Tài liệu Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006-2010

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0