Tài liệu Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 3

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 2594 |
  • Lượt tải: 4
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

GIAÙO AÙN DAÏY HOÏC BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT LÔÙP 3C Moân :Töï nhieân & Xaõ hoäi Tieát 8 Baøi : VEÄ SINH CÔ QUAN TUAÀN HOAØN A/ Muïc tieâu: Sau baøi hoïc, hs bieát: - So saùnh möùc ñoä laøm vieäc cuûa tim khi chôi ñuøa quaù söùc hoaëc luùc laøm vieäc naëng nhoïc vôùi luùc cô theå ñöôïc nghæ ngôi thö giaõn. - Neâu caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä vaø giöõ veä sinh cô quan tuaàn hoaøn. - Taäp theå duïc ñeàu ñaën, vui chôi, lao ñoäng vöøa söùc ñeå baûo veä cô quan tuaàn hoaøn. B/ Chuaån bò: - GV :Caùc hình trong SGK trang 18, 19. Caâu hoûi hs thaûo luaän. - HS : SGK C/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1’ I/Ổn định Haùt 4’ II/ Baøi cuõ: -Neâu chöùc naêng cuûa töøng loaïi maïch maùu ? -Hoïc sinh traû lôøi. -Voøng tuaàn hoaøn nhoû coù chöùc naêng gì ? -Voøng tuaàn hoaøn lôùn coù chöùc naêng gì ? GV nhaän xeùt ñaùnh giaù . III/ Baøi môùi: 1’ * Giôùi thieäu baøi: Veä sinh cô quan tuaàn hoaøn. 16’ * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu möùc ñoä laøm vieäc -1 Hs ñieàu khieån caû lôùp thöïc cuûa tim. hieän theo. Böôùc 1 : Ñöa ra tình huoáng xuaát phaùt . -GV cho HS chôi troø chôi : “ Con thoû “ ñoøi - HS nghe , suy nghó ñeû hoûi vaän ñoäng ít .Sau ñoù cho HS haùt muùa baøi : chuaån bò tìm toøi khaùm phaù. “ Thoû ñi taém naéng “ -HS laøm vieäc caù nhaân ghi GV hoûi : Caùc em coù caûm thaáy nhòp tim vaø laïi nhöõng hieåu bieát cuûa mình maïch cuûa mình nhanh hôn luùc ta ngoài yeân veà möùc ñoä laøm vieäc cuûa khoâng ? nhòp tim khi chôi ñuøa quaù Böôùc 2 : Laøm boäc loä nhöõng hieåu bieát ban ñaàu söùc vôùi luùc cô theå ñöôïc nghæ cuûa HS thoâng qua nhòp ñaäp cuûa tim. ngôi, thö giaõn ( ghi vaøo vôû TH ) 10’ -HS laøm vieäc theo nhoùm 4 : Toång hôïp caùc yù kieán caù Böôùc 3 : Ñeà xuaát caâu hoûi vaø phöông aùn tìm nhaân ñeå ñaët caâ hoûi theo nhoùm. toøi. -GV cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4. -GV choát laïi caùc caâu hoõi cuûa caùc nhoùm: nhoùm caùc caâu hoûi phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc. + Khi ta vaän ñoäng nheï hoaëc nghæ ngôi thì nhòp tim ta ñaäp nhö theá naøo? + Khi ta vaän ñoäng maïnh thì nhòp tim cuûa ta ñaäp nhö theá naøo ? +So saùnh nhòp ñaäp cuûa tim khi ta vaän ñoäng -Caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy. nheï vaø vaän ñoäng maïnh ? Böôùc 4 :Thöïc hieän phöông aùn tìm toøi khaùm phaù. -GV höôùng daãn gôïi yù HS ñeà xuaát caùc phöông -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. aùn tìm toøi, khaùm phaù ñeå tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. Böôùc 5 : Keát luaän ruùt ra kieán thöùc. -Cho caùc nhoùm laàn löôït trình baøy keát luaän sau khi thaûo luaän. * Keát luaän: Khi ta vaän ñoäng maïnh hoaëc lao ñoäng chaân tay thì nhòp ñaäp cuûa tim vaø maïch nhanh hôn bình thöôøng. Vì vaäy, lao ñoäng vaø -HS so saùnh laïi vôùi hieän vui chôi raát coù ích lôïi cho hoaït ñoäng cuûa tim töôïng ban daàu. maïch. Tuy