Tài liệu Cơ sở grobner và giải hệ phương trình đa thức

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 427 |
  • Lượt tải: 0