Tài liệu Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu công nghiệp phố nối b-giai đoạn ii

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 436 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Khu công nghiệp Phố Nối B-giai đoạn II
§å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Lêi Më ®Çu GÇn 20 n¨m (1990-2008) x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c Khu c«ng nghiÖp ®· gãp phÇn to lín trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ më, më réng mèi liªn kÕt c¸c ngµnh, c¸c vïng vµ mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. Ngoµi viÖc ph¸t huy c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c Khu c«ng nghiÖp cßn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù thay ®æi kh«ng gian c¸c vïng n«ng th«n, ®« thÞ, ph¸t triÓn nhanh c¸c ngµnh dÞch vô, thay ®æi lèi sèng cña mét bé phËn d©n c− theo h−íng v¨n minh, c«ng nghiÖp vµ hiÖn ®¹i. Nh− vËy Khu c«ng nghiÖp ®· thùc sù trë thµnh s¶n phÈm míi cña thêi k× C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn tÝch cùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc. Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c Khu c«ng nghiÖp lµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng còng ngµy cµng trë nªn trÇm träng g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn con ng−êi vµ tµi nguyªn m«i tr−êng xung quanh trong ®ã cã nh÷ng t¸c ®éng mµ con ng−êi kh«ng kiÓm so¸t ®−îc do sù liªn tôc thay ®æi c¸c yÕu tè m«i tr−êng vµ kh¶ n¨ng tÝch lòy c¸c t¸c ®éng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo vÉn ph¸t triÓn ®−îc c¸c Khu c«ng nghiÖp mµ kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn m«i tr−êng sèng. VÊn ®Ò nµy ®ßi hái c¸c chñ ®Çu t− ph¶i cã chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cô thÓ vµ ®ång bé ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cÊp b¸ch nµy. §Ó thùc hiÖn ®−îc vÊn ®Ò ®ã th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ b¾t buéc c¸c chñ ®Çu t− ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng tr−íc khi b¾t ®Çu triÓn khai dù ¸n. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng sÏ lµ c¬ së ph¸p lý gióp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng trong viÖc gi¸m s¸t chÊt l−îng m«i tr−êng, cung cÊp nh÷ng sè liÖu thÝch hîp phôc vô ch−¬ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng. Gãp phÇn vµo môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− trªn ®Þa bµn tØnh H−ng Yªn, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: “§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng dù ¸n x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B-giai ®o¹n II” Hoμng Anh Tó 1 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Néi dung vµ môc tiªu cña ®Ò tµi tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau: - T×m hiÓu chung vÒ khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam. - T×m hiÓu chung vÒ dù ¸n x©y dùng khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B- H−ng Yªn giai ®o¹n II. - §¸nh gi¸ vµ dù b¸o c¸c t¸c ®éng cã lîi vµ cã h¹i trong c¶ hai giai ®o¹n tiÕn hµnh thùc thi dù ¸n: giai ®o¹n x©y dùng vµ giai ®o¹n vËn hµnh. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i ®Õn m«i tr−êng, nh»m c¶i thiÖn chÊt l−îng m«i tr−êng t¹i ®Þa bµn thùc hiÖn dù ¸n. * C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng C¸c v¨n b¶n ph¸p quy - LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ViÖt Nam söa ®æi ®−îc Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ ®−îc Chñ tÞch n−íc ký lÖnh sè 29/2005/L/CTN c«ng bè ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2005. - ChØ thÞ sè 23/2005/CT-TTg ngµy 21/06/2005 vÒ ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt th¶i r¾n t¹i c¸c ®« thÞ vµ Khu c«ng nghiÖp. - NghÞ ®Þnh sè 80/2006/ N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 9/8/2006 vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng. - NghÞ ®Þnh sè 81/2006/ N§-CP ngµy 9/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng. - QuyÕt ®Þnh sè 23/2006/Q§-BTNMT ngµy 26/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vÒ viÖc ban hµnh danh môc chÊt th¶i nguy h¹i. - Th«ng t− 05/2008/TT-BTNMT ngµy 08/12/2008 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng chiÕn l−îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr−êng. Hoμng Anh Tó 2 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT C¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng - TCVN 5937-2005: Tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ xung quanh - TCVN 5938-2005: Nång ®é cho phÐp tèi ®a cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh - TCVN 5939-2005: Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬ - TCVN 5942-1995: Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt - TCVN 5944-1995: Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc ngÇm - TCVN 5945-2005: Tiªu chuÈn th¶i cña n−íc th¶i c«ng nghiÖp - TCVN 5949-2005: TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c− Hoμng Anh Tó 3 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Ch−¬ng i Tæng quan tμi liÖu 1.1. tæng quan chung vÒ khu c«ng nghiÖp (KCN) 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i Khu c«ng nghiÖp lµ mét kh¸i niÖm chung bao gåm nhiÒu h×nh thøc tõ c¸c h×nh thøc truyÒn thèng nh−: khu mËu dÞch tù do, c¶ng tù do… xuÊt hiÖn tõ thÕ kû XIX ®Õn c¸c h×nh thøc míi xuÊt hiÖn cuèi thÕ kû XX nh− KCN cao, Khu chÕ xuÊt, KCN tËp trung. KCN lµ mét quÇn thÓ liªn hoµn c¸c xÝ nghiÖp, ®−îc x©y dùng trªn mét vïng cã thuËn lîi vÒ mÆt ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn x· héi, cã c¬ së h¹ tÇng tèt… nh»m thu hót ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc vµo ho¹t ®éng theo mét c¬ cÊu hîp lý nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ kinh doanh dÞch vô. * Ph©n lo¹i KCN Theo môc tiªu thµnh lËp vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng, c¸c KCN hiÖn xÕp thµnh bèn lo¹i h×nh sau: + Lo¹i h×nh thø nhÊt C¸c KCN ®−îc x©y dùng trªn khu«n viªn ®· cã mét sè doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. C¸c KCN thuéc lo¹i nµy ®−îc thµnh lËp nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo ®óng quy ho¹ch, ®ång thêi t¹o h¹ tÇng kü thuËt tËp trung ®ång bé vµ h¹ tÇng x· héi thuËn lîi phôc vô tèt viÖc ph¸t triÓn KCN, cã ®iÒu kiÖn xö lý chÊt th¶i víi nh÷ng thiÕt bÞ tiªn tiÕn. + Lo¹i h×nh thø hai C¸c KCN ®−îc h×nh thµnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu di dêi c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®ang ë trong néi thµnh c¸c ®« thÞ, chung ®ông hoÆc xen kÏ víi c¸c khu d©n c− ®«ng ®óc, do yªu cÇu b¶o vÖ m«i tr−êng nªn nhÊt thiÕt ph¶i di chuyÓn. + Lo¹i thø ba C¸c KCN cã quy m« nhá vµ võa, trong ®ã ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp g¾n liÒn víi nguån nguyªn liÖu n«ng, l©m, thuû s¶n, ®−îc h×nh thµnh ë mét sè Hoμng Anh Tó 4 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®ång b»ng, trung du B¾c Bé, duyªn h¶i miÒn Trung vµ T©y Nguyªn, lµ n¬i nguyªn liÖu n«ng s¶n hµng ho¸ dåi dµo nh−ng c«ng nghiÖp chÕ biÕn ch−a ph¸t triÓn. + Lo¹i thø t− §ã lµ c¸c KCN hiÖn ®¹i, x©y dùng míi hoµn toµn. HiÖn cã 42 KCN, trong ®ã cã 19 khu (kÓ c¶ 3 KCX) do c¸c c«ng ty n−íc ngoµi ®Çu t− x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng. 1.1.2. VÞ trÝ cña KCN dèi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc ë n−íc ta nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng cña nÒn kinh tÕ trong thêi gian qua ®· t¹o ®éng lùc cho ph¸t triÓn c¸c KCN. TÝnh ®Õn cuèi th¸ng 9/2008, c¶ n−íc ®· cã 194 KCN ®−îc thµnh lËp víi tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 46.588 ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp cã thÓ cho thuª ®¹t 30239 ha, chiÕm 65% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. Tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi th¸ng 9/2008, c¸c KCN trªn c¶ n−íc ®· thu hót ®−îc gÇn 9,4 tû USD vèn ®Çu t− n−íc ngoµi,trong ®ã cã 271 dù ¸n míi víi tæng sè vèn ®Çu t− ®¨ng ký ®¹t gÇn 7,5 tû USD vµ 236 l−ît dù ¸n t¨ng vèn víi sè vèn t¨ng thªm ®¹t trªn 1,6 tû USD. TÝnh ®Õn nay, c¸c KCN c¶ n−íc ®· thu hót ®−îc 3325 dù ¸n cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi víi tæng vèn ®Çu t− gÇn 39,3 tû USD. Tû lÖ lÊp ®Çy diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp cã thÓ cho thuª cña c¸c KCN trªn c¶ n−íc ®¹t gÇn 50%, riªng c¸c KCN ®· vËn hµnh ®¹t tû lÖ lÊp ®Çy gÇn 74%[5]. 