Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 321 |
  • Lượt tải: 77

Mô tả:

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM KINH TEÁ CHÍNH TRÒ 1. Kinh teá haøng hoùa xuaát hieän vaø hình thaønh döïa treân: a.) Phaân coâng lao ñoäng caù bieät vaø cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. b.) Phaân coâng lao ñoäng chung vaø cheá ñoä sôû höõu khaùc nhau veà tö lieäu saûn xuaát. c.) Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø cheá ñoä tö höõu hoaëc nhöõng hình thöùc sôû höõu khaùc nhau veà tö lieäu saûn xuaát. d.) Phaân coâng lao ñoäng vaøsöï saùch bieät veà kinh teá giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát 2. Haøng hoùa laø: a.) Saûn phaåm cuûa lao ñoäng ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi b.) Saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoûa maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua mua baùn. c.) Saûn phaåm ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng. d.) Saûn phaåm duøng ñeå trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc. 3. Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a.) Söï khan hieám cuûa haøng hoùa b.) Coâng duïng cuûa haøng hoùa c.) Söï hao phí söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi. d.) Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa. 4. Quy luaät giaù trò coù taùc duïng: a.) Ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. b.) Thuùc ñaåy caûi tieán kyõ thuaät, taêng naêng suaát lao ñoäng vaø phaân hoùa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa. c.) Ñieàu tieát saûn xuaát, phaân hoùa giaøu ngheøo. d.) (a) vaø (b) 5. Tö baûn laø: a.) Tieàn vaø maùy moùc thieát bò b.) Giaù trò doâi ra ngoaøi söùc lao ñoäng c.) Tieàn coù khaû naêng laïi taêng leân d.) Giaù trò mang laïi giaù trò thaëng dö baèng caùch boùc loät lao ñoäng laøm thueâ. 6. Tieàn löông tö baûn chuû nghóa laø: a.) Giaù trò cuûa lao ñoäng b.) Söï traû coâng lao ñoäng Trang 57 c.) Giaù caû cuûa söùc lao ñoäng d.) Giaù trò söùc lao ñoäng 7. Lôïi nhuaän: a.) Laø tyû leä phaàn laõi treân toång soá tö baûn ñaàu tö b.) Hình thöùc bieán töôùng cuûa giaù trò thaëng döï c.) Laø khoaûn tieàn coâng maø doanh nhaân töï traû cho mình d.) Hieäu soá giöõa giaù trò haøng hoùa vaø chi phí saûn xuaát 8. Muïc tieâu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ôû nöôùc ta cho ñeán naêm 2020 laø: a.) Ñöa nöôùc ta veà cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi. b.) Hoaøn thaønh cô baûn vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi döïa treân moät neàn khoa hoïc vaø coâng ngheä tieân tieán, cô caáu kinh teá hôïp lyù, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cao, quoác phoøng an ninh vöõng chaéc. c.) Ñöa nöôùc ta trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi. d.) a, b, c ñeàu ñuùng 9. Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån kinh teá vaø tieán boä xaõ hoäi laø: a.) Ñoàng nghóa b.) Khoâng ñoàng nghóa c.) Traùi ngöôïc nhau d.) Coù lieân heä vôùi nhau vaø laøm ñieàu kieän cho nhau. 10. Saûn xuaát haøng hoùa toàn taïi: a.) Trong moïi thôøi ñaïi. b.) Döôùi cheá ñoä noâ leä, phong kieán vaø tö baûn chuû nghóa c.) Chæ trong cheá ñoä tö baûn chuû nghóa d.) Trong caùc xaõ hoäi coù phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø söï taùch bieät veà kinh teá giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát. 11. Phaân phoái theo lao ñoäng laø: a.) Lao ñoäng ngang nhau, traû coâng baèng nhau. b.) Phaân phoái theo soá löôïng lao ñoäng vaø chaát löôïng lao ñoäng ñaõ coáng hieán cho xaõ hoäi. c.) Phaân phoái theo söùc lao ñoäng. d.) Traû coâng lao ñoäng theo naêng suaát lao ñoäng. 12. Chæ soá phaùt trieån cuûa con ngöôøi (HDI) cuûa caùc quoác gia ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân: a.) Tuoåi thoï, trình ñoä daân trí, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi, tính theo söùc mua töông ñöông) b.) Tuoåi thoï, tyû leä taêng daân soá, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) c.) Tuoåi thoï, tyû leä thaát nghieäp, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) Trang 58 d.) Tuoåi thoï, tyû leä töû vong cuûa treû sô sinh, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) 13. Kinh teá chính trò laø: a.) Khoa hoïc laøm giaøu b.) Khoa hoïc nghieân cöùu moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi, tieâu duøng cuûa caûi vaät chaát vaø caùc quy luaät chi phoái chuùng ôû caùc giai ñoaïn phaùt trieån khaùc nhau cuûa xaõ hoäi. c.) Khoa hoïc veà söï löïa choïn nhöõng nguoàn taøi nguyeân hieám hoi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát ra nhieàu loaïi haøng hoùa vaø phaân phoái cho tieâu duøng hieän nay vaø trong töông lai cuûa nhöõng ngöôøi vaø nhöõng nhoùm ngöôøi trong xaõ hoäi. d.) Khoa hoïc nghieân cöùu neàn saûn xuaát xaõ hoäi vaø caùc quy luaät cuûa noù. 14. Quan heä cung caàu thuoäc khaâu naøo trong quaù trình saûn xuaát xaõ hoäi? a.) Saûn xuaát vaø tieâu duøng b.) Trao ñoåi c.) Saûn xuaát d.) Tieâu duøng 15. Vieäc saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa phaûi ñöôïc tieán haønh döïa treân cô sôû: a.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng caàn thieát b.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa c.