Tài liệu Đánh giá tác động môi trường bệnh viện da liễu- tp.hcm

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 350 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường bệnh viện Da Liễu- TP.HCM
MUÏ C LUÏ C CHÖÔNG I : MÔÛ ÑAÀU------------------------------------------------------------------------- 5 ÑAËT VAÁN ÑEÀ-------------------------------------------------------------------------------------4 CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG--------------------------------------------------4 Caùc vaên baûn phaùp lyù---------------------------------------------------------------------------------------------------5 Caùc taøi lieäu kyõ thuaät----------------------------------------------------------------------------------------------------5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG-----------------6 MUÏC ÑÍCH VAØ NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO--------------------------------------------6 Muïc ñích baùo caùo----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Noäi dung baùo caùo----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 QUAÙ TRÌNH LAØM VIEÄC VAØ SOAÏN THAÛO BAÙO CAÙO--------------------------------9 2.1 GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN --------------------------------------------------------------------10 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Sô löôïc veà döï aùn--------------------------------------------------------------------------------------------------10 Giôùi thieäu chuû ñaàu tö ------------------------------------------------------------------------------------------10 Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö---------------------------------------------------------------------------------------10 Muïc tieâu cuûa döï aùn---------------------------------------------------------------------------------------------11 2.2 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN----------------------------------------------------------12 2.2.1 Vò trí ñòa lyù----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 2.2.2Hieän traïng khu ñaát--------------------------------------------------------------------------------------------------12 2.2.3Boá trí maët baèng-----------------------------------------------------------------------------------------------------12 2.3 NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN--------------------------------------------------14 2.3.1 Cô sôû haï taàng kyõ thuaät cuûa döï aùn------------------------------------------------------------------------14 2.3.1.1 Coâng trình chính.....................................................................................................................14 2.3.1.2 Coâng trình phuï trôï................................................................................................................16 2.3.1.3 Danh muïc thieát bò cho dự án.................................................................................................20 2.3.1.4 Caùc nhu caàu phuïc vuï cho döï aùn......................................................................................22 3.1ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG----------------------------------------24 3.1.1 Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát--------------------------------------------------------------------------------24 3.1.1.1 Vò trí ñòa lyù...........................................................................................................................24 3.1.1.2 Ñòa hình, ñòa chaát coâng trình..............................................................................................24 3.1.2 Khí töôïng – thuûy vaên ---------------------------------------------------------------------------------------------27 Khu ñaát thuoäc phöôøng 6 – quaän 3 naèm trong vuøng khí haäu chung cuûa khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh, thuoäc ñoàng baèng Nam boä vôùi neùt ñaëc tröng chuû yeáu laø thôøi tieát gioù muøa. Khí haäu ôû ñaây mang ñaày ñuû nhöõng ñaëc ñieåm cuûa khí haäu toaøn mieàn vôùi söï phaân chia hai muøa muøa möa vaø muøa khoâ roõ reät....................................................................27 3.1.2.1 Khí töôïng................................................................................................................................27 3.1.2.2 Heä thoáng thuûy vaên............................................................................................................29 3.1.3 Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân-----------------------------------------------------30 3.1.3.1 Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí....................................................................................30 3.1.3.2 Hieän traïng chaát löôïng nöôùc thaûi.....................................................................................32 3.1.3.3 Hieän traïng taøi nguyeân sinh vaät vaø heä sinh thaùi..........................................................32 Döï aùn naèm ôû trung taâm thaønh phoá, khu vöïc xung quanh chuû yeáu laø khu daân cö vaø caùc cô quan, xí nghieäp, vaên phoøng, khu vui chôi giaûi trí,… Do ñoù, caùc heä sinh thaùi treân caïn vaø döôùi nöôùc raát haïn höõu, chuû yeáu laø caây xanh phaân boá vôùi maät ñoä daøy ñaëc doïc theo caùc tuyeán ñöôøng chính xung quanh khu vöïc döï aùn nhö Ngoâ Thôøi Nhieäm, Nguyeãn Thoâng, Hoà Xuaân Höông..................................................................................................................32 3.3 ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI ----------------------------------------------------33 1 4.1 DÖÏ BAÙO, ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG TRONG GIAI ÑOAÏN THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH-------------------------------------------------34 4.1.1 Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm---------------------------------------------------------------------------------------34 4.1.1.1 Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí, tieáng oàn vaø rung......................................................34 4.1.1.2 Nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc.........................................................................36 4.1.1.3 Nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát............................................................................37 4.1.2 Ñoái töôïng, quy moâ bò taùc ñoäng-------------------------------------------------------------------------------37 4.1.2.1 Ñoái töôïng töï nhieân.............................................................................................................37 4.1.2.2 Ñoái töôïng xaõ hoäi...............................................................................................................37 4.1.3 Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng------------------------------------------------------------------------------38 4.1.3.1 Taùc ñoäng ñeán coâng trình kieán truùc trong khu vöïc.......................................................38 4.1.3.2 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí............................................................................38 4.1.3.3 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc....................................................................................39 4.1.3.4 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát.......................................................................................40 4.1.3.5 Taùc ñoäng ñeán taøi nguyeân sinh vaät.................................................................................40 4.1.3.6 Kinh teá – xaõ hoäi..................................................................................................................41 4.1.3.7 Tai naïn lao ñoäng – Söï coá chaùy noå..................................................................................41 4.2 DÖÏ BAÙO, ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG TRONG GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG------------------------------------------------------------------------------------42 4.2.1 Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm---------------------------------------------------------------------------------------43 4.2.1.1 Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm nhieät, tieáng oàn vaø rung........................43 4.2.1.2 Nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc.........................................................................46 4.2.1.3 Nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø chaát thaûi raén....................................................49 4.2.1.4 Nguoàn gaây söï coá chaùy noå .............................................................................................52 4.2.2 Ñoái töôïng, quy moâ bò taùc ñoäng-------------------------------------------------------------------------------53 4.2.2.1 Ñoái töôïng töï nhieân.............................................................................................................53 4.2.2.2 Ñoái töôïng xaõ hoäi...............................................................................................................53 4.2.3 Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng------------------------------------------------------------------------------53 4.2.3.1 Taùc ñoäng do oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí..............................................................54 4.2.3.2 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc....................................................................................56 4.2.3.3 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát.......................................................................................59 4.2.3.4 Taùc ñoäng ñeán taøi nguyeân sinh vaät vaø caûnh quan.......................................................60 4.2.3.5 Taùc ñoäng ñeán ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi...................................................................61 4.2.3.6 Söï coá chaùy noå....................................................................................................................61 4.3 ÑAÙNH GIAÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG---------------------------------------61 4.3.1 Ñoä tin caäy cuûa phöông phaùp söû duïng----------------------------------------------------------------------61 4.3.2 Ñoä tin caäy cuûa ñaùnh giaù thöïc hieän------------------------------------------------------------------------62 5.1 CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TRONG GIAI ÑOAÏN THI COÂNG XAÂY DÖÏNG----------------------------------------------------------------------------63 5.1.1 Caùc bieän phaùp chung trong quaù trình thi coâng xaây döïng---------------------------------------------63 5.2.1 Caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát----------------------------------64 5.3.1 Caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø tieáng oàn-------64 5.4.1 Caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc--------------------------------65 5.5.1 Caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng töø laùn traïi coâng nhaân------------------------------------66 5.6.1 Caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng vaø moät soá bieän phaùp hoã trôï trong quaù trình thi coâng xaây döïng---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66 5.2 CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG KHI KHU DÖÏ AÙN ÑI VAØO HOAÏT ÑOÄNG------------------------------------------------------------------------------------67 5.2.1 Bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí --------------------------------------------------------------67 5.2.1.1 Bieän phaùp xöû lyù khoùi thaûi do maùy phaùt ñieän .........................................................67 5.2.1.2 Choáng noùng vaø ñaûm baûo caùc yeáu toá vi khí haäu .....................................................67 5.2.1.3 Bieän phaùp giaûm thieåu tieáng oàn, rung............................................................................68 5.2.2 Bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc---------------------------------------------------------------------69 5.2.2.2 Phöông aùn thoaùt