Tài liệu Đánh giá ảnh hưởng của thời điểm chọc hút noãn đến chất lượng noãn và chất lượng phôi đối với phác đồ dài, phác đồ gnrh antagonist

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0