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát d.) Hao phí lao ñoäng quaù khöù vaø lao ñoäng soáng cuûa ngöôøi saûn xuaát. 16. Neáu nhaø tö baûn traû tieàn coâng theo ñuùng giaù trò söùc lao ñoäng thì coù boùc loät ñöôïc giaù trò thaëng dö (m) khoâng? a.) Khoâng b.) Coù c.) Bò loã voán d.) Khoâng loã, khoâng laõi 17. Kinh teá nhaø nöôùc goàm coù nhöõng boä phaän naøo? a.) Goàm coù ñaát ñai, taøi nguyeân, ngaân saùch nhaø nöôùc, döï tröõ quoác gia, caùc quyõ cuûa nhaø nöôùc vaø boä phaän kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc. b.) Goàm coù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc c.) Bao goàm phaàn kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc d.) (b) vaø (c) 18. Trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN, thaønh phaàn kinh teá naøo ñoùng vai troø chuû ñaïo? a.) Kinh teá Nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå (noøng coát laø hôïp taùc xaõ) b.) Kinh teá quoác doanh Trang 59 c.) Kinh teá Nhaø nöôùc d.) Kinh teá taäp theå 19. Hình thöùc phaân phoái thu nhaäp trong neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay goàm coù: a.) Phaân phoái theo lao ñoäng, tieàn voán vaø lôïi nhuaän b.) Phaân phoái theo lao ñoäng vaø phaân phoái ngoaøi thuø lao lao ñoäng thoâng qua quyõ phuùc lôïi xaõ hoäi c.) (a) vaø (b) d.) Phaân phoái theo keát quaû lao ñoäng vaø hieäu quaû kinh teá, theo möùc ñoùng goùp caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát kinh doanh, phaân phoái thoâng qua phuùc lôïi xaõ hoäi. 20. Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa nöôùc ta laø: a.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa höôùng veà xuaát khaåu ñoàng thôøi thay theá nhaäp khaåu coù choïn loïc b.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa höôùng veà xuaát khaåu c.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa thay theá nhaäp khaåu d.) Chieán löôïng coâng nghieäp hoùa höôùng ngoaïi 21. Taùc ñoäng cuûa vieäc ñaùnh giaù ñoàng noäi teä cao quaù möùc ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu: a.) Khuyeán khích nhaäp khaåu, haïn cheá xuaát khaåu b.) Haïn cheá nhaäp khaåu, khuyeán khích xuaát khaåu c.) Khuyeán khích xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu d.) Haïn cheá nhaäp khaåu, khuyeán khích tieâu duøng haøng noäi ñòa 22. Nguoàn voán nöôùc ngoaøi naøo döôùi ñaây maø ta coù nghóa vuï phaûi traû nôï? a.) FDI vaø ODA b.) FDI (ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi) c.) ODA (vieän trôï phaùt trieån theo chöông trình) d.) Voán lieân doanh cuûa nöôùc ngoaøi 23. Haõy keå teân caùc loaïi hình sôû höõu cô baûn ôû nöôùc ta? a.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp b.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp c.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân d.) Sôû höõu nhaø nöôùc, sôû höõu hôïp taùc, sôû höõu taäp theå 24. Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng ta xaùc ñònh neàn kinh teá nöôùc ta coù maáy thaønh phaàn kinh teá? a.) Ba thaønh phaàn kinh teá b.) Naêm thaønh phaàn kinh teá c.) Saùu thaønh phaàn kinh teá d.) Boán thaønh phaàn kinh teá Trang 60 25. Caùc boä phaän: ñaát ñai, taøi nguyeân, ngaân saùch, döï tröõ quoác gia, caùc quyõ nhaø nöôùc vaø boä phaän kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi thuoäc thaønh phaàn kinh teá naøo ôû nöôùc ta? a.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå b.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá tö baûn nhaø nöôùc c.) Kinh teá nhaø nöôùc d.) Kinh teá quoác doanh 26. Tieâu chí cô baûn ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû xaây döïng quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa laø: a.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng b.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi c.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi. d.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø cuûng coá quan heä saûn xuaát. 27. Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laàn thöù IX xaùc ñònh moâ hình kinh teá khaùi quaùt trong thôøi kyø quaù ñoä ôû nöôùc ta laø: a.) Kinh teá nhieàu thaønh phaàn b.) Kinh teá keá hoaïch hoùa theo ñònh höôùng XHCN c.) Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN d.) Kinh teá nhieàu thaønh phaàn coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng XHCN 28. Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a.) Lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa b.) Söï hao phí söùc oùc, baép thòt, thaàn kinh cuûa con ngöôøi c.) Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa d.) Quan heä cung caàu veà haøng hoùa ôû treân thò tröôøng. 29. Giaù trò thaëng dö (m) laø gì? a.) Lôïi nhuaän thu ñöôïc sau khi saûn xuaát kinh doanh b.) Giaù trò cuûa tö baûn töï taêng leân c.) Moät boä phaän cuûa giaù trò môùi thöøa ra ngoaøi giaù trò söùc lao ñoäng do ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ taïo ra. d.) Hieäu soá giöõa giaù trò haøng hoùa vaø chi phí saûn xuaát tö baûn chuû nghóa 30. Söùc lao ñoäng trôû thaønh haøng hoùa khi: a.) Saûn xuaát haøng hoùa ra ñôøi. b.) Coù mua baùn noâ leä c.) Coù phöông thöùc saûn xuaát TBCN xuaát hieän d.) Coù kinh teá thò tröôøng Trang 61 31. Cheá ñoä sôû höõu coâng coäng (coâng höõu) ôû nöôùc ta goàm coù: a.