Tài liệu Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, bà rịa vũng tàu

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 281 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, bà rịa vũng tàu
Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC ..................................................................................................................1 Chöông moät ...............................................................................................................4 ÑAËT VAÁN ÑEÀ 4 1.1 LÔØI NOÙI ÑAÀU ......................................................................................................4 1.2 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO ..............................................................................4 1.3 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO ................................................................................5 1.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO .........................................................6 1.5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ......................................................................................6 Chöông hai.................................................................................................................6 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CÔ SÔÛ 6 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP ...........................................................................7 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA XÍ NGHIEÄP ........................................................................7 2.2.1 Quy trình coâng ngheä ...............................................................................7 2.2.2 Nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø hoùa chaát .....................................................9 2.2.3 Nguoàn ñieän vaø nöôùc ...............................................................................9 2.3 LÔÏI ÍCH KINH TEÁ - XAÕ HOÄI .............................................................................9 Chöông ba ................................................................................................................11 ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC COÂNG TY 11 3.1 VÒ TRÍ XÍ NGHIEÄP ............................................................................................11 3.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU ......................................................................................11 3.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí ...............................................................................12 3.2.2 Ñoä aåm khoâng khí ..................................................................................12 3.2.3 Löôïng möa ............................................................................................13 3.2.4 Löôïng boác hôi .......................................................................................13 3.2.5 Gioù vaø höôùng gioù ..................................................................................13 3.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån ........................................................................13 3.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN ..........................................14 3.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí................................................14 3.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc saûn xuaát ...............................14 3.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ............................................................15 3.5 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC XÍ NGHIEÄP .................16 1 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Chöông boán..............................................................................................................20 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 20 4.