nhieân, neáu lao ñoäng hoaëc hoaït ñoäng quaù söùc, tim coù theå bò meät, coù haïi cho - HS laøm vieäc theo nhoùm 4 : Quan saùt tranh 19 vaø thaûo söùc khoûe. luaän caùc caâu hoûi. -Höôùng daõn HS so saùnh vaø ñoái chieáu * Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc voùi SGK tìm hieåu veá caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå - Ñaïi dieän moãi nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän. baûo veä tim maïch . -Cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4 : Quan saùt Caùc nhoùm khaùc boå sung. tranh : 1 em neâu caâu hoûi, 1 em traû lôøi caùc em khaùc boå sung. -Cho HS thaûo luaän caùc caâu hoûi : + Caùc baïn ñang laøm gì ? +Caùc baïn laøm nhö theá laø neân hay khoâng neân ñeå baûo veä tim maïch ? Vì sao ? +Hoaït ñoäng naøo coù lôïi cho tim maïch? Taïi sao khoâng neân luyeän taäp vaø lao ñoäng quaù söùc? +Taïi sao chuùng ta khoâng neân maëc quaàn aùo, ñi 3’ giaøy deùp quaù chaät? +Keå teân moät soá thöùc aên ñoà uoáng …, giuùp baûo veä tim maïch vaø teân nhöõng thöùc aên ñoà uoáng, .. -2 HS ñoïc. laøm taêng huyeát aùp, gaây xô vöõa ñoäng maïch? -GV cho HS töï lieân heä baûn thaân : + Em ñaõ laøm gì ñeå baûo veä tim maïch.  Keát luaän: ( Phaàn boùng ñeøn – SGK) IV/ Cuûng coá - daën doø: -Goïi vaøi HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. - Daën veà nhaø hoïc baøi . - Chuaån bò: Phoøng beänh tim maïch. Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… GIAÙO AÙN DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT Lôùp 3C Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi Tieát 9 Baøi : PHOØNG BEÄNH TIM MAÏCH A/ Muïc tieâu: Sau baøi hoïc, HS bieát : - Keå teân 1 vaøi beänh veà tim maïch. - Hieåu vaø bieát veà beänh thaáp tim: nguyeân nhaân,söï nguy hieåm ñoái vôùi HS. - Neâu 1 soá caùch ñeà phoøng beänh thaáp tim. - Coù yù thöùc ñeà phoøng beänh thaáp tim. B/ Chuaån bò: - Giaáy khoå A3, buùt daï. - Baûng phuï. - Phieáu thaûo luaän. C/ Caùc hoïat ñoäng daïy – hoïc: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1’ I/OÅn ñònh: 4’ II/ Baøi cuõ: Veä sinh cô quan tuaàn hoaøn. + Trong hoïat ñoäng tuaàn hoaøn, boä phaän naøo laøm nhieäm vuï co boùp, ñaåy maùu ñi khaép cô theå? + Cô theå seõ cheát neáu boä phaän naøo ngöøng laøm vieäc? + Em ñaõ laøm gì baûo veä tim maïch? 1’ III/ Baøi môùi: 5’ * Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi môùi * Hoaït ñoäng 2 : Ñöa ra giaû thuyeát caù nhaân. a) Tình huoáng xuaát phaùt : GV ñöa ra caâu hoûi gôïi môû : - Keå teân 1 beänh veà tim maïch em bieát? -Em bieát gì veà nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh tim maïch? 6’ - Ghi teân caùc beänh veà tim cuûa HS leân baûng. - Toång hôïp caùc yù kieán HS. b)Ñeà xuaát caâu hoûi. Töø nhöõng tình huoáng ban ñaàu GV höôùng HS neâu caùch phoøng beänh tim mach sau ñoù ñeà xuaát caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc 6’ . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Haùt -HS traû lôøi. - Beänh thaáp tim, huyeát aùp cao, xô vöõa ñoäng maïch, nhoài maùu cô tim… -HS neâu yù kieán ban ñaàu cuûa mình vaø ghi vaøo vôû thöïc haønh nhöõng hieåu bieát cuûa mình vaø nhöõng caâu hoûi töï phaùt. -HS neâu caâu hoûi : +Caùc beänh tim maïch thöôøng gaëp laø beänh gì ? +Nguyeân nhaân naøo gaây ra beänh tim maïch ? +Caùch phoøng beänh nhö theá naøo ? - HS quan saùt & thaûo luaän theo YC *Hoaït ñoäng 3 : Kieåm tra giaû thuyeát . - Nhoùm tröôûng YC caùc baïn taäp Cho HS laøm vieäc theo nhoùm. -GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trong ñoùng vai HS & vai baùc só. SGK vaø ñoïc caùc lôøi hoûi ñaùp cuûa töøng nhaân vaät trong caùc hình. Thaûo luaän caùc - Caùc nhoùm laàn löôït thöïc hieän tröôùc lôùp. caâu hoûi sau : - ÔÛ löùa tuoåi naøo thöôøng hay bò thaáp tim? 7’ 3’ 2’ - Beänh thaáp tim nguy hieåm nhö theá naøo? - Nguyeân nhaân gaây ra beänh thaáp tim laø gì? - GV theo doõi, nhaän xeùt & keát luaän : + Beänh thaáp tim laø moät beänh veà tim maïch maø ôû löùa tuoåi HS thöôøng maéc . + Beänh naøy ñeå laïi di chöùng naëng neà cho van tim, cuoái cuøng gaây suy tim . +Nguyeân nhaân daãn ñeán beänh thaáp tim laø do vieâm hoïng, vieâm a-mi-ñan keùo daøi hoaëc vieâm khôùp caáp khoâng ñöôïc chöõa trò kòp thôøi, döùt ñieåm. * Hoaït ñoäng 4: Ruùt ra kieán thöùc baøi hoïc. - Keå ñöôïc moät soá caùch ñeà phoøng beänh thaáp tim. - Coù yù thöùc ñeà phoøng beänh thaáp tim. - YCHS quan saùt H 4, 5, 6 SGK, chæ vaøo töøng hình vaø noùi vôùi nhau veà ND & yù nghóa cuûa caùc vieäc laøm trong töøng hình. - GV nhaän xeùt. Keát luaän :Ñeå phoøng beänh thaáp tim caàn phaûi:giöõ aám cô theå khi trôøi laïnh, aên uoáng ñaày ñuû chaát, giöõ veä sinh caù nhaân toát, reøn luyeän thaân theå haèng ngaøy ñeå khoâng bò caùc beänh vieâm hoïng, vieâm ami-ñan keùo daøi hoaëc vieâm khôùp caáp. *Hoaït ñoäng 5 : Ñaùnh giaù Bieåu döông vaø ñoäng vieân nhöõng caù nhaân vaø taäp theå. IV/ Cuûng coá – Daën doø: - Cho 2 HS ñoïc phaàn Baïn caàn bieát. - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn Baïn caàn bieát. - Tích cöïc phoøng beänh tim maïch trong cuoäc soáng haèng ngaøy. - Chuaån bò: “Hoïat ñoäng baøi tieát nöôùc tieåu”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - QS & thaûo luaän theo nhoùm ñoâi. - Moät soá HS trình baøy KQ -HS ñoïc laïi. -Töï ñaùnh giaù laãn nhau. -HS ñoïc. * Ruùt kinh nghieäm: GIAÙO AÙN DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT. LÔÙP 3B Moân :Töï nhieân & Xaõ hoäi Tieát 10 : HOAÏT ÑOÄNG BAØI TIEÁT NÖÔÙC TIEÅU A/ Muïc tieâu: Sau baøi hoïc, HS bieát: - Keå teân caùc boä phaän cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. - Neâu chöùc naêng caùc boä phaän ñoù. - Neâu vai troø hoïat ñoäng baøi tieát nöôùc tieåu ñoái vôùi cô theå. B/Chuaån bò: - Caùc hình minh hoïa/22, 23. - Giaáy khoå A3, buùt daï quang. - Baûng phuï, phaán maøu. - Moâ hình/tranh veõ hình 1/22. B/ Caùc hoïat ñoäng daïy – hoïc: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1’ I/Ổn định Haùt 4’ II/Baøi cuõ: -2 HS traû lôøi - Keå teân 1 beänh veà tim maïch em bieát? - Vôùi ngöôøi bò beänh tim neân vaø khoâng neân laøm gì? 1’ III/ Baøi môùi: 16’ * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc boä phaän cuûa cô quan baøi tieát nöôùc tieåu : Böôùc 1 :Ñöa ra tình huoáng xuaát phaùt. Hoâm tröôùc Thaày ñaõ yeâu caàu caùc em veà nhaø -Sau khi uoáng nhieàu nöôùc thöïc haønh uoáng