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå b.) Kinh teá nhaø nöôùc c.) Kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá taäp theå vaø phaàn kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå trong caùc ñôn vò lieân doanh hoãn hôïp. d.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø phaàn kinh teá nhaø nöôùc trong caùc ñôn vò lieân doanh hoãn hôïp. 32. Ngöôøi saùng laäp ra chuû nghóa Maùc laø: a.) Caùc-maùc b.) C.Maùc vaø Ph. Aêng-ghen c.) C.Maùc, Ph. Aêng-ghen vaø V.I Leâ-nin d.) C.Maùc vaø V.I Leâ-nin 33. Giaù caû haøng hoùa laø gì? a.) Giaù trò cuûa haøng hoùa b.) Quan heä veà löôïng giöõa haøng vaø tieàn c.) Bieåu hieän baèng tieàn cuûa giaù trò haøng hoùa d.) Toång cuûa chi phí saûn xuaát vaø lôïi nhuaän 34. Tieàn teä laø: a.) Thöôùc ño giaù trò cuûa haøng hoùa b.) Phöông tieän löu thoâng trong vieäc trao ñoåi haøng hoùa c.) Haøng hoùa ñaëc bieät ñoùng vai troø laø vaät ngang giaù chung d.) Tieàn giaáy, tieàn vaøng vaø ngoaïi teä 35. Quy luaät giaù trò laø: a.) Quy luaät kinh teá rieâng coù cuûa chuû nghóa tö baûn b.) Quy luaät caên baûn cuûa saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa c.) Quy luaät kinh teá chung cho moïi phöông thöùc saûn xuaát xaõ hoäi. d.) Quy luaät vónh vieãn cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi 36. Giöõa lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng thì: a.) Lao ñoäng laø haøng hoùa b.) Söùc lao ñoäng laø haøng hoùa c.) Lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng ñeàu laø haøng hoùa d.) Lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng ñeàu khoâng phaûi laø haøng hoùa 37. Vai troø cuûa maùy moùc trong quaù trình saûn xuaát giaù trò thaëng dö: a.) Maùy moùc laø nguoàn goác chuû yeáu taïo ra thaëng dö Trang 62 b.) Maùy moùc chæ laø tieàn ñeà vaät chaát cho vieäc taïo ra thaëng dö c.) Maùy moùc cuøng vôùi söùc lao ñoäng ñeàu taïo ra thaëng dö d.) Maùy moùc laø yeáu toá quyeát ñònh 38. Neàn kinh teá tri thöùc ñöôïc xem laø: a.) Moät phöông thöùc saûn xuaát môùi b.) Moät hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi môùi c.) Moät giai ñoaïn phaùt trieån cuûa CNTB hieän ñaïi d.) Moät naác thang phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát 39. Quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi laø moät theå thoáng nhaát goàm coù: a.) Hai khaâu: saûn xuaát vaø tieâu duøng b.) Ba khaâu: saûn xuaát, phaân phoái vaø tieâu duøng c.) Boán khaâu: saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng d.) Naêm khaâu: saûn xuaát, löu thoâng, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng 40. Neàn taûng cuûa neàn kinh teá quoác daân theo ñònh höôùng XHCN laø: a.) Kinh teá nhaø nöôùc b.) Kinh teá quoác doanh vaø kinh teá hôïp taùc xaõ c.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå d.) Kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá taäp theå, kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 41. Chuû tröông trong quan heä quoác teá cuûa Nhaø nöôùc ta laø: a.) Vieät Nam saün saøng laø baïn cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá b.) Vieät Nam muoán laø baïn, laø ñoái taùc cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá c.) Vieät Nam saün saøng laø baïn, tin caäy cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá d.) Vieät Nam saün saøng laø baïn, laø ñoái taùc tin caäy cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá 42. Moái quan heä giöõa noäi löïc vaø ngoaïi löïc trong phaùt trieån kinh teá nöôùc ta laø: a.) Noäi löïc laø chính b.) Ngoaïi löïc laø chính trong thôøi kyø ñaàu ñeå phaù vôõ caùi voøng luaån quaãn cuûa söï ngheøo ñoùi c.) Noäi löïc laø chính, ngoaïi löïc laø raát quan troïng trong thôøi kyø ñaàu d.) Noäi löïc vaø ngoaïi löïc ñeàu quan troïng nhö nhau. 43. Kinh teá thò tröôøng laø: a.) Kieåu toå chöùc kinh teá tieán boä cuûa loaøi ngöôøi b.) Saûn phaåm rieâng coù cuûa phöông thöùc saûn xuaát TBCN c.) Ñoái laäp vôùi neàn kinh teá XHCN Trang 63 d.) Thaønh töïu cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi vaø khoâng ñoái laäp vôùi CNXH. 44. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát bao goàm: a. Lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng, tö lieäu lao ñoäng vaø tö lieäu saûn xuaát. b. Söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng. c. Lao ñoäng, söùc lao ñoäng vaø ñoái töôïng lao ñoäng. d. Lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng. 45. Hai maët cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi laø: a. Löïc löôïng saûn xuaát vaø kieán truùc thöôïng taàng. b. Cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng. c. Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát d. Cô sôû haï taàng vaø löôïng saûn xuaát. 