ngọt, có vị thơm; 180 cây có quả tròn, ngọt, không có vị thơm; 180 cây có quả bầu dục, chua, có vị thơm; 60 cây có quả bầu dục, chua, không có vị thơm. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây P là Ab AB ABD Dd B. Dd. C. AaBbDd. D. . aB ab abd Câu 16: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là A. 11,25%. B. 7,5%. C. 22,0%. D. 60,0%. A. Trang 2/6 - Mã đề thi 356 Câu 17: Ở một loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn. Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20cM. Mọi diễn biến trong giảm phân thụ tinh đều bình thường và hoán vị gen xảy ra ở 2 bên. Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) . F1: 100% đơn,dài. Đem F1 tự thụ thu được F2. Cho các nhận kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen Ab//aB chiếm tỉ lệ 8% (2) F2 tỷ lệ đơn, dài dị hợp tử là 50% (3) F2 gồm 4 kiểu hình: 66% đơn, dài:9% đơn, ngắn : 9% kép, dài:16% kép,ngắn (4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F2 chiếm 66%. (5) Khi lai phân tích F1 thì đời con (Fa) gồm 10% cây kép, ngắn. (6) số kiểu gen ở F2 bằng 7 Số kết luận đúng: A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 18: Một đoạn ADN chứa các cặp nuclêôtit chưa hoàn chỉnh như sau: 3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’. 5’ TAX ATG XAT XGA………3’. Hãy viết trình tự các nuclêôtit trong mARN được tổng hợp từ gen trên: A. UAXAUGXAUXGA…. B. AUGXAUXGA…. C. TAXATGXATXGA…. D. AUGUAXGUAGXU…. Câu 19: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li. B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân. C. Đột biến lệch bội xảy ra ở nhiễm sắc thể thường và ở nhiễm sắc thể giới tính. D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. Câu 20: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBBbb. (4) AaaaBBbb x AaBb. (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb. (3) AaaaBBBb x AAaaBbbb. (5) AaaaBBbb x aaaaBbbb. (6) AaaaBBbb x aabb. Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình? A. 1 phép lai B. 2 phép lai. C. 3 phép lai. D. 4 phép lai AB De Câu 21: Cho cây có kiểu gen tự thụ phấn, đời con thu được nhiều loại kiểu hình trong đó kiểu ab dE hình 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33,165%. Nếu khoảng cách di truyền giữa A và B là 20cM, thì khoảng cách di truyền giữa D và e là A. 40cM B. 20cM C. 10cM. D. 30cM Câu 22: Loại biến dị không được xếp cùng loại với các loại biến dị còn lại là A. Biến dị tạo ra hội chứng Claiphentơ ở người. B. Biến dị tạo thể chứa 9 nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm. C. Biến dị tạo ra thể mắt dẹt ở ruồi giấm D. Biến dị tạo ra hội chứng Đao ở người. Câu 23: Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do: A. Cơ chế xác định giới tính bị rối loạn B. Không có cơ quan sinh dục cái C. Không có cơ quan sinh dục đực D. Không có khả năng sinh giao tử bình thường Câu 24: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây (P): Ab DH E e Ab DH E X X x X Y. Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm aB dh aB dh 8,25%. Tỉ lệ kiểu hình mang một trong năm tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên là: A. 31,5% . B. 33,25% . C. 39,75% . D. 24,25%. Câu 25: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm: 1. ở sinh vật nhân thực diễn ra ở trong nhân, tại pha G1 của kỳ trung gian 2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. Trang 3/6 - Mã đề thi 356 3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới. 4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/  3/. 5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y 6. ở sinh vật nhân thực qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có chiều dài bằng ADN mẹ. 7. Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hiện trên cả hai mạch mới 8 . Quá trình tự nhân đôi là cơ sở dẫn tới hiện tượng nhân bản gen trong ống nghiệm 9. ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản trong mỗi đơn vị lại có nhiều điểm sao chép Số Phương án đúng là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 Câu 26: Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 Ao và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp 2 lần là: A. A = T = 1432 ; G = X = 956 B. A = T = 1440 ; G = X = 960 C. A = T = 1080 ; G = X = 720 D. A = T = 1074 ; G = X = 717 Câu 27: Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là A. Sợi cơ bản, đường kính 10 nm. B.Sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm. C. Siêu xoắn, đường kính 300 nm. D.Crômatít, đường kính 700 nm Câu 28: Số đáp án đúng : 1. Men đen đã tiến hành phép lai kiểm chứng ở F3 để kiểm chứng giả thuyết đưa ra 2 .Men đen cho rằng các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình giảm phân tạo giao tử 3.Sự phân ly độc lập của các cặp NST dẫn đến sự phân ly độc lập của các cặp alen 4. Các gen trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau 5. Trao đổi chéo là một cơ chế tạo biến dị tổ hợp, tạo nên nguồn biến dị không di truyền cho tiến hóa 6. Các gen được tập hợp trên cùng một nhiễm sắc thể luôn di truyền cùng nhau nên giúp duy trì sự ổn định của loài 7. Bệnh động kinh do đột biến điểm gen trong ti thể A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 29: Số đáp án đúng 1.Operon là một nhóm gen cấu trúc nằm gần nhau trên phân tử ADN, được phiên mã trong cùng một thời điểm để tạo thành một phân tử mARN 2.Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã, dựa vào sự tương tác của protein ức chế với Operator 3. Đặc điểm chung trong cơ chế của operon lac là gen điều hòa đều tạo ra protein ức chế 4. Khi dÞch m· bé ba ®èi m· tiÕp cËn víi c¸c bé ba m· sao theo chiÒu 3’→ 5’ A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 30: Cây cỏ thi (Achillea millefolium) mọc ở độ cao 30 m (so với mặt biển) thì cao 50 cm, ở mức 1400 m thì cao 35 cm, còn ở mức 3050 m thì cao 25 cm. Hiện tượng này biểu hiện: A. Thường biến. B. Mức phản ứng của kiểu gen. C. Sự mềm dẻo kiểu hình. D. A+B+C. Câu 31: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 40. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1200 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 60 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 19 nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ A. 0,5%. B. 5%. C. 2,5% D. 2%. Câu 32: Dạng đột biến nào có ý nghĩa đối với tiến hóa của bộ gen : A.Mất đoạn. B. lặp đoạn. C. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ. D. Đảo đoạn Câu 33: Ở một loài thực vật, từ các dạng lưỡng bội người ta tạo ra các thể tứ bội có kiểu gen sau: (1) AAaa; (2) AAAa; (3) Aaaa; (4) aaaa. Trong điều kiện không phát sinh đột biến gen, những thể tứ bội có thể được tạo ra bằng cách đa bội hoá bộ nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội là A. (3) và (4). B. (2) và (4). C. (1) và (4). D. (1) và (3). Câu 34: Tìm câu sai A. Lặp đoạn có ý nghĩa tiến hoá trong hệ gen B. Một số đột biến đảo đoạn có thể làm tăng khả năng sinh sản Trang 4/6 - Mã đề thi 356 C. Sử dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền D. Đảo đoạn tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá Câu 35: Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thụân nghịch? A. Do gen trong tế bào chất có nhiều alen B. Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gen ngoài nhân chủ yếu từ mẹ C. Do mẹ chứa nhiều gen D. Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ Câu 36: Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuần chủng P có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng, F1 thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây F1 lai với một cây có màu trắng, thế hệ sau thu được tỉ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ở loài thực vật này, để kiểu hình con lai thu được là 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào? A. AaBb x aabb B. AaBb x aabb hoặc Aabb x aaBb C. Aabb x aaBb hoặc AaBb x Aabb D. AaBb x Aabb Câu 37: Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là A. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và xanh. B. 75% vàng: 25% xanh. C. 100% hoa vàng. D. 100% hoa màu xanh. Câu 38: Ở một loài chim, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính, trong đó alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Người ta đem lai giữa con trống lông đen thuần chủng và con mái lông xám thu được F1, tiếp tục cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là : A. 1 lông đen: 3 lông xám, trong đó lông xám toàn là con đực B. 3 lông đen: 1 lông xám, trong đó lông xám toàn là con đực C. 1 lông đen: 1 lông xám, trong đó lông xám toàn là con cái D. 3 lông đen: 1 lông xám, trong đó lông xám toàn là con cái Câu 39: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy định tính trạng thường nằm trên NST giới tính X: A. Có hiện di truyền chéo B. Tỉ lệ phân tính của tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới C. Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau D. Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX Câu 40: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là A. 25. B. 24 C. 48 D. 12 Câu 41: Số đáp án không đúng: 1. Hầu hết các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 1000– 2000 cặp nucleotit 2. Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá cho một axit amin trừ AUG và UGG 3. 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin 4. Trong phiên mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen. 5. Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’  3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’  5’. A. 5 B. 2. C. 3 D. 4 Câu 42: Sau một số đợt nguyên phân, một tế bào sinh dục của một loài đòi hỏi môi trường cung cấp 756 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. 1,5625% số trứng được thụ tinh tạo ra một hợp tử lưỡng bội. Nếu các cặp NST đều có cấu trúc khác nhau, quá trình giảm phân tạo ra 512 kiểu giao tử thì hình thức trao đổi đoạn đã xảy ra là : A. Trao đổi đoạn tại một điểm ở một cặp NST tương đồng và trao đổi đoạn kép ở một cặp NST tương đồng khác. B. Trao đổi đoạn kép tại 2 cặp NST tương đồng. C. Trao đổi đoạn 2 điểm không cùng lúc ở 2 trong số các cặp NST tương đồng D. Trao đổi đoạn tại một điểm ở 2 cặp NST tương đồng. Trang 5/6 - Mã đề thi 356 Câu 43: Tìm câu sai: A. Thể tứ bội xuất hiện khi xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên B. Cơ chế nào đã dẫn đến đột biến lệch bội NST do sự không phân ly của một số cặp NST ở kỳ sau của quá trình phân bào C. Chuyển đoạn giữa NST số 22 và NST số 8 gây nên bệnh ung thư máu ác tính ở người D. Đột biến lệch bội nhằm xác định vị trí của gen trên NST AB Câu 44: 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen DdEe khi giảm phân bình thường, có trao đổi chéo thực tế ab cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng? A. 2 B. 8 C. 16 D. 4 Câu 45: Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, mỗi gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn, thì tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) được tạo ra từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu? A. 1/32. B. 1/8. C. 1/64. D. 1/16. Câu 46: Biết A qui định quả ngọt trội hoàn toàn so với a qui định quả chua, quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Đem lai các cây tứ bội với nhau trong 2 trường hợp, kết quả như sau: - Trường hợp 1: thế hệ sau xuất hiện 240 cây quả ngọt trong số 320 cây. - Trường hợp 2: thế hệ sau xuất hiện 350 cây quả ngọt: 350 cây quả chua. Phép lai nào dưới đây có thể cho kết quả của trường hợp 1 và trường hợp 2 ? 1. AAaa x AAaa; 2. AAaa x Aaaa; 3. AAaa x aaaa 4. Aaaa x Aaaa; 5. Aaaa x aaaa. Đáp án đúng là: A. 4 và 5 B. 3 và 4. C. 2 và 3. D. 1 và 2. Câu 47: Cho phép lai P: AaBbDdeeFF x AaBbDdEeff. Các cặp alen phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử, không phát sinh đột biến mới. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội ở thế hệ con (F1) là: A. 27/64 B. 1/128 C. 21/128 D. 5/16 Câu 48: Trong cặp NST giới tính đoạn không tương đồng là: A. đoạn mang các gen đặc trưng cho mỗi chiếc B. Đoạn có các lôcut như nhau C. Đoạn mang gen qui định các tính trạng khác giới D. Đoạn mang gen qui định tính trạng giới tính Ab tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn aB Ab đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen sinh ra có tỉ lệ: ab Câu 49: Một cây có kiểu gen A. 4 %. B . 