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH..............20 4.2 TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC ....................................................21 4.3 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ .............................................21 4.3.1 Taùc haïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí.............................................21 4.3.2 Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi xöôûng cheá bieán haûi saûn ....................23 4.3.3 OÂ nhieãm do tieáng oàn .............................................................................24 4.3.4 OÂ nhieãm do buïi .....................................................................................24 4.3.5 Khoùi thaûi cuûa maùy phaùt ñieän ................................................................25 4.3.6 Khí thaûi quaù trình saáy haûi saûn ..............................................................26 4.3.7 Khí thaûi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi .................................28 4.4 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC .........................................................28 4.4.1 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm nöôùc ...........................................28 4.4.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït ...............................................................................29 4.4.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát ................................................................................30 4.4.4 Nöôùc möa chaûy traøn .............................................................................30 4.5 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC CHAÁT THAÛI RAÉN.....................................................30 4.5.1 Chaát thaûi saûn xuaát .................................................................................30 4.5.2 Chaát thaûi sinh hoaït ................................................................................31 Chöông naêm ............................................................................................................32 CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI 32 5.1 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ..................................32 5.1.1 Khoáng cheá muøi hoâi ...............................................................................32 5.1.2 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän .................................32 5.1.3 Khoáng cheá oâ nhieãm do tieáng oàn, rung .................................................33 5.1.4 Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu .........................................................33 5.2 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC ..............................34 5.2.1 Nöôùc thaûi sinh hoaït ...............................................................................34 5.2.2 Nöôùc thaûi saûn xuaát ................................................................................34 5.2.3 Nöôùc möa chaûy traøn .............................................................................37 5.3 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM DO CHAÁT THAÛI RAÉN ...................37 5.3.1 Pheá lieäu saûn xuaát ..................................................................................37 5.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït .........................................................................38 5.4 VEÄ SINH, AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ PHOØNG CHOÁNG SÖÏ COÁ.................38 5.4.1 Veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng.................................................................38 5.4.2 Phoøng choáng caùc söï coá oâ nhieãm ...........................................................39 2 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 5.5 CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT OÂ NHIEÃM........................................................40 5.5.1 Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí ............................................................40 5.5.2 Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc.....................................................................40 5.6 CHI PHÍ CHO HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ VAØ CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT .......41 5.6.1 Chi phí cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ...................................................41 5.6.2 Chi phí cho chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng.....................................41 KEÁT LUAÄN.............................................................................................................43 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ......................................................................................44 PHUÏ LUÏC..................................................................................................................45 1. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH KHU VÖÏC NHAØ MAÙY.................................................46 2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CHIEÀU CAO OÁNG KHOÙI ......................................48 3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM .....................................................................49 3 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 1. Chöông moät ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1.1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Thuûy saûn laø moät nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cuûa coâng nghieäp thöïc phaåm. Ñoäng vaät thuûy saûn ñaõ cung caáp cho con ngöôøi nguoàn ñaïm phong phuù. Nöôùc ta naèm ôû phía Taây Bieån Ñoâng, coù bôø bieån daøi 3.260 km. Bieån Vieät Nam thuoäc vuøng nhieät ñôùi neân nguoàn nguyeân lieäu raát ña daïng vaø coù caû boán muøa. Thuûy saûn ñoâng laïnh cuûa Vieät Nam ñöôïc nhieàu nöôùc öa chuoäng. Ngaønh haûi saûn ñang treân ñaø phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät trong caùc ngaønh saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu quan troïng. Phaùt trieån saûn xuaát gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng laø ñieàu caàn phaûi quan taâm ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. Thöïc hieän Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø theo caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc, xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp. Baùo caùo naøy laø cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc thaåm ñònh, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn cuûa xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I. Baùo caùo cuõng giuùp cho xí nghieäp coù nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå choïn löïa caùc giaûi phaùp toái öu nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng trong khu vöïc. 1.2 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: 1. Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. 2. Nghieân cöùu hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi taïi khu vöïc xí nghieäp cheá bieán haûi saûn ñang hoaït ñoäng. 3. Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng cuûa cô sôû cheá bieán haûi saûn tôùi töøng yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc. 4. Ñeà xuaát caùc phöông aùn khaû thi bao goàm caùc bieän phaùp kyõ thuaät khoáng cheá oâ nhieãm do caùc chaát thaûi vaø caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. 4 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 5. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt vaø quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi cô sôû. 1.3 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thieát laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: 1. Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27-12-1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10-1-1994, quy ñònh taát caû caùc döï aùn saép xaây döïng vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñang toàn taïi phaûi tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ñieàu 17, 18). 2. Baûn höôùng daãn soá 1485 MTg ngaøy 10-09-1993 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18-10-1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. 4. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong baùo caùo bao goàm: 1. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi, Ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Caùc soá lieäu veà xí nghieäp do cô sôû cung caáp. 3. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc xí nghieäp 4. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 5. Caùc taøi lieäu veà ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm. 6. Caùc phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. Baùo caùo söû duïng Tieâu chuaån Vieät Nam môùi nhaát bao goàm: 1. TCVN 5937-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. 2. TCVN 5939-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. 5 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 3. TCVN 5942-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. 4. TCVN 5944-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. 5. TCVN 5945-1995, Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. 6. TCVN 5949-1995, Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö - Möùc oàn toái ña cho pheùp. 1.