46. Saûn phaåm haøng hoùa mang 2 thuoäc tính laø do lao ñoäng saûn xuaát haøng hoùa coù tính 2 maët: a. Lao ñoäng tö nhaân vaø lao ñoäng xaõ hoäi b. Lao ñoäng cuï theå vaø lao ñoäng tröøu töôïng c. Lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoùa. d. Lao ñoäng tröøu töôïng vaø lao ñoäng phöùc taïp. 47. Giaù trò caù bieät cuûa haøng hoùa do: a. Hao phí lao ñoäng trung bình cuûa xaõ hoäi quy ñònh. b. Hao phí lao ñoäng caù bieät cuûa nhaø saûn xuaát quyeát ñònh c. Hao phí lao ñoäng cuûa ngaønh quyeát ñònh d. Caû a, b vaø c. 48. Giaù caû thò tröôøng cuûa haøng hoùa chòu taùc ñoäng bôûi: a. Giaù trò cuûa haøng hoùa. b. Cung vaø caàu veà haøng hoùa. c. Soá löôïng tieàn teä trong löu thoâng. d. Caû a, b vaø c. 49. Caëp phaïm truø naøo sau ñaây thuoäc veà lyù luaän taùi saûn xuaát xaõ hoäi: a. Toàn taïi xaõ hoäi vaø yù thöùc xaõ hoäi. b. Naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm. c. Taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá. d. Caû a, b vaø c. 50. Söï phaân chia tö baûn thaønh tö baûn baát bieán vaø tö baûn khaû bieán laø ñeå vaïch ra: a. Ñaëc ñieåm di chuyeån giaù trò cuûa töøng loaïi tö baûn vaøo saûn phaåm. Trang 64 b. Vai troø cuûa lao ñoäng quaù khöù vaø lao ñoäng soáng trong saûn xuaát tö baûn chuû nghóa. c. Baûn chaát cuûa quaù trình saûn xuaát giaù trò thaëng dö d. Nguoàn goác cuûa giaù trò thaëng dö. 51. Khaùi nieäm naøo sau ñaây veà lôïi nhuaän laø ñuùng: a. Lôïi nhuaän laø hình thöùc bieán töôùng cuûa giaù trò thaëng dö. b. Lôïi nhuaän laø giaù trò thaëng dö khi ñöôïc coi laø con ñeû cuûa tö baûn öùng tröôùc. c. Lôïi nhuaän laø phaàn coøn laïi sau khi ñem toång doanh thu (TR) tröø ñi toång chi phí (TC). d. Caû a vaø b 52. Phaïm truø lôïi nhuaän bình quaân phaûn aùnh: a. Toaøn boä giaicaáp tö saûn boùc loät toaøn boä giai caáp coâng nhaân b. Caùc hình thaùi thu nhaäp khoâng lao ñoäng trong chuû nghóa tö baûn ñeàu coù nguoàn goác töø giaù trò thaëng dö trong saûn xuaát. c. Taát caû giai caáp tö saûn ñeàu khoâng lao ñoäng d. Caû a, b vaø c. 53. Moät trong naêm ñaëc tröng veà xaõ hoäi - xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam laø “coù neàn kinh teá phaùt trieån cao döïa treân löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi vaø cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu” ñöôïc neâu ra trong: a. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI b. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII c. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII d. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX 54. Luaän ñieåm “Söï nghieäp phaùt trieån kinh teá ñaët con ngöôøi vaøo vò trí trung taâm, thoáng nhaát taêng tröôûng kinh teá vôùi coâng baèng vaø tieán boä xaõ hoäi” ñöôïc neâu ra trong: a. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI b. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII c. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII d. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX 55. Luaän ñieåm coâng nghieäp hoùa gaén vôùi hieän ñaïi hoùa baét ñaàu ñöôïc neâu ra töø: a. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII b. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng giöõa nhieäm kyø khoùa VII c. Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII d. Vaên kieän hoäi nghò trung öông laàn thöù 7 (khoùa VII) 56. Quan ñieåm “Phaùt trieån kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, vaän ñoäng theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc” ngaøy nay ñöôïc goïi laø “Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” ñöôïc chính thöùc khaúng ñònh töø: Trang 65 a. Hoäi nghò Ban chaáp haønh trung öông 6 (khoùa IV) b. Hoäi nghò Ban chaáp haønh trung öông 3 (khoùa V) c. Hoäi nghò Ban chaáp haønh trung öông 6 (khoùa VI) d. Hoäi nghò Ban chaáp haønh trung öông 7 (khoùa VII) 57. Tích luõy noäi boä cuûa neàn kinh teá Vieät Nam ñaït möùc 27% GDP vaøo naêm: a. 1998 b. 1999 c. 2000 d. 2003 58. Tæ troïng saûn phaåm noâng nghieäp Vieät Nam töø 38,7% GDP giaûm xuoáng coøn 24,3 % GDP laø thaønh töïu ñaït ñöôïc thôøi kyø : a. 1991 – 1995 b. 1995 – 1996 c. 1991 – 2000 d. 1996 – 2003 59. 60. 61. 62. Quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát laø : a. Quan heä saûn xuaát b. Maët cô baûn cuûa quan heä saûn xuaát c. Laø quan heä phaùp lyù d. Laø quan heä kinh teá Sôû höõu Nhaø nöôùc ôû Vieät Nam laø: a. Sôû höõu coâng coäng b. Sôû höõu toøan daân c. Hình thöùc theå hieän vaø thöïc hieän sôû höõu toøan daân d. Sôû höõu xaõ hoäi hoùa Sôû höõu taäp theå laø: a. Sôû höõu cuûa hôïp taùc xaõ b. Sôû höõu cuûa toå saûn xuaát c. Sôû höõu cuûa moät nhoùm ngöôøi d. Laø hình thöùc sôû höõu chung cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp Quan heä sôû höõu do: a. Quan heä saûn xuaát quyeát ñònh b. Nhaø nöôùc quyeát ñònh c. Quoác hoäi quyeát ñònh Trang 66 d. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Trình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát quyeát ñònh “Tieáp tuïc ñoåi môùi cô cheá , chính saùch khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá tö nhaân” laø Nghò quyeát ñöôïc neâu : a. Trong vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöùc IX b. Trong Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa IX c. Trong Nghò quyeát Trung öông3 khoùa IX d. Trong Nghò quyeát Trung öông 4 khoùa IX “Tieáp tuïc ñoåi môùi , phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû kinh teá taäp theå” laø Nghò quyeát ñöôïc neâu: a. Trong vaên kieän Ñaïi hoäiÑaûng laàn thöù IX b. Trong Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa IX c. Trong Nghò quyeát Trung öông3 khoùa IX d. Trong Nghò quyeát Trung öông 4 khoùa IX “Nhöõng Ñaûng vieân ñang laøm chuû doanh nghieäp cuûa tö nhaân chaáp haønh toát Ñieàu leä Ñaûng vaø luaät phaùp , chính saùch cuûa Nhaø nöôùc thì vaãn laø Ñaûng vieân cuûa Ñaûng” ñöôïc neâu trong : a. Nghò quyeát Trung öông 5 khoùa IX b. Trong Nghò quyeát Trung öông 3 khoùa IX c. Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX d. Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII Thaønh phaàn kinh teá Tö baûn Nhaø nöôùc ôû Vieät Nam hieän nay theå hieän ôû : a. Caùc doanh nghieäp lieân doanh b. Caùc lieân doanh giöõa Vieät Nam vôùi nöôùc ngoøai c. Caùc lieân doanh giöõa kinh teá Nhaø nöôùc vôùi kinh teá tö baûn tö nhaân d. Caùc lieân doanh giöõa kinh teá nhaø nöôùc vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc Ñoùng goùp GDP theo giaù thöïc teá cuûa thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc laø 38,52% vaøo naêm a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 Tæ leä thaát nghieäp cuûa löïc löôïng lao ñoäng ôû khu vöïc thaønh thò laø 7,34% vaøo naêm: a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 Tæ leä thaát nghieäp ôû noâng thoân nöôùc ta tính theo thôøi gian lao ñoäng khoâng ñöôïc söû duïng laø 26,14% vaøo naêm: Trang 67 70. 71. 72. 73. 74. 75. a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 Ñoùng goùp GDP theo giaù thöïc teá cuûa kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laø 13,27% vaøo naêm: a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 Caùc giaûi phaùp ñoåi môùi kinh teá Nhaø nöôùc hieän nay laø : a. Coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc b. Giao, baùn, khoùan kinh doanh, cho thueâ doanh nghieäp nhaø nöôùc c. Chuyeån doanh nghieäp nhaø nöôùc sang coâng ty traùch nhieäm höõu haïn 1 thaønh vieân d. Caû a, b, c Kinh teá tieåu chuû ôû Vieät Nam hieän nay: a. Gioáng vôùi kinh teá tö baûn tö nhaân nhöng nhoû hôn b. Gioáng vôùi kinh teá caù theå nhöng lôùn hôn c. Gioáng vôùi kinh teá caù theå vaø khaùc vôùi kinh teá tö baûn tö nhaân d. Gioáng kinh teá tö baûn tö nhaân ôû choã thueâ nhaân coâng , khaùc kinh teá caù theå ôû choã thueâ nhaân coâng Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân Chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam vì: a. Nöôùc ta ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi töø moät nöôùc chöa coâng nghieäp hoùa. b. Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa taïo ra cô sôû vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi cho chuû nghóa xaõ hoäi . c. Taàm quan troïng cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñoái vôùi chuû nghóa xaõ hoäi d. Thôøi kyø quaù ñoä laø thôøi kyø xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho chuû nghóa xaõ hoäi “Thieát laäp quan heä saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa” laø moät noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vì: a. Muïc tieâu cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. b. Muïc tieâu xaây döïng Chuû nghóa xaõ hoäi trong thôøi kyø quaù ñoä c. Ñaây laø moät trong nhöõng nhieäm vuï kinh teá cô baûn trong thôøi kyø quaù ñoä leân Chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam . d. Caû a, b, c Caùc thaønh phaàn kinh teá maâu thuaãn nhau laø do: a. Khaùc nhau veà sôû höõu. b. Khaùc nhau veà muïc ñích Trang 68 76. 78- 79- 80- 81- 82- c. Söï khaùc nhau veà tính chaát vaø phöông thöùc hoïat ñoäng d. Caû a, b, c “Phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi laø cô sôû ñeå phaùt trieån beàn vöõng” laø do : a. Taát caû caùc nguoàn löïc khaùc nhau ñeàu coù haïn b. Khaû naêng saùng taïo cuûa con ngöôøi laø khoâng giôùi haïn c. Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu, vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån d. Caû a, b, c Vì sao, khôûi söï coâng nghòeâp hoaù, hieän ñaïi hoùa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta coi “noâng nghieäp laø maët traän haøng ñaàu” ? a. Vì noâng nghieäp laø cô sôû ñeå thöïc hieän coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa b. Vì ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi ôû nöôùc ta khi tieán haønh coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa . c. Vì neàn kinh teá laø neàn kinh teá noâng nghieäp d. Caû a, b , c Söï caàn thieát phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam laø do: a. Caùc ñieàu kieän cuûa kinh teá haøng hoùa ñang toàn taïi khaùch quan trong neàn kinh teá . b. Taùc duïng cuûa phaùt trieån kinh teá haøng hoùa ñem laïi. c. Yeâu caàu ñaåy luøi neàn kinh teá bao caáp d. Caû a, b, c Noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa ôû Vieät Nam hieän nay laø: a. Phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát b. Chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá c. Thieát laäp quan heä saûn xuaát theo ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa d. Caû a, b , c “Thöïc hieän nhaát quaùn chính saùch phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn” laø : a. Moät trong caùc muïc tieâu cuûa phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam b. Moät trong ñaëc tröng cuûa kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa . c. Moät trong caùc giaûi phaùp cô baûn ñeå phaùt trieån kinh teá thò tröôøng. d. Moät trong caùc quan