nhieàu nöôùc vaø caûm nhaän cô moät luùc thì buoàn ñi tieåu. theå sau khi uoáng nhieàu nöôùc thì seõ nhö theá naøo. Môøi moät soá baïn leân baùo caùo sau khi ñaõ -HS giô tay. thöïc haønh . -GV goïi khoaûng 10 em baùo caùo vaø hoûi ai coù cuøng caûm nhaän nhö caùc baïn. -Vaäy cô quan naøo trong cô theå chuùng ta thöïc hieän nhieäm vuï ñoù? -Vaäy theo caùc em cô quan baøi tieát nöôùc tieåu coù maáy boä phaän ? Böôùc 2:Laøm boäc loä nhöõng hieåu bieát ban ñaàu cuûa HS -Baây giôø thaày muoán caùc em veõ ra giaáy nhöõng ñieàu em bieát veà cô quan baøi tieát nöôùc tieåu.Hoaït ñoäng naøy chuùng ta laøm vieäc theo nhoùm 6 . Caùc nhoùm cöû nhoùm tröôûng sau ñoù caùc toå vieân noùi nhöõng ñieàu mình bieát veà cô quan baøi tieát nöôùc tieåu . Nhoùm tröôûng toång hôïp yù kieán cuûa caùc thaønh vieân baèng caùch veõ ra giaáy. Böôùc 3: Ñeà xuaát caùc caâu hoûi vaø phöông aùn tìm toøi: -GV yeâu caàu caùc nhoùm neâu caâu hoûi cho nhau ñeå chaát vaán. -GV neâu caâu hoûi ñeå HS ñeà xuaát phöông aùn tìm toøi, thí nghieäm : +Theo em laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå kieåm tra cô quan BTNT coù 5 boä phaän ? +Theo em laøm theá naøo ñeå ta bieát cô quan BTNT coù 2 quaû thaän. Ta tìm hieåu ôû ñaâu ? Böôùc 4 :Thöïc hieän phöông aùn tìm toøi khaùm phaù : -HS xem tranh veõ . 10’ -GV hoûi : Thaän coù maáy boä phaän ? -Chuùng ta ñaõ ñöôïc traûi nghieäm ñieàu mình vöøa tìm hieåu baây giôø caùc em boå sung vaø hoaøn chænh laïi hình veõû ban ñaàu cuûa caùc em cho ñuùng vôùi tranh veõ chuùng ta vöøa xem . Böôùc 5 : Keát luaän, ruùt ra kieán thöùc. -Cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. -HS döï ñoaùn coù 3,4,5 boä phaän. -HS veõ ra giaáy caùc boä phaän cuûa cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. -HS caùc nhoùm daùn baûn veõ vaøo baûng phuï, GV phaân loaïi vaø phaân tích baûn veõ coù cuøng ñieåm gioáng xeáp thaønh töøng nhoùm rieâng. -Caùc nhoùm quan saùt tranh veõ vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. -5 boä phaän : thaän traùi, thaän phaûi, oáng daãn nöôùc tieåu, boùng ñaùi , oáng ñaùi. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát luaän. -HS hoaøn thieän xong GV yeâu caàu caùc nhoùm daùn laïi leân baûng phuï vaø choát laïi:Cô quan baøi tieát nöôùc tieåu goàm hai quaû thaän, hai oáng daãn nöôùc tieåu, boùng ñaùi vaø oáng ñaùi. * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm 6 vai troø vaø chöùc naêng cuûa caùc boä phaän trong cô quan baøi -HS thaûo luaän vaø traû lôøi. tieát nöôùc tieåu. - YC HS quan saùt hình, ñoïc caùc caâu hoûi vaø traû lôøi cuûa caùc baïn trong hình 2/23. - Gôïi yù caùc caâu hoûi môùi: 3’ + Nöôùc tieåu ñöôïc taïo thaønh ôû ñaâu? + Trong nöôùc tieåu coù chaát gì? + Nöôùc tieåu ñöôïc ñöa xuoáng boùng ñaùi baèng ñöôøng naøo? + Tröôùc khi thaûi ra ngoaøi, nöôùc tieåu ñöôïc chöùa ôû ñaâu? - Keát luaän: (SGK) IV/ Cuûng coá – daën doø: -HS ñoïc laïi baøi hoïc - Daën HS hoïc baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc. * Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….. GIAÙO AÙN DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT LÔÙP 3C Moân :Töï nhieân & xaõ hoäi TIEÁT 40 Baøi : THÖÏC VAÄT. A/ Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy HS coù khaû naêng: - Neâu ñöôïc nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa caây coái xung quanh. - Nhaän ra söï ña daïng cuûa thöïc vaät trong töï nhieân. - Veõ vaø toâ maøu moät soá caây. - Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin: Phaân tích, so saùnh tìm ñaëc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa caùc loaïi caây. - Kó naêng hôïp taùc: laøm vieäc nhoùm ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. B/ Chuaån bò: * GV: Hình trong SGK trang 76, 77. *HS :SGK , VBT. C/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS L 1’ I/ OÅn ñònh Haùt 4’ II/Baøi cuõ : OÂn veà xaõ hoäi -GV neâu caâu hoûi: +Noùi veà ñieàu kieän aên, ôû, veä sinh cuûa gia ñình -2 HS traû lôøi. em tröôùc kia vaø hieän nay ? +Noùi veà ñieàu kieän sinh hoaït cuûa tröôøng em tröôùc kia vaø hieän nay ? -Nhaän xeùt – ghi ñieåm. III/ Baøi môùi. 1’ * Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi môùi -HS laéng nghe. 17 * Hoaït ñoäng 2 :HS quan saùt vaø tìm hieåu söï ’ gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa caây coái xung quanh. Böôùc 1: Ñöa ra tình huoáng xuaát phaùt. -GV cho HS laàn löôït keå teân moät soá caây xung quanh tröôøng hoaëc moät soá caây maø em bieát. -Cho HS quan saùt caùc loaïi caây coù trong hình trang 76, 77 SGK : neâu teân vaø nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa moät soá loaïi caây ñoù. GV neâu : Caùc caây raát khaùc nhau ña daïng veà ñaëc ñieåm beân ngoaøi nhö maøu saéc , hình daïng, kích thöôùc…nhöng caùc caây coù chung veà maët caáu taïo.Vaäy caáu taïo cuûa caây goàm nhöõng boä phaän chính naøo ? Böôùc 2: Laøm boäc loä nhöõng hieåu bieát ban ñaàu cuûa HS qua caùc tranh aûnh veà caùc loaïi caây . -HS keå. -HS neâu. -HS nghe vaø suy nghó ñeå chuaån bò tìm toøi khaùm phaù. -HS laøm vieäc caù nhaân thoâng qua nhöõng tranh aûnh veà caùc loaøi caây- ghi laïi nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà hình daïng kích thöôùc, caùc boä phaän cuûa moät soá caâyvaøo vôû ghi cheùp thí nghieäm. -HS laøm vieäc theo nhoùm 4 :toång hôïp caùc yù kieán caù Böôùc 3: Ñeà xuaát caâu hoûi vaø phöông phaùp tìm nhaân ñeå ñaët caâu hoûi theo nhoùm veà hình daïng kích toøi. thöôùc , caáu taïo cuûa moät soá -Cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4 loaøi caây. -Daïi dieän nhoùm neâu ñeà xuaát -GV choát laïi caùc caâu hoûi caùc nhoùm : nhoùm caùc caâu hoûi veà hình daïng , kích thöôùc vaø caáu taïo cuûa moät caâu hoûi phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc: soá caây. +Xung quanh ta coù nhieàu caây hay ít caây ? +Hình daïng , kích thöôùc cuûa moãi caây nhö theá naøo ? +Moãi caây ñeàu coù nhöõng boä phaän naøo ? Böôùc 4 :Thöïc hieän phöông aùn tìm toøi khaùm -Caùc nhoùm quan saùt vaø thaûo phaù. -GV höôùng daãn , gôïi yù HS ñeà xuaát caùc phöông luaän caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. aùn tìm toøi, khaùm phaù ñeå tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Böôùc 5 : Keát luaän ruùt ra kieán thöùc. -GV cho caùc nhoùm laàn löôït trình baøy keát luaän keát luaän . sau khi quan saùt, thaûo luaän. 