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO Ñeå xaây döïng baùo caùo ÑTM caùc phöông phaùp sau ñaây ñaõ ñöôïc söû duïng: • Thoáng keâ: Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù caùc soá lieäu quan traéc veà ñieàu kieän töï nhieân, soá lieäu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông. • So saùnh: Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc taïi hieän tröôøng, keát quaû phaân tích trong phoøng thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn theo lyù thuyeát so saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam nhaèm xaùc ñònh chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng cô sôû saûn xuaát. • Ñaùnh giaù nhanh: Phöông phaùp ñaùnh giaù nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng theo heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá Theá giôùi thieát laäp treân cô sôû baûn chaát coâng ngheä, coâng suaát saûn xuaát, khoái löôïng chaát thaûi, qui luaät quaù trình chuyeån hoùa trong töï nhieân vaø soá lieäu thoáng keâ töø kinh nghieäm thöïc teá. 1.5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I do cô sôû keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPC), Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng TP. Hoà Chí Minh (VITTEP) thöïc hieän. Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CÔ SÔÛ 6 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 1.6 TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP Teân cô sôû: XÍ NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN XUAÁT KHAÅU I (BASEAFOOD) Ñòa chæ: Quoác loä 51, thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Ñaïi dieän: Buøi Anh Ñaøo, Phoù Giaùm ñoác xí nghieäp Ñieän thoaïi: 064.826217 Fax: 064.829879 1.7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA XÍ NGHIEÄP Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I laø moät xí nghieäp thuoäc Coâng Ty Cheá Bieán Xuaát Nhaäp Khaåu Thuûy Saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Saûn phaåm cuûa xí nghieäp laø caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh nhö toâm, caù, möïc… ôû daïng saûn phaåm ñoâng block vaø PQF (ñoâng leû rôøi) vaø caùc saûn phaåm khoâ. Saûn xuaát mang tính thôøi vuï vôùi coâng suaát 10taán/ngaøy. Hieän nay, xí nghieäp ñang hoaït ñoäng vôùi toång soá 400 caùn boä coâng nhaân vieân. 1.7.1 Quy trình coâng ngheä Saûn phaåm chính cuûa xí nghieäp laø maët haøng haûi saûn ñoâng laïnh. Coâng ngheä chung saûn xuaát caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh ñöôïc trình baøy treân sô ñoà hình 2.1. Haûi saûn ngay khi ñaùnh baét leân khoûi maët nöôùc laø ñöôïc baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù. Xí nghieäp mua nguyeân lieäu veà seõ nhanh choùng ñöa vaøo beå chöùa giöõ ôû nhieät ñoä thaáp (0-10oC). Nguyeân lieäu phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ veà möùc ñoä töôi, cheá ñoä baûo quaûn laïnh. Sau ñoù, tuøy loaïi nguyeân lieäu ta coù caùc bieän phaùp xöû lyù tieáp tuïc. Nguyeân lieäu Sô cheá Phaân côõ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Xeáp khuoân 7 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Hình 2.1. Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh Vôùi saûn phaåm caù laïnh ñoâng nguyeân con, caù nguyeân lieäu seõ ñöôïc moå buïng, boû phaàn ruoät, tuøy loaïi caùc seõ coù theâm khaâu ñaùnh vaûy, caét vaây. Tuøy yeâu caàu beân mua maø caù coù theå ñöôïc moå, caét khoanh, caét khuùc hay caù phi leâ. Vôùi saûn phaåm toâm ñoâng laïnh, tuøy loaïi saûn phaåm toâm vaët ñaàu, toâm boùc voû, nguyeân con... coù theå caàn coù caùc thao taùc vaët ñaàu, boùc voû, boû gaân... seõ thöïc hieän ôû giai ñoaïn naøy. Vôùi möïc ñoâng laïnh, möïc nguyeân lieäu caàn phaûi boû nang, loät boû noäi taïng vaø tuùi möïc, loät da... Ñoái vôùi saûn phaåm chaû surimi, caù nguyeân lieäu ñöôïc sô cheá nhö sau. Tröôùc tieân boû phaàn ñaàu caù, roài ñöa vaøo xay nhuyeãn. Sau ñoù, troän gia vò vaøo thòt caù, ñaùnh ñeàu; ñoùng block roài ñöa ñi caáp ñoâng. Sau khi ra khoûi beå laïnh nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo phaân loaïi ngay roài xeáp vaøo khay theo ñuùng kích côõ ñaõ phaân loaïi. Taát caûø caùc coâng ñoaïn röûa xöû lyù laøm saïch thaân haûi saûn nguyeân lieäu ñeàu thöïc hieän nhanh choùng nhaèm haïn cheá maát phaåm chaát töôi soáng cuûa nguyeân lieäu. Nguyeân lieäu ôû khaâu naøo bò toàn ñoïng ñeàu phaûi coù cheá ñoä baûo quaûn laïnh (0-10oC). Sau khi ñaõ qua khaâu sô cheá, toâm caù ñöôïc ñöa vaøo tuû caáp ñoâng ôû daïng ñoùng khuoân thaønh baùnh (block) hay daïng rôøi (PQF). Giai ñoaïn sô cheá laøm saïch caù ñöôïc thöïc hieän thuû coâng, chæ rieâng khaâu xay nhuyeãn caù vaø troän giai vò khi saûn xuaát chaû surimi laø ñöôïc thöïc