1.1.3. ¦u nh−îc ®iÓm do KCN mang l¹i 1.1.3.1. ¦u ®iÓm - Gãp ph©n gi¶ quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o thu nhËp cho ng−êi lao ®éng. - T¹o thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt míi trong nhiÒu ngµnh kinh tÕ then chèt ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc: C«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp dÖt may, chÕ biÕn thùc phÈm, c«ng nghiÖp nÆng (c¬ khÝ, l¾p r¸p). Hoμng Anh Tó 5 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT 1.1.3.2. Nh−îc ®iÓm - Khi c¸c KCN cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh th× vÊn ®Ò m«i tr−êng, v¨n ho¸ tinh thÇn cña d©n c− ch−a ®−îc quan t©m gi¶i quyÕt ®óng møc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña mét bé phËn c«ng nh©n thùc sù khã kh¨n. - NÕu kh«ng gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ vÊn ®Ò m«i tr−êng xung quanh KCN sÏ g©y t¸c ®éng xÊu, ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng xung quanh vµ ng−êi d©n sèng gÇn KCN. 1.1.4. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng ë c¸c KCN 1.1.4.1. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng ®Êt vµ chÊt th¶i r¾n C¸c KCN hiÖn nay ®· chó träng ®Çu t− h¬n vµo c¸c hÖ thèng xö lÝ chÊt th¶i r¾n, chÊt th¶i nguy h¹i.VÝ dô nh−: KCN §¹i §ång- Hoµn S¬n, KCN Sãng ThÇn-B×nh D−¬ng.. Ngoµi ra, cã nhiÒu KCN ®· thuª c¸c c«ng ty xö lÝ m«i tr−êng ®Õn tõng nhµ m¸y, ph©n x−ëng mang chÊt th¶i ®i xö lÝ. Tuy nhiªn cã mét sè KCN ch−a chó träng ®Õn c¸c hÖ thèng xö lÝ nªn g©y ra nh÷ng t¸c h¹i ®Õn m«i tr−êng kh«ng khÝ vµ nguån n−íc khu vùc xung quanh. 1.1.4.2. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc Theo QuyÕt ®Þnh sè 256/2003/Q§-TTg ngµy 02/12/2003 cña Thñ t−íng chÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt chiÕn l−îc b¶o vÖ m«i tr−êng quèc gia ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 th× môc tiªu cô thÓ ®Õn n¨m 2010 lµ 70% c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i tËp trung ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2008, c¶ n−íc cã kho¶ng 42 KCN cã tr¹m xö lÝ n−íc th¶i chiÕm tØ lÖ 24,7%. Víi tèc ®é ph¸t triÓn KCN nhanh nh− hiÖn nay th× ®Ó ®¹t tû lÖ 70% c¸c KCN cã hÖ thèng XLNT ®Õn n¨m 2010 ®· lµ rÊt khã ch−a nãi ®Õn hÖ thèng XLNT ph¶i ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. Theo thèng kª s¬ bé, trong sè 42 tr¹m XLNT tËp trung KCN trªn c¶ n−íc cã rÊt nhiÒu tr¹m ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ vµ chÊt l−îng n−íc th¶i ch−a ®¹t tiªu chuÈn kÓ c¶ ®èi víi nh÷ng khu c«ng nghiÖp lín vµ ®· ho¹t ®éng l©u n¨m. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ cña c¸c tr¹m XLNT nh−: Hoμng Anh Tó 6 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Do kh«ng ®ñ n−íc ®Ó xö lý: - KCN Nomura: c«ng suÊt tr¹m XLNT 10.800 m3/ngµy nh−ng l−îng n−íc th¶i hiÖn t¹i chØ kho¶ng 2000 m3/ngµy. - KCN phè Nèi B: c«ng suÊt tr¹m XLNT 10.000 m3/ngµy nh−ng l−îng n−íc th¶i hiÖn t¹i kho¶ng 800 m3/ngµy Do l−îng n−íc th¶i cao h¬n c«ng suÊt cña tr¹m nh−: - KCN ViÖt Nam-Singapo: c«ng suÊt tr¹m XLNT 6.000 m3/ngµy nh−ng l−îng n−íc th¶i hiÖn t¹i lªn ®Õn 8.000 m3/ngµy. - KCN Loteco: c«ng suÊt tr¹m XLNT 2.500 m3/ngµy nh−ng l−îng n−íc th¶i hiÖn t¹i 4.000 m3/ngµy. - KCN Néi Bµi: chØ cã tr¹m xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t HoÆc do c¸c doanh nghiÖp KCN kh«ng ®Êu nèi vµo hÖ thèng thu gom n−íc th¶i cña KCN nh− KCN Hßa Kh¸nh cã c«ng suÊt tr¹m XLNT 5.000 m3/ngµy nh−ng c«ng suÊt xö lý hiÖn t¹i chØ b»ng 1/5 thiÕt kÕ. 1.1.4.3. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng kh«ng khÝ HÖ thèng läc khÝ th¶i, bôi, ®Æc biÖt t¹i c¸c nhµ m¸y cã vèn ®Çu t− trong n−íc cßn h¹n chÕ ë møc s¬ sµi, chñ yÕu mang tÝnh h×nh thøc. So víi møc tiªu chuÈn kh«ng khÝ xung quanh theo TCVN víi bôi ®Æc biÖt lµ bôi l¬ löng trung b×nh 1 giê lµ 0,2 mg/m3 th× c¸c KCN ®Òu cã møc lín h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. VÝ dô: ë KCN B¾c Th¨ng Long hµm l−îng bôi lµ 0,39 mg/m3, ë KCN Sãng ThÇn - B×nh D−¬ng lµ 0,37 mg/m3 [5]. 1.1.5. Søc khoÎ céng ®ång ë KCN M«i tr−êng KCN bÞ « nhiÔm ®a, ®ang vµ sÏ g©y ¶nh h−ëng tiªu cùc tíi søc khoÎ cña ng−êi lao ®éng - nh÷ng ng−êi tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i tr−êng lµm viÖc « nhiÔm. M«i tr−êng KCN bÞ « nhiÔm kh«ng chØ cã ng−êi lao ®éng tham gia s¶n xuÊt bÞ m¾c bÖnh mµ nh÷ng ng−êi d©n sèng xung quanh KCN còng bÞ ¶nh h−ëng Hoμng Anh Tó 7 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT nghiªm träng th«ng qua viÖc KCN th¶i chÊt th¶i ch−a qua xö lý xuèng s«ng, suèi, ao hå… 1.2. Giíi thiÖu dù ¸n ®Çu t− x©y dùng khu c«ng nghiÖp phè nèi b - h−ng yªn giai ®o¹n ii 1.2.1. Giíi thiÖu chung Tªn dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng Khu c«ng nghiªp Phè Nèi B- Giai ®o¹n II Chñ ®Çu t−: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn h¹ tÇng dÖt may Phè Nèi - Khu c«ng nghiÖp dÖt may Phè Nèi B, huyÖn Yªn Mü, tØnh H−ng Yªn. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè 0503000087 do Phßng ®¨ng ký kinh doanh thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− tØnh H−ng Yªn cÊp lÇn ®Çu ngµy 18/2/2005, ®¨ng ký thay ®æi lÇn hai ngµy 22/10/2007 §iÖn tho¹i: 0321.972588; Fax: 0321.972540 Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B- H−ng Yªn giai ®o¹n II víi diÖn tÝch 95.6 ha n»m trªn ®Þa bµn x· DÞ Sö huyÖn Mü Hµo vµ x· Liªu X¸ huyÖn Yªn Mü tØnh H−ng Yªn, n»m vÒ phÝa Nam quèc lé 5, phÝa §«ng Nam thÞ trÊn Phè Nèi, c¸ch huyÖn lþ Yªn Mü kho¶ng 7 km, c¸ch trung t©m ThÞ x· H−ng Yªn 38 km, c¸ch thñ ®« Hµ Néi 28 km. Ranh giíi khu ®Êt x©y dùng giai ®o¹n II cña Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B: - PhÝa B¾c gi¸p kªnh TrÇn Thµnh Ngä - PhÝa Nam gi¸p ®−êng quy ho¹ch 34 m - PhÝa §«ng gi¸p ®−êng quy ho¹ch 24 m - PhÝa T©y gi¸p hµnh lang quèc lé 39 1.2.2 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n I (®· hoµn thµnh víi 25 ha ) Giai ®o¹n I cña Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B víi quy m« 25ha ®· ®−îc ®Çu t− x©y dùng hoµn chØnh vµ ®−îc lÊp ®Çy 100% diÖn tÝch cho thuª. Víi c¸c hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt nh− sau: Hoμng Anh Tó 8 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT - HÖ thèng cÊp n−íc giai ®o¹n I: Tr¹m cÊp n−íc cã c«ng suÊt thiÕ kÕ 4.000 m3/ ngµy.®ªm, ®ang ®−îc ®Çu t− më réng n©ng c«ng suÊt cÊp n−íc s¹ch lªn 12.000 m3/ ngµy.®ªm, cung cÊp mét phÇn nhu cÇu sö dông n−íc cho giai ®o¹n II. - HÖ thèng tho¸t n−íc m−a giai ®o¹n I: §· x©y dùng ®ång bé hÖ thèng tho¸t n−íc m−a däc theo tuyÕn ®−êng giao th«ng vµ xung quanh t−êng rµo Khu c«ng nghiÖp. Toµn bé n−íc m−a ®−îc tho¸t ra m−¬ng tho¸t n−íc xung quanh Khu c«ng nghiÖp. - HÖ thèng xö lý n−íc th¶i giai ®o¹n I: Tr¹m xö lý n−íc th¶i cã c«ng suÊt 10.000 m3/ ngµy.®ªm, tuú theo nhu cÇu cã thÓ n©ng c«ng suÊt lªn 15.000 m3/ ngµy.®ªm. N−íc th¶i sau khi xö lý ®¹t tiªu chuÈn n−íc lo¹i B theo TCVN 5945 - 2005. Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n I dµnh cho ngµnh dÖt may víi c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt nh−: Thªu, s¶n xuÊt chØ kh©u, nhuém v¶i…[3]. 1.2.3. Môc tiªu ®Çu t− vµ ph¸t triÓn KTXH cña dù ¸n - X©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II lµ mét môc tiªu trong ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh H−ng Yªn ®Õn n¨m 2010 vµ phï hîp víi “ Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 ” ®· ®−îc Thñ t−íng ChÝnh Phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1107/Q§-TTg ngµy 21/8/2006. - X©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II nh»m hoµn chØnh vµ ®ång bé ho¸ Khu c«ng nghiÖp dÖt may Phè Nèi B víi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé, gãp phÇn ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp DÖt may ViÖt Nam, ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cu¶ tØnh H−ng Yªn ®Æc biÖt lµ ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh vµ bÒn v÷ng cña ngµnh c«ng nghiÖp trong tæng thÓ c¸c ngµnh kinh tÕ cña tØnh. - X©y dùng ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cña Khu c«ng nghiÖp giai ®o¹n II vµ viÖc kÕt nèi víi giai ®o¹n I còng nh− víi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung cña khu vùc nh»m ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng kinh doanh h¹ tÇng kü thuËt cña c¶ Khu c«ng nghiÖp vµ tËn dông triÖt ®Ó c«ng n¨ng c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã cña giai ®o¹n I. Hoμng Anh Tó 9 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT - §¸p øng nhu cÇu thuª ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n−íc ®−îc phÐp ®Çu t− vµo Khu c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TÝnh to¸n khèi l−îng ®Çu t− hÖ thèng kü thuËt, ph©n tÝch hiªu qu¶ ®Çu t− vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thu hót ®Çu t− [3]. 