Tài liệu Đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa ngọc lặc- thanh hóa

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 534 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc- thanh hóa
B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n Trong c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, §¶ng vµ Nhµ níc lu«n lu«n quan t©m ®Õn søc khoÎ cña nh©n d©n, thÓ hiÖn qua nhiÒu chÝnh s¸ch x· héi, y tÕ, ®Æc biÖt lµ tuyÕn y tÕ c¬ së. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc bÒn v÷ng. ChiÕn lîc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n giai ®o¹n 2001-2010 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 35/2001/Q§-TTG ngµy 19/3/2001, môc tiªu: PhÊn ®Êu ®Ó mäi ngêi d©n ®îc hëng c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn vµ sö dông c¸c dÞch vô y tÕ cã chÊt lîng, mäi ngêi ®Òu ®îc sèng trong céng ®ång an toµn, ph¸t triÓn tèt vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn, gi¶m tû lÖ m¾c bÖnh, n©ng cao thÓ lùc, t¨ng tuæi thä vµ ph¸t triÓn gièng nßi. Theo QuyÕt ®Þnh sè 631/Q§-UBND cña UBND tØnh Thanh Ho¸ ngµy 19/03/2008 vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Chñ ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t, ®èi víi c¸c dù ¸n “§Çu t, n©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn vµ bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc tØnh Thanh Ho¸” tõ nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; HuyÖn Ngäc LÆc cã diÖn tÝch tù nhiªn kho¶ng 489,9 km 2 víi d©n sè trªn 131.688 ngêi, gåm 3 thÞ trÊn vµ 20 x·, lµ mét huyÖn miÒn nói ®îc thµnh lËp trªn c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn. §Æc biÖt, c¬ së vËt chÊt cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc cßn thiÕu thèn, khu«n viªn chËt hÑp nªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. Ngoµi ra, viÖc triÓn khai dù ¸n ®Çu t x©y dùng: c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc sÏ ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh trong khu vùc. Theo sè liÖu thèng kª cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc th× lu lîng bÖnh nh©n ®Õn kh¸m vµ ®iÒu trÞ, thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt cao ngµy cµng ®«ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn BÖnh viÖn lu«n chÞu sù qu¸ t¶i, h¬n n÷a tÝnh chÊt bÖnh tËt ngµy cµng ®a d¹ng, phøc t¹p ®ßi hái n¨ng lùc, tr×nh ®é c¸n bé, thiÕt bÞ y tÕ ®ång bé míi ®¸p øng nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n c¸c d©n téc miÒn nói trong giai ®o¹n hiÖn nay. Cho nªn viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc lµ rÊt cÇn thiÕt, nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n, ®ång thêi ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh y tÕ tØnh Thanh Ho¸. V× vËy QuyÕt ®Þnh sè 2077/Q§-UBND cña UBND tØnh Thanh Ho¸ ngµy 26/07/2006 vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp, c¶i t¹o §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 1 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc, tØnh Thanh Hãa ®· ®¸p øng ®îc phÇn nµo nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. §Ó triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸, bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc ®· phèi hîp cïng Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Ho¸ lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n: “ §Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc” 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng * C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt - LuËt B¶o vÖ M«i trêng n¨m 2005 ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/07/2006 (§iÒu 18 quy ®Þnh c¸c ®èi tîng ph¶i lËp b¸o c¸o §TM); - NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP, ngµy 09/08/2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i trêng. - NghÞ ®Þnh 21/2008/N§-CP, ngµy 28/02/2008 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§- CP. - Th«ng t 05/2008/TT-BTNMT ngµy 08/12/2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng; - ChØ thÞ 01/CT-UB ngµy 27/02/2001 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ “T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng”; * C¸c v¨n b¶n kü thuËt - QuyÕt ®Þnh sè 1047/Q§-BYT, ngµy 28/03/2002 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ph¸t triÓn bÖnh viÖn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010; - QuyÕt ®Þnh sè 35/2001/Q§-TTG ngµy 19/3/2001 cña Thñ tíng chÝnh phñ vÒ viÖc PhÊn ®Êu ®Ó mäi ngêi d©n ®îc hëng c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn vµ sö dông c¸c dÞch vô y tÕ cã chÊt lîng, mäi ngêi ®Òu ®îc sèng trong céng ®ång an toµn, ph¸t triÓn tèt vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn, gi¶m tû lÖ m¾c bÖnh, n©ng cao thÓ lùc, t¨ng tuæi thä vµ ph¸t triÓn gièng nßi; - QuyÕt ®Þnh sè 153/2006/Q§-TTg, ngµy 30/06/2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020; §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 2 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc - QuyÕt ®Þnh 30/2008/Q§-TTg, ngµy 22/02/2008 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi kh¸m, ch÷a bÖnh ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020; - QuyÕt ®Þnh sè 355/Q§-CT ngµy 12/02/2004 