10 - GV nhaän xeùt, choát laïi. -HS so saùnh laïi vôùi hình ’ => Xung quanh ta coù raát nhieàu caây. Chuùng coù töôïng ban ñaàu xem thöû suy kích thöôùc vaø hình daïng khaùc nhau. Moãi caây nghó cuûa mình coù ñuùng khoâng ? thöôøng coù reã, thaân, laù, hoa vaø quaû. * Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caù nhaân.  Muïc tieâu: HS bieát veõ vaø toâ maøu moät soá caây.  Caùch tieán haønh. Böôùc 1 : Laøm caù nhaân. - GV yeâu caàu HS laáy giaáy vaø buùt chì ra ñeå veõ moät vaøi caây maø caùc em quan saùt ñöôïc. - Löu yù: Toâ maøu, ghi chuù teân caây vaø caùc boä phaän cuûa caây treân hình veõ. Böôùc 2: Trình baøy. 2’ - Töøng caù nhaân daùn baøi cuûa mình tröôùc lôùp. - GV môøi moät soá HS leân töï giôùi thieäu veà böùc tranh cuûa mình. - GV nhaän xeùt. IV/ Cuûng coá – daën doø. -Goïi HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. - Veà xem laïi baøi. - Chuaån bò baøi sau: Thaân caây. - Nhaän xeùt tieát hoïc. *Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………….. GIAÙO AÙN DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT LÔÙP 3C Moân :Töï nhieân & xaõ hoäi. TIEÁT 51 Baøi :TOÂM, CUA. A/ Muïc tieâu: a) Kieán thöùc: -Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa caùc con toâm, cua ñöïôc quan saùt. b) Kyõ naêng: -Neâu vaø noùi lôïi ích cuûa toâm vaø cua. c) Thaùi ñoä: - Bieát yeâu thích ñoäng vaät. B/ Chuaån bò: * GV:- Hình trong SGK trang 98 –99 . -Caùc con toâm ,cua. * HS: SGK, vôû. C/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1’ I.OÅn ñònh. Haùt. 3’ II/ Baøi cuõ: Coân truøng. + Keå teân moät soá coân truøng coù ích vaø moät soá -2 HS traû lôøi. coân truøng coù haïi? + Neâu moät soá caùch dieät tröø nhöõng coân truøng coù haïi? - GV nhaän xeùt. 1’ III/ Baøi môùi: -HS laéng nghe. * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi Trong giôø töï nhieân xaõ hoäi hoâm nay coâ cuøng caùc em seõ tìm hieåu 2 loaøi ñoäng vaät soáng döôùi 16’ nöôùc laø toâm , cua qua baøi :Toâm , cua. *Hoaït ñoäng 2 :Tìm hieåu moät soá boä phaän beân ngoaøi cuûa toâm, cua. Böôùc 1 :Ñöa ra tình huoáng xuaát phaùt. GV ñöa ra caâu hoûi gôïi môû : -Keå teân moät soá loaøi toâm cua maø em bieát? -Nhaän xeùt veà hình daïng vaø kích thöôùc cuûa toâm vaø cua, chuùng coù gioáng nhau khoâng ? -Beân ngoaøi cô theå toâm, cua coù gì baûo veä ? -HS keå : toâm huøm, toâm ñoàng,cua beå, cua ñoàng … -HS neâu yù kieán ban ñaàu cuûa mình vaø ghi vaøo vôû thöïc haønh nhöõng hieåu bieát cuûa mình vaø nhuõng caâu hoûi töï GV neâu : Toâm, cua coù hình daïng , kích thöôùc phaùt. khaùc nhau nhöng chuùng ñeàu khoâng coù xöông -HS nghe vaø suy nghó chuaån soáng.Vaäy boä phaän cuûa chuùng laø gì ? Toâm , bò tìm toøi , khaùm phaù. cua gioáng nhau vaø khaùc nhau ôû nhöõng ñieåm -Hs laøm vieäc caù nhaân thoâng naøo ? Böôùc 2: Laøm boäc loä nhöõng hieåu bieát ban ñaàu qua vaät thöïc hoaëc hình veõ veà toâm, cua vaø ghi laïi nhöõng cuûa HSqua vaät thöïc hoaëc hình veõ toâm, cua. Böôùc 3 :Ñeà xuaát caùc caâu hoûi vaø phöng aùn tìm hieåu bieát cuûa mình vaøo vôû. -HS laøm vieäc theo nhoùm 4: toøi : toång hôïp caùc yù kieán caù nhaân ñeå ñaët caâu hoûi theo nhoùm’ -GV cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4 -GV choát laïi caùc caâu hoûi cuaû caùc nhoùm :nhoùm caùc caâu hoûi phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc : +Hình daïng, kích thöôùc cuûa toâm vaø cua coù gioáng nhau khoâng ? + Beân ngoaøi cô theå cuûa nhöõng con toâm , cua coù gì baûo veä ? Beân trong cô theå cuûa chuùng coù xöông soáng khoâng ? +Cua coù bao nhieâu chaân, chaân cuûa chuùng coù gì ñaëc bieät ? Böôùc 4 :Thöïc hieän phöông aùn tím toøi, khaùm phaù . _GV höôùng daãn, gôïi yù HS ñeà xuaát caùc phöông aùn tìm toøi, khaùm phaù ñeå tìmcaâu traû -Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu ñeà xuaát caâu hoûi. -Caùc nhoùm quan saùt vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi ôû böôùc 3 . -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát luaän. lôøi cho caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. Böôùc 5 :Keát luaän, ruùt ra kieán thöùc baøi hoïc. -GV cho caùc nhoùm laàn löôït trình baøy keát luaän sau khi quan saùt, thaûo luaän. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 11’ => Toâm, cua coù hình daïng, kích thöôùc khaùc nhöng chuùng ñeàu khoâng coù xöông soáng. Cô theå chuùng ñöôïc bao phuû baèng moät lôùp voû cöùng, coù nhieàu chaân vaø chaân phaân thaønh caùc ñoát. -HS thaûo luaän. * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû lôùp.  Muïc tieâu: Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa toâm vaø cua.  Caùch tieán haønh -HS trình baøy. Böôùc 1: GV cho HS thaûo luaän caû lôùp. - Caâu hoûi: + Toâm, cua soáng ôû ñaâu? + Neâu ích lôïi cuûa toâm, cua? + Giôùi thieäu veà hoaït ñoäng nuoâi, ñaùnh baét hay cheá bieán toâm, cua maø em bieát? Böôùc 2:Yeâu caàu HS leân trình baøy. 3’ - GVnhaän xeùt, choát laïi. Toâm, cua laø nhöõng thöùc aên coù nhieàu chaát ñaïm caàn cho cô theå con ngöôøi. ÔÛ nöôùc ta coù nhieàu soâng, hoà vaø bieån laø nhöõng moâi tröôøng thuaän tieän ñeå nuoâi vaø ñaùnh baét toâm, cua. Hieän nay, ngheà nuoâi toâm khaù phaùt trieån vaø toâm ñaõ trôû thaønh moät maët haøng xuaát khaåu cuûa nöôùc ta. IV/ Cuûng coá – daën doø. -HS ñoïc phaàn baøi hoïc SGK. - Chuaån bò baøi sau: Caù. - Nhaän xeùt baøi hoïc. GIAÙO AÙN DAÏY THEO PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT LÔÙP 3B TIEÁT 52 Moân :Töï nhieân & xaõ hoäi. Baøi : CAÙ A/ Muïc tieâu: a)Kieán thöùc: -Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa caùc con caù ñöôïc quan saùt. b)Kyõ naêng: -Neâu ích lôïi cuûa loaïi caù. c)Thaùi ñoä: -Bieát yeâu thích ñoäng vaät. B/ Chuaån bò: * GV: Hình trong SGK trang 100, 101 . * HS : SGK,VBT. C/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1’ I.OÅn ñinh 4’ II/ Baøi cuõ: Toâm , cua. - Goïi 2 HS : -2 HS traû lôøi. - Toâm, cua laø nhöõng ñoäng vaät nhö theá naøo? - Neâu ích lôïi cuûa toâm, cua? - GVnhaän xeùt. III/ Baøi môùi: 1’ * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 18’ * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu moät soá boä phaän beân ngoaøi cuûa caù : Böôùc 1 : Ñöa ra tình huoáng xuaát phaùt . GV ñöa ra caâu hoûi gôïi môû : HS keå : caù thu , caù cheùp, -Keå teânâ moät soá loaøi caù maø em bieát ? caù roâ, caù vaøng, caù maäp…. -Loaøi caù naøo soáng ôû nöôùc ngoït ? -HS neâu yù kieán ban ñaàu -Loaøi caù naøo soáng ôû nöôùc maën? -Nhaän xeùt veà hình daïng vaø kích thöôùc cuûa cuûa mình vaø ghi vaøo vôû thöïc haønh moät soá loaøi caù ? -Beân ngoaøi cô theå cuûa caù coù gì baûo veä? Beân Nhöõng hieåu bieát cuûa mình vaø nhöõng caâu hoûi töï phaùt . trong cuûa chuùng coù xöông soáng khoâng? Böôùc 2 :Laøm boäc loä nhöõng hieåu bieát ban ñaàu cuûa HS qua vaät thöïc hoaëc hình veõ caùc loaøi caù . -HS laøm vieäc caù nhaân thoâng Vaät thöïc hoaëc tranh aûnh Böôùc 3:Ñeà xuaát caùc caâu hoûi vaø phöông aùn moät soá loaøi caù-ghi laïi nhöõng hieåu bieát cuûa mình tìm toøi. veà caùc boä phaän beân ngoaøi -GV cho HS laøm vieäc theo nhoùm 6. 8’ 3’ -GV choát laïi caùc caâu hoûi cuûa caùc nhoùm : nhoùm caùc caâu hoûi phuø hôïp vôùi noä dung baøi hoïc: -Caù laø ñoäng vaät coù xöông soáng khoâng ? -Caùc loaøi caù khaùc nhau thì hình daïng vaø kích thöôùc cuûa noù nhö theá naøo ? -Caù soáng ôû ñaâu ? -Caù thôû baèng gì ? -Caù bôi baèng gì ? -Beân ngoaøi cô theå cuûa chuùng ñöôïc bao boïc bôûi moät lôùp gì ? Böôùc 4 :Thöïc hieän phöông aùn tìm toøi khaùm phaù . -GV höôùng daãn gôïi yù HS ñeà xuaát caùc phöông aùn tìm toøi, khaùm phaù ñeå tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. Böôùc 5 : Keát luaän , ruùt ra kieán thöùc baøi hoïc . -GV cho caùc nhoùm laàn löôït trình baøy keát` luaän sau khi quan saùt , thaûo luaän. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Caù laø ñoäng vaät coù xöông soáng, soáng döôùi nöôùc, thôû baèng mang. Cô theå chuùng thöôøng coù vaûy bao phuû, coù vaây. -GV cho HS veõ,toâ maøu vaø ghi chuù caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con caù maø em thích . -GV höôùng daãn HS so saùnh ñoái chieáu . * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû lôùp. Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp. + Keå teân moät soá caù ôû nöôùc ngoït vaø nöôùc maën maø em bieát? + Neâu ích lôïi cuûa caù? + Giôùi thieäu veà hoaït ñoäng nuoâi, ñaùnh baét hay cheá bieán caù maø em bieát? Böôùc 2:. GV nhaän xeùt, choát laïi: => Phaàn lôùn caùc loaïi caù ñöïôc söû duïng laøm thöùc aên. Caù laø thöùc aên ngon vaø boå, chöùa nhieàu chaát ñaïm caàn cho cô theå ngöôøi. ÔÛ nöôùc ta coù nhieàu soâng, hoà vaø bieån ñoù laø nhöõng moâi tröôøng thuaän tieän ñeå nuoâi troàng vaø cuûa caù. -HS laøm vieäc theo nhoùm 6 :Toång hôïp caùc yù kieán caù nhaân ñeå ñaët caâu hoûi theo nhoùm veà caáu taïobeân ngoaøi cuûa con caù. - Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu ñeà xuaát caâu hoûi. -Caùc nhoùm quan saùt tranh aûnh caùc loaøi caù vaø vaät thöïc vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi ôû böôùc 3. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát luaän. -HS veõ. -HS so saùnh laïi vôùi hình töôïng ban ñaàu xem thöû suy nghó cuûa mình coù ñuùng khoâng? ñaùnh baét caù. Hieän nay, ngheà nuoâi caù khaù phaùt trieån vaø caù ñaõ trôû thaønh moät maët haøng xuaát khaåu cuûa nöôùc ta. IV/ Cuûng coá – daën doø. -Ñoïc laïi noäi dung baøi. - Veà xem laïi baøi. - Chuaån bò baøi sau: Chim. - Nhaän xeùt baøi hoïc  Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
- Xem thêm -