nöôùc.........................................................................................................69 5.2.2.3 Bieän phaùp xöû lyù nöôùc thaûi............................................................................................70 2 5.2.3 Kieåm soaùt chaát thaûi raén --------------------------------------------------------------------------------------72 5.2.3.1 Bieän phaùp quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït vaø chaát thaûi khoâng nguy haïi....................72 5.2.3.2 Bieän phaùp quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi.........................................................................73 5.2.4 Veä sinh moâi tröôøng-----------------------------------------------------------------------------------------------74 5.2.4.1 Veä sinh moâi tröôøng ...........................................................................................................74 5.2.4.2 Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng ...............................................................................................75 5.2.5 Bieän phaùp phoøng choáng vaø öùng cöùu söï coá -----------------------------------------------------------75 5.2.6 Caùc bieän phaùp hoã trôï baûo veä moâi tröôøng-------------------------------------------------------------76 7.1 DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG---------------------79 7.2 CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG----------------79 7.2.1 Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng-----------------------------------------------------------------------------80 7.2.1.1 Giai ñoaïn xaây döïng.............................................................................................................80 7.2.1.2 Giai ñoaïn hoaït ñoäng............................................................................................................80 7.2.2 Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng---------------------------------------------------------------------------80 7.2.2.1 Giaùm saùt chaát thaûi............................................................................................................80 7.2.2.2 Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí.................................................................82 7.2.2.3 Döï truø kinh phí cho chöông trình giaùm saùt.......................................................................83 8.1 HAÀM TÖÏ HOAÏI----------------------------------------------------------------------------84 8.1.1 Tính toaùn thieát keá haàm töï hoaïi-------------------------------------------------------------------------------84 8.1.2 Döï toaùn kinh phí thöïc hieän haàm töï hoaïi-------------------------------------------------------------------85 8.2.2 HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI--------------------------------------------------85 8.2.1 Tính toaùn thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi----------------------------------------------------------85 8.2.2 Döï toaùn kinh phí thöïc hieän heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi-----------------------------------------------91 9.1 YÙ KIEÁN THAM VAÁN CUÛA UBND PHÖÔØNG 6, QUAÄN 3------------------------92 9.2 YÙ KIEÁN THAM VAÁN CUÛA UBMTTQ PHÖÔØNG 6, QUAÄN 3-------------------92 10.1 NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU----------------------------------------93 10.1.1 Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu tham khaûo------------------------------------------------------------------------93 10.1.2 Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu do chuû döï aùn töï taïo laäp---------------------------------------------------93 10.2 PHÖÔNG PHAÙP AÙP DUÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG------------------------------------------------------------------------94 10.2.1 Muïc ñích söû duïng phöông phaùp------------------------------------------------------------------------------94 10.2.2Phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc söû duïng trong baùo caùo naøy goàm----94 10.3 NHAÄN XEÙT VEÀ MÖÙC ÑOÄ CHI TIEÁT, ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA CAÙC ÑAÙNH GIAÙ 95 3 CHÖÔNG 1 MÔÛ ÑAÀU ÑAËT VAÁN ÑEÀ Ngaøy nay khoa hoïc vaø coâng ngheä ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä chöa töøng coù trong lòch söû loaøi ngöôøi vaø aûnh höôûng maïnh meõ ñeán moïi quoác gia. Moïi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeàu coù moái quan heä maät thieát vaø phuï thuoäc laãn nhau. Tröôùc tình hình ñoù Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ vaïch ra phöông höôùng phaùt trieån kinh teá noùi chung, tieán haønh coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, ñaåy maïnh saûn xuaát haøng tieâu duøng vaø haøng xuaát khaåu, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng ña daïng vaø chaát löôïng ngaøy caøng cao ñoàng thôøi cuõng ñaùp öùng nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu, taïo theâm nhieàu coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Beân caïnh ñoù vieäc chaêm soùc söùc khoûe cho nhaân daân ñöôïc xem laø coâng vieäc taát yeáu cuûa ngaønh y teá noùi rieâng vaø xaõ hoäi noùi chung. Hieän nay nhu caàu chöõa trò, chaêm soùc söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc quan taâm vaø ñoøi hoûi cao. Söï nghieäp chaêm soùc söùc khoûe cho ngöôøi daân laø moät trong nhöõng noäi dung cuûa coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá. Vôùi muïc tieâu ñeà ra laø ñieàu trò chöõa beänh, chaêm soùc vaø baûo veäï söùc khoûe cho ngöôøi daân cuõng nhö nghieân cöùu y hoïc, vieäc thaønh laäp Khoa Phong – Khu ñieàu trò Beänh vieän Da Lieãu TP.HCM vôùi qui moâ hieän ñaïi laø vieäc laøm thieát thöïc phuø hôïp vôùi xu höôùng chung cuûa toaøn xaõ hoäi cuõng nhu ñaùp öùng caùc mong muoán vaø nguyeän voïng chung cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cuûa baát kyø moät döï aùn naøo töø caùc toå chöùc ñoaøn theå, caùc cô quan trong vaø ngoaøi nöôùc laø nhieäm vuï cuûa chuû ñaàu tö, tuaân theo nghò ñònh 80/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû v/v Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu Luaät Baûo Veä Moâi Tröôøng. ÑTM laø coâng cuï khoa hoïc kyõ thuaät nhaèm phaân tích, ñaùnh giaù, döï baùo caùc taùc ñoäng tích cöïc vaø tieâu cöïc, tröïc tieáp hay giaùn tieáp, tröôùc maét vaø laâu daøi cuûa moät toå chöùc ñoaøn theå, cô quan trong vaø ngoaøi nöôùc tôùi moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi. Treân cô sôû nhöõng döï baùo vaø ñaùnh giaù naøy, chuû ñaàu tö seõ ñöa ra nhöõng bieän phaùp quaûn lyù cuï theå, khaû thi nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc treân. Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñöôïc giaûm thieåu ñeán möùc chaáp nhaän ñöôïc vaø hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ mang laïi nhöõng lôïi ích thieát thöïc cho xaõ hoäi. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa “Döï aùn Khoa Phong – Beänh vieän Da Lieãu TP.HCM” ñöôïc thieát laäp treân cô sôû caùc vaên baûn phaùp lyù hieän haønh sau ñaây : 4 Caùc vaên baûn phaùp lyù  Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam Soá 52/2005/2006/QH11 ngaøy 29/11/2005 vaø coù hieäu löïc ngaøy 01/07/2006.  Nghò ñònh 80/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû V/v Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu Luaät Baûo Veä Moâi Tröôøng.  Thoâng tö 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 V/v Höôùng daãn veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng.  Tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng ban haønh theo quyeát ñònh 22/2006/QÑBTNMT ngaøy 18/12/2006 cuûa Boä TNMT.  Quyeát ñònh 23/2006/QÑ – BTNMT cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi tröôøng V/v Ban haønh danh muïc chaát thaûi nguy haïi.  Thoâng tö soá 12/2006/QÑ – BTNMT ngaøy 26/12/2006 V/v Höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà vaø thuû tuïc laäp hoà sô, ñaêng kyù, caáp pheùp haønh ngheà, maõ soá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi.  Caùc quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng laøm cô sôû cho baùo caùo:  Baùo caùo khaû thi döï aùn : “Khoa Phong – Khu Ñieàu trò Beänh vieän Da Lieãu TP.HCM”  Caùc soá lieäu, taøi lieäu thoáng keâ veà hieän traïng moâi tröôøng, kinh teá, xaõ hoäi taïi ñòa baøn xaây döïng döï aùn do caùc cô quan nghieân cöùu trong nöôùc thöïc hieän.  Soá lieäu khí töôïng - thuûy vaên khu vöïc döï aùn.  Caùc soá lieäu ño ñaïc, khaûo saùt hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc döï aùn do Trung taâm söùc khoûe lao ñoäng-moâi tröôøng thuoäc Sôû Y teá TP.HCM thöïc hieän.  Caùc taøi lieäu veà coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi (nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén...) vaø taøi lieäu veà quaûn lyù moâi tröôøng cuûa Trung öông vaø Ñòa phöông.  Caùc taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh treân cô sôû heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá Theá Giôùi thieát laäp nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm töø caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn.  Caùc baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñaõ thöïc hieän taïi Vieät Nam trong nhöõng naêm qua, caùc baùo caùo ñoái vôùi caùc loaïi döï aùn coù loaïi hình hoaït ñoäng töông töï.  Caùc baûn veõ, sô ñoà vò trí khu ñaát, sô ñoà maët baèng, sô ñoà heä thoáng thoaùt nöôùc. 5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG Ñeå toå chöùc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho “Döï aùn Khoa Phong – Khu Ñieàu trò Beänh vieän Da Lieãu, TP.HCM” ôû soá 2 – ñöôøng Nguyeãn Thoâng – Phöôøng 6 – Quaän 3 – TP.HCM, chuû ñaàu tö – Beänh vieän Da Lieãu TP.HCM ñaõ choïn Coâng ty TNHH Nhaät Anh laø ñôn vò tö vaán thöïc hieän.  Ñôn vò tö vaán:  Coâng ty TNHH Nhaät Anh  Ñaïi dieän : OÂng Traàn Quoác Anh  Chöùc vuï : Giaùm ñoác  Ñòa chæ : 28/3 Tröông Coâng Ñònh, phöôøng 14, quaän Taân Bình, TP.HCM  Ñieän thoaïi : (08) 8 105129 – 8 493461  Fax : (08) 8 121265 – 8109607  Thaønh vieân thöïc hieän:  KS. Nguyeãn Thanh Long  KS. Traàn Thieän Ñöùc  KS. Hoaøng Ngoïc Hoàng Phuùc  K.S. Nguyeãn Ngoïc Thaïch  KS. Leâ Thò Thanh Haûo MUÏC ÑÍCH VAØ NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ÑTM (Environmental Impact Assessment – EIA) laø quaù trình nhaän daïng vaø döï ñoaùn caùc aûnh höôûng mang tính tieàm naêng leân moâi tröôøng (bao goàm caû caùc aûnh höôûng ñòa – sinh hoïc, kinh teá – xaõ hoäi vaø vaên hoùa) cuûa döï aùn, caùc hoaït ñoäng, caùc chính saùch vaø caùc chöông trình phaùt trieån ñoàng thôøi chuyeån taûi caùc thoâng tin döï ñoaùn aûnh höôûng ñoù ñeán caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch tröôùc khi hoï ban haønh quyeát ñònh (Harley 1995), nhaèm ñeà ra caùc bieän phaùp kyõ thuaät vaø quaûn lyù ñeå giaûm ñeán möùc thaáp nhaát caùc aûnh höôûng xaáu, ñoàng thôøi phaùt huy toái ña caùc maët tích cöïc. Moät heä thoáng ÑTM lyù töôûng phaûi ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc döï aùn coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng vaø xaùc ñònh roõ aûnh höôûng naøo laø nghieâm troïng nhaát. Noùi chung, ÑTM laø coâng cuï khoa hoïc höõu ích phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù cuõng nhö giaùm saùt vaø baûo veä moâi tröôøng, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát caùc aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa caùc döï aùn phaùt trieån. 6 Muïc ñích baùo caùo Baùo caùo ÑTM ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích :  Cung caáp nhöõng thoâng tin veà döï aùn, veà moâi tröôøng toång theå vaø ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn.  Xaùc ñònh hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng trong phaïm vi khu vöïc döï aùn.  Xaùc ñònh, döï ñoaùn vaø ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng coù theå aûnh höôûng ñeán chaát löôïng moâi tröôøng, kinh teá, xaõ hoäi do hoaït ñoäng cuûa döï aùn gaây ra.  Ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp giaûm thieåu (quaûn lyù vaø kyõ thuaät) nhaèm phaùt huy nhöõng taùc ñoäng tích cöïc vaø giaûm thieåu tôùi möùc coù theå nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc aûnh höôûng moâi tröôøng khi döï aùn môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Nhö vaäy, keát hôïp chaët cheõ vôùi chöông trình giaùm saùt, baùo caùo ÑTM laø coâng cuï ñaéc löïc phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù vaø kieåm soaùt cuõng nhö keá hoaïch hoùa ñeå baûo veä moâi tröôøng, giaûm thieåu ñeán möùc thaáp nhaát aûnh höôûng xaáu cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng, phaùt huy ñeán möùc cao nhaát caùc öu ñieåm vaø theá maïnh do hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Vôùi caùc muïc ñích treân, keát hôïp vôùi maïng löôùi vaän haønh vaø giaùm saùt chaët cheõ trong töông lai seõ ñaûm baûo cho quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Noäi dung baùo caùo Caùc noäi dung toång quaùt cuûa baùo caùo ÑTM bao goàm :  Moâ taû sô löôïc caùc hoaït ñoäng cuûa Döï aùn coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng.  Ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc Döï aùn.  Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc.  Xaây döïng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp toång hôïp ñeå kieåm soaùt, xöû lyù vaø baûo veä moâi tröôøng moät caùch hieäu quaû. Ñeå thöïc hieän caùc muïc ñích vaø noäi dung toång quaùt neâu treân, nhöõng coâng vieäc sau ñaây ñaõ trieån khai thöïc hieän :  Xaùc ñònh döõ lieäu ban ñaàu 7  Thu thaäp vaø phaân tích caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, taøi nguyeân thieân nhieân taïi khu vöïc döï aùn : - Caùc yeáu toá khí töôïng, thuûy vaên (cheá ñoä nhieät, gioù, möa, böùc xaï maët trôøi, cheá ñoä thuûy vaên nöôùc maët, nöôùc ngaàm… ) taïi khu vöïc döï aùn. - Caùc soá lieäu veà ñòa hình, thoå nhöôõng… taïi khu vöïc döï aùn.   Söu taàm taøi lieäu vaø khaûo saùt thöïc teá caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi (daân cö, toå chöùc haønh chính, phaân boá ñaát ñai, … ) taïi khu vöïc döï aùn. Söu taàm taøi lieäu veà cô sôû haï taàng : - Heä thoáng caáp nöôùc. - Heä thoáng thoaùt nöôùc. - Heä thoáng ñöôøng giao thoâng. - Heä thoáng thoâng tin lieân laïc. - Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy. - Maïng löôùi ñieän vaø heä thoáng cung caáp naêng löôïng.  Khaûo saùt hieän traïng moâi tröôøng trong phaïm vi khu vöïc döï aùn - Khaûo saùt chaát löôïng nöôùc thaûi sau heä thoáng xöû lyù taäp trung hieän höõu cuûa beänh vieän. - Khaûo saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc döï aùn vaø khu daân cö xung quanh.  Phaân tích vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng  Phaân tích caùc ñieàu kieän ñòa lyù, ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc döï aùn  Phaân tích hieän traïng caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi.  Ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng trong phaïm vi xaây döïng môùi vaø khu vöïc chòu aûnh höôûng laân caän, bao goàm: - Xaùc ñònh nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng (trong giai ñoaïn chuaån bò maët baèng, thi coâng xaây döïng vaø khi ñöa coâng trình vaøo söû duïng). - Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi. - Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng kinh teá – xaõ hoäi. 8 - Ñaùnh giaù ruûi ro, söï coá.  Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûi quyeát vaø kieåm soaùt oâ nhieãm     Caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán chaát löôïng moâi tröôøng trong giai ñoaïn chuaån bò maët baèng. Caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán chaát löôïng moâi tröôøng trong giai ñoaïn xaây döïng döï aùn. Caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán chaát löôïng moâi tröôøng trong giai ñoaïn ñöa döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán chaát löôïng moâi tröôøng trong giai ñoaïn keát thuùc döï aùn. QUAÙ TRÌNH LAØM VIEÄC VAØ SOAÏN THAÛO BAÙO CAÙO Quaù trình laøm vieäc vaø soaïn thaûo baùo caùo bao goàm caùc böôùc :  Söu taàm vaø thu thaäp caùc soá lieäu, vaên baûn caàn thieát veà ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng; ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi vaø caùc vaên baûn, taøi lieäu khaùc coù lieân quan.  Khaûo saùt, ñieàu tra hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng theo caùc phöông phaùp chuaån bao goàm laáy maãu phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm, ñaëc tính nöôùc thaûi, chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí vaø khaûo saùt thaønh phaàn tính chaát chaát thaûi raén,... Ñieàu tra, khaûo saùt ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi khu vöïc xung quanh.  Treân cô sôû soá lieäu thu thaäp ñöôïc vaø keát quaû phaân tích maãu ôû phoøng thí nghieäm, ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán caùc thaønh phaàn moâi tröôøng vaø daân sinh cuõng nhö ñeà xuaát caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù ñeå khaéc phuïc, haïn cheá vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc. Bieân soaïn baùo caùo ÑTM vaø baûo veä tröôùc hoäi ñoàng xeùt duyeät baùo caùo ÑTM caùc caáp theo ñuùng trình töï quy ñònh cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng. 9 CHÖÔNG 2 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN “KHOA PHONG – KHU ÑIEÀU TRÒ BEÄNH VIEÄN DA LIEÃU” 2.1 GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 2.1.1 Sô löôïc veà döï aùn  Teân Döï aùn : KHOA PHONG – KHU ÑIEÀU TRÒ BEÄNH VIEÄN DA LIEÃU BEÄNH VIEÄN DA LIEÃU TP.HCM  Ñòa ñieåm xaây döïng : soá 02, ñöôøng Nguyeãn Thoâng, P.6, Q.3, TP.HCM  Quy moâ xaây döïng : 3 taàng  Dieän tích khuoân vieân khu ñaát : 1.181,7 m2  Toång dieän tích saøn xaây döïng : 4.764 m2  Voán ñaàu tö : 25.594.363.000 VNÑ  Nguoàn voán : Ngaân saùch Thaønh Phoá 2.1.2 Giôùi thieäu chuû ñaàu tö  Chuû ñaàu tö  : BEÄNH VIEÄN DA LIEÃU – QUAÄN 3 – TP.HCM Hình thöùc quaûn lyù döï aùn : chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn  Truï sôû ñaët taïi : Soá 02, ñöôøng Nguyeãn Thoâng, P.6, Q.3, TP.HCM  Soá ñieän thoaïi : 08 – 9305995  Ñaïi dieän : BS. Vuõ Hoàng Thaùi Chöùc vuï Fax : 08 – 9304810 : Giaùm ñoác 2.1.3 Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö  Naèm ôû vò trí khu trung taâm thaønh phoá, giao thoâng thuaän lôïi, gaàn nhöõng beänh vieän khaùc, nhieàu trung taâm nghieân cöùu khoa hoïc, gaàn caùc khu vui chôi, giaûi trí lôùn cuûa thaønh phoá. 10  Quaän 3 laø moät phaàn quan troïng trong phaùt trieån cuûa thaønh phoá, laø trung taâm kinh teá, du lòch, vaên hoùa, giaûi trí lôùn cuûa thaønh phoá vaø laø trung taâm vôùi nhieàu tieàm naêng phaùt trieån nhieàu dòch vuï trong ñoù vaán ñeà y teá söùc khoûe ñöôïc quan taâm haøng ñaàu.  