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc; - QuyÕt ®Þnh sè 2077/Q§-UBND ngµy 26/07/2006 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc; - QuyÕt ®Þnh sè 631/Q§-UBND ngµy 19/03/n¨m 2008 vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Chñ ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t, ®èi víi c¸c dù ¸n “§Çu t, n©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn vµ bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc tØnh Thanh Ho¸” tõ nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; - QuyÕt ®Þnh sè 2340/Q§-UBND cña UBND tØnh Thanh Ho¸ ngµy 31/07/2008 vÒ viÖc Phª duyÖt ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc, tØnh Thanh Hãa; - NghÞ ®Þnh sè 50/1998/N§-CP ngµy 16/7/1998 cña ChÝnh phñ chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh an toµn vµ kiÓm so¸t bøc x¹; - Th«ng t liªn tÞch sè 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT ngµy 28/12/1999 cña Bé KHCN&MT vµ Bé Y tÕ híng dÉn viÖc thùc hiÖn an toµn bøc x¹ trong y tÕ; - QuyÕt ®Þnh sè 62/2001/Q§-BKHCNMT ngµy 21/12/2001 cña Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng vÒ viÖc ban hµnh kü thuËt ®èi víi lß ®èt chÊt th¶i y tÕ; - QuyÕt ®Þnh sè 60/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 07/8/2002 vÒ viÖc ban hµnh híng dÉn kü thuËt ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; - QuyÕt ®Þnh sè 27/2004/Q§-BXD cña bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ"; - QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT cña Bé trëng Bé y tÕ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ; * C¸c Quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông: - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 16/2008/Q§-BTNMT ngµy 31/12/2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông 08 quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng; §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 3 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 04/2008/Q§-BTNMT ngµy 18/07/2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông 03 quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng; - Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN-2005 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22/ 2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng; - TCXDVN 365-2007 Tiªu chuÈn híng dÉn thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa; - Tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ vÒ vÖ sinh m«i trêng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3733/Q§-BYT ngµy 10/10/2002 cña Bé Y tÕ; - C¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ nhanh trªn c¬ së hÖ sè « nhiÔm do Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi thiÕt lËp nh»m dù b¸o t¶i lîng c¸c chÊt « nhiÔm; * Tài liệu, số liệu sử dụng trong bc 3. Tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o §TM BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc phèi hîp víi Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ m«i trêng Thanh Hãa tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o §TM dù ¸n: “X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc”. Trung T©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Ho¸ Gi¸m ®èc: TrÞnh Ngäc Th¨ng §Þa chØ: 42 Lª Quý §«n, Phêng Ba §×nh, thµnh phè Thanh Ho¸ §iÖn tho¹i: 037.3725981 B¶ng 1. Danh s¸ch c¸c thµnh viªn tham gia lËp b¸o c¸o §TM Stt Thµnh viªn tham gia Chuyªn m«n Chøc vô I Chñ ®Çu t 1 2 II C¬ quan thùc hiÖn 1 TrÞnh Ngäc Th¨ng KS. N«ng nghiÖp Gi¸m ®èc 2 NguyÔn V¨n V¬n KS.KT Ho¸ Phã Gi¸m §èc 3 Phan Cao Cêng Cö nh©n CN Sinh häc C¸n bé 4 Lª ThÞ Thuû Cö nh©n CN Sinh häc C¸n bé 5 Bïi ThÞ HuÖ Kü s N«ng nghiÖp C¸n bé §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 4 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Ch¬ng I M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n “Dù ¸n ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc, huyÖn Ngäc LÆc, tØnh Thanh Ho¸” . 1.2. Chñ dù ¸n - Chñ dù ¸n: BÖnh viÖn §a khoa Khu vùc Ngäc LÆc. - §¹i diÖn: ¤ng Ph¹m V¨n Xu©n; Chøc vô: Gi¸m ®èc bÖnh viÖn. - §Þa chØ: ThÞ trÊn Ngäc LÆc - HuyÖn Ngäc LÆc - TØnh Thanh Hãa. - §iÖn tho¹i: 037.3871437 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n a. Vị trí dự án Khu ®Êt hiÖn nay cña bÖnh viÖn thuéc thÞ trÊn Ngäc LÆc cã diÖn tÝch 31.180m2 do BÖnh viÖn ®a khoa Ngäc LÆc qu¶n lý theo mÆt b»ng quy ho¹ch ®îc UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt sè 77/Q§-UB ngµy 2/7/2001 vµ ®îc më réng thªm 14.762 m2 ®Ó cã tæng diÖn tÝch lµ 45.942 m2; VÞ trÝ: + PhÝa §«ng Nam gi¸p ruéng lµng Ngßn vµ ®êng 15A. + PhÝa §«ng B¾c gi¸p ruéng lµng Ngßn. + PhÝa T©y B¾c gi¸p UBND huyÖn Ngäc LÆc. + PhÝa T©y Nam gi¸p ruéng x· Ngäc Khª. B. Hiện trạng khu vực Hiện trạng khu vực cần nêu rõ 02 phần: 1. Hiện trạng khu vực dân cư lần cận bệnh viện 2. Hiện trạng bệnh viện 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n - C¨n cø ®Þnh híng ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ tØnh Thanh Ho¸, sè liÖu thèng kª vÒ kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc nh÷ng n¨m qua. UBND tØnh Thanh Ho¸ ®· phª duyÖt dù ¸n ®Çu t c«ng tr×nh “BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc” víi qui m«: 400 giêng. 