Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen

  • Số trang: 144 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1135 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 1 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 1 Hoïc haùt: Baøi Quoác ca Vieät Nam(Lời 1) Ngaøy ……4/9/2012…….. (Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca lôøi 1. - Coù yù thuùc nghieâm trang khi chaøo côø. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. II. CHUAÅN BÒ 1 . Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …) baêng nhaïc, maùy nghe (neáu coù). - Tranh minh hoïa lễ chào cờ. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan…. - Tập bài hát lớp 3. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoạt động cơ bản: *Hoạt động cả lớp( 8 - 10') Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát "Trên con đường đến trường". - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Quoác ca tröôùc ñaây laø baøi Tieán quaân ca vieát vaøo naêm 1944 cuûa nhaïc só Vaên Cao vôùi noäi dung keâu goïi toaøn daân vuøng leân cöùu nöôùc . Quoác ca ñöôïc haùt khi laøm leã chaøo côø. Khi haùt hoaëc nghe nhaïc Quoác ca phaûi ñöùng nghieâm trang vaø ñöùng nhìn Quoác kyø. - Cho HS xem tranh chào cờ. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. - GV hát minh họa bài hát Đi học về. - Cho HS đọc lời ca trên bảng phụ. 2. Hoạt động thực hành(24- 26') * Hoạt động cả lớp: - GV tập cho HS hát từng câu: Lời 1 goàm 5 caâu haùt coù chung aâm hình tieát taáu. - Daïy haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi cả bài hát nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. * Hoạt đông theo nhóm: - GV hướng dẫn cho các nhóm hát kết hợp gõ đệm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp thực hiện - HS lắng nghe. - HS xem tranh - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS lắng nghe. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Hát theo sự hướng dẫn của GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS sửa sai theo hướng dẫn cỉa GV. 1 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 theo nhịp. - GV theo dõi, kiểm tra và đánh giá các nhóm thực hiên gõ đệm theo nhịp. - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún nhịp nhàng theo nhịp. - Quan sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động các nhóm. - Nhận xét, đánh giá các nhóm. * Hoạt động cá nhân: - Hỏi HS: Quốc ca được hát khi nào? - Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta phải có thái độ như thế nào khi hát Quốc ca? - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. *TTĐĐHCM: Boài döôõng HS nieàm töï haøo daân GV : Nguyeãn Thị Luận - HS theo dõi, thực hành cách gõ đệm. - Lắng nghe. - HS thực hiện. - Các nhóm thực hiện. - Lắng nghe. - Quốc ca được hát khi chào cờ. - Ñöùng nghieâm trang, khoâng cöôøi ñuøa - HS tự đánh giá vào bảng tiến độ. toäc , töø ñoù gaéng hoïc haønh ñeå sau naøy goùp coâng xaây döïng vaø baûo veä toå quoác theo lôøi Baùc Hoà daïy. 3. Hoạt động ứng dụng( 3 - 4) Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Em hãy hát bài Quốc ca Việt Nam cho gia đình nghe. + Cùng với người thân, tiếp tục đọc lời ca lời 2 bài Quốc ca Việt Nam. - Lắng nghe, ghi nhớ. - HS cùng đọc lời ca cùng với người thân. * Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 2 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 2 Hoïc haùt: Baøi Quoác ca Vieät Nam (lôøi2) Ngaøy …10/9/2012……. (Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi 2. - Taäp nghi thuùc chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. II. CHUAÅN BÒ 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Haùt chuaån xaùc lôøi 2 vaø theå hieän tính huøng maïnh cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc baøi Quoác ca Vieät Nam, baûng phuï cheùp saün lôøi ca 2. - Nhaïc cuï quen duøng. - Naém noäi dung lôøi 2 ñeå giaûi thích cho HS yù nghóa lôøi ca. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan…. - Tập bài hát lớp 3. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoạt động cơ bản: *Hoạt động cả lớp : Daïy hatù Quoác ca (lôøi 2) ( 14- 16') - Khởi động : Cho cả lớp hátlời 1 bài hát "Quốc ca Việt Nam. - GV giới thiệu, toùm taét noäi dung lôøi ca 2 cho HS hieåu: Trong nhöõng ngaøy tröôùc caùch maïng thaùng Taùm (1945), haân daân ta soáng khoå cöïc döôùi aùch thoáng trò cuûa cheá ñoä thöïc daân phong kieán, daønh laïi ñoäc laäp töï do cho Toå quoác. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. - Cho HS nghe baêng baøi Quoác ca – lôøi 2 (hoaëc GV haùt maãu thaät chính xaùc lôøi 2). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: Ñoïc lôøi ca 2 theo tieát taáu. - Giaûi thích nhöõng töø khoù trong baøi ñeå HS coù theå hieåu ñöôïc noäi dung lôøi ca (laàm than, goâng xích, caêm hôøn). 2. Hoạt động thực hành(18- 20') * Hoạt động cả lớp: Họt động 1: Dạy hát - GV tập cho HS hát từng câu : Lời 2 goàm 5 caâu haùt coù chung aâm hình tieát taáu giống lời 1. - Daïy haùt: daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp thực hiện - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS lắng nghe. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - HS lắng nghe, ghi nhớ. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Hát theo sự hướng dẫn của GV. 3 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 heát baøi. - Chuù yù nhöõng tieáng ngaân hoaëc nghó ñeán 3 phaùch vaø cao ñoä khaùc nhau cuûa 2 tieáng cuoái hai caâu (tieáng thuø, ngöøng) nhö ôû lôøi 1 ñeå höôùng daãn HS haùt ñuùng. - Taäp xong lôøi 2, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå HS thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù ttrình luyeän haùt. - Höôùng daãn HS haùt noái hai lôøi cuûa baøi Quoác ca. Chuù yù söûa nhöõng choã HS haùt chöa ñuùng yeâu caàu. Haùt theå hieän tính chaát huøng maïnh khoâng haün laø haù to maø haùt coù löïc, nhaán maïnh phaùch trong töøng caâu haùt nhö khí theá ñoaøn quaân ñang tieán böôùc. Hoạt động 2: Haùt keát hôïp taäp tö theá chaøo côø. - Höôùng daãn HS tö theá ñöùng chaøo côø vaø haùt Quoác ca: Ñöùng nghieâm trang, maét höôùng nhìn veà Quoác kì. Thaùi ñoä nghieâm tuùc, GV coù theå môøi moät vaøi HS leân thöïc hieän tö theá maãu. - Cho HS taäp ñöùng chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - Nhaän xeùt. * TTDĐHCM: Boài döôõng HS nieàm töï haøo daân toäc , töø ñoù gaéng hoïc haønh ñeå sau naøy goùp coâng xaây döïng vaø baûo veä toå quoác theo lôøi Baùc Hoà daïy * Hoạt động cá nhân: - Hỏi lại HS: Quốc ca được hát khi nào? - Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta phải có thái độ như thế nào khi hát Quốc ca? - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. 3. Hoạt động ứng dụng( 3 - 4) Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Về nhà hãy hát bài Quốc ca Việt Nam cho gia đình nghe. + Cùng với người thân đọc trước lời ca bài Cả nhà thương nhau. GV : Nguyeãn Thị Luận - HS chú ý. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS hát nối cả bài theo hướng dẫn của GV. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS chào cờ. - Lắng nghe. - Quốc ca được hát khi chào cờ. - Ñöùng nghieâm trang, khoâng cöôøi ñuøa - HS tự đánh giá vào bảng tiến độ. - Lắng nghe, ghi nhớ. - HS cùng thực hiện với gia đình. *Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 3 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 3 Nghe hát : Baøi Cả nhà thương nhau Ngaøy …17/9/2012…….. (Nhaïc vaø lôøi: Phan Minh) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng . II. CHUAÅN BÒ 1 . Chuẩn bị của giáo viên: - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan…. - Tập bài hát lớp 3.. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN . Hoạt động cơ bản: ( 8- 10') *Hoạt động cả lớp: - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát "Một con vịt" - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. - Cho HS xem tranh minh hoïa keát hôïp nghe haùt maãu (nghe baêng nhaïc hoaëc nghe GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca : ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu trên bảng phụ.. 2. Hoạt động thực hành(24- 26') * Hoạt động cả lớp: - GV tập cho HS hát từng câu: Lời 1 goàm 4 caâu haùt. - Daïy haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong, cho HS haùt laïi cả lời 1 . Dựa trên giai điệu lời 1 cho HS hát luôn lời 2( Lời 2 cũng có 4 câu hát). - Cho HS hát lại bài hát nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. * Hoạt đông theo nhóm: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp hát bài hát. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS quan sát kết hợp lắng nghe. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Hát theo sự hướng dẫn của GV. - HS hát lời 1, hát lời 2 theo HD của GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS sửa sai theo hướng dẫn cỉa GV. 5 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 - GV hướng dẫn cho các nhóm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. - GV theo dõi, kiểm tra và đánh giá các nhóm thực hiên gõ đệm theo nhịp, phách. - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún nhịp nhàng theo nhịp. - Quan sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động các nhóm. - Nhận xét, đánh giá các nhóm. * Hoạt động cá nhân: - Hỏi HS: Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. 3. Hoạt động ứng dụng( 3 - 4) Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Về nhà Em hãy hát bài Cả nhà thương nhau cho gia đình nghe. + Cùng với sự giúp đỡ của người thân, hãy tìm các động tác phụ họa cho bài hát. GV : Nguyeãn Thị Luận - HS theo dõi, thực hành cách gõ đệm. - Các nhóm gõ đệm, lắng nghe - HS thực hiện. - Các nhóm thực hiện. - Lắng nghe. - Yêu thương ba mẹ, người thân. Qúy trọng gia đình, tổ ấm. - HS tự đánh giá vào bảng tiến độ. - Lắng nghe, ghi nhớ. - HS thực hiện cùng gia đình. * Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 6 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 4 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 4 OÂn taäp baøi haùt: Cả nhà thương nhau Ngaøy ...24/9/2012. (Nhaïc vaø lôøi: Phan Minh) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theogiai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng, vaän ñoäng phuï hoïa ñeïp. II. CHUAÅN BÒ .1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …) baêng nhaïc, maùy nghe (neáu coù). 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan…. - Tập bài hát lớp 3. - Moät soá ñoäng taùc muùa phuï hoïa. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Hoaït ñoäng cơ bản ( 4 - 6') * Hoạt động cả lớp : - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát Hai con thằn lằn con kết hợp nhún theo nhạc bài hát. -Giới thiệu nôi dung bài học mới. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. 2. Hoạt động thực hành(28- 30') * Hoạt động cả lớp: Hoạt động 1: OÂn taäp baøi haùt Cả nhà thương nhau.. - GV ñeäm ñaøn cho HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : lĩnh xướng, đối đáp, đồng thanh. - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp söû duïng caùc nhạc cuï goõ ñeäm theo nhòp, phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. - GV nhaän xeùt. * Hoạt động nhóm: Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng.. - GV yêu cầu các nhóm thực hiện các động tác phụ hoa đã được chuẩn bị ở nhà với gia đình. - GV nhận xét, chốt lại những động tác đẹp. + Caâu 1, 2 nhuùn chaân qua traùi qua phaûi theo nhòp, tay chỉ ngang vai beân traùi, phaûi theo nhòp. Caâu 3 tieáp tuïc nhuùn chaân ôû nhòp 1 vaø nhòp 2, hai tay ñöa chéo trên ngực. Câu 4 chỉ 2 ngón trỏ lên má. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp thực hiện. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS oân laïi baøi haùt Cả nhà thương nhau - HS ôn hát theo hướng dẫn của GV. - Haùt keát hôïp goõ deäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca (söû duïng caùc nhaïc cuï goõ). - HS lắng nghe. - Các nhóm thực hiện các động tác đã được chuẩn bị. - HS lắng nghe, ghi nhớ. - HS thöïc hieän theo töøng ñoäng taùc, sau ñoù noái caùc ñoäng taùc laïi. - HS thực hiện lời 2 giống lời 1. 