ñieåm phaùt trieån kinh teá thò tröôøng. “Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho noâng nghieäp vaø noâng thoân” laø: a. Moät trong nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa phaùt trieån noâng nghieäp , noâng thoân trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi . b. Moät trong nhöõng chính saùch ñeå phaùt trieån noâng nghieäp. c. Moät trong nhöõng giaûi phaùp ñeå phaùt trieån noâng nghieäp . d. Moät trong nhöõng yeâu caàu ñeå phaùt trieån noâng nghieäp . Trang 69 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- Caùc coâng cuï ñieàu tieát kinh teá cuûa Nhaø nöôùc bao goàm: a. Heä thoáng phaùp luaät, keá hoïach hoùa, caùc chính saùch kinh teá, boä maùy Nhaø nöôùc. b. Heä thoáng phaùp luaät, keá hoïach hoùa, caùc chính saùch kinh teá, kinh teá Nhaø nöôùc. c. Heä thoáng phaùp luaät, keá hoïach hoùa, caùc chính saùch kinh teá, kinh teá Nhaø nöôùc vaø kinh teá Tö baûn Nhaø nöôùc . “Xoùa boû trieät ñeå cô cheá taäp trung , quan lieâu , bao caáp , hoøan thieän cô cheá quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc” laø : a. Nhieäm vuï cô baûn cuûa ñoåi môùi kinh teá . b. Moät giaûi phaùp ñeå phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa . c. Moät noäi dung cô baûn cuûa ñoåi môùi quaûn lyù Nhaø nöôùc. d. Laø moät giaûi phaùp ñeå phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn. Noäi dung chuû yeáu cuûa quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta bao goàm : a. Quyeát ñònh chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi; keá hoïach hoùa ; toå chöùc , chæ huy vaø phoái hôïp ; khuyeán khích vaø tröøng phaït . b. Quyeát ñònh chieán löôïc; toå chöùc, chæ huy vaø phoái hôïp; khuyeán khích vaø tröøng phaït . c. Quyeát ñònh chieán löôïc; hoïach ñònh caùc chính saùch kinh teá; toå chöùc, chæ huy vaø phoái hôïp; khuyeán khích vaø tröøng phaït . Chöùc naêng cuûa taøi chính bao goàm: a. Chöùc naêng phaân phoái vaø chöùc naêng giaùm ñoác . b. Chöùc naêng phaân phoái vaø quaûn lyù kinh teá thoâng qua caùc quyõ tieàn teä. c. Chöùc naêng phaân phoái , chöùc naêng giaùm ñoác , chöùc naêng ñieàu tieát. d. Chöùc naêng phaân phoái , chöùc naêng giaùm ñoác , chöùc naêng döï tröõ . “Löu thoâng tieàn teä laø ñieàu kieän quan troïng baûo ñaûm cho taùi saûn xuaát xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän thuaän lôïi” laø do: a. Vai troø cuûa löu thoâng tieàn teä trong thôøi kyø quaù ñoä ôû Vieät Nam b. Chöùc naêng cuûa löu thoâng tieàn teä trong thôøi kyø quaù ñoä ôû Vieät Nam c. Ñaëc ñieåm cuûa löu thoâng tieàn teä trong thôøi kyø quaù ñoä ôû Vieät Nam d. YÙ nghóa cuûa löu thoâng tieàn teä trong thôøi kyø quaù ñoä ôû Vieät Nam Ngaân haøng thöông maïi tö nhaân laø : a. Ngaân haøng do caùc tö nhaân goùp voán laøm chuû. b. Ngaân haøng do moät tö nhaân laøm chuû c. Ngaân haøng maø sôû höõu cuûa noù thuoäc veà tö nhaân d. Caû a, b, c Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn laø: a. Ngaân haøng maø voán cuûa noù do caùc coå ñoâng ñoùng goùp Trang 70 90- 91- 92- 93- 94- 95- b. Ngaân haøng maø voán cuûa noù do caùc tö nhaân ñoùng goùp c. Ngaân haøng coù nieâm yeát coå phieáu ôû sôû giao dòch chöùng khoùan . d. Laø moät loïai ngaân haøng töï nhaân thaønh laäp theo nguyeân taéc cuûa coâng ty coå phaàn . Caùc coâng cuï chuû yeáu cuûa ngaân haøng Nhaø nöôùc laø: a. Hoïat ñoäng thò tröôøng môû ; laõi suaát chieát khaáu. b. Phaùt haønh giaáy baïc ngaân haøng ; hoïat ñoäng thò tröôøng môû ; laõi suaát chieát khaáu ; döï tröõ baét buoäc . c. Hoïat ñoäng thò tröôøng môû ; laõi suaát chieát khaáu ; döï tröõ baét buoäc . d. Phaùt haønh giaáy baïc ngaân haøng ; hoïat ñoäng thò tröôøng môû ; laõi suaát chieát khaáu . Trong thôøi kyø quaù ñoä leân Chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam , toàn taïi nhieàu hình thöùc phaân phoái thu nhaäp laø do: a. Neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn vôùi nhieàu phöông thöùc kinh doanh khaùc nhau. b. Ñaëc ñieåm vaø tính chaát phöùc taïp cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi . c. Kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø xu höôùng quoác teá hoùa kinh teá . d. Caû a , b , c Phaân phoái theo lao ñoäng laø hình thöùc phaân phoái: a. Cô baûn trong thôøi kyø quaù ñoä, aùp duïng cho moïi thaønh phaàn kinh teá b. Chæ aùp duïng trong caùc thaønh phaàn kinh teá döïa treân sôû höõu coâng coäng veà tö lieäu saûn xuaát . c. Chæ aùp duïng cho kinh teá nhaø nöôùc . d. Aùp duïng cho kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá taäp theå vaø kinh teá tö baûn nhaø nöôùc. Phaân phoái theo voán keát hôïp vôùi phaân phoái theo lao ñoäng a. Aùp duïng cho kinh teá taäp theå b. Aùp duïng cho kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå c. Aùp duïng cho caùc hôïp taùc xaõ d. Aùp duïng cho kinh teá taäp theå vaø kinh teá tö baûn nhaø nöôùc “Khuyeán khích laøm giaøu hôïp phaùp , ñi ñoâi vôùi xoùa ñoùi giaûm ngheøo” laø : a. Moät trong nhöõng giaûi phaùp thöïc hieän muïc tieâu coâng baèng xaõ hoäi trong phaân phoái thu nhaäp. b. Moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa phaân phoái thu nhaäp trong thôøi kyø quaù ñoä . c. Moät trong nhöõng noäi dung cuûa chính saùch xoùa ñoùi giaûm ngheøo d. Laø moät phöông höôùng ñeå thöïc hieän muïc tieâu coâng baèng xaõ hoäi Thaønh phaàn kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai ñöôïc neâu ra vaø ñöa vaøo söû duïng töø : a. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI b. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII c. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII d. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX Trang 71 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- Trong ñoåi môùi kinh teá nhaø nöôùc , chuyeån doanh nghieäp nhaø nöôùc sang coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân aùp duïng cho: a. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng coå phaàn hoùa ñöôïc b. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng giao , baùn, khoùan kinh doanh, cho thueâ ñöôïc . c. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng saùp nhaäp, giaûi theå, hay phaù saûn ñöôïc. d. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng coå phaàn hoùa ñöôïc, khoâng giao, baùn, khoùan kinh doanh, cho thueâ ñöôïc, maø nhaø nöôùc khoâng caàn naém 100% voán Trong quan heä kinh teá ñoái ngoaïi“Ñaûm baûo söï oån ñònh veà moâi tröôøng chính trò , kinh teá xaõ hoäi” laø: a. Giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm môû roäng , naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoïai . b. Giaûi phaùp ñeå thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoøai c. Giaûi phaùp ñeå phaùt trieån kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. d. Caû a , b, c Ñaàu tö nöôùc ngoøai vaø xuaát khaåu tö baûn laø: a. Hai hình thöùc ñaàu tö khaùc nhau b. Moät hình thöùc ñaàu tö nhöng khaùc nhau veà teân goïi c. Gioáng nhau veà muïc ñích nhöng khaùc nhau veà phöông thöùc d. Teân goïi cuûa ñaàu tö nöôùc ngoøai , trong nhöõng ñieàu kieän lòch söû khaùc nhau. “Phaân coâng lao ñoäng quoác teá” laø: a. Cô sôû cuûa vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá ñoái ngoïai b. Cô sôû cuûa hoïat ñoäng ngoïai thöông c. Cô sôû cuûa ñaàu tö nöôùc ngoøai d. Caû a , b , c Chính saùch tæ giaù hoái ñoaùi laø: a. Chính saùch kinh teá ñoái ngoïai b. Chính saùch tieàn teä c. Chính saùch taøi chính d. Caû a , b , c Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá laø: a. Hai khaùi nieäm khaùc nhau trong kinh teá chính trò b. Hai khaùi nieäm gioáng nhau veà baûn chaát , khaùc nhau veà phaïm vi vaø möùc ñoä c. Hai khaùi nieäm hoøan toøan gioáng nhau , trong ñoù phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi bao haøm phaân coâng lao ñoäng quoác teá. d. Caû a, b, c ñeàu sai. Vì sao vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX ñöa ra muïc tieâu phaán ñaáu ñeán naêm 2010 tæ troïng GDP cuûa noâng nghieäp : 16 – 17% , coâng nghieäp : 40 – 41% , dòch vuï : 42 – 43%: Trang 72 103- 104- 105- 106- 107- 108- a. Vì muïc tieâu naøy , ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng cô caáu kinh teá hôïp lyù. b. Vì cô caáu kinh teá maø nöôùc ta phaán ñaáu xaây döïng ñeán naêm 2010 laø cô caáu coâng – noâng nghieäp – dòch vuï . c. Vì yeâu caàu chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo ñuùng höôùng hieän ñaïi. d. Caû a , b , c Coù maáy hình thöùc ñòa toâ cô baûn trong cheá ñoä phong kieán: a) 1 loaïi. b) 2 loaïi. c) 3 loaïi. d) 4 loaïi. Cuoäc ñaïi phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi laàn thöù 3 laø: a) Chaên nuoâi taùch khoûi troàng troït. b) Thuû coâng nghieäp taùch khoûi noâng nghieäp. c) Thöông nghieäp trôû thaønh ngaønh ñoäc laäp. d) Söï phaân coâng lao ñoäng theo löùa tuoåi vaø giôùi tính. Saûn xuaát haøng hoùa TBCN laø: a) Neàn saûn xuaát döïa treân cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. b) Neàn saûn xuaát döïa treân cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi. c) Neàn saûn xuaát döïa treân cô sôû phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. d) Neàn saûn xuaát döïa treân cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát vaø boùc loät lao ñoäng laøm thueâ. Lao ñoäng tröøu töôïng: a) Laø phaïm truø rieâng cuûa kinh teá thò tröôøng. b) Laø phaïm truø chung cuûa moïi neàn saûn xuaát xaõ hoäi. c) Laø phaïm truø cuûa moïi neàn kinh teá haøng hoùa. d) Laø phaïm truø rieâng cuûa chuû nghiaõ tö baûn. Löôïng giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a) Hao phí vaät tö kyõ thuaät. b) Hao phí lao ñoäng caàn thieát cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa. c) Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. d) Löôïng lao ñoäng keát tinh trong haøng hoùa. Yeáu toá caên baûn quyeát ñònh ñeán giaù caû haøng hoùa laø: a) Quan heä cung caàu. b) Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa. c) Thò hieáu, moát thôøi trang. d) Giaù trò cuûa haøng hoùa. Trang 73 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- Löôïng giaù trò cuûa ñôn vò haøng hoùa: a) Tyû leä thuaän vôùi naêng suaát lao ñoäng, tyû leä nghòch vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. b) Tyû leä nghòch vôùi naêng suaát lao ñoäng vaø thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. c) Tyû leä thuaän vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát, tyû leä nghòch vôùi naêng suaát lao ñoäng. d) Tyû leä thuaän vôùi hao phí vaät tö kyõ thuaät, tyû leä nghòch vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. Chöùc naêng cô baûn nhaát cuûa tieàn laø: a) Phöông tieän löu thoâng. b) Tieàn theá giôùi. c) Thöôùc ño giaù trò. d) Phöông tieän thanh toaùn. Lao ñoäng cuï theå: a) Laø phaïm truø lòch söû. b) Taïo ra giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa. c) Taïo ra giaù trò haøng hoùa. d) Bieåu hieän tính chaát xaõ hoäi cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa. Hai haøng hoùa trao ñoåi vôùi nhau ñöôïc laø do: a) Chuùng cuøng laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng. b) Coù löôïng thôøi gian hao phí lao ñoäng xaø hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra chuùng baèng nhau. c) Coù hao phí vaät tö kyõ thuaät baèng nhau. d) Caû a vaø b. Söï phaùt trieån ñaïi coâng nghieäp cô khí TBCN ôû nöôùc Anh baét ñaàu töø: a) Caùc ngaønh coâng nghieäp cheá taïo. b) Caùc ngaønh coâng nghieäp naëng. c) Caùc ngaønh coâng nghieäp nheï. d) Ngaønh saûn xuaát maùy hôi nöôùc. Chuû nghiaõ tö baûn ra ñôøi khi: a) Saûn xuaát haøng hoùa ñaõ phaùt trieån cao. b) Tö lieäu saûn xuaát taäp trung trong tay moät soá ít ngöôøi vaø ña soá ngöôøi trong xaõ hoäi bò maát heát tö lieäu saûn xuaát. c) Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ñaõ phaùt trieån khaù cao. d) Xuaát hieän giai caáp boùc loät vaø giai caáp bò boùc loät. Tieán trình cuoäc caùch maïng kyõ thuaät ôû nöôùc Anh ñöôïc baét ñaàu töø: a) Maùy coâng taùc. b) Maùy ñoäng löïc ( phaùt löïc). c) Maùy chuyeàn löïc. Trang 74 d) 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- Ngaønh cheá taïo cô khí. Maâu thuaãn cô baûn cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa : a) Maâu thuaãn giöõa haøng vôùi tieàn. b) Maâu thuaãn giöaõ giaù trò vôùi giaù trò söû duïng. c) Maâu thuaãn giöõa lao ñoäng tö nhaân vôùi lao ñoäng xaõ hoäi. d) Maâu thuaãn giöõa saûn xuaát vôùi tieâu duøng. Tö baûn baát bieán trong quaù trình saûn xuaát: a) Chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo saûn phaåm. b) Chuyeån daàn töøng phaàn giaù trò vaøo saûn phaåm. c) Khoâng thay ñoåi veà löôïng. d) Taêng leân veà löôïng. Khoái löôïng giaù trò thaëng dö (M) phaûn aùnh: a) Trình ñoä boùc loät cuûa tö baûn ñoái vôùi lao ñoäng laøm thueâ. b) Tính chaát boùc loät cuûa tö baûn ñoái vôùi lao ñoäng laøm thueâ. c) Phaïm vi boùc loät cuûa tö baûn ñoái vôùi lao ñoäng. d) Qui moâ boùc loät cuûa tö baûn ñoái vôùi lao ñoäng laøm thueâ. Muoán taêng cöôøng boùc loät giaù trò thaëng dö töông ñoái phaûi: a) Taêng naêng suaát lao ñoäng trong ngaønh saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, ñeå saûn xuaát tö lieäu sinh hoaït b) Taêng cöôøng ñoä lao ñoäng, keùo daøi ngaøy lao ñoäng. c) Taêng naêng suaát lao ñoäng trong caùc ngaønh saûn xuaát ra tö lieäu sinh hoaït. d) Caû a vaø c. Tieàn löông danh nghóa: a) Laø moät soá tieàn bieåu hieän ñuùng giaù trò söùc lao ñoäng. b) Laø giaù caû cuûa lao ñoäng. c) Laø giaù caû söùc lao ñoäng. d) Luoân hay ñoåi theo giaù tö lieäu sinh hoaït. Ñieàu kieän ñeå taùi saûn xuaát môû roäng tö baûn chuû nghóa: a) Qui moâ tö baûn khaû bieán phaûi lôùn hôn tröôùc. b) Soá coâng nhaân phaûi nhieàu hôn tröôùc. c) Phaûi coù tích luyõ tö baûn ñeå taêng qui moâ tö baûn öùng tröôùc. d) Phaûi toå chöùc lao ñoäng toát hôn. Söï gioáng nhau giöõa tích tuï vaø taäp trung tö baûn: a) Laøm taêng toång tö baûn xaõ hoäi. b) Quan heä giöõa caùc nhaø tö baûn vôùi nhau. c) Quan heä giöõ nhaø tö baûn vôùi coâng nhaân. Trang 75 d) 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- Laøm taêng qui moâ cuûa tö baûn caù bieät. Chi phí saûn xuaát tö baûn chuû nghóa bao goàm: a. c+v+m b. c+ v c. v + m. d. c+m So saùnh veà baûn chaát giöõa giaù trò thaëng dö vôùi lôïi nhuaän: a. Giaù trò thaëng dö do lao ñoäng taïo ra coøn lôïi nhuaän do hieäu quaû kinh doanh ñem laïi. b. Giaù trò thaëng dö vaø lôïi nhuaän khaùc nhau veà baûn chaát. c. Gioáng nhau veà baûn chaát, laø phaàn lao ñoâng khoâng coâng cuûa coâng nhaân. d. Caû a vaø b Caïnh tranh trong noäi boä ngaønh seõ daãn ñeán. a. Hình thaønh giaù trò thò tröôøng. b. Hình thaønh lôïi nhuaän bình quaân. c. Hình thaønh giaù trò xaõ hoäi. d. Caû a vaø c caïnh tranh giöõa caùc ngaønh, seõ daãn ñeán. a. Hình thaønh lôïi nhuaän bình quaân vaø tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân giöõa caùc ngaønh. b. Hình thaønh giaù trò xaõ hoäi. c. Hình thaønh giaù caû haøng hoaù. d. Hình thaønh lôïi nhuaän sieâu ngaïch Giaù trò haøng hoaù chuyeån hoaù thaønh giaù caû saûn xuaát laø do. a. Caïnh tranh trong noäi boä ngaønh. b. Söï hình thaønh lôïi nhuaän bình quaân c. Söï hình thaønh chi phí saûn xuaát TBCN. d. Caû a vaø c. Giaù caû saûn xuaát bao goàm: a. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän. b. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän bình quaân c. Chi phí saûn xuaát + giaù trò thaëng dö. d. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän sieâu ngaïch. So saùnh veà löôïng giöõa tyû suaát giaù trò thaëng dö vôùi tyû suaát lôïi nhuaän. a. Tyû suaát giaù trò thaëng dö baèøng tyû suaát lôïi nhuaän. b. Tyù suaát giaù trò thaëng dö nhoû hôn tyù suaát lôïi nhuaän. c. Tyû suaát giaù trò thaëng dö lôùn lôn tyû suaát lôïi nhuaän Trang 76
- Xem thêm -