1.4.1. HiÖn tr¹ng dù ¸n BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc lµ bÖnh viÖn c«ng lËp h¹ng II, víi quy m« 200 giêng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ Thanh Ho¸. §©y lµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 5 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc cho gÇn 1 triÖu d©n thuéc ®ång bµo d©n téc cña c¸c huyÖn miÒn nói phÝa T©y tØnh Thanh Ho¸ vµ c¸c huyÖn ®ång b»ng l©n cËn. a. HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña dù ¸n HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc bao gåm: - 03 khu nhµ 2 tÇng: diÖn tÝch sµn kho¶ng 6.500 m 2, gåm: Phßng kh¸m bÖnh, khoa dîc, khoa xÐt nghiÖm vµ chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh, c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c khoa hÖ ngo¹i, khoa s¶n. C¸c khu nhµ 2 tÇng nµy hiÖn vÉn ®ang sö dông tèt nªn bÖnh viÖn sÏ gi÷ nguyªn kh«ng c¶i t¹o. - 03 khu nhµ cÊp 4: diÖn tÝch sµn kho¶ng 550 m2, gåm c¸c khoa: Khoa truyÒn nhiÔm, khoa néi tiÕt - Da liÔu vµ khu xÐt nghiÖm, kho. HiÖn ®· xuèng cÊp, m¸i dét, têng lón nøt, v÷a ch¸t ngÊm níc bong mñn, nÒn lón nhiÒu, g¹ch l¸t bÞ bong, cét vì, bª t«ng lé s¾t, cöa sæ c¸c phßng ®Òu bÞ mèi mät lµm h háng nÆng. - 01 khu nhµ 4 tÇng diÖn tÝch sµn kho¶ng 3.600 m2, gåm c¸c khoa §«ng y, khoa néi, khoa nhi, khoa cÊp cøu håi søc, khoa liªn chuyªn khoa. §©y lµ khu võa ®îc x©y dùng míi hoµn toµn vµ ®· ®îc ®a vµo ho¹t ®éng. - 01 tr¹m biÕn ¸p 400 KVA míi ®îc x©y dùng vµ 01 tr¹m biÕn ¸p 180 KVA cò nhng vÉn ho¹t ®éng tèt. Cßn l¹i lµ c¸c c«ng tr×nh phô trî ®Òu lµ nhµ cÊp 4 cã quy m« nhá n»m r¶i r¸c trªn khu ®Êt cña bÖnh viÖn vµ còng ®· qu¸ niªn h¹n sö dông. Nhµ cÊp 4 bÞ xËp xÖ, dét n¸t, c¸c vËt liÖu trªn m¸i ®Òu bÞ mèi mät lµm h háng nÆng. Do tæng mÆt b»ng bÖnh viÖn kh«ng ®îc quy ho¹ch tõ ®Çu, c¸c c«ng tr×nh ®îc ®Çu t x©y dùng ch¾p v¸ nªn mÆt b»ng c«ng tr×nh lén xén, manh món, Ýt ®îc söa ch÷a. MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh cò thiÕt kÕ tõ nh÷ng n¨m tríc ®©y nªn kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i vÒ kh«ng gian lµm viÖc còng nh qu¸ tr×nh kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n. b. HiÖn tr¹ng trang thiÕt bÞ hiÖn cã: Ngoµi c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n, BÖnh viÖn cã c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh: B¶ng 3. Danh môc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña dù ¸n Stt I 1 2 3 4 5 Tªn thiÕt bÞ Trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña bÖnh viÖn M¸y X - Quang cè ®Þnh M¸y siªu ©m tr¾ng ®en M¸y Monitor §Ìn phÉu thuËt Bµn phÉu thuËt Sè lîng §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 02 02 02 04 04 6 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II 1 2 Bé ®¹i phÉu thuËt Bé trung phÉu thuËt M¸y hót dÞch 04 04 06 M¸y néi soi d¹ dµy M¸y néi soi Tai - Mòi - Häng M¸y ®iÖn tim M¸y ph©n tÝch ho¸ sinh M¸y Monitor tim thai M¸y g©y mª M¸y thë KÝnh hiÓn vi M¸y li t©m M¸y röa phim tù ®éng M¸y sinh ho¸ níc tiÓu ¤ t« cøu th¬ng M¸y ph¸t ®iÖn Trang thiÕt bÞ liªn kÕt v¬Ý C«ng ty cæ phÇn VËt 01 01 02 01 01 01 01 04 01 01 01 01 02 t Y tÕ Thanh Ho¸ M¸y chôp c¾t líp vi tÝnh M¸y siªu ©m mµu ®a chiÒu 01 01 - TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ hiÖn vÉn ®ang sö dông ®îc, do vËy sau khi x©y dùng n©ng cÊp vµ c¶i t¹o th× tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ BÖnh viÖn sÏ ®Çu t thªm hoÆc thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cò. Ngoµi ra cßn mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c ®· ®îc ®Çu t c¬ b¶n ®¶m b¶o ho¹t ®éng chuyªn m«n trong bÖnh viÖn. c. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt - CÊp ®iÖn: Nguån ®iÖn cÊp cho BÖnh viÖn lÊy tõ 1 tr¹m biÕn ¸p cò 180 KVA vµ 01 tr¹m 400 KVA (®îc x©y dùng vµ ®· ®a vµo sö dông). - CÊp níc: Níc cÊp cho BÖnh viÖn hiÖn ®ang dïng nguån níc cÊp tõ hai giÕng khoan vµ mét giÕng ®µo. - Tho¸t níc: BÖnh viÖn hiÖn cha cã hÖ thèng xö lý níc th¶i sinh ho¹t, vÖ sinh vµ níc th¶i y tÕ (phßng ®Î, phßng mæ...). Nguån níc th¶i ®îc thu gom bëi hÖ thèng cèng tho¸t níc cã n¾p ®Ëy vµo hè ga chÝnh sau ®ã ®îc tho¸t ra ao bÌo phÝa T©y B¾c cña dù ¸n. + HÖ thèng cèng, r·nh tho¸t níc ma ch¶y trµn toµn khu vùc ®· bÞ h háng chñ yÕu tho¸t ch¶y tù nhiªn. §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 7 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc - Xö lý chÊt th¶i: HiÖn t¹i bÖnh viÖn ®· ®îc UBND tØnh cÊp cho mét lß ®èt chÊt th¶i y tÕ (víi c«ng suÊt 15 kg/mÎ) ®ang ho¹t ®éng rÊt tèt. Ngoµi ra, lîng r¸c th¶i sinh ho¹t ®îc thu gom vµ ®îc BÖnh viÖn ký hîp ®ång víi Hîp t¸c x· M«i trêng thÞ trÊn Ngäc LÆc ®a ®i xö lý. Lîng r¸c th¶i nguy h¹i tr¬ ®îc bÖnh viÖn ®em ®i ch«n lÊp. - §êng s©n vên: + §êng: Néi bé BÖnh viÖn lµ ®êng bª t«ng vµ ®êng cÊp phèi, hiÖn t¹i chÊt lîng sö dông kÐm. + S©n vên, c©y xanh: cha ®îc quy ho¹ch vµ ®Çu t. + Khu s©n ch¬i: S©n thÓ thao, d¹o ch¬i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ bÖnh nh©n cha cã. - Têng rµo, thêng trùc: + Têng rµo: hiÖn ®· ®îc ng¨n c¸ch víi toµn bé khu vùc xung quanh nhng míi chØ t¹m thêi. + Nhµ thêng trùc: ®· cã nhµ thêng trùc vµ b¶o vÖ tuy nhiªn nã l¹i kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch míi cña dù ¸n. 1.4.2. Quy m« vµ khèi lîng dù ¸n a. Quy m« dù ¸n BÖnh viÖn