1.2.4. C¸c lo¹i h×nh dù kiÕn s¶n xuÊt ë KCN Phè Nèi B giai ®o¹n II Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II lµ khu c«ng nghiÖp s¹ch tËp trung, tæng hîp c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, may mÆc, hµng tiªu dïng; c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ho¸ chÊt, ®iÖn m¸y, ®iÖn tö; c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, d−îc phÈm. Trong ®ã: - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may, da giÇy - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp c¬ b¶n: Ngµnh c¬ khÝ; ®iÖn m¸y; ngµnh ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin; ngµnh ho¸ chÊt - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c: §å gç; ®å nhùa; ®å gia dông; ngµnh d−îc; chÕ biÕn thùc phÈm…v.v..[3]. 1.2.5. Bè trÝ mÆt b»ng DiÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y dùng giai ®o¹n II cña Khu c«ng nghiÖp lµ 95,6 ha. Thèng kª khèi l−îng ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng giai ®o¹n II ( theo b¶ng phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1512/Q§-UBND ngµy 04/9/2007 cña UBND tØnh H−ng Yªn) bao gåm mét sè c«ng viÖc chÝnh nh− sau: Hoμng Anh Tó 10 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT B¶ng 1: Bè trÝ mÆt b»ng Khu c«ng nghiÖp giai ®o¹n II [3]. TT Néi dung §¬n vÞ Khèi l−îng m2 1.140.997 m2 965.037 m2 1.140.997 - Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng m2 1.140.997 4 DiÖn tÝch rµ ph¸ bom m×n ha 108,6 5 Hç trî thªm chi phÝ ®Çu t− vµo m2 1.140.997 Chi phÝ ®Òn bï ®Êt 1 - §Êt trång lóa + n−íc mÆt + kªnh m−¬ng 2 Chi phÝ ®Òn bï c©y cèi: - Lóa Chi phÝ hç trî - Hç trî di chuyÓn vµ t¹o viÖc 3 lµm cho c¸n bé ®Êt vµ th−ëng tiÕn ®é 6 Hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng m2 1.140.997 7 Hç trî di chuyÓn må m¶ Mé 200 8 Di chuyÓn ®−êng d©y 35KV m 500 1.2.6. Néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n 1.2.6.1 Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai §Êt x©y dùng c¸c nhµ m¸y giai ®o¹n II cña Khu c«ng nghiÖp cã diÖn tÝch 56,7 ha (ch−a bao gåm 6,3 ha ®Êt c©y xanh quy ho¹ch trªn ®Êt x©y dùng cña nhµ m¸y) chiÕm tû lÖ 59,31 % diÖn tÝch toµn Khu c«ng nghiÖp giai ®o¹n II. Trong ®ã: - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may, da giÇy: 32,4 ha - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp c¬ b¶n: 12,87 ha - Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c: 11,43 ha Hoμng Anh Tó 11 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT B¶ng 2: C©n b»ng sö dông ®Êt Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B DiÖn tÝch (ha) TT 1 Lo¹i ®Êt Tû lÖ (%) Giai ®o¹n I Giai ®o¹n II 18,96 (75,85%) 56,70 (59,31%) 75,66 (62,74%) t©m 0,00 (0,00%) 3,70 (3,87%) 3,70 (3,07%) §Êt h¹ tÇng KT 1,55 (6,20%) 2,75 (2,88%) 4,30 (3,57%) 1,86 (7,44%) 7,32 (7,66%) 9,18 (7,61%) 2,63 (10,51 %) 25,13 (26,29%) 27,76 (23,02%) 2,11 (8,43%) 6,30 (6,59%) 8,41 (6,97%) 0,52 (2,08%) 18,83 (19,70%) 19,35 (16,04%) 25 (100%) 95,60 (100%) §Êt x©y dùng nhµ Giai ®o¹n III m¸y 2 §Êt trung ®iÒu hµnh 3 ®Çu mèi 4 §Êt giao th«ng (néi khu) §Êt c©y xanh 5 §Êt c©y xanh trong nhµ m¸y §Êt c©y xanh ngoµi nhµ m¸y Tæng céng 120,60 (100%) 1.2.6.2 Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan C¸c c«ng tr×nh trong Khu c«ng nghiÖp ph¶i ®−îc quy ho¹ch x©y dùng theo mét tæng thÓ hµi hoµ thèng nhÊt ®Ó t¹o c¶nh quan ®Ñp cho QL 39 vµ khu ®« thÞ Phè Nèi. Trôc kh«ng gian chÝnh lµ trôc ®−êng giao th«ng ch¹y gi÷a Khu c«ng nghiÖp. Trôc ®−êng chÝnh ®−îc quy ho¹ch lµ tuyÕn ®−êng ®«i, ë gi÷a cã d¶i c©y xanh c¸ch ly. C¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp däc theo c¸c tuyÕn ®−êng nµy ®−îc quy ho¹ch qu¶n lÝ vµ x©y dùng theo mét tæng thÓ hµi hoµ vÒ h×nh thøc kiÕn tróc, ®¶m b¶o mü quan cho Khu c«ng nghiÖp. Hoμng Anh Tó 12 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT ViÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y , xÝ nghiÖp ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch, cao ®é san nÒn, mËt ®é x©y dùng, tÇng cao, h×nh khèi mµu s¾c kiÕn tróc, tæ chøc c©y xanh s©n v−ên theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ quy ho¹ch x©y dùng cña Khu c«ng nghiÖp. Khu trung t©m ®iÒu hµnh cã diÖn tÝch 3,7 ha ®−îc bè trÝ ë phÝa Nam Khu c«ng nghiÖp, t¹i ®©y sÏ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô cho Khu c«ng nghiÖp, lµ ®iÓm nhÊn t¹o c¶nh quan cho tæng thÓ Khu c«ng nghiÖp. §Ó n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng vµ t¹o c¶nh quan cho Khu c«ng nghiÖp, bè trÝ c¸c d¶i c©y xanh däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé vµ xung quanh Khu c«ng nghiÖp t¹o m«i tr−êng lµm viÖc tèt cho ng−êi lao ®éng [5]. 