hieän baèng maùy. Ngoaøi ra, xí nghieäp coù saûn xuaát maët haøng haûi saûn khoâ. Hieän taïi xí nghieäp coù hai maùy saáy. Moät loø saáy giaùn tieáp duøng taùc nhaân saáy laø khoâng khí vaø nhieân lieäu laø daàu DO. Coâng suaát loø saáy giaùn tieáp ñaït 200kg/h. Moät loø saáy ñoái löu tröïc tieáp duøng than cuûi. Coâng suaát loø saáy tröïc tieáp laø 180kg/h. 8 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 1.7.2 Nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø hoùa chaát - Nguyeân lieäu chính laø caùc loaïi haûi saûn nhö caù, möïc, toâm... vôùi nhu caàu töø 1,4kg ñeán 3,0kg haûi saûn nguyeân lieäu cho moãi kg thaønh phaåm caù phileâ vaø töø 2,6kg ñeán 3,0kg nguyeân lieäu cho moãi kg thaønh phaåm ñoái vôùi chaû surimi - Caùc phuï lieäu nhö ñöôøng, boät ngoït… - Nöôùc ñaù duøng ñeå baûo quaûn haûi saûn. Nhu caàu 660 caây/ngaøy. - Muoái duøng cho saûn xuaát nöôùc ñaù: trung bình 5 taán/thaùng. - Chaát taûi laïnh: amoniac (NH3) duøng cho saûn xuaát nöôùc ñaù; freon (F22) laø taùc nhaân laïnh cho quaù trình laïnh ñoâng saûn phaåm. Nhu caàu phaûi boå sung F22 haèng thaùng laø 22kg. - Clorin duøng ñeå veä sinh nhaø xöôûng vaø duïng cuï. Nhu caàu 45kg/thaùng. - Daàu DO duøng ñeå chaïy maùy phaùt ñieän vôùi nhu caàu 60 lit/ngaøy - Daàu DO duøng cho loø saáy vôùi nhu caàu 12 lit/h = 288lit/ngaøy - Than cuûi duøng cho loø saáy vôùi nhu caàu 100kg/ngaøy 1.7.3 Nguoàn ñieän vaø nöôùc Xí nghieäp söû duïng nguoàn ñieän löôùi quoác gia. Ñeå chuû ñoäng saûn xuaát, xí nghieäp ñaõ ñaàu tö maùy phaùt ñieän duøng khi löôùi ñieän bò giaùn ñoaïn. Löôïng tieâu thuï nhieân lieäu cho maùy phaùt laø 60lit daàu DO/h. Nguoàn nöôùc cho hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp laø hai gieáng khoan saâu 45m. Xí nghieäp duøng bôm coù löu löôïng 45m3/h ñeå bôm nöôùc leân vaø qua beå xöû lyù tröôùc khi duøng. 1.8 LÔÏI ÍCH KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Xí nghieäp cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu I - Baseafood - saûn xuaát caùc maët haøng haûi saûn cheá bieán ñoâng laïnh ñaõ taïo ñöôïc caùc lôïi ích veà kinh teá - xaõ hoäi: - Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I ra ñôøi taän duïng tieàm naêng thuyû saûn hieän coù trong khu vöïc ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø thuùc ñaåy ngheà nuoâi troàng vaø khai thaùc thuûy saûn taïi ñòa phöông. - Taïo theâm nguoàn thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông thoâng qua caùc khoaûn thueá phaûi ñoùng goùp. - Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I ñi vaøo hoaït ñoäng ñaõ taïo vieäc 9 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu laøm oån ñònh cho gaàn 400 ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp taïi ñaây. Ngoaøi ra, vieäc thu mua haûi saûn töôi taïi choã goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm vaø taêng theâm thu nhaäp cho nhaân daân ñòa phöông. 10 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 2. Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC COÂNG TY Thaùng 09 naêm 1997, nhoùm nghieân cöùu tieán haønh khaûo saùt khu vöïc xí nghieäp, thu thaäp döõ lieäu phuïc vuï xaây döïng baùo caùo: “Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng” cho xí nghieäp. Noäi dung khaûo saùt bao goàm: - Khaûo saùt caûnh quan vaø hieän traïng söû duïng ñaát khu vöïc xí nghieäp. Ñieàu tra veà kinh teá xaõ hoäi. - Thu maãu, phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc ôû xí nghieäp. - Thu maãu, phaân tích, ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí khu vöïc xí nghieäp. - Hieän traïng vaø khaû naêng thoaùt nöôùc thaûi taïi xí nghieäp. Ñoái chieáu soá lieäu ño ñaïc, phaân tích cuûa ñoaøn khaûo saùt vaø soá lieäu thu thaäp, bieân hoäi töø nhieàu nguoàn caùc ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän moâi tröôøng taïi caùc ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn ñöôïïc trình baøy döôùi ñaây. 2.1 VÒ TRÍ XÍ NGHIEÄP Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I naèm taïi thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Khu daân cö gaàn xí nghieäp nhaát caùch xí nghieäp khoaûng 40m. Xung quanh xí nghieäp coù moät vaøi quaùn xaù nhoû. Xí nghieäp naèm ngay trong vuøng coù nguyeân lieäu thuûy, haûi saûn doài daøo cuûa caùc cô sôû khai thaùc haûi saûn. Nguoàn cung caáp nguyeân lieäu cho saûn xuaát cuûa xí nghieäp nhö vaäy laø thuaän lôïi. Naèm treân quoác loä 51 vaø saùt caïnh soâng Dinh. Ñaây laø vò trí thuaän tieän veà giao thoâng thuyû boä, veà thoâng tin lieân laïc nhaát laø khi xí nghieäp taêng saûn löôïng hay môû roäng saûn xuaát veà sau. Hình 3.1 theå hieän vò trí xí nghieäp. 