12 %. C. 10,5 %. D. 5,25 %. Câu 50: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng ? A. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang một axit quan đặc biệt gắn vào với bộ ba kết thúc trên mARN. B. Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên kết được với bộ ba mở đầu trên mARN. C. Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là AUG liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN. D. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc trên mARN. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 356 mã đề câu 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH LẦN 1 đáp án mã đề câu đáp án mã đề câu đáp án mã đề C D B D C C D C C A D B B C D D D C D C A D B A D D A C A A D B B D B A C B D D C D B A C B A B A C 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B D C C D A A B B A B A D A B C B B A A C C D D D D C C B D C A B D C B B D C C B A C B A B C C B 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 Page 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B C D C D D C C A B D A C B A C B A B C C D C A D C A D D C B C B B B D D D A B A C B A A C A C B 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 câu đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D A C C D C B A B D A C D C D C A B B C B B B D B D B C D C B D D D B D A A C A C C D A A A B D B SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : SINH HỌC LỚP : 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +2 0C đến 440C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C. Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết nhận định nào sau đây về sự phân bố của hai loài cá trên là đúng? A. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn. B. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn. C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn. D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn. Câu 2: Kĩ thuật di truyền thực hiện ở thực vật thuận lợi hơn ở động vật vì: A. các tế bào thực vật có nhân lớn hơn B. các gen ở thực vật không chứa intron C. có nhiều loại thể truyền sẵn sàng cho việc truyền ADN tái tổ hợp vào tế bào thực vật. D. các tế bào xoma ở thực vật có thể phát triển thành cây hoàn chỉnh Câu 3: Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa X với A bằng 10% và giữa G với X bằng 20% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch thứ hai của gen có G = 300 nuclêôtit và hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Chiều dài của gen bằng A. 2550 m . B. 0,255 m . C. 0,51 m . D. 5100 m . Câu 4: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện: A. biến động nhiều năm. B. biến động theo mùa C. biến động tuần trăng. D. biến động không theo chu kì Câu 5: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau: Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào? A. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. C. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. D. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên. Câu 6: Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận. B. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận. C. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được. D. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. Câu 7: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì ? A. Prôtêin và cacbohiđrat. B. Prôtêin và lipit. C. Cacbohyđrat và lipit. D. Prôtêin và axit nuclêic. Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 8: Tần số alen a của quần thể X đang là 0,5 qua vài thế hệ giảm bằng 0 nguyên nhân chính có lẽ là do: A. Kích thước quần thể đã bị giảm mạnh B. Môi trường thay đổi chống lại alen a C. Đột biến gen A thành gen a D. Có quá nhiều cá thể của quần thể đã di cư đi nơi khác. Câu 9: Những căn cứ nào sau đây được sử dụng để lập bản đồ gen? 1. Đột biến lệch bội. 4. Đột biến chuyển đoạn NST. 2. Đột biến đảo đoạn NST. 5. Đột biến mất đoạn NST. 3. Tần số HVG. A. 3, 4, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3. Câu 10: Ở một loài động vật, có một đột biến khi biểu hiện sẽ gây chết. Trường hợp nào sau đây đột biến sẽ bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể? A. Đột biến gen trội và biểu hiện ở giai đoạn trước tuổi sinh sản. B. Đột biến gen lặn và biểu hiện ở giai đoạn sau tuổi sinh sản. C. Đột biến gen lặn và biểu hiện ở giai đoạn trước tuổi sinh sản. D. Đột biến gen trội và biểu hiện ở giai đoạn sau tuổi sinh sản. Câu 11: Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì ở thể đột biến đó A. có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2. B. có hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2. C. có hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1. D. có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+1 và 2n-1. Câu 12: Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây ? A. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. B. Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính. C. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen. D. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. Câu 13: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính A. 110 A0. B. 300 nm. C. 300 A0. D. 11nm. Câu 14: Tập hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối? A. Những con cá sống trong một cái hồ. B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ. C. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê. D. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa. Câu 15: Sự phát triển của sâu bọ bay trong kỉ Giura tạo điều kiện cho: A. Sự phát triển ưu thế của bò sát khổng lồ B. Sự chuyển từ lưỡng cư thành các bò sát đầu tiên C. Sự tuyệt diệt của quyết thực vật D. Cây hạt trần phát triển mạnh Câu 16: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỷ lệ sinh là 12%/ năm, tỷ lệ tử vong là 8%/năm, xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể được dự đoán là bao nhiêu A. 11200 B. 10000 C. 12000 D. 11220 Câu 17: Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen phân ly độc lập sẽ cho số kiểu hình là: A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9. B. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 10. C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 9 hoặc 10. D. 9 hoặc 10. Câu 18: Ví dụ nào dưới đây thuộc cơ quan thoái hoá: A. Nhụy trong hoa đực của cây ngô B. Gai cây hoa hồng Trang 2/6 - Mã đề thi 132 C. Ngà voi D. Gai của cây hoàng liên Câu 19: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do A. Gen trên nhiễm sắc thể của mẹ nhiều hơn của bố B. Trứng to hơn tinh trùng C. Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng D. Tinh trùng của bố không có gen ngoài nhân Câu 20: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng: A. đường cong chữ J. B. đường cong chữ S. C. giảm dần đều. D. tăng dần đều. Câu 21: Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A. Ếch nhái ven hồ. B. Ba ba ven sông. C. Khuẩn lam trong hồ. D. Rái cá trong hồ. Câu 22: Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Xét các nguyên nhân sau: (1) Một số con lai có sức sống yếu, chết trước tuổi sinh sản. (2) Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau. (3) Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị chọn lọc đào thải. (4) Chúng có mùa sinh sản khác nhau. (5) Chúng có tập tính giao phối khác nhau. (6) Con lai không có cơ quan sinh sản. Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn tới được xem là 2 loài? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 23: Cho các thành tựu sau: (1) Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin của người (2) Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao (3) (4) (5) (6) (7) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carôten (tiền vitamin A) trong hạt Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua Các thành tựu được tạo ra từ ứng dụng của công nghệ tế bào là A. (1), (3), (6). B. (1), (2), (4), (6), (7). C. (5), (7) D. (3), (4), (5) Câu 24: Những tế bào nào dưới đây không chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng A. Giao tử bất thường dạng n – 1 B. Các tế bào sinh tinh, sinh trứng ở giai đoạn sinh trưởng C. Tế bào bình thường lưỡng bội D. Giao tử bất thường dạng n + 1 Câu 25: Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ? A. tích lũy hoặc đào thải tùy điều kiện môi trường. B. tích lũy và đào thải ngang bằng nhau. C. . đào thải các biến dị bất lợi. D. tích lũy các biến dị có lợi. Câu 26: Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: A. phát huy hiệu quả hỗ trợ cùng loài. B. hỗ trợ cùng loài và giảm cạnh tranh cùng loài. C. tận dụng nguồn sống thuận lợi. D. giảm cạnh tranh cùng loài. Câu 27: Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là : A. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích. B. Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ ... Trang 3/6 - Mã đề thi 132 C. Dáng đi thẳng . D. Bộ não phát triễn hoàn thiện . Câu 28: Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới là : A. nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi. B. nhân tố gây biến đổi kiểu gen. C. tạo điều kiện cho sự phân hóa trong nội bộ loài. D. tạo điều kiện hình thành đặc điểm thích nghi. Câu 29: Kích thước tối đa của quần thể bị giới hạn bởi yếu tố nào? A. Tỉ lệ tử của quần thể. B. Nguồn sống của quần thể. C. Sức chứa của môi trường. D. Tỉ lệ sinh của quần thể. Câu 30: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là A. biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào. B. luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến. C. phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định. D. di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính. Câu 31: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao; alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị hợp tự thụ phấn thu được F1 có 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp. Trong số các cây F1 lấy 4 cây thân cao, xác suất để 4 cây này chỉ có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp là bao nhiêu? 1 A. 81 8 B. 81 27 C. 81 32 D. 81 Câu 32: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen , ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 16 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là A. 16%. B. 30% C. 15% D. 32%. Câu 33: Cho 3000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Rq/rQ. Nếu tần số hoán vị gen của loài bằng 20% thì số tế bào tham gia giảm phân không xẩy ra hoán vị trong số tế bào nói trên là A. 900 B. 1800 C. 600 D. 1200 Câu 34: Một phân tử ADN mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A0. Trên mạch 1 của gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 64 chuỗi polinucleotit. Số nu từng loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gen nói trên là: A. A= T = 30240 ; G = X = 45360 B. A = T = 14880 ; G = X = 22320 C. A = T = 29760 ; G = X = 44640 D. A = T = 16380 ; G = X = 13860 Câu 35: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là: 0,3BB + 0,4Bb + 0,3bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 0,95? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 36: ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của 2 gen A và B theo sơ đồ: Gen A Gen B Enzim A Enzim B Chất trắng 1 chất vàng chất đỏ Gen a và b không tạo được enzim, 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Cho cây AaBb tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở đời F1 là A. 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng. B. 9 đỏ : 3 trắng : 4 vàng. C. 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng. D. 12 đỏ: 3 vàng : 1 trắng. Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 37: Trong một lứa đẻ khi bay giao hoan, ong con được tạo thành có 4 loại kiểu gen: AaBb, Aabb, aaBb, aabb. Kiểu gen của ong chúa và ong đực là: A. AaBb x ab B. AaBb x aabb C. AABB x aabb D. AaBb x AaBb Câu 38: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định quả vàng; alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy AB DE AB DE định quả dài. Tính theo lí thuyết, phép lai (P) x trong trường hợp giảm phân bình ab de ab de thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 20%, giữa các alen E và e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả đỏ, tròn chiếm tỉ lệ: A. 38,94% B. 30,25% C. 18,75% D. 56,25 % Câu 39: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là A. 195. B. 65. C. 130. D. 260. Câu 40: Một mARN trưởng thành của người được tổng hợp nhân tạo gồm 3 loại Nu A, U G. Số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là: A. 27. B. 9. C. 61. D. 24. Câu 41: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan đến bộ ba mã mở đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã của gen đột biến môi trường nội bào đã cung cấp 7176 nuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp? A. 6 mARN B. 8 mARN. C. 5 mARN. D. 3 mARN. Câu 42: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G, 30% U, 35 % X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào? A. 17,5% G; 17,5% X; 32,5% A và 32,5 % T. B. 22,5% T; 22,5% A; 27,5% G và 27,5 % X. C. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G. D. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T. Câu 43: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh ở người. Biết rằng, gen quy định nhóm máu gồm 3 alen IA , IB , IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và bệnh trong phả hệ là do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. 1 I 2 3 O A 4 B Quy ước: Nam bình thường B Nam bị bệnh II 5 6 A 7 A 9 8 O B O Nữ bình thường Nữ bị bệnh A,B,O là các nhóm máu hệ ABO III ? Giả sử các cặp gen quy định nhóm và quy định bệnh phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Xác suất người con đầu lòng là con trai có nhóm máu B và không bị bệnh của cặp vợ chồng (7 và 8) ở thế hệ thứ II là A. 5/9 B. 5/ 18 C. 1/18 D. 1/ 9 A B O Câu 44: Ở người, tính trạng nhóm máu ABO do một gen có 3 alen I , I , I qui định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang nhóm máu B. Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu? A. 25/144. B. 119/144. C. 19/24. D. 3/4. b Câu 45: Ở một loài thực vật, quả tròn trội hoàn toàn so với quả dẹt, hạt trơn trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Cho cây có quả tròn, hạt trơn tự thụ phấn, đời con thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình cây có quả dẹt, hạt trơn chiếm tỉ lệ 15%. Trong trường hợp giảm phân bình thường, nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở một bên thì tần số hoán vị là A. 20%. B. 40%. C. 10%. D. 30%. Câu 46: Ở tằm, gen A qui định màu trứng trắng, gen a qui định màu trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái. Phép lai nào sau đây giúp các nhà chọn giống phân biệt con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng? A. XAXa x XAY B. XAXA x XaY C. XAXa x XaY D. XaXa x XAY Câu 47: Ở phép lai X A X a BD Bd , nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính x Xa Y bd bD trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là: A. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình. B. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.. C. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. D. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình Câu 48: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể ba đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là A. 20. B. 38. C. 37 D. 40. Câu 49: Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn trên NST thường qui định, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng.Về mặt lý thuyết, hãy tính xác suất để họ sinh 3 người con trong đó có cả trai lẫn gái và ít nhất có được một người không bị bệnh A. 9/512 B. 63/64 C. 63/512 D. 189/256 Câu 50: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 12%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ A. 49,5%. B. 16,5%. C. 66,0%. D. 54,0%. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : SINH HỌC LỚP : 12 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Mã đề Câu Mã đề Câu 132 209 357 485 132 209 357 485 1 A B B D 26 C C D C 2 D A A D 27 A A B C 3 C D C A 28 C C A B 4 D C C A 29 A B B C 5 A B D B 30 B C A B 6 D C C B 31 D B D A 7 D A B A 32 D D C C 8 A B D D 33 B A D B 9 C A B C 34 B B A A 10 A D D C 35 B D B A 11 D C D C 36 C C A D 12 B A D A 37 A B D C 13 C D B A 38 A B C A 14 C A D D 39 B A B B 15 A D C D 40 D B B B 16 D A A C 41 B C C C 17 A A C A 42 B D B C 18 A D B C 43 B D A D 19 C C D D 44 B C C B 20 B B C B 45 B D D A 21 C C A D 46 D B B B 22 C D A C 47 D C C B 23 C A A D 48 B A C B 24 A D D A 49 D B A C 25 C D A D 50 B D D D TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Câu 1: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen (A, a và B, b) quy định. Kiểu gen có cả hai alen trội A và B quy định quả tròn, kiểu gen chỉ có một alen trội A hoặc B quy định quả dài, các kiểu gen còn lại quy định quả dẹt. Cho (P) cây quả tròn lai với cây quả dài thu được đời con F1 có 4 kiểu tổ hợp khác nhau. Theo lí thuyết, trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng? (1) Ở F1 có thể tạo ra tối đa 9 loại kiểu gen. (2) Ở (P) có 6 phép lai phù hợp với kết quả trên. (3) Có 2 phép lai (P) thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài. (4) Ở F1 cây quả dẹt chiếm tỉ lệ 25%. A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 2: Quá trình dịch mã không thực hiện được khi đột biến gen xảy ra ở vị trí A. bộ ba liền kề trước bộ ba kết thúc. B. bộ ba kết thúc. C. bộ ba mở đầu. D. bộ ba thứ 10. Câu 3: Ở bò, kiểu gen AA quy định lông đen; kiểu gen Aa quy định lông đốm; kiểu gen aa quy định lông vàng; alen B quy định không sừng trội hoàn toàn so với alen b quy định có sừng; alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân ngắn. Biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Để đời con thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 kiểu gen của bố mẹ là A. AaBbdd × aaBbDd. B. AaBbDd × AaBbDd. C. AabbDd × AaBbDd. D. AaBbDd × AaBbdd. Câu 4: Trong những cơ chế hình thành loài sau: (1) Hình thành loài bằng cách li địa lí. (2) Hình thành loài bằng cách li tập tính. (3) Hình thành loài bằng cách li sinh thái. (4) Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa. Có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật? A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 5: Khi tiến hành thí nghiệm lai một tính trạng, Menđen đã phát hiện ra sự tương tác giữa các alen của cùng một gen trong quá trình hình thành kiểu hình là A. tương tác bổ sung. B. tương tác cộng gộp. C. trội không hoàn