1.2.7 C¸c mèc tiÕn ®é chñ yÕu cña dù ¸n [3]: - Th¸ng 09/2008: Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− - Th¸ng 10/2008: Phª duyÖt thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n - Th¸ng 6/2009 : Khëi c«ng c«ng tr×nh - Th¸ng 6/2011: Hoµn thµnh 1.2.8 ThuËn lîi vµ khã kh¨n khi thùc hiÖn dù ¸n 1.2.8.1 ThuËn lîi - KCN Phè Nèi B cã vÞ trÝ chiÕn l−îc, n»m trªn trôc ®−êng giao th«ng quan träng t¹i khu vùc giao nhau gi÷a ®−êng quèc lé 5 vµ ®−êng 39, nèi liÒn c¸c trung t©m kinh tÕ lín ë phÝa B¾c cïng víi hÖ thèng giao th«ng ®−êng s¾t rÊt thuËn lîi. - Giai ®o¹n I cña Khu c«ng nghiÖp víi quy m« 25 ha ®· ®−îc ®Çu t− x©y dùng hoµn chØnh vµ ®· ®−îc lÊp ®Çy 100% diÖn tÝch cho thuª - ThuËn lîi vÒ cung cÊp ®iÖn, cÊp n−íc vµ xö lÝ n−íc th¶i v× c¸c c«ng tr×nh nµy ®· ®−îc ®Çu t− ë giai ®o¹n I cña khu c«ng nghiÖp - §Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, thuËn lîi trong san lÊp mÆt b»ng, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t−. - Kh«ng cã di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö trong khu vùc nghiªn cøu. Hoμng Anh Tó 13 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT - §Þa chÊt c«ng tr×nh thuËn lîi cho viÖc x©y dùng - Chñ ®Çu t− ®· cã kinh nghiÖm trong viÖc ®Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh Khu c«ng nghiÖp giai ®o¹n I. - §· cã nhiÒu doanh nghiÖp ®¨ng ký ®Çu t− vµo Khu c«ng nghiÖp giai ®o¹n II [5]. 1.2.8.2 Khã kh¨n - C«ng viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thu håi ®Êt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ph¶i ®Òn bï gi¸ cao, ®Òn bï ®Êt xung qu¹nh qu¸ nhiÒu. - L·i suÊt vay vèn th−¬ng m¹i cao. 1.3. hiÖn tr¹ng vÒ c¸c yÕu tè tμi nguyªn m«i tr−êng ®Þa bμn kcn 1.3.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 1.3.1.1 §Þa h×nh §Þa h×nh x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II rÊt thuËn lîi. HiÖn ®ang lµ ®Êt ruéng trång lóa cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Cao ®é tù nhiªn mÆt ruéng dao ®éng tõ 1,8 m ®Õn +2,2 m; bê kªnh m−¬ng tõ +2,7 m ®Õn +3,4 m. §é dèc ®Þa h×nh tõ 0-0,08% dèc tõ T©y sang §«ng. PhÝa B¾c khu quy ho¹ch lµ kªnh thuû lîi quy ho¹ch, hiÖn cã cao ®é tù nhiªn dao ®éng tõ +1,4 m ®Õn +1,8 m. Cao ®é mÆt ®−êng QL 39 dao ®éng tõ +3,6m ®Õn +3,8m. 1.3.1.2 §Æc ®iÓm khÝ hËu * NhiÖt ®é kh«ng khÝ : NhiÖt ®é trung b×nh nhiÒu n¨m cña tØnh H−ng Yªn lµ 23,2oC ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu trªn ®Þa bµn tØnh. - Mïa hÌ, nÒn nhiÖt ®é trung b×nh nhiÒu n¨m 27,3oC. - Mïa ®«ng, nÒn nhiÖt ®é trung b×nh nhiÒu n¨m 19,1oC. - Tæng nhiÖt trung b×nh n¨m tõ 8.400-8.500oC. - Tæng nhiÖt trung b×nh mïa nãng tõ 4.800-5.000oC. - Tæng nhiÖt trung b×nh mïa l¹nh tõ 3.300-3.500oC. Hoμng Anh Tó 14 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT N hiÖ t ® é trung b ×nh n¨ m , 25 C 2 4 .4 2 4 .3 24 0 2 3 .4 2 3 .4 23 23 22 2001 2002 2003 2004 2005 N¨m H×nh 1: NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh n¨m tõ 2001 - 2005 t¹i H−ng Yªn * §é Èm kh«ng khÝ : - §é Èm trung b×nh n¨m tõ 80-90%. - §é Èm cao nhÊt trong n¨m th−êng xuÊt hiÖn vµo th¸ng 2. - §é Èm nhá nhÊt trong n¨m th−êng xuÊt hiÖn vµo th¸ng 11 vµ th¸ng 12. §é Èm b×nh qu©n n¨m, % 88 86 84 82 80 86 86 84 84 82 2001 2002 2003 2004 2005 N¨m H×nh 2: §é Èm t−¬ng b×nh qu©n n¨m tõ 2001 - 2005 t¹i H−ng Yªn * N¾ng vµ bøc x¹ - Thêi gian chiÕu s¸ng trung b×nh nhiÒu n¨m kho¶ng 1.640- 1.650 giê. - Mïa nãng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, sè giê n¾ng chiÕm kho¶ng 1080 - 1100 giê. - Mïa l¹nh tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau sè giê n¾ng chiÕm kho¶ng 500-520 giê. - Sè giê n¾ng th¸ng cao nhÊt tuyÖt ®èi 268 giê (th¸ng 5 n¨m 1974). - Sè giê n¾ng th¸ng thÊp nhÊt tuyÖt ®èi 6,8 giê (th¸ng 2 n¨m 1988). Tæng sè giê n¾ng tõng n¨m theo sè liÖu cña tr¹m khÝ t−îng thuû v¨n Hoμng Anh Tó 15 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Tæng sè giê n¾ng c¶ n¨m, giê 2000 1676.3 1404.2 1500 1379.9 1285 1258.7 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 N¨m H×nh 3: Tæng sè giê n¾ng c¶ n¨m tõ 2001-2005 t¹i H−ng Yªn * L−îng m−a: Tæng l−îng m−a trung b×nh n¨m t¹i H−ng Yªn dao ®éng trong kho¶ng 1.500mm - 1.600mm. - L−îng m−a trong nh÷ng th¸ng mïa m−a trung b×nh tõ 1.200 mm ®Õn 1.300 mm, b»ng 80 - 85% tæng l−îng m−a n¨m t¹i H−ng Yªn. - Mïa kh« l−îng m−a trung b×nh tõ 200-300 mm chiÕm kho¶ng 15 - 20% tæng l−îng m−a n¨m. - Sè ngµy m−a trong n¨m trung b×nh kho¶ng 140-150 ngµy, trong ®ã sè ngµy m−a nhá, m−a phïn