2.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU Caùc yeáu toá khí haäu coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng. Nhieät ñoä khoâng khí, toác ñoä gioù, cheá ñoä möa… laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Nhieät 11 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu ñoä khoâng khí caøng cao thì toác ñoä lan truyeàn vaø huyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng caøng lôùn. Toác ñoä gioù caøng cao thì caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí ñöôïc vaän chuyeån ñi caøng xa nguoàn oâ nhieãm vaø caùc chaát oâ nhieãm caøng ñöôïc pha loaõng baèng khoâng khí saïch. Maët khaùc, gioù vaø söï quay cuûa traùi ñaát ñaõ taïo neân nhöõng doøng chaûy beà maët laøm xaùo troän vaø phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån. Soá lieäu caùc yeáu toá khí töôïng taïi thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ ñöôïc theo doõi vaø ño ñaïc trong nhieàu naêm coù theå toùm taét nhö sau: 2.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Ngoaøi ra, nhieät ñoä khoâng khí coøn laøm thay ñoåi quaù trình bay hôi caùc chaát oâ nhieãm, laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng leân söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng... Vì vaäy, trong quaù trình ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí caàn phaân tích yeáu toá nhieät ñoä. Keát quaû khaûo saùt nhieät ñoä nhieàu naêm taïi Baø Ròa - Vuõng Taøu nhö sau: - Nhieät ñoä trung bình naêm: - Nhieät ñoä toái cao trung bình: - Nhieät ñoä toái thaáp trung bình: 27,0oC 35,2oC 18,8oC Giaù trò nhieät ñoä khoâng khí caû naêm trong toaøn mieàn bieán ñoåi khoâng lôùn töø 26,8 - 27,2oC. Nhieät ñoä cöïc ñaïi bieán ñoåi töø 30,7 - 38oC vaø nhieät ñoä cöïc tieåu töø 14,4 - 22,5oC. Taïi xí nghieäp, khu vaên phoøng, nhieät ñoä khoâng khí ño ñöôïc laø 26,2oC. Nhieät ñoä khoâng khí thaáp nhaát laø ôû phoøng caáp ñoâng 26,0oC. Taïi khu cheá bieán chaû surimi nhieät ñoä khoâng khí cao hôn moät chuùt, 27,0oC. Taïi khu vöïc sô cheá nhieät ñoä laø 28oC. Khu vöïc saûn xuaát haøng khoâ, nhieät ñoä trung bình laø 29oC cao hôn haún caùc nôi khaùc. Ngoaøi trôøi khoâng khí coù nhieät ñoä khoaûng 29oC. Moâi tröôøng nhieät ñoä naøy laø ñieàu kieän toát cho coâng nhaân laøm vieäc. 2.2.2 Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí ôû Vuõng Taøu: ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình naêm laø 28,1mb. Trong caùc thaùng muøa khoâ (töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 naêm sau) ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình coù giaù trò thaáp: töø 24,3 -27,8 mb. Caùc thaùng trong muøa möa ñoä aåm cao töø 29,5 - 30,7. Ñoä aåm töông ñoái bieán ñoåi trong naêm töø 75 - 83%. Ñoä aåm töông ñoái caû naêm laø 79%. Trong khu vöïc xí nghieäp, ñoä aåm khoâng khí khaù cao. ÔÛ khu caáp ñoâng, ñoä aåm ño ñöôïc laø 81%; ôû boä phaän khoâ laø 85%; ôû khu saûn xuaát chaû surimi laø 83%; khu 12 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu vöïc vaên phoøng ñoä aåm ño ñöôïc laø 80%. Ñoä aåm cao laø moät ñaëc ñieåm cuûa cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán laïnh. 2.2.3 Löôïng möa Möa coù taùc duïng laø thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm nöôùc. Vì vaäy, möùc ñoä oâ nhieãm vaøo muøa möa thaáp nöôùc hôn muøa khoâ. Keát quaû khaûo saùt veà löôïng möa taïi Baø Ròa nhö sau: + Löôïng möa trung bình naêm: + Löôïng möa naêm cao nhaát: + Löôïng möa naêm nhoû nhaát: 1508 mm. 3955 mm. 344 mm. 2.2.4 Löôïng boác hôi Taïi Vuõng Taøu, ñoä boác hôi caû naêm laø 133 mm. Muøa khoâ ñoä bay hôi töø 91,8 143,4 mm. Trong muøa möa töø 49,8 - 90,9 mm. 2.2.5 Gioù vaø höôùng gioù Höôùng gioù chuû yeáu taïi Vuõng Taøu laø Ñoâng Baéc, Ñoâng vaø Taây Nam. Vaän toác gioù bieán ñoåi theo caùc höôùng trong naêm (3,0 - 5,7m/s). Vaän toác trung bình trong thôøi kyø gioù muøa Ñoâng Baéc coù giaù trò lôùn vaøo thaùng 2, thaùng 3 (5,2 - 5,7m/s). Vaøo caùc thaùng gioù muøa Taây Nam, vaän toác nhoû nhaát: 3 m/s (thaùng 8). Vaän toác gioù cöïc ñaïi quan traéc ñöôïc vaøo muøa heø (thaùng 7 naêm 1972 laø 30 m/s). Ñieàu naøy coù theå do aùp thaáp hình thaønh ôû Nam Bieån ñoâng. Vaän toác gioù trung bình caû naêm laø 4,1 m/s. Gioù coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Toác ñoä gioù caøng nhoû thì möùc ñoä oâ nhieãm caøng lôùn. Vì vaäy, khi ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm caàn quan taâm tôùi toác ñoä gioù nguy hieåm. 2.