Beänh vieän Da Lieãu toïa laïc taïi soá 2 Nguyeãn Thoâng, phöôøng 6, quaän 3, TP.HCM. Khoa Phong – Khu Ñieàu trò cuûa beänh vieän ñöôïc hình thaønh tröôùc naêm 1975, qua hôn 35 naêm söû duïng, maëc duø ñaõ ñöôïc duy tu söûa chöõa nhieàu laàn vaø xaây theâm nhöng vôùi cô sôû vaät chaát nhö hieän nay khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc heát caùc nhu caàu böùc thieát cuûa beänh vieän vaø ngöôøi beänh.  Ngoaøi nhieäm vuï khaùm, chöõa beänh, ñieàu trò vaø phaãu thuaät chænh hình cho beänh nhaân phong, Khoa Phong – Khu Ñieàu trò coøn laø nôi ñaøo taïo chuyeân moân cho 21 tænh thaønh phía Nam, laø nôi maø caùc toå chöùc y teá theá giôùi, caùc toå chöùc phi chính phuû ñeán hôïp taùc thöïc hieän chöông trình phoøng choáng beänh phong.  Hoøa nhaäp vôùi xu theá phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø khu vöïc cuõng nhö ñeå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu neâu treân, khoa PHCN caàn ñöôïc thieát keá xaây döïng theâm vaø trang bò moät soá thieát bò chuyeân moân cho phuø hôïp vôùi quaù trình hoaït ñoäng vaø hoäi nhaäp.  Trong nhieàu naêm qua, beänh vieän ñaõ nhieàu laàn ñöôïc söûa chöõa, naâng caáp caûi taïo vaø xaây döïng theâm phaàn naøo ñaõ ñaùp öùng nhu caàu khaùm vaø ñieàu trò, tuy nhieân coøn raát haïn cheá. Chính vì theá, vieäc xaây theâm moät khu khaùm chöõa beänh môùi vaø thieát bò khaùm chöõa beänh hieän ñaïi seõ giuùp cho beänh vieän phaùt huy quy moâ khaùm vaø ñieàu trò cho ngöôøi daân toaøn thaønh phoá vaø caùc tænh thaønh laân caän.  Coâng trình xaây döïng theo quy hoaïch, phaân khu chöùc naêng khaùm vaø ñieàu trò roõ raøng, daây chuyeàn chöùc naêng hôïp lyù, ñaûm baûo hieäu suaát khaùm vaø ñieàu trò cho coäng ñoàng moät caùch toát nhaát, goùp phaàn hoøa nhaäp vaøo chieán löôïc toång theå phaùt trieån veà ngaønh y cuûa thaønh phoá vaø caû nöôùc.  Cuøng vôùi caùc nhu caàu neâu treân, beänh vieän cuõng ñang caàn moät vò trí, khu vöïc ñeå daønh laøm choã ñeå xe cho caùn boä coâng nhaân vieân chöùc cuûa beänh vieän. Töø nhöõng nhu caàu vaø thöïc traïng neâu treân, vieäc ñaàu tö xaây döïng môùi vaø laép ñaët trang thieát bò Khoa Phong – Khu Ñieàu trò laø voâ cuøng böùc thieát. 2.1.4 Muïc tieâu cuûa döï aùn Goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông xaây döïng trung taâm y teá chuyeân saâu cuûa thaønh phoá, xaây döïng vaø phaùt trieån cô sôû y teá vaø y hoïc TP.HCM, töøng böôùc hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng – maùy moùc thieát bò ñeå hoøa nhaäp vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi, goùp phaàn quan troïng trong coâng taùc baûo veä, chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho 21 tænh thaønh phía Nam. Qua ñoù, beänh vieän xaùc ñònh muïc tieâu chuû yeáu laø :  Ñaùp öùng cô sôû vaät chaát – thieát bò cho nhu caàu nhaø khaùm vaø ñieàu trò cuûa ngöôøi daân. 11  Ñaøo taïo chuyeân moân cho 21 tænh thaønh phía Nam, laø nôi maø caùc Toå chöùc Y teá theá giôùi, caùc Toå chöùc Phi chính phuû ñeán hôïp taùc thöïc hieän caùc chöông trình phoøng choáng beänh phong.  Coâng trình naèm trong caùc coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi (khoâng kinh doanh). 2.2 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN 2.2.1 Vò trí ñòa lyù Coâng trình naèm trong khuoân vieân cuûa Beänh vieän Da Lieãu TP.HCM (soá 02, Nguyeãn Thoâng, phöôøng 6, quaän 3, TP.HCM). Giôùi haïn khu ñaát nhö sau :  Phía Ñoâng - Baéc : giaùp ñöôøng Ngoâ thôøi Nhieäm  Phía Ñoâng - Nam : giaùp ñöôøng Nguyeãn Thoâng  Phía Taây - Nam : giaùp ñöôøng Hoà Xuaân Höông  Phía Taây - Baéc : giaùp nhaø daân (Baûn ñoà hieän traïng khu ñaát ñính keøm phuï luïc) 2.2.2 Hieän traïng khu ñaát Khu ñaát thuoäc khuoân vieân beänh vieän da lieãu ñaõ ñöôïc duyeät quy hoaïch toång theå, xung quanh coù ñöôøng lôùn, thuaän lôïi cho vieäc thi coâng sau naøy. 2.2.3 Boá trí maët baèng Khoa Phong - Khu ñieàu trò ñöôïc thieát keá qui hoaïch moät khoái vôùi coâng naêng 01 taàng haàm, 01 taàng treät, 02 taàng laàu. Toång dieän tích xaây döïng : 4.764 m 2. Nhìn chung, maët baèng toång theå boá trí maët ñöùng chính nhöõng maûng caây xanh, thaûm coû taïo moät khoâng gian haøi hoøa cho khu ñieàu trò. Khu ñieàu trò ñöôïc thieát keá sao cho coâng trình ñaûm baûo giao thoâng ñöùng vaø giao thoâng ngang trong khuoân vieân hôïp lyù, cuõng nhö an toaøn cho loái thoaùt hieåm vaø baùn kính chöõa chaùy trong khoa. Caùc chöùc naêng nhö sau :  Taàng haàm dieän tích xaây döïng 1.181,70 m2, duøng laøm nhaø ñeå xe  Taàng treät dieän tích xaây döïng 1.181,70m2 , duøng laøm nôi khaùm vaø ñieàu trò vôùi quy moâ nhö sau  Phoøng khaùm + phoøng nhaän : 52 m2  Phoøng beänh nhaân : 230 m2 12  Nhaø ñaïi theå : 2 m2  Phoøng ñoùng giaøy : 28 m2  Phoøng vaät lyù trò lieäu : 24 m2  Phoøng khöû khuaån : 20 m2 Phoøng tieät truøng + hoaù chaát : 22 m2  Phoøng phaãu thuaät + haäu phaãu : 74 m2  Phoøng caáp cöùu : 16 m2  Phoøng thay baêng saïch : 12 m2  Phoøng thay baêng dô : 16 m2  Phoøng naïo loã ñaùo : 16 m2  Phoøng laøm vieäc + tröïc + chuaån bò : 60 m2  Khu veä sinh : 43 m2  Kho + ñoà baån : 44 m2   Khu coâng coäng (haønh lang + caàu thang…) : 492.7 m2  Laàu 1 dieän tích xaây döïng 1.200,30m2 duøng laøm nôi khaùm vaø chöõa beänh, vaên phoøng laøm vieäc cuûa beänh vieän, vôùi cô caáu chöùc naêng sau  Phoøng trieät khuaån : 64 m2  Phoøng beänh nhaân :150 m2  Phoøng ñieàu döôõng : 44 m2  Phoøng moå + haäu phaãu : 74 m2  Phoøng khaùm maét : 24 m2  Phoøng ño ñieän cô : 20 m2  Phoøng haønh chaùnh : 66 m2  Thö vieän : 16 m2  Phoøng tieät truøng + hoaù chaát : 22 m2  Phoøng chuaån bò : 28 m2  Phoøng tröôûng khoa : 16 m2  Phoøng phoù khoa : 16 m2  Phoøng thay baêng saïch : 8 m2  Phoøng traû ñoà : 10 m2  Phoøng laøm vieäc nhaân vieân + tröïc : 84 m2  Khu veä sinh : 16 m2  Kho + ñoà baån : 28 m2  Khu coâng coäng (haønh lang + caàu thang…) : 514,3 m2 13  Laàu 2 dieän tích xaây döïng 1.200,30m2 duøng laøm kho, phoøng ôû CBCNV, giaûi trí, thö vieän, hoäi tröôøng vôùi cô caáu chöùc naêng sau   Phoøng ñieàu döôõng nam : 13 m2  Phoøng ñieàu döôõng nöõ : 13 m2  Phoøng baùc só nöõ : 22 m2  Phoøng giaûi trí : 86 m2  Phoøng baùc só nam : 23 