chiÕm kho¶ng 60-65 ngµy. Ngoµi ra, ë H−ng Yªn cßn xuÊt hiÖn m−a gi«ng, lµ nh÷ng trËn m−a lín ®ét xuÊt kÌm theo giã lín vµ gi«ng sÐt. M−a gi«ng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 11 vµ tËp trung chñ yÕu tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9. M−a cã t¸c dông röa tr«i, ph©n t¸n vµ pha lo·ng c¸c chÊt g©y « nhiÔm. Tæng l−îng m−a c¶ n¨m, mm 2500 2037.7 2000 1500 1176.8 1333.3 1308.3 1060.7 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 N¨m H×nh 4: Tæng l−îng m−a c¶ n¨m tõ 2001-2005 t¹i H−ng Yªn Hoμng Anh Tó 16 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT * Tèc ®é giã B¶ng 3: Tèc ®é giã trung b×nh t¹i H−ng Yªn (§¬n vÞ: m/s). Th¸ng H−ng Yªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,5 2,8 2,7 2,8 3,1 2,7 3,2 2,2 1,9 2 2,2 2,2 1.3.1.3 §éng ®Êt vµ ¸p lùc giã Theo quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam tËp III ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 439/BXD-CSXD ngµy 25/9/1997 cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng, ®Þa ®iÓm x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II n»m ë vïng cã ®éng ®Êt vµ ¸p lùc giã nh− sau: - §éng ®Êt: Vïng chÊn ®éng cÊp 7 (MSK) víi tÇn suÊt lÆp l¹i B1 lín h¬n hoÆc b»ng 0,05 ( chu kú T1 nhá h¬n hoÆc b»ng 200 n¨m). X¸c suÊt xuÊt hiÖn chÊn ®éng P nhá h¬n hoÆc b»ng 0,1 trong thêi gian 20 n¨m - ¸p lùc giã: Vïng III.B chÞu ¶nh h−ëng cña b·o víi ¸p lùc giã W0 = 125 daN/m2 1.3.1.4 ChÕ ®é thuû v¨n §Þa ®iÓm x©y dùng chÞu ¶nh h−ëng cña hÖ thèng s«ng néi ®ång B¾c H−ng - H¶i. S«ng B¾c - H−ng - H¶i b¾t nguån tõ s«ng Hång t¹i cèng Xu©n Quan, ch¶y qua 3 tØnh H−ng Yªn, H¶i D−¬ng, B¾c Ninh. Tõ hÖ thèng s«ng B¾c H−ng - H¶i ch¶y vµo 5 con s«ng néi ®ång víi tæng chiÒu dµi 72 km, diÖn tÝch 5200 ha ®iÒu tiÕt 1,03 tû m3 n−íc/ n¨m phôc vô t−íi tiªu, ®¶m b¶o m¹ng l−íi thuû lîi cña tØnh ®−îc hoµn chØnh. Tæng chiÒu dµi cña hÖ thèng ®ª B¾c - H−ng H¶i c¶ hai bªn bê kho¶ng 30 km. BÒ mÆt ®ª réng tõ 1 m ®Õn 3 m, cao tr×nh ®ª ®Ønh tõ +3,2 ®Õn +3,5 m. 1.3.1.5 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt §Þa h×nh x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II rÊt thuËn lîi, hiÖn ®ang lµ ®Êt ruéng trång lóa cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Víi ®Þa h×nh Hoμng Anh Tó 17 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT nh− vËy nh−ng khu vùc x©y dùng Khu c«ng nghiÖp vÉn mang ®Æc tÝnh ®iÓn h×nh cña ®Êt phï sa s«ng Hång cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Æc ®iÓm thæ nh−ìng: §Êt ®ai mµu mì phï hîp víi sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y n«ng nghiÖp . 1.3.1.6 C¶nh quan tù nhiªn Khu vùc x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B giai ®o¹n II chñ yÕu lµ ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa. Kh«ng cã ®Êt ë vµ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ hoÆc di tÝch lÞch sö nµo. 1.3.1.7 An ninh, quèc phßng §Þa ®iÓm x©y dùng Khu c«ng nghÞªp kh«ng thuéc ®Êt qu©n sù vµ kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn an ninh quèc gia. 1.3.2. HiÖn tr¹ng hÖ sinh th¸i Thùc vËt trong vïng chiÕm ®a sè lµ c¸c c©y l−¬ng thùc, hoa mµu: lóa, ng«, khoai.. Ngoµi ra lµ c¸c c©y bôi, c©y gç trong v−ên nhµ vµ däc ®−êng ®i. §éng vËt trong vïng chñ yÕu lµ gia sóc, gia cÇm ®−îc ch¨n th¶, kh«ng cã loµi thó quý hiÕm trong s¸ch ®á. 1.3.3. §iÒu kiÖn KTXH t¹i khu vùc dù ¸n 1.3.3.1 Kh¸i qu¸t vÒ huyÖn Mü Hµo - HuyÖn Mü Hµo cã diÖn tÝch tù nhiÖn lµ 79,10 km2, d©n sè n¨m 2003 lµ 84.691 ng−êi, mËt ®é d©n sè 1.073 ng−êi/km2, lao ®éng trong ®é tuæi lµ 43.787 ng−êi, trong ®ã lao ®éng n÷ lµ 22.751 ng−êi; lao ®éng n«ng nghiÖp lµ 38.214 ng−êi. §Õn n¨m 2003 d©n sè toµn huyÖn Mü Hµo cã 84.691 ng−êi, trong ®ã n«ng d©n n«ng th«n cã 75.287 ng−êi, d©n sè thµnh thÞ lµ 8.589 ng−êi. - KÓ tõ khi t¸i lËp huyÖn th¸ng 9/1999, Mü Hµo ®· nhanh chãng chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, n¾m b¾t thêi c¬ thu hót 79 dù ¸n ®Çu t− vµo ®Þa bµn huyÖn. N¨m 2003, tèc ®ä t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña huyÖn ®¹t 35% thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi ®¹t 576 USD/n¨m; tæng thu ng©n s¸ch huyÖn ®¹t 6,28 tû ®ång, t¨ng 20% so víi kÕ ho¹ch tØnh giao. C¬ cÊu kinh tÕ: N«ng nghiÖp 29%, C«ng nghiÖptiÓu thñ c«ng nghiÖp 52%, Th−¬ng m¹i -dÞch vô 19%. Hoμng Anh Tó 18 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT - §êi sèng nh©n d©n