cã quy m« 400 giêng, víi c¬ cÊu: - Khoa kh¸m bÖnh: 5 giêng lu - Khoa håi søc cÊp cøu : 20 giêng - Khoa néi tæng hîp : 50 giêng - Khoa nhi : 43 giêng - Khoa ngo¹i: 50 giêng - Khoa chÊn th¬ng: 30 giêng - Khoa truyÒn nhiÔm: 30 giêng - Khoa lao: 12 giêng - Khoa y häc cæ truyÒn: 40 giêng - Khoa g©y mª håi søc: 10 giêng - Khoa s¶n phô: 50 giêng - Khoa m¾t: 20 giêng - Khoa TMH: 20 giêng - Khoa RHM: 20 giêng §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 8 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Víi tæng vèn ®Çu t lµ 82.447.224.000 VND, theo dù kiÕn th× dù ¸n ®îc thùc hiÖn (tõ 2006 ®Õn 2009). C¨n cø vµo ph¬ng ¸n thiÕt kÕ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc, tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: B¶ng 4. Tæng møc ®Çu t cña dù ¸n Stt Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ I Chi phÝ x©y dùng 66.765.204.000 II Chi phÝ thiÕt bÞ 3.250.000.000 III Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng 100.000.000 IV Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 1.116.743.000 V Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c 3.720.075.000 VI Chi phÝ dù phßng 10%*(I+II+III+IV+V) 7495202.000 Tæng céng: (I+II+III+IV+V+VI) 82.447.224.000 Tuy nhiªn, víi tiÕn ®é thùc hiÖn thùc tÕ th× ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay dù ¸n míi triÓn khai ®îc mét sè c«ng viÖc ®ã lµ: - Tõ quý IV/2006: + LËp b¸o c¸o ®Çu t. + ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. - Tõ ®Çu quý I/2007 ®Õn quý III n¨m 2008: + ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, phª duyÖt thiÕt kÕ. + ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh. + LËp hå s¬ mêi thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù to¸n x©y l¾p. + X©y míi 1 c«ng tr×nh lµ Nhµ Néi nhi. - Tõ quý III n¨m 2008 ®Õn quý II n¨m 2009: + §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t trong dù ¸n ®Çu t. + HiÖn t¹i bÖnh viÖn ®ang chê ®îc th«ng qua b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n. b. Khèi lîng dù ¸n Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc - TØnh Thanh Ho¸ víi h×nh thøc sö dông c¸c c«ng tr×nh cò cã s½n c¶i t¹o l¹i cho phï hîp víi yªu cÇu sö dông vµ ®Çu t x©y dùng míi mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh trong khu«n viªn ®· ®îc quy ho¹ch. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, hÖ thèng kü thuËt vµ c¸c dÞch vô sÏ ®îc ®Çu t ®ång bé ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¸m - ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong ®Þa bµn huyÖn vµ c¸c vïng l©n cËn hiÖn t¹i vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 9 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc C¸c c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo tiªu chuÈn TCXDVN 365-2007 (Tiªu chuÈn thiÕt kÕ x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa). B¶ng 2. Danh môc c¸c c«ng tr×nh x©y míi vµ c¶i t¹o Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tªn h¹ng môc Trung t©m kü thuËt Nhµ ®iÒu trÞ Néi nhi Nhµ ®iÒu trÞ Liªn chuyªn khoa ChÊn th¬ng - §«ng y Nhµ ®iÒu trÞ Khoa L©y - Lao Nhµ GiÆt lµ - Khö trïng - Dîc Khoa Dinh dìng - Nhµ ¨n Nhµ tang lÔ - Gi¶i phÉu bÖnh lý Nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n Nhµ CËn L©m Sµng - Dîc Nhµ kh¸m - Qu¶n lý nhµ níc Nhµ ngo¹i s¶n - Chuyªn khoa Gara « t« Nhµ thêng trùc Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y Cæng chÝnh Cæng phô Têng rµo Khu xö lý níc th¶i Khu xö lý níc s¹ch GiÕng khoan cÊp níc DiÖn tÝch X©y míi X©y míi 1.350 X©y míi 500 697 276 260 275 X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi Cò Cò Cò X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi X©y míi C¶i t¹o C¶i t¹o 01 Cò 01 L¾p ®Æt míi C¶i t¹o 70 750 21 02 Tr¹m biÕn ¸p 22 S©n ®êng néi bé Trong ®ã: - Tæng diÖn tÝch toµn bé khu ®Êt: + DiÖn tÝch ®Êt hiÖn cã: + DiÖn tÝch ®Êt më réng: + DiÖn tÝch ®Êt dù tr÷ ph¸t triÓn: - DiÖn tÝch x©y dùng: - MËt ®é x©y dùng: - Tæng diÖn tÝch s©n ®êng néi bé: Ghi chó (m2) 1.105 1.810 10.000 45.942 m2 31.180 m2 14.762 m2 20.304 m2 6.350 m2 13,8 % 10.000 m2 §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 10 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc 1.4.3. Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng ®¶m b¶o gi÷ nguyªn 3 khèi nhµ 2 tÇng hiÖn cã lµ nhµ CËn l©m sµng, Nhµ kh¸m - QLNN vµ nhµ Ngo¹i s¶n. X©y dùng míi mét sè c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o quy m« bÖnh viÖn ®a khoa 400 giêng: Trong ®ã u tiªn 2 khèi nhµ chÝnh lµ nhµ ®iÒu trÞ vµ khèi trung t©m kü thuËt ®îc bè trÝ phÝa sau khèi kh¸m vµ liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c c«ng tr×nh cò. C¸c h¹ng môc kh¸c ®îc bè trÝ b¸m däc theo 2 tuyÕn ®êng chÝnh phÝa §«ng B¾c vµ T©y B¾c cña bÖnh viÖn. Khoa l©y - lao ®îc bè trÝ vÒ cuèi híng giã phÝa T©y ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly cÇn thiÕt cho khi sö dông. Khu xö lý níc th¶i còng ®îc bè trÝ cuèi giã t¹i khu ®Êt chÝnh phÝa T©y nªn h¹n chÕ ¶nh háng tíi c¸c h¹ng môc kh¸c. HÖ thèng cÊp ®iÖn vµ cÊp níc ®îc bè trÝ hîp lý ®¶m b¶o thuËn lîi. Tr¹m biÕn ¸p gÇn lèi vµo phô c¹nh ®êng quy ho¹ch gi¶m kho¶ng c¸ch tõ nguån cÊp khu vùc tíi tr¹m còng nh thuËn tiÖn trong viÖc s÷a ch÷a khi cã sù cè. GiÕng cÊp níc ®îc bè trÝ cuèi híng giã phÝa §«ng ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch c¸ch ly tíi c¸c khu g©y « nhiÔm. Toµn bé bÖnh viÖn ®îc liªn hÖ víi bªn ngoµi bëi 2 cæng chÝnh vµ phô ra hai trôc ®êng quy ho¹ch. Cæng chÝnh n»m trªn trôc chÝnh cña khu ®Êt liªn hÖ víi ®êng 10,5m vµ ®êng d©n c hiÖn cã. Cæng phô bè trÝ phÝa T©y B¾c cña khu ®Êt liªn hÖ víi ®êng 7,5m. Giao th«ng: HÖ thèng ®êng giao th«ng néi bé b¸m xung quanh c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a c¸c khèi chøc n¨ng còng nh yªu cÇu vÒ ch÷a ch¸y khi cÇn thiÕt. HÖ thèng ®êng néi bé kÕt hîp víi c¸c kho¶ng s©n vµ bån hoa c©y xanh trong bÖnh viÖn t¹o thµnh c¸c khu«n viªn tiÓu c¶nh t¨ng thªm mü quan, kh«ng gian bÖnh viÖn. C«ng t¸c san nÒn ®îc ®¶m b¶o theo ®óng cèt cao ®é quy ho¹ch cña khu vùc, tËn dông tèi ®a khèi lîng ®µo ®¾p t¹i chç ®Ó h¹n chÕ chi phÝ san nÒn. HÖ thèng cÊp tho¸t níc ®îc thiÕt kÕ ®ång bé. HÖ thèng giÕng cÊp, tr¹m xö lý níc s¹ch bè trÝ phÝa ngoµi sau ®ã dïng hÖ thèng èng kÏm cÊp tíi c¸c c«ng tr×nh. HÖ thèng tho¸t níc bao gåm tho¸t níc mÆt vµ tho¸t níc th¶i. Níc mÆt ®îc thu gom bëi hÖ thèng cèng tho¸t níc cã n¾p ®Ëy vÒ hè ga chÝnh sau ®ã ®îc tho¸t níc ra hÖ thèng tho¸t níc khu vùc. Níc th¶i bÖnh viÖn ®îc thu gom b»ng hÖ thèng èng tho¸t níc kÝn riªng tõ c¸c c«ng tr×nh vÒ tr¹m xö lý níc th¶i. Sau qu¸ tr×nh xö lý míi ®îc tho¸t vµo hÖ thèng tho¸t níc khu vùc ®¶m b¶o h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng. §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 11 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc 1.4.4. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc * Nhµ néi nhi: Lµ khèi nhµ cã chiÒu cao nhÊt cña bÖnh viÖn gåm 4 tÇng víi 2 chøc n¨ng chÝnh lµ ®iÒu trÞ néi vµ ®iÒu trÞ nhi. MÆt b»ng ®¬n gi¶n sö dông hµnh lang gi÷a, hai bªn lµ phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. Chøc n¨ng ®îc ph©n chia râ rµng, tÇng 1, 2 lµ khoa Néi, tÇng 3 lµ khoa Nhi. C¸c phßng th«ng tho¸ng vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn, Phßng ®iÒu trÞ gåm hai lo¹i, phßng 3 giêng vµ phßng 6 giêng, tÊt c¶ ®Òu cã khu phô vµ WC ®éc lËp thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t lu tró cña bÖnh nh©n, mçi phßng ®Òu cã phßng trùc riªng thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi ®iÒu trÞ cña b¸c sü. Khèi nhµ cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n, m¸i dèc 4 phÝa nhng vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong bè côc tæng thÓ cña bÖnh viÖn. * Nhµ liªn chuyªn khoa - §«ng y: Lµ khèi nhµ 3 tÇng sö dông hµnh lang gi÷a réng 2,7m, giao th«ng m¹ch l¹c dÔ sö dông. C¸c phßng bÖnh cã vÖ sinh vµ ban c«ng ®éc lËp thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t lu tró cña bÖnh nh©n. HÖ thèng th«ng giã hai phÝa ®¶m b¶o sù th«ng tho¸ng trong tõng phßng bÖnh, ®iÒu kiÖn vÖ sinh tèt. Nhµ liªn chuyªn khoa ®«ng y cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n kh«ng rêm rµ kÕt hîp m¸i dèc 4 m¸i. H×nh thøc hµi hoµ víi c¸c khèi chøc n¨ng kh¸c phï hîp víi kiÓu kiÕn tróc bÖnh viÖn. * Trung t©m kü thuËt: Lµ mét trong ngh÷ng khu nhµ cã vai trß chñ ®¹o trong bè côc tæng thÓ cña bÖnh viÖn, TTKT gåm 3 tÇng, cã diÖn tÝch mÆt b»ng kh¸ lín 28×40m nªn ®îc bè trÝ giÕng trêi 9×16,5 m ®¶m b¶o th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho toµn bé c¸c phßng chøc n¨ng cña khèi nhµ. C¸c tÇng ®îc ph©n chia chøc n¨ng theo tÇng cao, tÇng 1 chñ yÕu lµ khu vùc cÊp cøu, tÇng 2 chñ yÕu lµ khu chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh nh siªu ©m, néi soi vµ phßng chuÈn bÞ mæ, tÇng 3 lµ c¸c phßng phÉu thuËt vµ hËu phÉu. Khèi nhµ trung t©m cã h×nh thøc ®¬n gi¶n, m¸i dèc 4 phÝa ch¹y xung quanh. * Nhµ giÆt lµ, sÊy hÊp - Dîc: MÆt b»ng cña khu giÆt lµ hÊp sÊy - dîc cã d©y chuyÒn khÐp kÝn, thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ kh©u tiÕp nhËn ®å bÈn ®Õn kh©u cÊp ph¸t quÇn ¸o cho bÖnh nh©n. Khèi nhµ cã sù ph©n chia râ rµng theo tõng chøc n¨ng cô thÓ, tÇng 1 lµ khu vùc giÆt lµ hÊp sÊy, tÇng hai lµ khu vùc riªng biÖt sö dông cÇu thang 2 phÝa. H×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n, nhÑ nhµnh hµi hoµ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. * Khoa dinh dìng - Nhµ ¨n: §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 12 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Cã kho¶ng c¸ch kh¸ ng¾n khi liªn hÖ víi c¸c khèi chøc n¨ng kh¸c. Nhµ ¨n cã d©y chuyÒn sö dông bµi b¶n khÐp kÝn, cã thÓ cïng løc phôc vô cho mét lîng bÖnh nh©n kh¸ lín do d©y chuyÒn ®¬n gi¶n, m¹ch l¹c. Phßng ¨n th«ng tho¸ng, ®îc më ra hai phÝa. Ngoµi hÖ thèng tam cÊp, nhµ ¨n cßn ®îc bè trÝ dèc thuËn tiÖn cho ngêi bÖnh hoÆc ngêi tµn tËt ngåi xe l¨n tiÕp cËn sö dông. Lµ khèi nhµ 1 tÇng m¸i dèc 4 phÝa, cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n dÔ hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. * Nhµ tang lÔ vµ gi¶i phÉu bÖnh lý: Víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ n¬i tæ chøc tang lÔ cña bÖnh viÖn, khèi nhµ ®îc bè trÝ cuèi giã vµ trªn trôc ®êng gÇn cæng phô, thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc tang lÔ mét c¸ch ®éc lËp, h¹n chÕ ®îc c¸c ¶nh hëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c. D©y chuyÒn sö dông ®¬n gi¶n víi hµnh lang