m2  Phoøng hoïp : 86 m2  Thö vieän : 81 m2  Khu phôi ñoà dieät khuaån : 53 m2  Kho hoà sô phoøng TCKT : 72 m2  Kho hoà sô phoøng KHTH : 62 m2  Kho phoøng HCQT : 70 m2  Kho hoà sô ngoaøi giôø : 20 m2  Kho vaät duïng : 12 m2  Phoøng traû hoà sô : 9 m2  Khu veä sinh : 11 m2  Kho + ñoà baån : 28 m2  Khu coâng coäng (haønh lang + caàu thang…) : 458,3 m2 Taàng maùi coù dieän tích xaây döïng 1.271,83m2 (Sô ñoà maët baèng toång theå ñính keøm phuï luïc) 2.3 NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 2.3.1 Cô sôû haï taàng kyõ thuaät cuûa döï aùn 2.3.1.1 Coâng trình chính Theo quy hoaïch toång maët baèng Beänh vieän Da Lieãu – Quaän 3 do Vieän Thieát keá Xaây döïng laäp ngaøy 01/06/2001 vaø pheâ duyeät cuûa kieán truùc soá 3081/KTST-DB1 veà vieäc caûi taïo naâng taàng khoái nhaø khaùm beänh 3A+3B cuûa kieán truùc sö tröôûng thaønh phoá, khu 1F döôïc döï kieán xaây phuïc vuï chöông trình khaùm vaø ñieàu trò beänh cho ngöôøi daân, taïo cô sôû cho caùc chöông trình hôïp taùc y teá vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû, chöông trình ñaøo taïo nguoàn löïc cho caùc tænh thaønh phía Nam, coâng trình thieát keá seõ haøi hoøa kieán truùc toaøn khu vaø hôïp khoái vôùi caùc coâng trình hieän höõu. a) Taàng treät : 14  Nôi boá trí caùc phoøng khaùm vaø ñieàu trò chöùc naêng.  Dieän tích : 1.181,70 m2  Moùng, coät, ñaø giaèng, ñaø kieàng, khung saøn BTCT toaøn khoái.  Töôøng bao che xaây gaïch oáng daøy 200, töôøng ngaên caùc phoøng daøy 100-200.  Neàn laùt gaïch thaïch ceramic.  Töôøng veä sinh oáp gaïch men.  Cöûa ñi, cöûa soå khung saét, kính trong, coù khung boâng saét baûo veä.  Töôøng trong, ngoaøi nhaø hoaøn thieän sôn nöôùc.  Maùi lôïp ngoùi treân heä thoáng ñaø maùi BTCT, traàn thaïch cao khung kim loaïi.  Thieát bò veä sinh phuø hôïp moïi löùa tuoåi.  Hoaøn thieän caáp ñieän, caáp thoaùt nöôùc, ñeøn, quaït cho moãi phoøng. b) Laàu 1 – Laàu 2  Nôi boá trí caùc phoøng khaùm, chöõa beänh vaø khu vaên phoøng laøm vieäc cuûa khoa.  Dieän tích : 1.200,30 m2/laàu  Coät, ñaø giaèng, ñaø kieàng, khung saøn BTCT toaøn khoái.  Töôøng bao che xaây gaïch oáng daøy 200, töôøng ngaên caùc phoøng daøy 100-200.  Neàn laùt gaïch thaïch ceramic.  Töôøng veä sinh oáp gaïch men.  Cöûa ñi, cöûa soå khung saét, kính trong, coù khung boâng saét baûo veä.  Töôøng trong, ngoaøi nhaø hoaøn thieän sôn nöôùc.  Maùi lôïp ngoùi treân heä thoáng ñaø maùi BTCT, traàn thaïch cao khung kim loaïi.  Thieát bò veä sinh phuø hôïp moïi löùa tuoåi.  Hoaøn thieän caáp ñieän, caáp thoaùt nöôùc, ñeøn, quaït cho moãi phoøng. c) Taàng haàm  Nôi boá trí duøng laøm nhaø ñeå xe cuûa khoa vaø beänh vieän.  Dieän tích : 1.181,70 m2  Chieàu cao coâng trình ñöôïc thieát keá sao cho deã daøng hôïp khoái vôùi caùc coâng trình hieän höõu. 15  Moùng coâng trình ñöôïc thieát keá laø moùng baêng BTCT treân neàn ñaát töï nhieân. (Sô ñoà maët baèng toång theå caùc coâng trình chính ñính keøm phuï luïc) 2.3.1.2 Coâng trình phuï trôï a) Heä thoáng giao thoâng  Giao thoâng noäi boä Xaây döïng heä thoáng giao thoâng noäi boä hoaøn chænh keát noái vôùi ñöôøng khu vöïc, ñaùp öùng yeâu caàu ñi laïi, yeâu caàu kyõ thuaät veà phoøng chaùy chöõa chaùy. Ñöôøng noäi boä khuoân vieân noái vôùi giao thoâng ñi laïi trong khu vöïc. Thieát keá boá trí 3 thang boä vaø 01 thang maùy (goàm 2 thang cho ngöôøi khuyeát taät vaø 1 haønh lang keát noái giao thoâng vôùi caùc khoái nhaø hieän höõu - khoái 1A, 3A vaø 3B) nhaèm phuïc vuï cho quaù trình vaän chuyeån beänh nhaân vaø ñi laïi cuûa beänh vieän.  Giao thoâng beân ngoaøi Ñöôøng giao thoâng chính laø ñöôøng Nguyeãn Thoâng, Hoà Xuaân Höông, Ngoâ Thôøi Nhieäm noái giao thoâng khu vöïc vôùi höôùng löu thoâng cuûa thaønh phoá. b) Traïm ñieän  Traïm ñieän  Vò trí ñaët traïm bieán theá döï kieán tröôùc khoái nhaø 3B hieän höõu.  Dieän tích : 9 m2.  Nguoàn ñieän  Nguoàn ñieän caáp ñeán coâng trình töø maïng löôùi ñieän Trung theá Quoác gia caáp vaøo coâng trình ñeán traïm bieán theá haï aùp xaây môùi ñaët beân trong khuoân vieân coâng trình.  Vôùi heä soá coâng suaát 0.85 thì coâng caàn cung caáp laø 358 kVA. Choïn traïm bieán aùp 3 pha, 400 kVA.  Nguoàn ñieän caáp cho coâng trình ñöôïc laáy töø traïm haï aùp 400 kVA, ñöôïc ñi ngaàm vaøo khoái nhaø chính qua tuû ñieän chính ñaët taïi taàng haàm, töø ñaây, caáp ñieän cho caùc taàng treân theo truïc thaúng ñöùng.  Ngoaøi ra coøn döï phoøng 01 maùy phaùt ñieän 300 kVA ñeå döï phoøng khi maát ñieän löôùi. 16  Chieáu saùng beân trong coâng trình Chieáu saùng baûo veä doïc haøng raøo duøng 04 ñeøn cao aùp thuûy ngaân 250W ñöôïc gaén treân truï STK cao 5m. c) Heä thoáng thu seùt  Duøng heä thoáng kim thu seùt tích cöïc ñeå baûo veä choáng seùt ñaùnh thaúng.  Coâng trình döï truø söû duïng 01 kim thu seùt ñeå baûo veä toaøn boä coâng trình vôùi baùn kính baûo veä (caáp cao nhaát) cuûa kim laø 45m.  Caùp thoaùt seùt duøng ñoàng traàn 50 mm2.  Baõi tieáp ñòa laø caùc coïc ñoàng vuoát nhoït choân thaúng xuoáng ñaát (kích thöôùc LxD = 2.400 x 16 mm).  Ñieän trôû cuûa baõi tieáp ñòa nhoû hôn 10 ohm. d) Heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït vaø chöõa chaùy  Nguoàn cung caáp nöôùc Nguoàn caáp nöôùc laáy töø nguoàn nöôùc caáp coâng coäng daãn vaøo beå chöùa. Nöôùc töø beå chöùa ñöôïc bôm leân caùc boàn nöôùc maùi ñaët ôû maùi khoái nhaø. Nöôùc töø boàn nöôùc maùi seõ caáp ñeán nôi söû duïng.  Heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït  2 hoà caáp nöôùc sinh hoaït 9 m3 vaø 11 m3.  04 bôm nöôùc Q = 15 m3/h, H = 24 m, coâng suaát 3 Hp.  Ñöôøng kính heä thoáng oáng uPVC vaø phuï tuøng ∅34, ∅60 ñöôïc tính toaùn döïa theo löu löôïng vaø vaän toác nöôùc chaûy qua oáng.  Xaây döïng ñöôøng oáng caáp nöôùc môùi cho khu phuïc hoài chöùc naêng, ñaûm baûo tính an toaøn vaø lieân tuïc cho maïng löôùi caáp nöôùc.  Heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy   Döïa vaøo maïng löôùi caáp nöôùc cuûa khu xaây döïng, döï kieán boá trí 4 hoïng chöõa chaùy ∅90, baùn kính phuïc vuï laø 75m. Ñöôøng oáng ñöôïc thieát keá ñi xung quanh coâng trình, toaøn boä oáng ñöôïc aâm döôùi neàn, caùch neàn -300mm vaø nhaèm ñaûm baûo ñoä an toaøn cho oáng ñöôïc laâu daøi, oáng ñöôïc sôn 2 lôùp sôn choáng seùt hoaëc haéc ín tröôùc khi ñi aâm xuoáng maët ñaát, vieäc noái oáng ñöôïc söû duïng kyõ thuaät laép gheùp maët bích, caùc moãi noái ñöôïc kieåm tra tröôùc khi ñöa vaøo laép ñaët. Maùy bôm ñoäng cô noå Q = 1400 l/phuùt (85%), H = 80m vaø maùy bôm ñoäng cô ñieän Q = 40 Hp, H = 78m ñuû ñaûm baûo cho heä thoáng chöõa chaùy hoaït ñoäng toát. 17  Beå chöùa nöôùc ngaàm dung tích 30 m3 (chöa tính bình ñieàu aùp) nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho coâng taùc PCCC. e) Heä thoáng thoaùt nöôùc möa, thoaùt nöôùc thaûi  Heä thoáng thoaùt nöôùc möa  Heä thoáng thoaùt nöôùc möa chính ∅300, oáng nhaùnh ∅300 ñaët vôùi ñoä doác i = 0,4% thoaùt vaøo heä thoáng hoá ga hieän höõu cuûa khu vöïc leà ñöôøng Ngoâ Thôøi Nhieäm.  Heä thoáng thoaùt nöôùc baån  Theo quy hoaïch chi tieát thì khu vöïc seõ söû duïng heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng hoaøn toaøn, nöôùc thaûi baån ñöôïc taäp trung vaøo haàm töï hoaïi 3 ngaên coù ngaên loïc ñeå xöû lyù cuïc boä tröôùc khi ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa beänh vieän.  Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi chính bao goàm : oáng uPVC ∅168, ∅114 ñaët vôùi ñoä doác i = 0,7% vaø heä möông thoaùt nöôùc ôû taàng haàm beà roäng 300 mm, i = 0.2% taäp trung nöôùc thaûi taïi caùc hoá ga, hoá thu caën tröôùc khi ñöôïc daãn vaøo caùc haàm töï hoaïi, vaøo haàm bôm vaø daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung.  Ñoä daøy oáng thoaùt = 0.5, vaän toác nöôùc chaûy trong oáng ñöôïc choïn sao cho vaän toác nöôùc chaûy trong oáng naèm ngang trong phaïm vi v = 0.7 – 2.0 m/s ñaûm baûo coáng coù theå töï taåy röûa vaø v ≤ 2.0 m/s ñaûm baûo ñoä beàn cho oáng.  Haàm bôm nöôùc thaûi kích thöôùc : D x R = 4 x 2.5 m.  Haàm töï hoaïi bao goàm 3 beå 6 m3 vaø 1 beå 9 m3.  01 bôm nöôùc thaûi Q = 6 m3/h, H = 14 m, coâng suaát 1 Hp. (Sô ñoà maët baèng toång theå heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi ñính keøm phuï luïc) f) Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi  Dieän tích : 261.1 m2  Coâng suaát xöû lyù : 500 m3/ngaøy ñeâm (bao goàm heä thoáng hieän höõu 200 m 3/ngaøy vaø heä thoáng xaây môùi 300 m3/ngaøy).  Heä thoáng xöû lyù nöôùc goàm :  Phaàn caûi taïo : Nöôùc thaûi töø caùc hoá ga → Hoá thu – song chaén raùc → Beå ñieàu hoøa → Beå laéng 1 → Thieát bò oxy hoùa baäc cao - Peroxon → Beå sinh hoïc → Beå laéng 2 → Beå khöû truøng → Nguoàn tieáp nhaän. 18  Phaàn xaây môùi : Nöôùc thaûi töø caùc hoá ga → Hoá thu – song chaén raùc → Beå ñieàu hoøa → Beå laéng 3 → Thieát bò oxy hoùa baäc cao - Peroxon → Beå loïc sinh hoïc → Beå laéng 4 → Beå khöû truøng → Nguoàn tieáp nhaän.  Nöôùc sau xöû lyù theo ñöôøng oáng daãn vaøo maïng löôùi thoaùt nöôùc chung cuûa thaønh phoá. g) Nhaø chöùa raùc  Khu vöïc nhaø chöùa raùc cuûa beänh vieän ñöôïc chia laøm 2 phaàn : phaàn chöùa raùc sinh hoaït vaø phaàn chöùa raùc y teá.  Dieän tích nhaø chöùa raùc sinh hoaït : 23,76 m2  Dieän tích nhaø chöùa raùc y teá : 14,04 m 2. Boá trí 01 maùy laøm laïnh ñeå duy trì nhieät ñoä thaáp trong toaøn boä khu vöïc nhaø chöùa raùc y teá.  Nhaø chöùa raùc ñöôïc boá trí ôû khu xöû lyù chaát thaûi cuûa beänh vieän, xa khu vöïc caùc phoøng khaùm vaø ñieàu trò trung taâm. h) Caây xanh vaø caùc coâng trình phuï Vôùi phaàn ñaát coøn laïi xung quanh coâng trình ñöôïc quy hoaïch caây xanh vaø saân baõi vôùi dieän tích 224,44 m2.  Saân khoa : maët caét ñieån hình cuûa saân khoa coù caáu taïo nhö sau  Saân laùt gaïch betong töï cheøn – gaïch con saâu.  Betong ñaù 4x6, M.100 daøy 100 mm.  Neàn ñaát san laáp baèng caùt, töôùi nöôùc ñaàm chaët ñaït K = 0.8-0.85.  Boàn hoa, caây xanh :  Boàn hoa saân xaây gaïch theû daøy 20cm treân neàn betong laùt ñaù 4x6, M.100, traùt vöõa xi maêng M.75 queùt voâi hoaøn thieän, kích thöôùc boàn hoa 1.2 x1.2 x 0.4 m.  Saân vöôøn caây xanh xaây boù væa gaïch theû daøy 20cm, cao 20cm traùt vöõa xi maêng M.75, queùt voâi hoaøn thieän maøu traéng bao quanh saân vöôøn. Beân trong ñoå ñaát höõu cô troàng caây laù maøu buïi thaáp hoaëc troàng coû laù göøng.  Troàng caây baøng, hoaëc caây coù taùn roäng laáy boùng maùt trong saân Khoa vaø khoaûng caùch ly. Ngoaøi ra, coøn coù troàng theâm maûng töôøng caây baïch ñaøn vaø caây vieát coù taùc duïng che naéng höôùng Taây cho caùc phoøng hoïc vaø trang trí cho coâng trình. (Sô ñoà maët baèng toång theå caùc coâng trình phuï trôï ñính keøm phuï luïc) 19 2.3.1.3 Danh muïc thieát bò cho dự án Baûng 2.1: Danh muïc thieát bò STT TÊN THIẾT BỊ A. Trang thiết bị y tế 1 Bình oxy 2 Giường inox (1,2mx2,0m) 3 Giường inox xoay mọi tư thế 4 Gueurdon (bàn tiếp liệu mổ) 5 Máy theo dõi nhịp tim (monitor) 6 Đèn mổ có chân 7 Đèn đôi phòng mổ 8 Xe inox thay băng 3 tầng 9 Xe đẩy gây mê 10 Máy X.quang 11 Dụng cụ vi phẫu 12 Kính hiển vi xách tay mổ vi phẫu 13 Máy lạng da 14 Máy hút đàm 15 Máy gây mê 16 Máy tạo oxy 17 Đèn đọc phim X.quang 18 Máy đốt điện cao tầng 19 Máy laser CO2 20 Xe lăn tay 21 Máy khử khuẩn 22 Ghế inox xoay 23 Băng cán di chuyển có bánh xe 24 Bàn mổ 25 Các thiết bị phòng thanh trùng 26 Máy phun xịt sát trùng 27 Máy SPO2 lắng cảm ứng quay B. Trang thiết bị làm việc 1 Bàn làm việc 2 Bàn đóng giầy 3 Máy may da giầy 4 Máy nước uống nóng lạnh 5 Ghế dựa có tay vịn-chân co tay vịn 1 Ghế xoay inox 2 Tủ inox 3 Tủ đầu giường inox 4 Tủ kính để sách 5 Tủ sắt 2 cánh 6 Máy lạnh LG 1.5 Hp, 2 cục 7 Máy tắm nước nóng lạnh 8 Kệ hồ sơ 9 Tổng đài điện thoại 10 Điện thoại bàn 11 Máy vi tính 12 Máy in vi tính 13 Hệ thống mạng máy tính 14 Máy lạnh LG 2.0 Hp, 2 cục 15 Bộ salon tiếp khách y khoa ĐVT SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ bình cái cái cái máy cái cái xe xe máy hộp cái máy máy máy máy cái máy máy xe máy cái cái cái hệ máy máy 4 30 4 4 3 5 4 8 4 1 2 1 1 3 4 2 4 4 1 10 2 20 4 3 1 1 2 VN VN VN VN Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại VN VN Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại Nhập ngoại VN Nhập ngoại Nhập ngoại VN Nhập ngoại VN VN VN VN VN Nhập ngoại cái cái máy máy cái cái cái cái cái cái máy máy cái hệ cái máy máy hệ máy bộ 40 1 1 6 10 4 5 10 4 10 16 2 20 1 30 10 10 1 4 1 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN Nhập ngoại Nhập ngoại VN VN VN Nhập ngoại Nhập ngoại VN Nhập ngoại VN 20
- Xem thêm -