trong huyÖn ®· ®−îc c¶i thiÖn c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Sè hé giµu t¨ng lªn, kh«ng cßn hé ®ãi, ®Õn th¸ng 7/2004 tû lÖ hé nghÌo cßn 3%. Sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®−îc cñng cè, ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, ®¶m b¶o ®ñ c¸c cÊp häc, ngµnh häc. Toµn huyÖn cã 52 nhµ trÎ, 13 tr−êng tiÓu häc, 14 tr−êng THCS, 2 tr−êng THPT, 1 trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn, huyÖn cã 2 tr−êng ®¹t chuÈn quèc gia. - Trong nh÷ng n¨m qua, gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN - TTCN vµ x©y dùng ph¸t triÓn m¹nh. §· cã nhiÒu xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc ®Çu t− vèn vµo ®Þa bµn huyÖn Mü Hµo. §Õn n¨m 2003, ®· cã 79 dù ¸n ®Çu t− vµo ®Þa bµn huyÖn, trong ®ã cã 30 doanh nghiÖp b−íc vµo ho¹t ®éng, thu hót 8.300 lao ®éng, trong ®ã cã trªn 50% lao ®éng trong huyÖn, Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN - TTCN ®¹t 357 tû ®ång, t¨ng 40% so víi n¨m 2002. - Th−¬ng m¹i, dÞch vô ph¸t triÓn ®a d¹ng víi tèc ®é t¨ng 32% n¨m 2002. HuyÖn cã lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, ho¹t ®éng th−¬ng m¹i - dÞch vô t−¬ng ®èi m¹nh so víi c¸c huyÖn trong tØnh, tiªu biÓu nh−: ThÞ trÊn BÇn Yªn Nh©n, DÞ Sö, B¹ch Sam. H×nh thøc dÞch vô phong phó ®· më réng diÖn phôc vô tíi c¸c lµng, x· vµ thÞ tr−êng Hµ Néi, H¶i Phßng [7]. 1.3.3.2 T×nh h×nh d©n c−, x∙ héi khu vùc dù ¸n - Khu vùc x©y dùng KCN Phè Nèi B giai ®o¹n II n»m trªn ®Þa bµn x· DÞ Sö huyÖn Mü Hµo vµ x· Liªu X¸ huyÖn Yªn Mü. Trong ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch giai ®o¹n II kh«ng cã hé d©n nµo. NghÒ nghiÖp chÝnh cña c¸c hé d©n khu vùc l©n cËn lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ngµnh nghÒ kh¸c. Sè hé nghÌo chiÐm kho¶ng 9% (theo tiªu chuÈn nghÌo míi). Nh©n d©n trong vïng cã tinh thÇn yªu n−íc, cã ý thøc chÊp hµnh tèt mäi ý thøc cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. TuyÖt ®¹i ®a sè c¸c hé d©n ñng hé chñ tr−¬ng quy ho¹ch vµ x©y dùng khu ®« thÞ Phè Nèi nãi chung vµ c¸c KCN trªn dÞa bµn nãi riªng. §©y võa lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn KTXH cña khu vùc, võa lµ c¬ héi ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho d©n c− trong vïng. Hoμng Anh Tó 19 MSSV: 505303062 §å ¸n tèt nghiÖp Khoa CN SH & MT Ch−¬ng II §èi T−îng vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1 §èi t−îng nghiªn cøu Dù ¸n x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi B- H−ng Yªn giai ®o¹n II 2.2 Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ « nhiÔm m«i tr−êng t¹i KCN 2.2.1 Ph−¬ng ph¸p thèng kª Nh»m thu thËp vµ xö lÝ sè liÖu khÝ t−îng, thuû v¨n, kinh tÕ-x· héi t¹i khu vùc dù ¸n ®Ó ®¸nh gi¸ nguy c¬ bÞ ¶nh h−ëng tõ khu vùc Khu c«ng nghiÖp tíi khu vùc d©n c− theo c¸c mïa trong n¨m (chñ yÕu ®èi víi thµnh phÇn khÝ th¶i), vµ kh¶ n¨ng bÞ ¶nh h−ëng cña c¸c thµnh phÇn m«i tr−êng kh¸c nh− n−íc ngÇm th«ng qua cÊu t¹o ®Þa chÊt cña khu vùc. 2.2.2 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ngoµi hiÖn tr−êng vµ ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm §Ó x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng m«i tr−êng n¬i thùc hiÖn dù ¸n. §©y lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc thùc hiÖn t¹i hiÖn tr−êng trong ph¹m vi cña dù ¸n vµ khu vùc l©n cËn (tiÕn hµnh lÊy mÉu m«i tr−êng n−íc, kh«ng khÝ, ®Êt) vµ ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn « nhiÔm trong m«i tr−êng. T¹i phßng thÝ nghiÖm, c¸c chØ tiªu m«i tr−êng ®−îc ph©n tÝch b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p chuÈn ®−îc c¬ quan qu¶n lÝ m«i tr−êng ®−a ra. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i khu vùc xung quanh do ho¹t ®éng cña dù ¸n g©y ra. 2.2.3 Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh trªn c¬ së hÖ sè « nhiÔm cña WHO §©y lµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm do ho¹t ®éng cña dù ¸n g©y ra dùa trªn c¸c hÖ sè t¶i l−îng ®èi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng. §©y lµ tµi liÖu chuÈn ®−îc ban hµnh bëi tæ chøc y tÕ thÕ giíi nªn c¸c hÖ sè ®¸ng tin cËy. Tuy nhiªn ®©y còng chØ lµ ph−¬ng ph¸p mang tÝnh dù b¸o nªn c¸c t¸c ®éng cã thÓ kh«ng ®óng hoµn toµn víi thùc tÕ. Ph−¬ng ph¸p nµy chñ yÕu thÝch hîp víi c¸c dù ¸n quy m« lín, cßn víi c¸c dù ¸n cã quy m« nhá sai sè lín. C¸c hÖ sè « Hoμng Anh Tó 20 MSSV: 505303062
- Xem thêm -