7 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 - Lời 2 thực hiện động tác tương tự như lời 1. - Môøi töøng nhoùm leân ñöùng thaønh voøng troøn vöøa haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Goïi HS nhaän xeùt xem nhoùm naøo bieåu dieãn hay nhaát (haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt, keát hôïp caùc doäng taùc ñeàu ñaën nhòp nhaøng)? - GV nhận xét, đánh giá.. * Hoaït ñoäng cá nhân - Hỏi HS : Chúng ta sẽ làm gì khi học xong bìa hát này? - Cho HS tự đánh giá việc học tập của bản thân vào các bảng tiến độ theo các mức độ. .3. Hoạt động ứng dụng 3- 4' Hoạt động cùng gia đình: - GV nhắc HS: Về nhà hát kết hợp thực hiện các động tác phụ họa bài Cả nhà thương nhau cho gia đình xem. + Cùng với người thân, đọc trước lời ca bài hát Em yêu trường em. GV : Nguyeãn Thị Luận - Töøng nhoùm leân bieåu dieãn. - HS nhaän xeùt. - HS lắng nghe, vỗ tay. - Yêu thương ba mẹ, người thân. Qúy trọng gia đình, tổ ấm. - HS tự đánh giá. - HS ghi nhôù. - HS đọc lời ca cùng gia đình . 8 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận TUAÀN 5 TIEÁT 5 Ngaøy ....1/10/2012..... Nghe haùt Baøi : Em yeâu tröôøng em (Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng. - Giaùo duïc HS yeâu meán tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø, cố gắng học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. II. CHUAÅN BÒ - Haùt chuaån xaùc baøi haùt, theå hieän tính chaát vui töôi, nhòp nhaøng. - Naém ñoâi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vaân ñeå giôùi thieäu vôùi HS. - Maùy nghe,baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm theo baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH .1. Hoạt động cơ bản: ( 8- 10') *Hoạt động cả lớp: - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát "Một con - Cả lớp hát bài hát. vịt" -. GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: - HS lắng nghe. GV caàn bieát: Nhaïc só Hoaøng Vaân laø moät nhaïc só noåi tieáng, ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc – Ngheä thuaät. OÂng coù nhieàu ca khuùc hay ñöôïc yeâu thích: Hoø keùo phaùo, Ngöôøi chieán só aáy, Toâi laø ngöôøi thôï moû, Quaûng bìnhqueâ ta ôi, Tình ca Taây Nguyeân, Baøi ca ngöôøi giaùo vieân nhaân daân, ... Vieát cho thieáu nhi, oâng coù nhöõng baøi haùt quen thuoäc nhö: Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi Toå quoác, Con chim vaønh khuyeân, Em yeâu tröôøng em ,... - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. - Cho HS xem tranh minh hoïa keát hôïp nghe haùt maãu (nghe baêng nhaïc hoaëc nghe GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca : ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu trên bảng phụ.. 2. Hoạt động thực hành(24- 26') * Hoạt động cả lớp: - Daïy haùt: GV tập cho HS hát từng câu: Lời 1 goàm 4 caâu haùt, daïy töøng caâu vaø chuù yù noái tieáp - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS quan sát kết hợp lắng nghe. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. cho ñeán heát baøi. Chuù yù nhöõng tieáng coù luyeán trong baøi haùt: 9 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 + Luyeán 2 aâm: Coâ giaùo hieàn, caép saùch ñeán tröôøng, muoân vaøn yeâu thöông, trong naéng thu vaøng, tröôøng cuûa chuùng em. + Luyeán 3 aâm: Naøo saùch naøo vôû, naøo phaán naøo baûng, yeâu sao yeâu theá. (Nhöõng tieáng luyeán laø nhöõng tieáng ñöôïc gaïch chaân), GV höôùng daãn kó ñeå giuùp HS haùt ñuùng. * HSCCNK - Taäp xong, cho HS oân haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt. GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt chöa ñuùng). - Dựa trên giai điệu lời 1, gọi HS có năng khiếu hát lời 2 bài hát. * HSCNK - Cho cả lớp hát lời 2 bài hát, sau đó cho hát cả bài. - Taäp xong, cho HS oân haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt. GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt chöa ñuùng). * Hoạt đông theo nhóm: - GV hướng dẫn cho các nhóm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. - GV theo dõi, kiểm tra và đánh giá các nhóm thực hiên gõ đệm theo nhịp, phách. - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún nhịp nhàng theo nhịp. - Quan sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động các nhóm. - Nhận xét, đánh giá các nhóm. * TTĐHCM: Giaùo duïc HS tình caûm gaén boù vôùi maùi tröôøng, yeâu quyù baïn beø vaø bieát ôn caùc thaày coâ giaùo, xöùng ñaùng laø chaùu ngoan Baùc Hoà. * Hoạt động cá nhân: - Hỏi HS: Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? GV : Nguyeãn Thị Luận . - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS sửa sai theo hướng dẫn cỉa GV. - HS thực hiện. - Cả lớp thực hiện. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng - HS theo dõi, thực hành cách gõ đệm. - Các nhóm gõ đệm, lắng nghe - HS thực hiện. - Các nhóm thực hiện. - Lắng nghe. - HS trả lời: yeâu meán tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø, cố gắng học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. - HS tự đánh giá vào bảng tiến độ. - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. - Lắng nghe, ghi nhớ. 3. Hoạt động ứng dụng( 3 - 4) Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Về nhà Em hãy hát bài Em yêu - HS thực hiện cùng gia đình. trường em cho gia đình nghe. + Cùng với sự giúp đỡ của người thân, hãy tìm các động tác phụ họa cho bài hát. * Rút kinh nghiệm: 10 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận TUAÀN 6 TIEÁT 6 - Ôn tập bài hát: Em yeâu tröôøng em Ngaøy 8/10/2012 ........ I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theogiai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng, vaän ñoäng phuï hoïa ñeïp. - Giaùo duïc HS yeâu meán tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø, cố gắng học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. II. CHUAÅN BÒ 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …) baêng nhaïc, maùy nghe (neáu coù). 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan…. - Tập bài hát lớp 3. - Moät soá ñoäng taùc muùa phuï hoïa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Hoaït ñoäng cơ bản ( 4 - 6') * Hoạt động cả lớp : - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát Thật là hay kết hợp nhún theo nhạc bài hát. -Giới thiệu nôi dung bài học mới. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. 2. Hoạt động thực hành(28- 30') * Hoạt động cả lớp: - Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn (hoaëc gôïi yù) HS thöïc hieän caùc vaän ñoäng phuï hoïa. Ví duï: + Töø caâu 1 ñeán caâu 4: Nhuùn chaân nhòp nhaøng theo nhòp, voã tay beân traùi, phaûi theo nhòp chaân. + Töø caâu 5 ñeán caâu 8: Tay traùi ñöa leân chæ beân traùi, sau ñoù ñoåi tay, chaân vaãn nhuùn nhòp nhaøng. + Töø caâu 9 ñeán caâu 10 hai tay ñöa leân oâm cheùo tröôùc ngöïc, ñaàu nghieân beân traùi, phaûi theo nhòp nhuùn cuûa chaân. (Lôøi 2 cuõng thöïc hieän nhö treân hoaëc HS töï nghó theâm ñoäng taùc phuï hoïa cho phong phuù, sinh ñoäng theâm). HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp hát bài hát. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - Taäp vaøi ñoäng taùc vaän doäng phuï hoïa (hoaëc caùc em coù theå töï nghó theâm cho phong phuù hôn). - Môøi töøng nhoùm leân ñöùng thaønh voøng troøn - HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp vöøa haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Goïi HS nhaän xeùt xem nhoùm naøo bieåu dieãn - HS nhận xét. hay nhaát (haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt, 11 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 keát hôïp caùc doäng taùc ñeàu ñaën nhòp nhaøng)? - GV nhận xét, đánh giá.. * TTĐHCM: Giaùo duïc HS tình caûm gaén boù vôùi maùi tröôøng, yeâu quyù baïn beø vaø bieát ôn caùc thaày coâ giaùo, xöùng ñaùng laø chaùu ngoan Baùc Hoà. Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp teân caùc noát nhaïc. - GV cho HS ñoïc laïi teân caùc noát nhaïc baèng hình thöùc troø chôi. Luùc ñaàu GV ghi teân caùc noát nhaïc treân baûng phuï theo thöù töï: Ñoâ – Reâ – Mi – Pha – Son – La – Si – (Ñoâ) - Sau ñoù caát baûng (hoaëc xoaù baûng), yeâu caàu HS ñoïc teân caùc noát theo thöù töï ñaõ hoïc. Hoaëc duøng caùc bìa cöùng ghi teân caùc noát nhaïc vaø gaén treân baûng khoâng theo thöù töï, HS leân xaép xeáp laïi cho ñuùng thöù töï teân caùc noát nhaïc töø Ñoâ ñeán Si. - GV duøng baøn tay traùi ñaët naèm ngang laøm khuoân nhaïc, duøng ngoùn tay phaûi laàn löôït chæ vaøo vò trí töøng noát (nhö ñaõ höôùng daãn ôû tieát tröôùc) ñeå HS noùi teân caùc noát nhaïc treân khuoâng. - GV giôùi thieäu theâm vò trí 2 noát La – Si treân khuoân nhaïc baøn tay cho HS. *HSCNK GV : Nguyeãn Thị