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñoä beàn vöõng khí quyeån ñöôïc xaùc ñònh theo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm. Ñoä beàn vöõng khí quyeån quyeát ñònh khaû naêng phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm leân cao. Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån, coù theå döïa vaøo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm theo baûng phaân loaïi cuûa Pasquill. Ñoái vôùi khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä ñoä beàn vöõng vaøo nhöõng ngaøy naéng, toác ñoä gioù nhoû laø: A,B; ngaøy coù maây laø C,D; ban ñeâm ñoä beàn vöõng khí quyeån 13 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu thuoäc loaïi E, F. Ñoä beàn vöõng khí quyeån A, B, C haïn cheá khaû naêng phaùt taùn chaát oâ nhieãm leân cao vaø ñi xa. Khi tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí caàn tính cho ñieàu kieän phaùt taùn baát lôïi nhaát (loaïi A) vaø toác ñoä gioù nguy hieåm. 2.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN 2.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc döïa treân caùc taøi lieäu chính cuûa Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO), Cô quan Baûo veä Moâi tröôøng Myõ (US EPA) vaø Heä thoáng Giaùm saùt Moâi tröôøng Toaøn caàu (GEMS). 2.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc saûn xuaát Keát quaû ño ñaïc noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi khu vöïc xí nghieäp ñöôïc trình baøy trong baûng 3.1. Baûng 3.1.Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khí taïi khu vöïc xí nghieäp TT Kyù hieäu maãu Nhieät ñoä o Ñoä aåm Ñoä oàn C % dBA Buïi SOx NOx NH3 H2S THC Haøm löôïng chaát oâ nhieãm (mg/m3) 1 K1 26,2 80 69,0 0,27 0,081 0,020 0,07 0,006 1,97 2 K2 26,0 81 63,2 0,23 0,077 0,014 0,09 0,007 2,15 3 K3 27,0 83 71,5 0,23 0,073 0,016 0,09 0,007 2,26 4 K4 29,0 85 65,1 0,29 0,076 0,019 0,06 0,008 2,33 5 K5 29,0 76 56,0 0,26 0,051 0,010 0,00 0,005 1,51 Ghi chuù: Caùc vò trí laáy maãu K1: Khu vöïc vaên phoøng K2: Khu caáp ñoâng K3: Khu cheá bieán chaû surimi K4: Khu cheá bieán saûn phaåm khoâ K5: Ngoaøi xí nghieäp, caùch xí nghieäp 30m veà phía höôùng gioù. Caùc vò trí thu maãu ñöôïc theå hieän trong hình 3.2. Töø caùc baûng keát quaû phaân tích caùc maãu thu ôû trong khuoân vieân nhaø maùy, so 14 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5938-1995) veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh, noàng ñoä H2S taïi khu saûn xuaát vaãn chöa vöôït giôùi haïn cho pheùp. Xeùt veà caùc chæ tieâu khaùc: buïi, SO2, NO2, NH3, THC khu vöïc beân trong xí nghieäp, chaát löôïng khoâng khí ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng (TCVN 5937-1995). ÔÛ khu vöïc laân caän xí nghieäp caùc chæ tieâu chaát löôïng moâi tröôøng ñeàu ñaït tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937-1995). Xung quanh xí nghieäp troáng traûi neân phaùt taùn khí toát. 2.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC Nöôùc söû duïng cho sinh hoaït vaø saûn xuaát taïi xí nghieäp laø nöôùc gieáng ñaõ qua xöû lyù taïi cô sôû. Keát quaû phaân tích maãu nöôùc ngaàm thu töø gieáng cuûa xí nghieäp ñöôïc trình baøy trong baûng 3.2. Theo keát quaû phaân tích maãu thu töø gieáng cuûa xí nghieäp, chaát löôïng nöôùc ñaït tieâu chuaån nöôùc ngaàm. Nhöng ñeå söû duïng laøm nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø saûn xuaát taïi xí nghieäp thì nöôùc gieáng bôm leân phaûi ñöôïc xöû lyù trung hoøa ñeå taêng ñoä pH, giaûm haøm löôïng saét vaø caën trong nöôùc (so vôùi tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi nöôùc caáp sinh hoaït cuûa Boä Y teá). Hieän taïi, löôïng nöôùc thaûi 500 - 600m3 moãi ngaøy ôû xí nghieäp ñöôïc xaû thaúng ra coáng. Xí nghieäp chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Keát quaû kieåm tra nöôùc thaûi taïi xí nghieäp ñöôïc ñöa ra trong baûng 3.2. So vôùi tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët (TCVN 5942-1995), vaø tieâu chuaån nöôùc thaûi coâng nghieäp (TCVN 5945-1995), noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñeàu vöôït giôùi haïn cho pheùp. Ñaëc tröng nöôùc thaûi thuûy saûn laø haøm löôïng caùc chaát höõu cô raát cao, theå hieän qua caùc giaù trò COD vaø BOD cao. So saùnh giöõa keát quaû phaân tích cuûa 2 laàn thu maãu, ta thaáy haøm löôïng caùc chaát oâ nhieãm coù giaûm ñi moät ít. Nguyeân nhaân laø löôïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo coù giaûm. Noùi chung, khoâng coù caûi thieän ñaùng keå veà maët moâi tröôøng. Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa xí nghieäp caàn phaûi xöû lyù tröôùc khi xaû. Baûng 3.2. Keát quaû phaân tích maãu nöôùc taïi xí nghieäp STT Chæ tieâu Ñôn vò tính Nöôùc thaûi Nöôùc gieáng 1996 1997 1 pH - 6,4 - 6,4 2 EC µS/cm 480 - - 3 COD mg/l - 3.700 2.500 4 BOD mg/l - 1.850 910 15 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 5 SS mg/l 55 - 360 6 T-P mg/l 0,12 20,7 19 7 T-N mg/l 0,04 165 74 8 Cl- mg/l 156 - - 9 Toång saét mg/l 0,75 - - 10 Ca2+ mg/l 12,5 - - 11 Toång cöùng mg CaCO3/l 57,7 - - 2.5 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC XÍ NGHIEÄP Naèm trong ñòa baøn kinh teá troïng ñieåm phía Nam, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng vuøng kinh teá phaùt trieån noùng nhaát Vieät Nam vôùi theá maïnh laø coâng nghieäp daàu khí, du lòch vaø khai thaùc cheá bieán haûi saûn. Rieâng coâng nghieäp thöïc phaåm cuûa tænh ñaõ ñaït giaù trò saûn löôïng 105.855 trieäu ñoàng (naêm 1994). Trong ñoù, haûi saûn coù kim ngaïch xuaát khaåu leân tôùi 105.091 ngaøn USD. Thò xaõ Baø Ròa coù toång dieän tích töï nhieân 87,24 km2 goàm coù 8 phöôøng xaõ, daân soá 73.409 ngöôøi, maät ñoä daân soá bình quaân 841,5 ngöôøi/km2. Döôùi ñaây laø moät soá chæ tieâu kinh teá - xaõ hoäi cuûa thò xaõ Baø Ròa naêm 1993 1994. Daân soá vaø lao ñoäng: - Daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng: 33.451 ngöôøi - Lao ñoäng thöông nghieäp vaø dòch vuï: 2.683 ngöôøi Dieän tích ñaát noâng nghieäp vaø thuûy saûn: - Dieän tích ñaát noâng nghieäp: 5.867,2 ha - Dieän tích ñaát laâm nghieäp: 1.039,0 ha - Dieän tích maët nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn: 392,4 ha - Ñaát coù khaû naêng noâng nghieäp, laâm nghieäp: 100,0 ha Dieän tích gieo troàng caây haèng naêm: Trong ñoù: 4.244 ha Luùa: 3.330 ha Baép: 371 ha Khoai lang: 13 ha 16 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Rau ñaäu caùc loaïi: 232 ha Caây coâng nghieäp laâu naêm: chuû yeáu laø ñieàu vaø cao su Trong töông lai, thò xaõ Baø Ròa seõ trôû thaønh trung taâm vaên hoùa chính trò cuûa Tænh. Hieän taïi, xung quanh khu vöïc thò xaõ ñaõ ñang coù nhieàu cô sôû saûn xuaát kinh doanh ra ñôøi. Ñaëc bieät moät trong nhöõng theá maïnh cuûa tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu laø ñaùnh baét vaø cheá bieán haûi saûn. Vieäc duy trì vaø phaùt trieån caùc nhaø maùy saûn cheá bieán thuyû saûn ôû ñaây laø caàn thieát. 17 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Hình 3.1. Sô ñoà vò trí xí nghieäp vaø sô ñoà maët baèng 18 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Hình 3.2. Sô ñoà caùc vò trí laáy maãu khí K1: Khu vöïc vaên phoøng K2: Khu caáp ñoâng K3: Khu cheá bieán chaû surimi K4: Khu cheá bieán saûn phaåm khoâ 19 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu 3. Chöông boán TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 3.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp coù theå gaây ra caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng nhö sau: • OÂ nhieãm khoâng khí - Muøi hoâi sinh ra trong cô sôû cheá bieán haûi saûn chuû yeáu laø muøi hoùa chaát khöû truøng (clo), ammoniac (NH3) töø heä thoáng laøm laïnh, muøi hoâi do khí sunfua hydro (H2S), mercaptan, amin höõu cô vaø andehyt höõu cô sinh ra trong quaù trình phaân huûy caùc chaát höõu cô. Ñaây cuõng laø moät vaán ñeà oâ nhieãm khí chính cuûa caùc cô sôû cheá bieán haûi saûn hieän nay. Khí thaûi cuûa quaù trình ñoát daàu cho maùy phaùt ñieän, loø saáy vaø caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi. Khí thaûi do ñoát nhieân lieäu coù chöùa buïi, SO2, NOx, CO, hôi hydrocacbon vaø chì (Pb). Khí thaûi saáy coù chöùa caùc chaát höõu cô bay hôi, saûn phaåm phaân huûy chaát höõu cô do nhieät ñoä, buïi. Ngoaøi caùc chaát oâ nhieãm treân, khí thaûi töø loø saáy tröïc tieáp ñoát than coøn chöùa chaát oâ nhieãm laø khí CO. • OÂ nhieãm nöôùc Nöôùc thaûi saûn xuaát sinh ra trong quaù trình cheá bieán toâm, caù, möïc vaø nöôùc veä sinh nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò… chöùa caùc chaát höõu cô, caùc chaát raén lô löûng, caùc chaát caën baõ, vi sinh vaät vaø daàu môõ. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù chöùa caën baõ, caùc chaát raén lô löûng, caùc chaát höõu cô, caùc chaát dinh döôõng vaø vi sinh. Nöôùc möa chaûy traøn qua maët baèng cô sôû cheá bieán cuoán theo ñaát caùt, caùc chaát höõu cô, caùc chaát caën baõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. • OÂ nhieãm do chaát thaûi raén Phuï phaåm do vieäc xöû lyù nguyeân lieäu tröôùc khi vaøo giai ñoaïn cheá bieán chính (laïnh ñoâng vaø laøm haøng khoâ) nhö ñaàu, da... cuûa haûi saûn. 20 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
- Xem thêm -