bªn. Khèi nhµ 1 tÇng cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n, dÔ hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c. * Khoa l©y, lao: Lµ khèi nhµ hai tÇng n»m c¸ch ly víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c, cã mÆt b»ng ®¬n gi¶n dÔ dµng trong sö dông. TÇng 1 lµ khoa l©y, tÇng hai lµ khoa lao, sö dông hµnh lang chung quanh, cÇu thang bé tËp trung mét phÝa, diÖn tÝch phßng bÖnh nh©n 3 giêng lµ 19m2, mçi phßng cã thªm khu t¾m vµ WC ®éc lËp thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t lu chó dµi ngµy cña bÖnh nh©n. H×nh thøc kiÕn tróc nhÑ nhµnh hµi hoµ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. * Nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n: HiÖn nay, nhu cÇu nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n ngµy mét t¨ng, nhÊt lµ ®èi víi c¸c bÖnh nh©n ë n¬i xa ®Õn. Nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n cã mÆt b»ng ®¬n gi¶n, phßng nghØ khÐp kÝn, th«ng tho¸ng, cã nhiÒu khu phô nh bÕp nÊu, WC thuËn lîi cho viÖc lu tró dµi ngµy cho ngêi nhµ bÖnh nh©n. Khèi nhµ 1 tÇng, m¸i dèc 4 phÝa, h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n dÔ hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. 1.4.5. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu - PhÇn nÒn mãng: Trªn c¬ së quy m« t¶i träng vµ ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña h¹ng môc c«ng tr×nh chän gi¶i ph¸p mãng cét ®éc lËp hoÆc b¨ng bª t«ng cèt thÐp. + §¸y mãng ®Æt vµo líp ®Êt sè 2 cã cêng ®é phô thuéc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. + HÖ dÇm mãng bª t«ng cèt thÐp kÕt hîp víi hÖ thèng dÇm gi»ng bª t«ng cèt thÐp. C¸c dÇm, gi»ng nµy lµm lu«n nhiÖm vô ®ì têng g¹ch. - PhÇn kÕt cÊu bªn trªn: §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 13 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Nh»m tho¶ m·n c¸c chøc n¨ng vµ nhu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh nh hå s¬ kiÕn tróc ®· thÓ hiÖn, hÖ kÕt cÊu chÞu lùc ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc cung nh vÒ biÕn d¹ng. KÕt cÊu ®îc sö dông ë ®©y lµ kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc, dÇm, sµn ®æ toµn khèi, têng lµ kÕt cÊu bao che. Bª t«ng sö dông m¸c 200, thÐp chÞu lùc lo¹i Al, All. 1.4.6. Gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn a. Nguån ®iÖn Nguån cÊp cho tr¹m lµ m¹ng ®iÖn khu vùc, HiÖn t¹i bÖnh viÖn cã 02 tr¹m biÕn ¸p, 01 tr¹m biÕn ¸p cã c«ng suÊt ®Þnh møc 180 kVA vµ 01 tr¹m biÕn ¸p võa x©y dùng thªm cã c«ng suÊt ®Þnh møc 400 kVA vµ ®· ®a vµo sö dông. Dù kiÕn ®Æt mét tr¹m ph¸t ®iÖn dù phßng 100kVA ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i u tiªn. b. HÖ thèng cÊp ®iÖn c«ng tr×nh Tõ nguån cÊp cho c«ng tr×nh, ®êng d©y c¸p ®îc chia lµm c¸c lé cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®iÖn. HÖ thèng ®iÖn trong nhµ sö dông d©y vµ c¸p lâi ®ång, m¹ng ®iÖn h×nh tia. Toµn bé d©y dÉn ®i trong èng nhùa b¶o hé SP ®êng kÝnh trong d20, d25,d50 vµ ®Æt ngÇm trong têng, sµn. Trªn têng èng c¸ch ®iÖn ®îc treo cè ®Þnh vµ ch¾c ch¾n, trªn têng èng ®îc ch¸t kÝn b»ng v÷a phï hîp víi v÷a ch¸t têng, kh«ng ®Ó l¹i dÊu vÕt gi¸p lai. - D©y dÉn thiÕt kÕ nh sau: D©y cÊp ®iÖn cho mét ®Ìn, mét qu¹t trÇn, mét qu¹t hót giã cã tiÕt diÖn ≥1,5 mm2. - §êng d©y dïng cÊp ®iÖn cho ®iÒu hoµ cã tiÕt diÖn F=2×4 mm2, d©y nèi ®Êt an toµn cã tiÕt diÖn F = 1×1,5 mm2. §êng d©y dïng cÊp cho æ c¾m PVC 2×2,5+1×1,5E. - ThiÕt bÞ vµ vÞ trÝ ®Æt: + Tñ ®iÖn ®Æt ë tÇng 1 ®Ó khèng chÕ, b¶o vÖ vµ ph©n phèi ®iÖn cho c¸c phô t¶i trong c«ng tr×nh. + C¸c tñ ®iÖn tÇng, tñ ®iÖn trong c¸c phßng ®îc chÕ t¹o trong níc theo d©y truyÒn c«ng nghÖ vá kim lo¹i s¬n tØnh ®iÖn cã ®ñ c¸c phô kiÖn ®Ó g¸ c¸c phô kiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong nh ¸pt«m¸t, thiÕt bÞ ®o lêng, tiÕp ®Þa. + æ c¾m lo¹i 3 cùc: ®Æt ngÇm têng cã ®Õ ©m, ®Æt cao +500 so víi cèt nÒn hoµn thiÖn, nÕu æ c¾m ®Æt gÇn c«ng t¾c th× cao ngang b»ng c«ng t¾c. + C«ng t¾c lo¹i ©m têng, cã ®Õ ©m, ®Æt cao 1,5 m so víi nÒn. §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 14 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc + Qu¹t trÇn s¶i c¸nh 1,2M-220 V, treo c¸ch trÇn 0,5 m. + §Ìn chiÕu s¸ng lµ ®Ìn cã chao chôp ph¶n x¹ t¸n quang ¸nh s¸ng lo¹i 1,2,3 bãng dµi 1,2 m, vá thiÕt bÞ ®îc nèi ®Êt an toµn. + §iÒu hoµ, b×nh níc nãng ®îc nèi ®Êt an toµn, mçi thiÕt bÞ cã mét apt«mat 1 cùc, 3 cùc víi c¸c th«ng sè phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn IEC-947-2. c. HÖ thèng c¸p ®iÖn - PhÇn m¹ng ®iÖn ngoµi nhµ lµ ®êng d©y c¸p ®Æt ngÇm trùc tiÕp trong ®Êt dÉn ®iÖn tõ ®êng ®iÖn khu vùc ®Õn tr¹m biÕn ¸p. - PhÇn m¹ng ®iÖn trong nhµ: sö dông ®êng d©y ®iÖn lâi ®ång, ®i trong èng nhùa c¸ch ®iÖn ®Æt ngÇm têng, sµn, trÇn. d. HÖ thèng chèng sÐt b¶o vÖ c«ng tr×nh §Ó chèng sÐt b¶o vÖ c«ng tr×nh sö dông hÖ thèng kim vµ d©y thu sÐt ®Æt trùc tiÕp trªn bÒ mÆt m¸i c«ng tr×nh. Kim thu sÐt b»ng thÐp D18 cao 1m vµ 1,5m ®Çu vuèt nhä m¹ kÏm toµn bé. D©y thu dÉn sÐt D10 ®Æt næi trªn ch©n bËt thÐp D10 c¸ch têng, bê ch¾n m¸i 10cm. D©y dÉn sÐt xuèng thÐp D12 ®Çu m¹ ®ång ®Æt næi ngoµi têng. D©y tiÕp ®Êt thÐp trßn D16 m¹ ®ång ®Æt s©u tèi thiÓu 0,8m so víi cèt s©n vên. Cäc tiÕp ®Êt thÐp gãc L63×63×6×2500 m¹ ®ång. C¸c mèi nèi thùc hiÖn b»ng hµn ®iÖn, gi÷a thanh ngang vµ cäc nèi ®Êt ®îc t¨ng cêng b»ng hai ®o¹n thÐp D16. Gi÷a kim vµ d©y thu sÐt ®îc t¨ng cêng b»ng 2 ®o¹n thÐp D10. §iÖn trë tiÕp ®Êt chèng sÐt ®¹t ≤10Ω tiÕp ®Êt an toµn lµ 4Ω. HÖ thèng tiÕp ®Êt an toµn ®iÖn ®éc lËp víi hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. NÕu ®iÖn trë tiÕp ®Êt kh«ng ®¹t kÕt qu¶ trªn cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cã thÓ lµm gi¶m ®iÖn trë nh t¨ng sè cäc nèi ®Êt vµ sö dông ho¸ chÊt lµm gi¶m ®iÖn trë nèi ®Êt, khi cÇn thiÕt b¸o ngay cho thiÕt kÕ biÕt ®Ó kÞp ®iÒu chØnh. 1.4.6. Gi¶i ph¸p cÊp tho¸t níc * HÖ thèng cÊp níc cho c¸c h¹ng môc ®îc thiÕt kÕ nh sau: Nguån cÊp níc, ®îc b¬m tõ bÓ níc chung ®· qua xö lý cña tr¹m xö lý níc cÊp lªn c¸c bÓ chøa níc trªn m¸i. §êng cÊp níc cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ dïng èng thÐp tr¸ng kÏm cña ViÖt Nam, ®i ch×m trong khu WC. - CÊp níc sinh ho¹t riªng. - CÊp níc cøu ho¶ riªng, chän hÖ thèng cÊp níc cøu ho¶ ¸p lùc cao. + Khi cã ch¸y x¶y ra (®¸m ch¸y nhá) th× dïng c¸c b×nh xÞt (bät) ®Æt ë hai cÇu thang cña c¸c tÇng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y. §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 15 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc + BÓ níc trªn m¸i: thiÕt kÕ 1 ®Õn 2 bÓ, cã dung tÝch tuú theo h¹ng môc c«ng tr×nh. BÓ cÊp trùc tiÕp xuèng c¸c khu WC vµ cÊp níc ch÷a ch¸y trong thêi gian 10 phót ®Çu tiªn khi cã ch¸y x¶y ra. Sau ®ã ch¹y m¸y b¬m ®Ó b¬m níc ch÷a ch¸y. * HÖ thèng tho¸t níc: Níc th¶i bÖnh viÖn lµ mét nguån th¶i cã tÝnh ®éc h¹i vµ nguy c¬ tiÒm Èn g©y « nhiÔm m«i trêng cao, v× vËy c«ng tr×nh bÖnh viÖn cã mét hÖ thèng tho¸t níc th¶i riªng biÖt nh sau: - HÖ thèng tho¸t níc sinh ho¹t ®îc l¾p ®Æt hai hÖ thèng thu riªng, èng thu níc ph©n, tiÓu ra bÓ tù ho¹i ®Ó xö lý, èng thu níc röa dÉn ra r·nh - tõ r·nh dÉn vµo hÖ thèng tho¸t chung cña bÖnh viÖn ch¶y vÒ tr¹m xö lý níc th¶i. - BÓ tù ho¹i x©y dùng bªn ngoµi nhµ hai bÓ tù ho¹i, bÓ x©y b»ng g¹ch, ®¸y bÓ b»ng bª t«ng cèt thÐp, bÓ chia lµm 3 ng¨n. - §êng èng ®øng tho¸t níc l¾p ®Æt trong hép kü thuËt. §êng èng nh¸nh l¾p ®Æt trong trÇn kü thuËt cña khu vÖ sinh. §êng èng ®øng l¾p ®Æt èng th«ng h¬i lªn tÇng m¸i. Níc ma trªn m¸i thu kÝn theo hÖ thèng èng ®øng xuèng hÖ thèng r·nh xung quanh nhµ, thu vÒ cèng x©y g¹ch, vÒ khu gom níc mÆt, xö lý tríc khi ch¶y ra n¬ng chung. 1.4.7. Gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ C«ng tr×nh bÖnh viÖn gåm nhiÒu phßng chøc n¨ng kh¸c nhau nªn kh«ng thÓ trang bÞ trang thiÕt bÞ b¸o ch¸y cho toµn bé diÖn tÝch sµn, c¸c trang thiÕt bÞ b¸o ch¸y chØ bè trÝ t¹i c¸c phßng cã nguy c¬ x¶y ra sù cè cao nh phßng kü thuËt ®iÖn, kho chøa vËt liÖu dÔ ch¸y, phßng cã thiÕt bÞ ®iÖn c«ng suÊt lín… ThiÕt kÕ häng níc cøu ho¶ cïng víi b×nh CO2 t¹i c¸c s¶nh tÇng, cã hÖ thèng b¬m níc lªn m¸i phôc vô sinh ho¹t kÕt hîp b¬m cøu ho¶ khi cÇn thiÕt. C¸c c«ng tr×nh chÝnh x©y dùng míi nh nhµ ®iÒu trÞ, liªn chuyªn khoa chÊn th¬ng - ®«ng y, trung t©m kü thuËt, nhµ giÆt lµ sÊy ®îc thiÕt kÕ hÖ thèng phßng chèng ch¸y hiÖn ®¹i vµ tù ®éng. 1.5. Nhu cÇu cña dù ¸n a. Nhu cÇu sö dông níc Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 365-2007 vÒ cÊp níc bªn trong, ®èi víi BÖnh viÖn §a khoa vµ Chuyªn khoa cã hÖ thèng cÊp níc hoµn chØnh, lîng níc cÇn sö dông kho¶ng 600-800 lÝt/giêng bÖnh/ngµy-®ªm. Ngoµi viÖc sö dông níc cho nhu cÇu ®iÒu trÞ, c¸c nhu cÇu vÖ sinh, giÆt giò, cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong bÖnh §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 16 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc viÖn... cßn cã c¸c nguyªn nh©n kh¸c lµm cho nhu cÇu sö dông níc t¨ng lªn nh: ngêi nhµ ®Õn ch¨m sãc bÖnh nh©n, häc sinh, sinh viªn thùc tËp … V× vËy, trong qu¸ tr×nh n©ng cÊp, më réng cÇn ph¶i tÝnh tíi lîng níc nµy. Cô thÓ: Nhu cÇu sö dông níc cho 1 giêng bÖnh: 1m3/ngµy-®ªm. Víi quy m« 400 giêng bÖnh th× nhu cÇu sö dông níc cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc kho¶ng 400 m3/ngµy-®ªm. Ngoµi ra, cã nh÷ng thêi ®iÓm nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n vît qu¸ c«ng suÊt giêng bÖnh dÉn ®Õn sù qu¸ t¶i BÖnh viÖn nªn nhu cÇu sö dông níc còng t¨ng lªn. Do vËy ta chän hÖ sè qu¸ t¶i hay hÖ sè ®iÒu hoµ 1,5. VËy tæng nhu cÇu níc cÊp sÏ lµ 600 m3/ngµy- ®ªm. Níc cÊp cho bÖnh viÖn ®îc lÊy tõ nguån níc ngÇm b¬m vµ läc t¹i bÓ chøa níc chung sau ®ã níc ®îc b¬m lªn bÓ chøa níc trªn m¸i cña c¸c c«ng tr×nh. Tõ bÓ níc trªn m¸i ®îc dÉn ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn sö dông níc trong c¸c c«ng tr×nh cña BÖnh viÖn. b. Nhu cÇu sö dông ®iÖn Tæng c«ng suÊt phô t¶i: - Phô t¶i cña bÖnh viÖn: 267 kVA + ChiÕu s¸ng, thiÕt bÞ: 248 kVA + B¬m cøu ho¶: 15 kVA + B¬m cÊp níc: 10 kVA + C¸c thiÕt bÞ kh¸c: 20 kVA c. Nhu cÇu vÒ lao ®éng * C¬ cÊu tæ chøc: HiÖn nay, BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc cã tæng sè c¸n bé c«ng chøc vµ hîp ®ång : 217 (biªn chÕ: 178, hîp ®ång 39), trong ®ã: - C¸n bé §¹i häc, trªn §¹i häc: + Th¹c sü: 03 ngêi + B¸c sü CK2 (®ang ®µo t¹o): 01 ngêi + B¸c sü CK1: 10 ngêi + B¸c sü: 31(hîp ®ång 02 ngêi) + Dîc sü ®¹i häc: 01 ngêi + §¹i häc KÕ to¸n: 01 ngêi + §¹i häc Tin häc: 01 ngêi + Cö nh©n, cao ®¼ng: 28 ngêi §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 17 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc + Trung cÊp, s¬ cÊp: 121 ngêi + C¸n bé Hµnh chÝnh, hé lý: 21 ngêi. Sau khi x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa Ngäc LÆc lªn c«ng suÊt 400 giêng bÖnh th× nhu cÇu c¸n bé c«ng nh©n viªn trong bÖnh viÖn còng t¨ng lªn kho¶ng 300 - 350 c¸n bé. V× vËy bÖnh viÖn sÏ cã chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch tuyÓn dông còng nh ®µo t¹o thªm nguån nh©n lùc. d. Nhu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ cÇn bæ sung thªm sau khi n©ng cÊp vµ c¶i t¹o bÖnh viÖn: Dùa vµo sè lîng, hiÖn tr¹ng trang thiÕt bÞ s½n cã bÖnh viÖn sÏ tÝnh to¸n vµ bæ sung, ph©n chia sè lîng m¸y mãc trang thiÕt bÞ phï hîp víi yªu cÇu cña tõng khoa phßng vµ phï hîp víi nguån kinh phÝ mµ bÖnh viÖn ®· ®îc ®Çu t. e. Nhu cÇu vËt t, hãa chÊt tiªu hao, c¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, hµng n¨m nhu cÇu hãa chÊt, vËt t tiªu hao phôc vô cho qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh lµ t¬ng ®èi lín víi nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng kh¸c nhau. Trong ®ã, vËt liÖu, ho¸ chÊt tiªu hao chñ yÕu ®îc chia theo c¸c nhãm c¬ b¶n sau: + B¨ng, b«ng, g¹c y tÕ. + B¬m tiªm vµ b¬m hót c¸c lo¹i. + HuyÕt ¸p kÕ, èng nghe. + ChØ kh©u, vËt liÖu cÇm m¸u. + Dao, panh, k×m, kÐo vµ c¸c dông cô phÉu thuËt. + D©y truyÒn dÞch, d©y dÉn lu, c¸c lo¹i sold, c¸c lo¹i d©y nèi. + §Ìn, bãng ®Ìn vµ c¸c phô kiÖn cña ®Ìn. + G¨ng tay phÉu thuËt, kh¸m, xÐt nghiÖm ®· tiÖt trïng, cha tiÖt trïng, g¨ng tay. + Ho¸ chÊt xÐt nghiÖm tÕ bµo, sinh ho¸, test nhanh thö HIV, viªm gan, heroin, m«i trêng nu«i cÊy lao, thö lao, nhãm m¸u vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt xÐt nghiÖm kh¸c. + GiÊy in c¸c lo¹i m¸y vµ gen tiÕp xóc. + Phim X-Quang vµ c¸c vËt t, ho¸ chÊt sö dông cho m¸y X-Quang. + VËt t ngµnh x¬ng. + C¸c lo¹i vËt t y tÕ kh¸c. + Thuèc ch÷a bÖnh Nguån vËt t, ho¸ chÊt tiªu hao kÓ trªn dù kiÕn ®îc thu mua tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung øng trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa. Víi nhu cÇu ngµy mét t¨ng, ®©y sÏ lµ mét §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 18 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc t¸c nh©n thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong lÜnh vùc thiÕt bÞ, vËt t y tÕ trong tØnh ph¸t triÓn. f. Nhu cÇu nhiªn liÖu, hãa chÊt kh¸c - X¨ng, dÇu: Chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh bÖnh nh©n vµ ngêi nhµ bÖnh nh©n ®i l¹i trong khu«n viªn bÖnh viÖn, vËn chuyÓn hµng hãa vµ vËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn, ®èt chÊt th¶i. - Hãa chÊt phôc vô qu¸ tr×nh xö lý m«i trêng nh: PACN-95, DW97, BIOWC96, chÕ phÈm vi sinh Enchoice, EM, dung dÞch CloraminB, dung dÞch Clo, Soda... Nhu cÇu vÒ nhiªn liÖu, hãa chÊt nµy nh×n chung kh«ng lín, phô thuéc nhiÒu vµo quy m« ho¹t ®éng, t×nh tr¹ng m¸y mãc hiÖn cã, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña ngêi c«ng nh©n vËn hµnh. 1.6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án 1.7. Tổ chức thực hiện DA §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 19 B¸o c¸o §TM dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc Ch¬ng II §iÒu kiÖn tù nhiªn - m«i trêng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn - M«i trêng 2.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn a. VÞ trÝ ®Þa lý Ngäc LÆc lµ huyÖn miÒn nói phÝa t©y tØnh Thanh Hãa, phÝa b¾c gi¸p huyÖn CÈm Thuû, phÝa t©y gi¸p huyÖn Lang Ch¸nh, phÝa nam gi¸p huyÖn Thêng Xu©n, phÝa ®«ng gi¸p huyÖn Thä Xu©n. Víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 489,9 km2; HuyÖn Ngäc LÆc cã vÞ trÝ ®Þa lý quan träng, lµ trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cña c¸c huyÖn trung du vµ miÒn nói v× vËy chñ tr¬ng ®Çu t n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc lªn 400 giêng t¹i thÞ trÊn Ngäc LÆc, huyÖn Ngäc LÆc ®Ó phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong vïng vµ c¸c huyÖn l©n cËn lµ hoµn toµn phï hîp víi b. HiÖn tr¹ng ®Þa h×nh Khu ®Êt x©y dùng cã ®Þa h×nh nh×n chung kh«ng b»ng ph¼ng, ®Þa h×nh ®îc chia thµnh hai cÊp vµ chªnh lÖch cèt ®Þa h×nh kho¶ng 1,20 – 1,40 m, ®Þa h×nh tho¸ng réng. CÊu thµnh nªn d¹ng ®Þa h×nh ®Þa m¹o ë ®©y lµ: sÐt dÎo mÒm ®Õn dÎo cøng. §Þa h×nh thuËn lîi cho viÖc tËp kÕt nguyªn vËt liÖu vµ x©y dùng. c. §Þa chÊt c«ng tr×nh Theo kh¶o s¸t ®Þa chÊt thùc hiÖn t¹i c¸c vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cho thÊy cÊu tróc ®Þa chÊt cña khu ®Êt x©y dùng lµ thuËn lîi cho c«ng tr×nh ®Õn 5 tÇng, toµn bé khu ®Êt ®îc kiÕn t¹o b»ng c¸c líp chÝnh: + Líp ®Êt l¹: SÐt mµu vµng, x¸m vµng, kÕt cÊu xèp, cã chiÒu s©u 0,9 ®Õn 1,0m. + Líp sÐt tr¹ng th¸i dÎo mÒm: SÐt mµu vµng, x¸m vµng, kÕt cÊu xèp , ®¸y líp nµy kÕt thóc ë ®é s©u kho¶ng 2,7 – 3,7m. + Líp sÐt tr¹ng th¸i dÎo cøng: SÐt mµu vµng, vµng nh¹t, ®æ loang læ lÉn Ýt s¹n laterit cøng ch¾c, ®¸y líp kÕt thóc ë ®é s©u kho¶ng 7,5 – 8,3m. + Líp sÐt dÎo cøng ®Õn nöa cøng cho ®Õn ®é s©u 10,0 m vÉn cha kÕt thóc. Trªn c¬ së kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho thÊy mãng c«ng tr×nh cã thÓ ®Æt trùc tiÕp vµo líp sÐt dÎo mÒm. d. §Þa chÊt thuû v¨n §¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸ 20
- Xem thêm -