Luận - HS lắng nghe, tuyên dương - HS ñoïc teân noát nhaïc theo thöù töï. - HS thöïc hieän troø chôi theo höôùng daãn. Coá gaéng ñeå nhôù ñuùng teân vaø thöù töï caùc noát nhaïc. - Noùi ñuùng teân vaø vò trí caùc noát nhaïc treân “khuoân nhaïc baøn tay”. - Ghi nhôù teân goïi vaø vò trí noát nhaïc treân “khuoân nhaïc baøn tay”. - HS trả lời: yeâu meán tröôøng lôùp, thaày * Hoaït ñoäng cá nhân - Hỏi HS : Chúng ta sẽ làm gì khi học xong coâ vaø baïn beø, cố gắng học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. bài hát này? - HS tự đánh giá vào bảng tiến độ. - Cho HS tự đánh giá việc học tập của bản thân vào các bảng tiến độ theo các mức độ. .3. Hoạt động ứng dụng 3- 4' Hoạt động cùng gia đình: - Lắng nghe, ghi nhớ. - GV nhắc HS: Về nhà hát kết hợp thực hiện các động tác phụ họa bài Em yêu trường em - HS thực hiện cùng gia đình. cho gia đình xem. + Cùng với người thân, đọc trước lời ca bài hát Gà gáy. * Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .. 12 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 7 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 7 Nghe haùt: Baøi Bầu bí thương nhau Ngaøy …15/10/2012……. Nhạc và lời : Phạm Tuyên I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng . - GDHS biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát vui töôi, linh hoaït trong baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca . - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Hoạt động cơ bản: ( 8- 10') *Hoạt động cả lớp: - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát "Một con vịt" - GV giôùi thieäu baøi haùt, dẵn dắt vào nội dung bài học. - Ghi bảng - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu. 2. Hoạt động thực hành(24- 26') * Hoạt động cả lớp: - Daïy haùt: daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. Chia baøi haùt thaønh 3 caâu, chuù yù höôùng daãn HS laáy hôi ôû moãi caâu haùt vì moãi caâu haùt khaù daøi, ñaëc bieät ôû caâu 3 neân laáy hôi 2 laàn (ôû ñaàu caâu vaø sau tieáng roài). - Taäp xong baøi haùt, cho HS oân laïi ñeå thuoäc lôøi vaø nhôù giai ñieäu. Chuù yù caùc tieáng ai ôi ôû cuoái caùc caâu ñeàu ngaân vaø nghó 2 phaùch ñeå höôùng daãn HS haùt ñuùng. * HSCCNK * Hoạt động theo nhóm: Hoaït ñoäng 1: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Cả lớp hát bài hát. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS sửa sai theo hướng dẫn cỉa GV. - GV hướng dẫn cho các nhóm hát kết hợp gõ - HS theo dõi, thực hành cách gõ đệm. đệm theo nhịp, phách. - GV theo dõi, kiểm tra và đánh giá các nhóm - Các nhóm gõ đệm, lắng nghe thực hiên gõ đệm theo nhịp, phách. - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún nhịp nhàng - HS thực hiện. theo nhịp. 13 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận * HSCNK - Quan sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động các nhóm. - Nhận xét, đánh giá các nhóm. * Hoạt động cá nhân: - Hỏi HS: Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. * THHĐNGLL: GDHS biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. 3. Hoạt động ứng dụng( 3 - 4) Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Về nhà Em hãy hát bài Bầu bí thương nhau cho gia đình nghe. + Cùng với sự giúp đỡ của người thân, hãy tìm các động tác phụ họa cho bài hát. - Các nhóm thực hiện. - Lắng nghe. - HS trả lời : biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. - HS tự đánh giá. - HS thực hiện. - Thực hiện cùng với gia đình, * Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. TUAÀN 8 TIEÁT 8 Ngaøy ....22/10/2012. OÂn taäp baøi haùt: Baøi Bầu bí thương nhau Nhạc và lời : Phạm Tuyên I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theogiai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng, vaän ñoäng phuï hoïa ñeïp. - GDHS biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi haùt, theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 14 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN GV : Nguyeãn Thị Luận HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 15 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận 1. Hoaït ñoäng cơ bản ( 4 - 6') * Hoạt động cả lớp : - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát Gà gáy Cả lớp hát bài hát. kết hợp nhún theo nhịp bài hát. - Lắng nghe -Giới thiệu nôi dung bài học mới. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. chỉ dẫn. 2. Hoạt động thực hành(28- 30') * Hoạt động cả lớp: Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Bầu bí thương nhau - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt, hoûi HS teân baøi haùt? - Cho HS nghe laïi baêng baøi haùt Bầu bí thương nhau sau ñoù höôùng daãn HS oân haùt vaø theå hieän saéc thaùi vui töôi. - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp söû duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp cuûa baì haùt, Trong quaù trình oân haùt, GV coù theå keát hôïp ñaùnh giaù nhaän xeùt ñoái vôùi nhöõng caù nhaân haùt vaø goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu. - Nhaän xeùt. * HSCNK * Hoạt động theo nhóm: Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng tac vaän ñoäng phuï hoïa. Caâu 1, 2: Chaân nhuùn nhòp nhaøng sang traùi, phaûi theo nhòp; hai tay ñöa leân meäng thaønh hình hoa, ñaàu ngaång cao nghieân cuøng beân vôùi nhòp chaân. Caâu 3,: Chaân traùi böôùc leân, chaân phaûi böôùc theo, nhuùn theo nhòp; chaân phaûi böôùc xuoáng, chaân traùi böôùc theo, thöïc hieän ñeàu ñaën nhòp nhaøng. Hai tay ñöa leân vaø keùo xuoáng theo nhòp chaân. - GV höôùng daãn töøng ñoäng taùc, sau khi taäp xong, cho các nhóm HS thöïc hieän laïi vaøi laàn cho thuaàn thuïc. - Môøi các nhóm leân bieåu dieãn treân lôùp (vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa). - Nhaän xeùt. * HSCCNK * Hoaït ñoäng cá nhân - Hỏi HS : Chúng ta sẽ làm gì khi học xong bài hát này? - Cho HS tự đánh giá việc học tập của bản thân vào các bảng tiến độ theo các mức độ. * THHĐNGLL: GDHS biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. .3. Hoạt động ứng dụng 3- 4' Hoạt động cùng gia đình: - GV nhắc HS: Về nhà hát kết hợp thực hiện các động tác phụ họa bài Bầu bí thương nhau - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. - HS nghe laïi baøi haùt, sau ñoù oân haùt laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV: haùt ñoàng thanh, daõy, nhoùm ... - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp cuûa baøi haùt. Söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song loan, than-h phaùch. - Lắng nghe, tuyên dương. - HS quan sát, thực hiện. - Các nhóm thực hiện. - Các nhóm biểu diễn. - Lắng nghe. - HS trả lời : biết yêu quý giống nòi, đoàn kết với các dân tộc anh em, không phân biệt màu da, sắc tộc. - HS tự đánh giá. 16 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận * Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... TUAÀN 9 TIEÁT 9 Ngaøy ...29/10/2012.... OÂn taäp 2 baøi haùt: Cả nhà thương nhau, Bầu bí thương nhau I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ñôn giaûn. 17 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 GV : Nguyeãn Thị Luận - GD học sinh tinh thần đoàn kết, thân ái, yêu thương bạn bè, mọi người; Cho học sinh biết gia đình là tổ ấm của mỗi người, phải biết yêu quý những người thân trong gia đình. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng, vaän ñoäng phuï hoïa ñeïp . II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch,...). III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Hoaït ñoäng cơ bản ( 4 - 6') * Hoạt động cả lớp : - Khởi động : Cho cả lớp hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết" kết hợp nhún theo nhịp bài hát. - Giới thiệu nôi dung bài học mới. - GV ghi bảng, yêu cầu HS đọc mục tiêu theo chỉ dẫn. 2. Hoạt động thực hành(28- 30') * Hoạt động cả lớp: Hoạt động 1: OÂn taäp baøi haùt Cả nhà thương nhau. - GV ñeäm ñaøn cho HS hát lại bài hát vài lần cho HS nhớ lời ca, giai điệu. - GV nhaän xeùt. * Hoạt động theo nhóm: - Höôùng daãn cho HS moät vaøi ñoäng taùc ñeå minh hoïa cho baøi haùt. - Cho các nhóm thảo luận, tự tập các động tác phụ họa. - Cho các nhóm taäp bieåu dieãn tröôùc lôùp (vöøa haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa). * HSCCNK - Hoûi HS nhaän xeùt xem nhoùm naøo, baïn naøo bieåu dieãn hay nhaát? - GV nhaän xeùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Cả lớp thực hiện. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - HS oân laïi baøi haùt Cả nhà thương nhau. - HS lắng nghe.. - HS quan sát, thöïc hieän theo töøng ñoäng taùc, sau ñoù noái caùc ñoäng taùc laïi. - Các nhóm thảo luận, tự tập các động tác phụ họa. - Töøng nhoùm leân bieåu dieãn. - HS nhaän xeùt. - HS lắng nghe, vỗ tay. Hoạt động 2: OÂn taäp baøi haùt Bầu bí thương nhau * Hoạt động cả lớp: - GV ñeäm ñaøn cho HS hát lại bài hát vài lần - HS oân laïi baøi haùt Bầu bí thương nhau cho HS nhớ lời ca, giai điệu. * Hoạt động theo nhóm: - Höôùng daãn cho HS moät vaì cách gõ đệm theo nhịp, phách. - Cho các nhóm thảo luận, tự tập các cách gõ đệm. - Cho các nhóm taäp gõ đệm - Hoûi HS nhaän xeùt xem nhoùm naøo, baïn naøo bieåu dieãn hay nhaát? - GV nhaän xeùt. - HS quan sát, thực hiện các cách gõ đệm.. - Các nhóm thảo luận, tự tập các động tác phụ họa. - Töøng nhoùm leân bieåu dieãn. - HS nhaän xeùt. 18 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 * Hoạt động cá nhân: - Nghe goõ tieát taáu ñoaùn caâu haùt trong baøi. (GV goõ tieát taáu cuûa töøng caâu haùt, khoâng caàn theo thöù töï ñeå xem HS coù nhaän bieát ñöôïc khoâng?). Sau ñoù hoûi HS nhaän bieát tieát taáu treân laø cuûa caâu haùt naøo? GV tieáp tuïc voã, goõ caùc aâm hình tieát taáu khaùc trong baøi haùt ñeå HS ñoaùn. * HSCNK. - Cho hs tự đánh giá việc học nhạc của HS vào các bảng tiến độ của các nhóm theo các mức độ hát ở mức độ tốt, mức độ khá, trung bình, yếu kém. 3. Hoạt động ứng dụng( 2-3') * Hoạt động cùng gia đình: - Yêu cầu HS: Về nhà thực hiện lại các động tác phụ họa 2 bài hát cho cả nhà xem. + Cùng với người thân trong gia đình, ôn lại lời ca, giai điệu vá các động tác phụ họa của 2 bài hát Cả nhà thương nhau, Bầu bí thương nhau.Tìm hiểu trước lời ca, giai điệu bài hát Quê em bừng sáng cho tiết sau. GV : Nguyeãn Thị Luận - HS lắng nghe, trả lời câu hát vừa nghe được là câu hát nào trong bài. - HS tự đánh giá. - HS ghi nhôù. - HS thực hiện cùng gia đình. . Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 19 Giaùo aùn : AÂm nhaïc 3 TUAÀN 10 GV : Nguyeãn Thị Luận TIEÁT 10 Ngaøy ....5/11/2012..... Hoïc haùt: Baøi Lôùp chuùng ta ñoaøn keát ( Nhaïcvaø lôøi: Moäng Laân) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - HSCCNK : Hoaøn thaønh muïc tieâu treân . - HSCNK : Haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu,lôøi ca. Haùt vaø goõ ñeäm ñuùng . - Giaùo duïc HS bieát thöông yeâu, giuùp ñôõ baïn beø, đoàn kết thân ái, thi đua học tập cùng tiến bộ. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi haùt, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm theo baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Hoạt động cơ bản: ( 8- 10') *Hoạt động cả lớp: - Khởi động : Cho cả lớp chơi trò chơi kết bạn. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Nhaïc só Moäng Laân laø taùc giaû coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc thieáu nhi nöôùc ta. Oâng ñaõ vieát ca khuùc hay cho treû em nhö: Em laø maàm non cuûa Ñaûng, Queâ em böøng saùng, Nguyeãn Baù Ngoïc, Taám aûnh Baùc Hoà, Tieáng haùt ngaøy heø, ...Baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát laø moät baøi haùt vui, soâi noåi, goàm 4 caâu haùt coù chung moät aâm hình tieát taáu. - GV hát mẫu - Ghi bảng - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Cả lớp hát bài hát. - HS lắng nghe. - Ghi bài vào vở và đọc mục tiêu. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. 2. Hoạt động thực hành(24- 26') * Hoạt động cả lớp: - Daïy haùt: Daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. Chuù yù ôû caâu cuoái “Quyeát keát ñoaøn, giöõ vöõng beành, giuùp ñôõ nhau xöùng ñaùng troø ngoan” coù nhöõng tieáng cao ñoä hôi khoù haùt, GV caàn höôùng daãn caån thaän ñeå giuùp HS haùt ñuùng caâu naøy. - Taäp xong, cho HS oân haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt. GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt ñuùng). - Luyeän taäp söûa sai.. * HSCCNK * Hoạt động theo nhóm: - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - HS sửa sai theo hướng dẫn của GV. 20
- Xem thêm -