toàn. D. trội hoàn toàn. Câu 6: Trong một chuỗi thức ăn, mối quan hệ giữa các loài sinh vật ở các bậc dinh dưỡng liền kề là A. sinh vật này ăn sinh vật khác. B. cạnh tranh. C. vật dữ - con mồi. D. ức chế - cảm nhiễm. Câu 7: Ở người, alen a gây bệnh máu khó đông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X; alen A quy định máu đông bình thường. Trong một gia đình, bố mẹ (P) bình thường sinh một đứa con bị hội chứng Claiphentơ đồng thời mắc bệnh máu khó đông. Nhận xét nào sau đây đúng? A. Kiểu gen của (P): XAXa × XAY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân I, bố giảm phân bình thường. B. Kiểu gen của (P): XAXa × XAY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân II, bố giảm phân bình thường. C. Kiểu gen của (P): XAXa × XaY; cặp NST giới tính của bố không phân li trong giảm phân I, mẹ giảm phân bình thường. D. Kiểu gen của (P): XAXa × XaY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân I, bố giảm phân bình thường. Câu 8: Một phân tử 5 - brôm uraxin tác động vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gây đột biến gen, số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử 2n = 4. Khi kết thúc 5 lần nguyên phân, trong tất cả các tế bào con số nhiễm sắc thể mang gen đột biến là A. 16. B. 32. C. 15. D. 60. Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 9: Ở đậu Hà lan, alen A quy định hoa vàng; alen a quy định hoa xanh. Cho hai cây đậu lưỡng bội tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa vàng : 5 cây hoa xanh. Biết rằng không có đột biến xảy ra và hai cây tạo ra số lượng cá thể ở đời con như nhau. Kiểu gen của hai cây trên là A. Aa và aa. B. AA và aa. C. Aa và Aa. D. Aa và AA. Câu 10: Cho sơ đồ phả hệ 1 3 Quy ước: 2 4 5 8 6 7 9 10 11 Nhóm máu AB Nhóm máu B Nhóm máu A Nhóm máu O Nhận xét nào sau đây chính xác? A. Có 5 người trong dòng họ xác định được kiểu gen. B. Cặp vợ chồng 8 – 9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 20,8%. C. Cặp vợ chồng 6 – 7 có thể sinh con có nhóm máu O. D. Cặp vợ chồng 10 – 11 chắc chắn sinh con có nhóm máu B. Câu 11: Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen De DE AaBB  AaBb thu được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn, số dòng thuần tối đa có thể được tạo ra là dE dE A. 4. B. 8. C. 6. D. 16. Câu 12: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, kiểu gen AA quy định hoa màu đỏ; aa quy định hoa màu trắng; Aa quy định hoa màu hồng. Xét một quần thể ở thế hệ xuất phát có 30% cây hoa màu đỏ; 50% cây hoa màu hồng. Sau một số thế hệ tự thụ phấn, thống kê quần thể có 320 cây trong đó có 20 cây hoa màu hồng. Theo lí thuyết, quần thể đã trải qua số thế hệ tự thụ phấn là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 13: Thể đa bội không có đặc điểm nào sau đây? A. Khả năng sinh sản cao. B. Năng suất cao. C. Sức chống chịu tốt. D. Sinh trưởng phát triển tốt. Câu 14: Một trong những đặc trưng cơ bản của quần xã là A. thành phần loài. B. mật độ. C. kích thước. D. kiểu tăng trưởng. Câu 15: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra thể tứ bội? A. Dùng 5 - brôm uraxin tác động quá trình giảm phân. B. Dùng cônsixin tác động vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. C. Lai tế bào sinh dưỡng của hai loài lưỡng bội. D. Cho lai hai cơ thể tứ bội thuộc hai loài gần gũi. Câu 16: Ở ruồi giấm (2n = 8), trên mỗi cặp nhiễm sắc thể chứa một cặp gen dị hợp. Một cơ thể ruồi giấm cái có bốn tế bào sinh trứng giảm phân có thể cho ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? A. 16. B. 8. C. 4. D. 10. Câu 17: Ở một loài động vật, khi lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu được F1 100% cá thể chân ngắn. Cho F1 tạp giao thu được F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu được F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân Trang 2/6 - Mã đề thi 132 ngắn : 3 cá thể chân dài. Biết rằng tính trạng do một cặp gen quy định, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau không đúng? A. Tính trạng chân ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng chân dài. B. Tính trạng chân dài chủ yếu gặp ở giới XY. C. Cặp gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. D. Gen quy định tính trạng nằm trên đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X. AB DE Câu 18: Một cơ thể đực có kiểu gen . Tần số hoán vị gen giữa gen A và ab de gen B là 10%, giữa gen D và gen E là 30%. Có 2000 tế bào sinh tinh giảm phân hình thành giao tử, số giao tử có thể chứa 2 gen hoán vị là A. 960. B. 240. C. 480. D. 120. Câu 19: Trong các thể đột biến sau, xét về vật chất di truyền thể đột biến nào khác biệt nhất so với các dạng còn lại? A. Người bị hội chứng Đao. B. Chuối trồng. C. Dưa hấu tam bội. D. Người bị bạch tạng. Câu 20: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể, thế hệ xuất phát (P) có 10% cây hoa trắng. Sau một thế hệ thấy số cây hoa trắng trong quần thể chiếm tỷ lệ 9%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Đây là loài thực vật tự thụ phấn. B. Ở thế hệ xuất phát cây có kiểu gen đồng hợp chiếm 50%. C. Ở đời F3 cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 40%. D. Ở F3 trong số các cây hoa đỏ cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8%. Câu 21: Ở một quần thể sinh sản hữu tính, do điều kiện sống thay đổi nên các cá thể của quần thể chuyển sang sinh sản vô tính làm cho nguồn biến dị di truyền của quần thể bị giảm. Nguyên nhân nào sau đây không gây ra hiện tượng trên? A. Không có sự kết hợp các giao tử trong thụ tinh. B. Không có sự trao đổi chéo xảy ra giữa các nhiễm sắc thể. C. Không có sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân. D. Tốc độ sinh sản vô tính chậm hơn rất nhiều so với sinh sản hữu tính. Câu 22: Khi nói về đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối nhận định nào sau đây đúng ? A. Quần thể đạt tới trạng thái cân bằng sau 3 đến 4 thế hệ đối với gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. B. Quần thể đạt tới trạng thái cân bằng sau hai thế hệ đối với gen trên nhiễm sắc thể thường, tần số alen ở hai giới bằng nhau. C. Quần thể đạt tới trạng thái cân bằng sau hai thế hệ đối với gen trên nhiễm sắc thể thường, tần số alen ở hai giới không bằng nhau. D. Đối với gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, tần số alen ở giới cái của thế hệ sau bằng tần số alen tương ứng ở giới đực của thế hệ trước liền kề. Câu 23: Hai loài ốc có vỏ xoắn ngược chiều nhau; một loài xoắn ngược chiều kim đồng hồ, loài kia xoắn theo chiều kim đồng hồ nên chúng không thể giao phối được với nhau. Đây là hiện tượng A. cách li tập tính. B. cách li nơi ở. C. cách li thời gian. D. cách li cơ học. Câu 24: Ở sinh vật nhân thực tARN mang axit amin Metiônin có bộ ba đối mã A. 3’TAX5’. B. 5’UAX3’. C. 3’UAX5’. D. 5’TAX3’. Câu 25: Ở một loài thực vật thụ phấn tự do, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Khi quần thể F1 cân bằng di truyền, người ta thống kê thấy có 27% quả tròn, hoa đỏ; 9% quả tròn, hoa trắng; 48% quả dài, hoa đỏ; 16% quả dài, hoa trắng. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây đúng? A. Trong số cây quả tròn, hoa đỏ ở F1 cây có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 37%. B. Tỉ lệ phân li kiểu gen của cây quả dài F1 là 16 : 8 : 1. C. Tần số alen A, a lần lượt là 50% và 50%. D. Cho tất cả các cây quả tròn, hoa đỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên; tỷ lệ cây quả dài, hoa trắng ở đời con là 2,194%. Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 26: Bảng sau cho biết một số thông tin về hoạt động của nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội của một loài động vật: Cột A Cột B 1. Hai crômatit khác nhau trong cặp NST kép tương đồng a.Trao đổi chéo. bện xoắn vào nhau. 2. Hai đoạn của 2 NST khác nhau đổi chỗ cho nhau. b.Tiếp hợp. 3. Một đoạn của NST này gắn vào NST khác. c. Chuyển đoạn không tương hỗ. 4. Hai đoạn của hai crômatit trong cặp NST tương đồng đổi d. Chuyển đoạn tương hỗ. chỗ cho nhau. Trong các phương án tổ hợp ghép đôi, phương án đúng là A. 1- b; 2- c; 3- d; 4- a. B. 1- b; 2- d; 3- c; 4- a. C. 1- a; 2- d; 3- c; 4- b. D. 1- a; 2- d; 3- b; 4- c. Câu 27: Khi lai cây thân cao, quả tròn thuần chủng với cây thân thấp, quả dài thu được F1 100% cây thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 81 cây thân cao, quả tròn; 63 cây thân thấp, quả tròn; 27 cây thân cao, quả dài; 21 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng các cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể thường. Khi cho F1 lai phân tích thu được Fa có tỉ lệ kiểu hình là A. 9 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân cao, quả dài : 3 cây thân thấp, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả dài. B. 9 cây thân thấp, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả dài : 3 cây thân cao, quả tròn : 1 cây thân cao, quả dài. C. 1 cây thân cao, quả tròn : 1 cây thân cao, quả dài : 3 cây thân thấp, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả dài. D. 3 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân cao, quả dài : 1 cây thân thấp, quả tròn : 1 cây thân thấp, quả dài. Câu 28: Ý nào sau đây không đúng khi nói về virut HIV? A. Sau khi phiên mã ngược phân tử ADN virut cài xen vào ADN của tế bào vật chủ. B. Vật chất di truyền của virut gồm hai phân tử ARN. C. Virut kí sinh trong tế bào bạch cầu. D. Vật chất di truyền của virut HIV hoạt động độc lập với hệ gen của tế bào vật chủ. Câu 29: Khi nói về gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, đặc điểm nào sau đây không đúng? A. Gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X có hiện tượng di truyền chéo. B. Các gen luôn tồn tại thành từng cặp. C. Vai trò bố, mẹ không như nhau trong quá trình hình thành kiểu hình ở đời con. D. Kết quả phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau. Câu 30: Côđon là tên gọi bộ ba mã hóa trên A. ADN. B. chuỗi pôlipeptit. C. tARN. D. mARN. Câu 31: Cho các phương pháp sau: (1) Nuôi cấy mô thực vật. (2) Nhân bản vô tính tự nhiên. (3) Lai tế bào sinh dưỡng. (4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh. (5) Cấy truyền phôi. (6) Gây đột biến. Có bao nhiêu phương pháp nhân nhanh giống trong sản xuất nông nghiệp? A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 32: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen (A,a và B,b) quy định; khi có mặt hai gen trội A và B cho hoa đỏ, các kiểu gen còn lại cho hoa trắng; alen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn đời con thu được 14,0625% cây hoa đỏ, quả dài. Khi cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) giao phấn với cây khác; theo lí thuyết, có thể có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Biết không phát sinh đột biến mới và các cặp gen này phân li độc lập. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 33: Trong quá trình phát sinh sự sống, tiến hóa tiền sinh học là quá trình A. hình thành các tế bào sơ khai đầu tiên từ các đại phân tử hữu cơ. B. tổng hợp các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ. C. trùng phân tạo các đại phân tử hữu cơ. D. hình thành các loài sinh vật từ tế bào đầu tiên. Câu 34: Để xác định mật độ cá mè trong ao ta cần phải xác định A. số lượng cá mè và tỉ lệ tăng trưởng của quần thể. B. số lượng cá mè và thể tích của ao. Trang 4/6 - Mã đề thi 132 C. số lượng cá mè, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong. D. số lượng cá mè và diện tích của ao. Câu 35: Khi nghiên cứu ở cấp độ phân tử, nhận thấy một gen ở người và tinh tinh cùng quy định một chuỗi pôlipeptit nhưng có trình tự nuclêôtit khác nhau. Điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền? A. Tính liên tục. B. Tính phổ biến. C. Tính đặc hiệu. D. Tính thoái hóa. Câu 36: Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên, xuất hiện nhiều biến dị nhưng chỉ một lượng nhỏ được phát tán trong quần thể. Giải thích nào sau đây không hợp lí? A. Trong quần thể ngẫu phối đột biến chủ yếu phát sinh ở tế bào sinh dưỡng. B. Đột biến xảy ra ở những tế bào thực hiện phân bào nguyên phân. C. Nhiều đột biến xảy ra ở dòng tế bào tạo giao tử bị chọn lọc tự nhiên đào thải. D. Một số đột biến xảy ra ở dòng tế bào tạo giao tử làm giảm khả năng sinh sản. Câu 37: Ở quần đảo Hawai, trên những cánh đồng mía loài cây cảnh (Lantana) phát triển mạnh làm ảnh hưởng đến năng suất cây mía. Chim sáo chủ yếu ăn quả của cây cảnh, ngoài ra còn ăn thêm sâu hại mía. Để tăng năng suất cây mía người ta nhập một số loài sâu bọ kí sinh trên cây cảnh. Khi cây cảnh bị tiêu diệt năng suất mía vẫn không tăng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do A. môi trường sống thiếu chất dinh dưỡng. B. môi trường sống bị biến đổi khi cây cảnh bị tiêu diệt. C. số lượng sâu hại mía tăng. D. mía không phải là loài ưu thế trên quần đảo. Câu 38: Khi nói về hình thành loài nhận xét nào sau đây chính xác? A. Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa xảy ra ở cả động vật, thực vật. B. Hình thành loài bằng cách li địa lí sẽ tạo nên các loài có khu phân bố trùng nhau hoặc một phần trùng nhau. C. Hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra ở cả động vật, thực vật. D. Hình thành loài bằng cách li sinh thái phải xuất hiện đột biến liên quan đến tập tính giao phối. Câu 39: Khi nói về quan hệ cạnh tranh trong quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Quan hệ cạnh tranh có thể dẫn tới hiện tượng di cư. B. Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể gay gắt khi nguồn sống hạn hẹp. C. Nhờ quan hệ cạnh tranh mà số lượng cá thể được duy trì ở mức độ phù hợp với nguồn sống. D. Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xuất hiện khi mật độ quần thể thay đổi. Câu 40: Quan sát hai loài chim sẻ khi sống ở các vùng cách biệt thấy chúng có kích thước mỏ tương tự nhau. Khi những quần thể của hai loài này di cư đến sống trên cùng một đảo, sau một thời gian thấy kích thước mỏ của chúng khác biệt nhau. Kết luận nào sau đây đúng nhất? A. Hai loài cùng ăn chung một loại thức ăn nên khi sống chung chúng có sự phân hóa kích thước mỏ. B. Hai loài ăn các loại thức ăn khác nhau nên có thể cùng sống chung với nhau trong môi trường sống. C. Hai loài cùng sống trong một môi trường nên được chọn lọc theo cùng một hướng. D. Hai loài cạnh tranh nhau nên mỗi loài đã mở rộng ổ sinh thái. Câu 41: Ở cà chua alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho hai cây quả đỏ dị hợp (P) lai với nhau thu được F1. Trong quá trình hình thành hạt phấn có 10% tế bào nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Các giao tử hình thành có khả năng thụ tinh như nhau. Theo lí thuyết, trong các nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng? (1) Ở F1 thu được tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1 : 9 : 18 : 9 : 1 : 1. (2) Trong số các cây quả đỏ F1, cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 0,7241. (3) Ở F1 có 5 kiểu gen đột biến. (4) Cho các cây lưỡng bội F1 giao phấn đời con thu được cây quả vàng chiếm tỉ lệ 25%. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 42: Khi nói về nhóm tuổi, phát biểu nào sau đây đúng? A. Việc nghiên cứu nhóm tuổi cho phép ta đánh giá tiềm năng của quần thể sinh vật. B. Khi nguồn sống giảm, số cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình có xu hướng giảm mạnh. C. Dựa vào tuổi sinh lí để xây dựng tháp tuổi. D. Cấu trúc tuổi của quần thể chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của loài sinh vật. Câu 43: Các phương pháp bảo vệ vốn gen loài người: (1) Tư vấn di truyền. (2) Chọc dò dịch ối. Trang 5/6 - Mã đề thi 132 (3) Sinh thiết tua nhau thai. (4) Liệu pháp gen. Có bao nhiêu phương pháp có thể phát hiện bệnh, tật di truyền ở người? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 44: Cỏ là nguồn thức ăn cho côn trùng ăn lá, chim ăn hạt và thỏ; thỏ làm mồi cho mèo rừng. Đàn mèo rừng trên đồng cỏ mỗi năm gia tăng 360kg và bằng 30% lượng thức ăn mà chúng đồng hóa được từ thỏ. Trong năm đó thỏ vẫn còn 75% tổng sản lượng để duy trì ổn định của loài. Biết sản lượng cỏ là 10 tấn/ha/năm. Côn trùng sử dụng 20% tổng sản lượng cỏ và hệ số chuyển đổi thức ăn trung bình qua mỗi bậc dinh dưỡng là 10%. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây đúng? A. Khối lượng thức ăn mèo rừng đồng hóa được 2.400kg/năm. B. Sản lượng cỏ còn lại sau khi cung cấp cho côn trùng là 2 tấn/ha/năm. C. Sản lượng chung của thỏ là 48.000kg/năm. D. Khối lượng thỏ làm thức ăn cho mèo rừng là 1.200kg/năm. Câu 45: Khi nói về tháp sinh thái phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dựa vào tháp sinh thái ta có thể dự đoán hướng phát triển của quần xã trong tương lai. B. Tháp số lượng được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng. C. Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. D. Tháp năng lượng hoàn thiện nhất luôn có đáy lớn đỉnh bé. Câu 46: Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người: (1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên. (2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững. (3) Môi trường ngày càng ô nhiễm. (4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. (5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên. Có bao nhiêu phương án đúng? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 47: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật? A. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. C. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Câu 48: Ở gà, tính trạng màu lông do 2 gen không alen tương tác với nhau quy định. Cho gà trống lông đen giao phối với gà mái lông trắng thu được F1 100% gà lông đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình 6 gà trống lông đen : 2 gà trống lông xám : 3 gà mái lông đen : 3 gà mái lông đỏ : 1 gà mái lông xám : 1 gà mái lông trắng. Cho gà lông xám F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau đời con thu được A. tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1. B. 12,5% gà mái lông trắng. C. 100% gà trống lông xám có kiểu gen đồng hợp. D. 100% gà lông xám. Câu 49: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen bằng tỉ lệ số cá thể con có kiểu hình giống bố mẹ trong tổng số các cá thể con được tạo thành. Phép lai nào sau đây phù hợp với nhận định trên? AB ab Ab ab ab AB AB AB A. × . B. × . C. × . D. × . ab ab aB ab aB ab aB ab Câu 50: Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là A. restrictaza. B. ADN pôlimeraza. C. ARN pôlimeraza. D. ligaza. ----------- HẾT ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -