Tài liệu Đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công nghiệp bình đông

 • Số trang: 226 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 565 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm Công Nghiệp Bình Đông
Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) MỤC LỤC MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 10 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN ..................................................................................... 10 1.1. Sơ lược về xuất xứ .......................................................................................... 10 1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư ............................................ 11 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ............................................................ 11 2.1. Văn bản pháp luật và kỹ thuật ........................................................................ 11 2.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng ............................................................ 14 2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu sử dụng .................................................................. 14 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ................................ 17 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ...................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN ................................................................... 20 1.1. TÊN DỰ ÁN ...................................................................................................... 20 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ ................................................................................................... 20 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .................................................................................... 20 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .............................................................. 23 1.4.1. Mục đích và phạm vi hoạt động .................................................................. 23 1.4.2. Các lợi ích kinh tế – xã hội .......................................................................... 25 1.4.3. Quy hoạch mặt bằng tổng thể ...................................................................... 25 1.4.3.1. Quy hoạch sử dụng đất ......................................................................... 25 1.4.3.2. Các khu chức năng................................................................................ 27 1.4.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ......................................................................... 31 1.4.4.1. Công tác dò phá bom mìn, loại bỏ thực vật phát quang, bóc tách bề mặt và công tác san nền ............................................................................................ 31 1.4.4.2. Hệ thống giao thông ............................................................................. 32 1.4.4.3. Hệ thống thông tin liên lạc ................................................................... 34 1.4.4.4. Hệ thống cấp nước ................................................................................ 36 1.4.4.5. Hệ thống cấp điện ................................................................................. 38 1.4.4.6. Hệ thống thoát nước mưa ..................................................................... 39 1.4.4.7. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải ................................................... 40 1.4.4.8. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại ................ 41 1.4.5. Chi phí đầu tư .............................................................................................. 41 1.4.6. Tổ chức quản lý dự án ................................................................................. 42 1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................... 44 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN ...................................................................................................... 48 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG .................................................. 48 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất ........................................................................ 48 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý ................................................................................ 48 2.1.1.2. Điều kiện địa chất ................................................................................. 48 2.1.1.3. Tài nguyên khoáng sản trong lòng đất khu vực dự án.......................... 53 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG i m x t n v . Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) 2.1.1.4. Điều kiện địa chất thủy văn .................................................................. 54 2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn ............................................................... 54 2.1.2.1. Điều kiện về khí tượng ......................................................................... 54 2.1.2.2. Mạng lưới thủy văn............................................................................... 65 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên .......................................... 69 2.1.3.1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh .................................... 69 2.1.3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt ........................................................... 72 2.1.3.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm ........................................................ 77 2.1.3.5. Hiện trạng chất lượng đất ..................................................................... 79 2.1.3.6. Hiện trạng chất lượng bùn đáy ............................................................. 81 2.1.3.7. Hiện trạng hệ thủy sinh ......................................................................... 82 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ BÌNH ĐÔNG ....................................... 89 2.2.1. Điều kiện kinh tế ......................................................................................... 89 2.2.2. Văn hóa, xã hội ............................................................................................ 90 2.2.3. Tình hình kinh tế xã hội qua quá trình điều tra tại khu vực dự án .............. 91 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................... 93 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .................................................................................. 93 3.1.1. Nguồn gây tác động ..................................................................................... 93 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ...................................... 93 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải ............................. 94 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động .................................................................... 95 3.1.2.1. Đối tượng bị tác động ........................................................................... 95 3.1.2.2. Quy mô tác động ................................................................................... 95 3.1.3. Đánh giá tác động ...................................................................................... 106 3.1.3.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn đền bù và tái định cư ................. 106 3.1.3.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng ..................................... 107 3.1.3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác và vận hành ................ 121 3.1.4. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra ....................... 153 3.1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng .............................................................. 153 3.1.4.2. Giai đoạn khai thác và vận hành ........................................................ 154 3.1.5. Đánh giá tác động tổng hợp của dự án ...................................................... 155 3.1.5.1. Đánh giá sự phù hợp của phương án bố trí mặt bằng với công tác bảo vệ môi trường ................................................................................................... 155 3.1.5.2. Đánh giá tác động tổng hợp của dự án đến các thành phần môi trường ......................................................................................................................... 156 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ ................................................................................................................................. 165 CHƯƠNG 4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................ 169 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU .................................................................. 169 4.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch............................................................ 169 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG ii Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) 4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng .............................................................................................................. 171 4.1.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở.......................................................................................................................... 175 4.1.3.1. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất ............................................. 175 4.1.3.2. Thu dọn và xử lý sinh khối thực vật phát quang và bùn bóc tách bề mặt ......................................................................................................................... 175 4.1.3.3. Giảm thiểu ô nhiễm không khí ........................................................... 176 4.1.3.4. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn ....................................................... 176 4.1.3.5. Giảm thiểu tác động do rung .............................................................. 178 4.1.3.6. Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt ........................................ 178 4.1.3.7. Giảm thiểu tác động do dầu mỡ thải ................................................... 179 4.1.3.8. Giảm thiểu tác động đến môi trường văn hóa – xã hội khác .............. 179 4.1.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn khai thác và vận hành ............................................................................................................................. 181 4.1.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn ........................................ 181 4.1.4.2. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm do nước thải .................................. 182 4.1.4.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại ................ 195 4.1.4.4. Giảm thiểu các tác động xấu khác ...................................................... 200 4.2. ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................................................... 201 4.2.1. Phòng chống cháy nổ ................................................................................ 201 4.2.2. Phòng chống sét ......................................................................................... 201 4.2.3. Kiểm soát các sự cố liên quan đến các trạm XLNT tập trung .................. 201 4.2.4. An toàn về điện .......................................................................................... 202 CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ....... 203 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ............................................. 203 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ............................................ 209 5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng ........................................ 209 5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn khai thác và vận hành .................... 212 5.2.3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường ...................................................... 218 CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ................................................. 220 6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐÔNG .............................. 220 6.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC (UBMTTQ) XÃ BÌNH ĐÔNG ..................................................................................................................... 220 6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA UBND XÃ BÌNH ĐÔNG VÀ UMTTQ XÃ BÌNH ĐÔNG ............... 221 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ................................................................ 223 1. KẾT LUẬN ......................................................................................................... 223 2. KIẾN NGHỊ ........................................................................................................ 224 3. CAM KẾT ........................................................................................................... 224 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG iii Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT BKHCNMT : Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường BOD : Nhu cầu oxi sinh học CCN : Cụm công nghiệp COD : Nhu cầu oxi hóa học DO : Oxi hòa tan DONRE : Sở Tài nguyên và Môi trường ĐTM (EIA) : Đánh giá tác động môi trường GDP : Tổng thu nhập quốc dân GIS : Hệ thống thông tin địa lý KCN : Khu công nghiệp KTĐC BTNMT : Khu tái định cư : Bộ Tài nguyên và Môi trường NE : Hướng Đông Bắc OSHA : An toàn lao động và môi trường S : Hướng Nam SE : Hướng Đông nam SS SW TCVN TSP VOC n v . x t m : Chất rắn lơ lững : Hướng Tây Nam : Tiêu chuẩn Việt Nam : Tổng phân tử rắn : Các hợp chất hữu cơ bay hơi W : Hướng Tây ΣN : Tổng Nitơ ΣP : Tổng Phospho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG iv Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Giới hạn tọa độ của dự án............................................................................. 21 Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất khu đất xây dựng CCN Bình Đông ........................ 21 Bảng 1.3. Hiện trạng sử dụng đất khu đất xây dựng KTĐC Bình Đông ...................... 22 Bảng 1.4. Qui hoạch sử dụng đất của CCN Bình Đông ............................................... 25 Bảng 1.5. Qui hoạch sử dụng đất của KTĐC Bình Đông............................................. 26 Bảng 1.6. Tổng hợp khối lượng đất san nền CCN Bình Đông ..................................... 32 Bảng 1.7. Tổng hợp khối lượng đất san nền KTĐC Bình Đông .................................. 32 Bảng 1.8. Tổng hợp khối lượng đất san nền cho đường kết nối vào dự án .................. 32 Bảng 1.9. Tổng hợp phương tiện thông tin liên lạc ...................................................... 34 Bảng 1.10. Tổng hợp hệ thống thông tin liên lạc của KTĐC Bình Đông .................... 35 Bảng 1.11. Tổng hợp nhu cầu dùng nước CCN Bình Đông ......................................... 36 Bảng 1.12. Tổng hợp chi phí xây dựng CCN Bình Đông ............................................ 41 Bảng 1.13. Tổng hợp chi phí xây dựng KTĐC Bình Đông .......................................... 42 Bảng 1.14. Tiến độ thực hiện dự án CCN Bình Đông .................................................. 44 Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang .... 56 Bảng 2.2. Đặc trưng về nhiệt độ các tháng trong năm tại trạm Mỹ Tho ...................... 56 Bảng 2.2. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang ................ 58 Bảng 2.3. Lượng mưa năm trung bình nhiều năm ....................................................... 59 Bảng 2.4. Các đặc trưng mùa mưa (mm, %) ................................................................ 59 Bảng 2.5. Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm (mm) ............................................ 60 Bảng 2.5. Mưa trung bình nhiều năm trong tỉnh (1977-1987) (mm) ........................... 60 Bảng 2.6. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang................. 61 Bảng 2.7. Độ ẩm tương đối các tháng trong các năm tại tỉnh Tiền Giang ................... 61 Bảng 2.8. Bốc hơi tháng - Trạm Mỹ Tho (1979 - 1985) .............................................. 62 Bảng 2.9. Tần suất gió chướng các tháng - Trạm Mỹ Tho (1979-1985) ...................... 64 Bảng 2.10. Tần suất gió mùa Tây Nam - Trạm Mỹ Tho (1979-1985) (%) .................. 64 Bảng 2.11. Tần suất bão và ATNĐ ở phía Nam Biển Đông (1961-1980) (%) ............ 64 Bảng 2.5. Tổng hợp các đặc trưng cơ bản các sông chảy trực tiếp vào sông Vàm Cỏ. 66 Bảng 2.6. Độ mặn tại các điểm quan trắc trên sông Vàm Cỏ ....................................... 68 Bảng 2.7. Mô tả vị trí đo đạc và lấy mẫu ...................................................................... 69 Bảng 2.8. Kết quả đo đạc độ ồn tại khu vực dự án ....................................................... 70 Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án........... 71 Bảng 2.11. Vị trí các điểm quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 25/01/2008 ................ 72 Bảng 2.12. Kết quả quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 25/01/2008 ........................... 72 Bảng 2.13. Vị trí các điểm quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008 ................ 73 Bảng 2.14. Kết quả quan trắc chất lượng nước Sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008......... 73 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG v Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Bảng 2.15. Kết quả quan trắc chất lượng nước Sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008 (tt) ... 74 Bảng 2.16. Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt và điều kiện lấy mẫu ............................ 75 Bảng 2.17. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt ..................................... 76 Bảng 2.18. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt (tt) ............................... 76 Bảng 2.19. Vị trí các điểm lấy mẫu nước ngầm và điều kiện lấy mẫu ......................... 77 Bảng 2.20. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm .................................. 78 Bảng 2.21. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm (tt) ............................ 78 Bảng 2.22. Vị trí các điểm lấy mẫu đất ........................................................................ 79 Bảng 2.23. Kết quả đo đạc và phân tích các mẫu đất ................................................... 79 Bảng 2.24. Kết quả đo đạc và phân tích các mẫu đất (tt) ............................................. 80 Bảng 2.25. Vị trí các điểm lấy mẫu bùn đáy ................................................................ 81 Bảng 2.26. Kết quả phân tích các mẫu bùn đáy............................................................ 82 Bảng 2.27. Vị trí các điểm lấy mẫu thủy sinh .............................................................. 82 Bảng 2.28. Cấu trúc thành phần loài thực vật nổi ........................................................ 83 Bảng 2.29: Cấu trúc số lượng thực vật nổi ................................................................... 84 Bảng 2.30. Chỉ số tương đồng S (đơn vị: %)................................................................ 84 Bảng 2.31. Các chỉ số đa dạng của thực vật nổi ........................................................... 85 Bảng 2.32. Cấu trúc thành phần loài động vật nổi........................................................ 85 Bảng 2.33. Cấu trúc số lượng động vật nổi và loài ưu thế ........................................... 86 Bảng 2.34. Chỉ số tương đồng S của động vật nổi (đơn vị %) ..................................... 86 Bảng 2.35. Các chỉ số sinh học của động vật nổi ......................................................... 87 Bảng 2.36. Cấu trúc thành phần loài động vật đáy ....................................................... 87 Bảng 2.37. Số lượng và loài ưu thế của động vật đáy .................................................. 88 Bảng 2.38. Các chỉ số sinh học của động vật đáy (Đơn vị: %) ................................... 88 Bảng 2.39. Các chỉ số sinh học của động vật đáy......................................................... 89 Bảng 3.1. Các tác động và nguồn gây tác động môi trường có liên quan đến chất thải93 Bảng 3.2. Đối tượng và quy mô bị tác động ................................................................. 96 Bảng 3.3. Hệ số phát thải từ quá trình hoạt động của sà lan ...................................... 108 Bảng 3.3. Tải lượng ô nhiễm khí thải từ quá trình hoạt động của sà lan.................... 108 Bảng 3.4. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel ........ 108 Bảng 3.5. Dự báo số lượt phương tiện vận chuyển trong khu vực dự án ................... 109 Bảng 3.6. Tải lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển ................................ 109 Bảng 3.7. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công . 110 Bảng 3.8. Tiêu chuẩn tiếng ồn nơi làm việc của Bộ Y tế ........................................... 111 Bảng 3.9. Bảng phân loại các mức độ tác động của tiếng ồn ..................................... 112 Bảng 3.10. Bảng phân loại các mức độ tác động của tiếng ồn ................................... 112 Bảng 3.11. Mức rung của máy móc và thiết bị thi công ............................................. 113 Bảng 3.12. Mức rung gây phá hoại các công trình ..................................................... 114 Bảng 3.13. Tiêu chí đánh giá tác động của rung ........................................................ 114 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG vi Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Bảng 3.14. Sinh khối thực vật của một số loại cây..................................................... 116 Bảng 3.15. Khối lượng sinh khối thực vật cần loại bỏ ............................................... 116 Bảng 3.16. Chất thải rắn sinh hoạt .............................................................................. 117 Bảng 3.17. Lưu lượng nước thải sinh hoạt và tải lượng ô nhiễm ............................... 119 Bảng 3.18. Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại công trường .......................................... 120 Bảng 3.19. Đặc trưng các loại khí thải từ các ngành sản xuất .................................... 121 Bảng 3.20. Hệ số ô nhiễm không khí của các ngành công nghiệp ............................. 123 Bảng 3.21. Hệ số ô nhiễm khi đốt các loại nhiên liệu khác nhau ............................... 124 Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm không khí phát thải từ KCN Sóng Thần .......................... 125 Bảng 3.23. Tải lượng khí thải phát sinh từ CCN Bình Đông ..................................... 125 Bảng 3.24. Kết quả tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông ... 129 Bảng 3.25. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải ..... 129 Bảng 3.26. H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải .............. 131 Bảng 3.27. Lượng khí biogas phát thải từ các trạm XLNT tập trung ......................... 131 Bảng 3.28. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải................ 132 Bảng 3.29. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải .............................. 132 Bảng 3.30. Thành phần và tính chất nước thải của một số ngành chế biến thực phẩm ..................................................................................................................................... 134 Bảng 3.31. Thông số ô nhiễm nước thải sản xuất vật liệu xây dựng .......................... 135 Bảng 3.32. Chất lượng nước thải ngành công nghiệp ngành cơ khí .......................... 136 Bảng 3.33. Chất lượng nước thải quy định cho các nhà máy thành viên khi thải vào CCN Bình Đông (chất lượng nước thải đầu vào trạm XLNT) và chất lượng nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung CCN Bình Đông ................................................ 137 Bảng 3.34. Tải lượng ô nhiễm nước thải trước và sau khi xử lý ................................ 138 Bảng 3.35. Đặc trưng về nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ........................ 139 Bảng 3.36. Chất lượng nước thải trước và sau trạm XLNT tập trung của KTĐC ..... 141 Bảng 3.37. Tải lượng ô nhiễm nước thải trước và sau trạm XLNT tập trung của KTĐC Bình Đông ................................................................................................................... 141 Bảng 3.38. Thành phần chất thải rắn dễ phân hủy và hệ số phát thải chất thải rắn sản xuất của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản ........ 143 Bảng 3.39. Khối lượng và thành phần chất thải rắn của một số ngành công nghiệp tại KCX Linh Trung 1 ...................................................................................................... 144 Bảng 3.40. Hệ số phát sinh chất thải công nghiệp của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai năm 2007 - 2008 ........................................................................................ 145 Bảng 3.41. Thống kê lượng chất thải phát sinh từ các nhà máy đang hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 .............................................................. 146 Bảng 3.42. Khối lượng và thành phần CTNH của các ngành công nghiệp ................ 150 Bảng 3.43. Hệ số phát sinh chất thải nguy hại của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM (đơn vị: kg/tấn nguyên liệu/năm) .............................. 151 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG vii Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Bảng 3.44. Hệ số phát sinh chất thải nguy hại của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai năm 2007 - 2008 .................................................................................................. 151 Bảng 3.45. Các thành phần môi trường bị tác động và các tác động ......................... 156 Bảng 3.46. Tiêu chí đánh giá mức độ tác động .......................................................... 161 Bảng 3.47. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần vật lý/hóa học ............ 161 Bảng 3.48. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần sinh học/sinh thái....... 162 Bảng 3.49. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần văn hóa/xã hội ........... 162 Bảng 3.50. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần kinh tế ........................ 163 Bảng 3.51. Tổng hợp mức độ tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội .............. 163 Bảng 3.52. Đánh giá độ tin cậy các phương pháp ĐTM được áp dụng ..................... 165 Bảng 4.1. Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải .................... 183 Bảng 4.2. Tiêu chuẩn nước thải trước xử lý và đầu ra (sau xử lý) của trạm XLNT tập trung CCN Bình Đông ................................................................................................ 186 Bảng 4.3. Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt .... 192 Bảng 4.4 Kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại ..................................................................................................................................... 196 Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án ..... 203 Bảng 5.2. Danh mục các công trình xử lý môi trường và thời gian thực hiện ........... 205 Bảng 5.3. Dự toán kinh phí xử lý môi trường ............................................................ 206 Bảng 5.4. Vị trí giám sát môi trường không khí xung quanh trong giai đoạn xây dựng ..................................................................................................................................... 209 Bảng 5.5. Thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh ................................................... 210 Bảng 5.6. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ............................ 210 Bảng 5.7 Thông số giám sát nước mặt và tiêu chuẩn so sánh .................................... 211 Bảng 5.8. Kế hoạch hành động giám sát nước thải .................................................... 212 Bảng 5.9. Vị trí giám sát và tiêu chuẩn so sánh.......................................................... 212 Bảng 5.10. Kế hoạch hành động giám sát không khí xung quanh ............................. 213 Bảng 5.11. Vị trí giám sát môi trường không khí xung quanh ................................... 214 Bảng 5.8. Thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh ................................................... 215 Bảng 5.9. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ............................ 216 Bảng 5.10 Thông số giám sát nước mặt và tiêu chuẩn so sánh .................................. 216 Bảng 5.11. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ.......................... 217 Bảng 5.12. Dự toán kinh phí giám sát môi trường ..................................................... 218 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG viii Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.5. Sơ đồ mặt cắt ngang của đường kết nối vào dự án ....................................... 34 Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông ............................................................................................................................ 43 Hình 2.1. Nhiệt độ trung bình tại Tiền Giang trong giai đoạn 1995 - 2007 ................. 55 Hình 2.2. Lượng bức xạ trung bình các tháng trong năm tại Tiền Giang trong giai đoạn 1995 - 2007 ................................................................................................................... 57 Hình 2.3. Thống kê lượng mưa trung bình năm tại Tiền Giang giai đoạn 1995 - 2004 60 Hình 2.6. Trình độ học vấn của các hộ nằm trong dự án .............................................. 92 Hình 3.1. Mức giảm tiếng ồn của các phương tiện và thiết bị thi công theo khoảng cách tính từ nguồn ồn.................................................................................................. 111 Hình 3.2. Dự báo lan truyền hàm lượng bụi gia tăng thêm theo khoảng cách ........... 126 Hình 3.3. Dự báo lan truyền hàm lượng SO2 gia tăng thêm theo khoảng cách .......... 127 Hình 3.4. Dự báo lan truyền hàm lượng NO2 gia tăng thêm theo khoảng cách ......... 127 Hình 3.5. Dự báo lan truyền hàm lượng CO gia tăng thêm theo khoảng cách........... 127 Hình 3.6. Tần suất xuất hiện của mật độ vi khẩn trong không khí tại trạm XLNT .... 133 Hình 3.7. Dự báo lan truyền ô nhiễm do hoạt động xả thải của dự án ....................... 142 Hình 3.8. Biểu diễn tác động của các thành phần môi trường.................................... 164 Hình 3.9. Biểu diễn tổng hợp tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội .............. 164 Hình 4.1. Sơ đồ quản lý nước mưa và nước thải tại CCN .......................................... 185 Hình 4.2. Sơ đồ qui trình công nghệ trạm XLNT tập trung ....................................... 189 Hình 4.3. Sơ đồ quản lý nước mưa và nước thải sinh hoạt của KTĐC ...................... 193 Hình 4.4. Sơ đồ qui trình công nghệ trạm XLNT cho KTĐC Bình Đông ................. 194 Hình 4.5. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ............................................ 198 Hình 4.6. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại ................... 199 n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG ix Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1.1. Sơ lược về xuất xứ Tiền Giang là một trong các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005, tỉnh Tiền Giang đã được Chính phủ cho phép gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, các tuyến đường giao thông thủy bộ và nguồn nguyên liệu, nhân lực dồi dào, tỉnh có nhiều lợi thế trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay tỉnh Tiền Giang có hai khu công nghiệp (KCN) là KCN Mỹ Tho được thành lập năm 1997 với tổng diện tích là 79,14 ha và KCN Tân Hương được thành lập năm 2004 với tổng diện tích là 197,33 ha. Hiện nay, chính phủ đang đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 50 và xây dựng cầu Mỹ Lợi thay thế cho phà Mỹ Lợi. Vì thế, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ. Nắm bắt được tình hình đó, chủ đầu tư tiến hành xây dựng cụm công nghiệp (CCN) Bình Đông và khu tái định cư (KTĐC) Bình Đông nhằm cung cấp chổ ở cho những hộ di dời, giải tỏa và cán bộ công nhân viên trong CCN Bình Đông. Dự án CCN Bình Đông có tổng diện tích 260,5 ha là dự án mới sẽ được xây dựng tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong đó, CCN Bình Đông có diện tích 211,83 ha, KTĐC Bình Đông có diện tích 44,20 ha, đường kết nối vào CCN có diện tích 4,5 ha. Dự án này đã được quy hoạch theo công văn số 4394/UBND-CN của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Bình Đông cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông và Quyết định số 300/QĐ-UBND của UBND thị xã Gò Công về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết KTĐC Bình Đông và đường nối vào CCN Bình Đông. Dự án đi vào hoạt động cùng với các KCN khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Dự án CCN Bình Đông đã được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận về vị trí tại Công văn số 583/UBND-CN của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 31/01/2008 về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư CCN Bình Đông, đã được UBND tỉnh tiền Giang, UBND thị xã Gò Công phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và quy hoạch chi tiết tai Quyết định số 300/QĐ-UBND, Quyết định số 2857/QĐ-UBND và Quyết định số 3861/QĐ-UBND. Dự án cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 531021000068 ngày 24/12/2008 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho dự án Cụm công nghiệp Bình Đông với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án CCN Bình Đông - Diện tích 260,5 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Báo cáo ĐTM này chỉ đánh giá cho hoạt động xây dựng và vận hành, khai thác các hạng mục sau: CCN Bình Đông (diện tích 211,83 ha), KTĐC Bình Đông (diện tích 44,20 ha) và đường kết nối vào CCN (diện tích 4,5 ha). Riêng hạng mục cảng n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 10 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) bến vận tải hàng hóa đường thủy và kho bãi chứa hàng dọc theo bờ Tây sông Vàm Cỏ với diện tích khoảng 14,88 ha để phục vụ vận chuyển hàng hóa và hàng khách từ CCN đến các vùng lân cận sẽ được Công ty lập dự án đầu tư riêng và lập báo cáo ĐTM riêng, sau đó, trình cơ quan chức năng về môi trường để phê duyệt. 1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Báo cáo đầu tư Dự án CCN Bình Đông - Diện tích 260,5 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang thẩm định và phê duyệt. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT 2.1. Văn bản pháp luật và kỹ thuật a) Văn bản pháp luật và kỹ thuật dự án phải tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006. Luật Lao động ngày 23/06/1994 của Nước CHXHCN Việt Nam. Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Nước CHXHCN Việt Nam. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Luật tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998. Luật Đất đai được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Luật đê điều được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10, số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật Hoá chất số 06/2007/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn. Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính Phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2006 của Chính Phủ về An toàn hóa chất. Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính Phủ về “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”. Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính Phủ về “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 11 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Nghị định số 21/2008/ND-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công, được ban hành ngày 15/7/2009, có hiệu lực từ ngày 01/09/2009. Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24 tháng 06 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường”. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại”. Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 02/02/2007 của Bộ Công Nghiệp về việc “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất”. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. n v . x t m Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Ban hành danh mục chất thải nguy hại”. Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”. b) Văn bản pháp luật và kỹ thuật liên quan trực tiếp đến dự án Văn bản số 1877/UBND-CN ngày 09/04/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc xin chủ trương cho phép thành lập KCN Bình Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 12 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Công văn số 6460/UBND-CN ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thỏa thuận vị trí quy hoạch, triển khai sớm KCN Bình Đông. Công văn số 6864/ UBND-CN ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển đổi hình thức đầu tư KCN Bình Đông sang hình thức đầu tư CCN Bình Đông. Công văn số 957/SXD-NĐ ngày 27/12/2007 của Sở Xây dựng - UBND tỉnh Tiền Giang về việc thỏa thuận vị trí quy hoạch CCN Bình Đông. Văn bản số 16/UBND ngày 08/01/2008 của UBND huyện Gò Công về việc thống nhất vị trí xây dựng CCN Bình Đông. Báo cáo số 180/BC-STNMT ngày 28/01/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang về việc khảo sát, xác định vị trí để thỏa thuận bàn giao sơ bộ cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông nghiên cứu lập dự án đầu tư cụm công nghiệp. Văn bản số 583/UBND-CN ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Bình Đông, xã Bình Đông, Thị xã Gò Công do Cụng ty cổ phần XD-TM-DV Khang Thông làm chủ đầu tư. Văn bản số 363/SXD-ND ngày 30/05/2008 của Sở Xây dựng - UBND tỉnh Tiền Giang về việc quy hoạch đường kết nối vào CCN Bình Đông. Biên bản số 44/BB-UBND của Ủy Ban Nhân thị xã Gò Công ngày 10/06/2008 về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu tái định cư cụm công nghiệp Bình Đông. Công văn số 3139/UBND-CN ngày 10/06/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị điểm đấu nối cụm công nghiệp Bình Đông với Quốc lộ 50. Tờ trình số 266/TTr-QLĐT của phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công ngày 18/07/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bình Đông và đường nối vào cụm công nghiệp Bình Đông. Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND thị xã Gò Công về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bình Đông và đường kết nối vào Cụm công nghiệp Bình Đông, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Văn bản số 4394/UBND-CN ngày 01/08/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chủ đầu tư dự án KCN Bình Đông Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Bình Đông tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công văn số 1536/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 14/11/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang về việc thoát nước cho khu vực phía Nam Cụm Công nghiệp Bình Đông. Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN Bình Đông. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 13 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bình Đông và đường kết nối vào Cụm công nghiệp Bình Đông, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Giấy chứng nhận đầu tư số 531021000068 ngày 24/12/2008 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho dự án Cụm công nghiệp Bình Đông với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án cụm công nghiệp Bình Đông số 10/SXD-KTGD ngày 04/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang. 2.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng Các tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM cho dự án CCN Bình Đông - Diện tích 260,5 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang bao gồm: TCVN 5937:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. TCVN 5938:2005 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. TCVN 5945:2005 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải. TCVN 5949-1998 - Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép. QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. QCVN 15:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. 2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu sử dụng a) Nguồn tài liệu và dữ liệu tham khảo Niên Giám thống kê 2007. Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang. Tháng 6/2008. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008. Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 25/6/2008. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2008. Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 26/9/2008. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 của xã Bình Đông. UBND xã Bình Đông. Tháng 7/2008. Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Long An năm 2007 - 2008. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 14 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp nhà nước 42A. Khí tượng thủy văn Việt Nam. Năm 2005. Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự – Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng, năm 2000. Trường Đại học dân lập Văn Lang và Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái – nghiên cứu điển hình tại KCX Linh Trung 1”, năm 2007 VCEP và Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Bình Dương. Các vấn đề cần quan tâm trong qui hoạch và quản lý môi trường khu công nghiệp. Năm 2003. Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường. Kết quả khảo sát các cơ sở công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Năm 2005. Viện Sinh học Nhiệt đới. Thống kê sinh khối của một số loại cây trồng tại Việt Nam. Năm 2003. 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001. I.M. Economides, A. Pantidou, N. Kalogerakis. Laboratory of Biochemical Engineering and Environmental Biotechnology, Department of Environmental Engineering - Technical University of Crete, Polytechneioupolis, Chania 73100, Greece. Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities. 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001. V. Matsis, E. Grigoropoulou. Department of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus, 157-80, Athens, Greece. Odor emission in a small wastewater treatment plant. WHO, 1993. Environmental Technology Series. Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formsulating environmental control strategies - Part I and II. 1993. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, NIOSH Publication No. 2005-151, September 2005. Society of Automotive Engineers, "Exterior Sound Level Measurement Procedure for Powered Mobile Construction Equipment," SAE Recommended Practice J88a, 1976. Society of Automotive Engineers, "Sound Levels for Engine Powered Equipment," SAE Standard J952b, 1976. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. “FHWA Roadway Construction Noise Model User’s Guide,” FHWA-HEP-05-054, January 2006. (Available on Web site: www.rcnm.us) U.S. Environmental Protection Agency, "Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment and Home Appliances," NTID300.1, December 31, 1971. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 15 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) E. Thalheimer, “Construction noise control program and mitigation strategy at the Central Artery/Tunnel Project,” Noise Control Eng. J. 48(5), September – October 2000, pp. 157 – 165. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. “Highway Construction Noise Handbook,” to be issued mid-year 2006. D.J. Martin, "Ground Vibrations from Impact Pile Driving during Road Construction," Supplementary Report 544, United Kingdom Department of the Environment, Department of Transport, Transport and Road Research Laboratory, 1980. J.F. Wiss, "Vibrations During Construction Operations," Journal of Construction Division, Proc. American Society of Civil Engineers, 100, No. CO3, pp. 239 - 246, September 1974. J.F. Wiss, "Damage Effects of Pile Driving Vibrations," Highway Research Record, No. 155, Highway Research Board, 1967. David A. Towers, "Ground-borne Vibration from Slurry Wall Trench Excavation for the Central Artery/Tunnel Project Using Hydromill Technology," Proc. InterNoise 95, Newport Beach, CA, July 1995. Swiss Consultants for Road Construction Association, "Effects of Vibration on Construction," VSS-SN640-312a, Zurich, Switzerland, April 1992. Xi’an Highway Universit, 2001. Summary Environmental Impact Assessment for Shaanxi Roads Development Project in The people’s Republic of China, February 2001. UK Environment Agency. Assessing The Groundwater Pollution Potential of Cemetery Developments. April 2004. Pastakia, C.M.R., 1998; The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) - A New Tool for Environmental Impact Assessment, in Kurt Jensen (ed.), Environmental Impact Assessment using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark, 8-18. b) Nguồn tài liệu và dữ liệu do Chủ đầu tư lập Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Đông xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông, Công ty Cổ phần Không gian Hòa Bình. Tháng 7/2008. Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Bình Đông xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông, Công ty Cổ phần Không gian Hòa Bình. Tháng 7/2008. Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Đông và Khu tái định cư Bình Đông xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông, Công ty Cổ phần Không gian Hòa Bình. Tháng 7/2008. Báo cáo đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Bình Đông – Diện tích 211,83 ha và Khu tái định cư Bình Đông – Diện tích 44,20 ha. Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông. 7/2008. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 16 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Báo cáo khảo sát địa chất kỹ thuật công trình Cụm công nghiệp Bình Đông và Khu tái định cư. Địa điểm: Xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông, Chi nhánh Công ty Tư vấn Kỹ thuật & Xây dựng Quốc tế (I.C.P). Tháng 5/2008. b) Nguồn tài liệu và dữ liệu do Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị tư vấn môi trường là Trung Tâm Công nghệ Môi trường – Viện Môi trường và Tài nguyên tạo lập: Các số liệu đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng không khí xung quanh. Các số liệu đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng nước mặt. Các số liệu đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng nước ngầm. Các số liệu đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng đất. Các số liệu đo đạc và phân tích hiện trạng hệ thủy sinh (có kết hợp với Viện Sinh học Nhiệt đới). 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Thực hiện Báo cáo ĐTM cho Dự án, chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Lý do sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: Mặc dù có rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng không có phương pháp nào “vạn năng”, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, để nhận dạng và đánh giá toàn diện các tác động có thể xảy ra. Cụ thể, các phương pháp đã sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM bao gồm: Các phương pháp ĐTM: + Phương pháp nhận dạng: o Mô tả hệ thống môi trường. o Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường. o Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. + Phương pháp phân tích hệ thống: o Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. o Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải. o Xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động. + Phương pháp liệt kê: o Được sử dụng khá phổ biến (kể từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. o Bao gồm 2 loại chính: - Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá; n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 17 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động. Phương pháp so sánh: o Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác ĐTM, được sử dụng rộng rãi trên thế giới. o Thông thường, phương pháp này được sử dụng theo 02 cách tiếp cận: - So sánh với giá trị quy định trong Tiêu chuẩn quy định; - So sánh với số liệu đo đạc thực tế tại các Dự án tương tự. Phương pháp đánh giá nhanh: o Đây là phương pháp phổ biến trong công tác ĐTM. o Phương pháp này rất hữu dụng để xác định nhanh và dự báo hàm lượng và tải lượng các chất ô nhiễm (không khí, nước..) dựa trên các số liệu có được từ Dự án. o Phương pháp này sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức và chương trình có uy tín lớn trên thế giới như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA), Chương trình kiểm kê chất thải của Úc (National Pollutant Inventory – NPI) Phương pháp ma trận đánh giá nhanh (RIAM): o Mô hình RIAM Version Basic được DHI Water & Environment phát triển năm 2000 có sự trợ giúp của phần mềm. o Là phương pháp đánh giá tác động tương đối mới, sử dụng hiệu quả và rất thích hợp cho việc đánh giá các tác động tổng hợp, được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam thời gian qua. Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các phần mềm mô hình về lan truyền ô nhiễm không khí, lan truyền ô nhiễm nước mặt… để dự báo các tác động đến môi trường không khí, môi trường nước mặt… - + + + + n v . m x t + Phương pháp chuyên gia: Các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (tài nguyên, quản lý môi trường, bản đồ học và GIS, chuyên gia sinh thái, chuyên gia về công nghệ môi trường…) sử dụng kiến thức chuyên gia của mình để nhận dạng, phân tích, đánh giá… các tác động cụ thể của Dự án. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu đất thực hiện Dự án nhằm làm cơ sở cho việc đo đạc, lấy mẫu phân tích cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm, chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường… Do vậy, quá trình khảo sát hiện trường càng tiến hành chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi. Phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 18 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) + Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai Dự án. + Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lấp ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích… + Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu áp dụng cho từng thành phần môi trường (đất, nước, không khí…) được trình bày rõ trong Phụ lục của báo cáo. Phương pháp khác được áp dụng là Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu: + Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. + Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt trước đó, đồng thời, phát triển tiếp những mặt càng hạn chế và tránh những sai lầm. n v . + Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 19 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CHƯƠNG 1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG DIỆN TÍCH 260,5 HA 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG Địa chỉ liên hệ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 08. 62992288 – 08. 62909868 Fax: 08. 62939868 Đại diện: Bà PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO Chức vụ: Tổng Giám Đốc Quốc tịch: Việt Nam. 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN Vị trí dự án được thể hiện rõ trên Hình 1.1 và Bảng 1.1. CCN Bình Đông và KTĐC Bình Đông sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Bình Đông thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Vị trí tiếp giáp của CCN Bình Đông: + Phía Bắc giáp sông Vàm Cỏ; + Phía Đông giáp sông vàm Cỏ; + Phía Nam giáp khu tái định cư Bình Đông; + Phía Tây giáp sông Vàm Cỏ và ấp Hồng Rạng. Vị trí tiếp giáp của KTĐC Bình Đông: + Phía Đông giáp Sông Vàm Cỏ; + Phía Tây giáp với đất nông nghiệp và đất thổ cư (ấp Hồng Rạng); + Phía Nam giáp với đất nông nghiệp và đất thổ cư (ấp Hồng Rạng); + Phía Bắc giáp với CCN Bình Đông. Khoảng cách từ vị trí dự án đến các công trình xung quanh: + Cách Quốc lộ 50 khoảng 150 m; + Cách thị xã Gò Công khoảng 11 km theo đường Quốc lộ 50; + Khoảng cách nhỏ nhất từ dự án đến tỉnh Long An là 1,2 đến 1,5km; + Cách trung tâm Tp. HCM khoảng 35 km theo đường chim bay; + Các sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 65 km theo đường bộ. + Cách cảng Hiệp Phước khoảng 45 km theo đường sông. n v . x t m CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 20
- Xem thêm -