Tài liệu Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật pcr phát hiện trực tiếp mycobacterium tuberculosis trong mẫu bệnh phẩm

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0