Tài liệu Giáo án mĩ thuật vnen lớp 3

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 925 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 TuÇn 1 Giáo án Mĩ Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. Bµi 1: Thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh thiÕu nhi §Ò tµi M«i trêng I. Môc tiªu: - Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh. - HS khá, giỏi: Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. II. ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ c¶nh m«i trêng vµ ®Ò tµi kh¸c. - Tranh cña ho¹ sÜ. + Häc sinh: - Vë TËp vÏ, III.Ho¹t ®éng d¹y - häc: ND-TG 1.1.Bµi cñ. (2phót) 2.1.Bµimíi. (2phót) 2.PhÇn ho¹t ®éng H§1:Xem tranh (25phót) H§2:§¸nh gi¸, nhËn xÐt. (5phót) DÆn dß. (1phót)p Ho¹t ®éng cña ThÇy - KiÓm tra ®å dïng häc tËp. - Gv nhËn xÐt. - Giíi thiÖu bµi. - Gv giíi thiÖu tranh, yªu cÇu H th¶o luËn nhãm 4 tr¶ lêi theo c©u hái: + Tranh vÏ vÒ ho¹t ®éng g× ? + Nh÷ng h×nh ¶nh chÝnh, phô trong tranh ? + H×nh d¸ng, ®éng t¸c cña c¸c h×nh ¶nh chÝnh nh thÕ nµo? ë ®©u ? + Nh÷ng mµu s¾c nµo cã nhiÒu ë trong tranh ? + Em nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh ? - Gv quan s¸t, híng dÉn H th¶o luËn. - Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh. - Gäi H nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt, kÕt luËn: Nh÷ng bøc tranh c¸c em võa xem lµ tranh ®Ñp. Muèn hiÓu biÕt vµ thëng thøc ®îc tranh, c¸c em cÇn quan s¸t ®Ó ®a ra nh÷ng nhËn xÐt cña m×nh vÒ bøc tranh ®ã. - §Æt l¹i mét sè c©u hái. - Gäi H tr¶ lêi. - Gv cïng H nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d¬ng mét sè H ph¸t biÓu x©y dùng bµi. Giáo viên: Võ Anh Nhật Ho¹t ®éng cña trß - H ®Ó ®å dïng lªn bµn. - H theo dâi. - H l¾ng nghe. - H quan s¸t, th¶o luËn theo c©u hái - H tr×nh bµy - H nhËn xÐt. - H l¾ng nghe.* - H l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe. 1 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ - Xem tríc bµi häc sau. TuÇn 2 Bµi 2: VÏ trang trÝ Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VÏ tiÕp häa tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®êng diÒm I. Môc tiªu: - Tìm hiểu cách trang trí đường diềm. - Cách vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm. - Hoàn thành các bài tập ở lớp. HS khá, giỏi: Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét vµi ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm. - Bµi mÉu ®êng diÒm cha hoµn chØnh vµ ®· hoµn chØnh. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - Bµi vÏ cña HS líp tríc. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 3. - Bót ch×, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: ND-TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi cò (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt cña häc sinh. - GV giíi thiÖu c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm ®Ó HS cã høng thó víi bµi häc. - Giíi thiÖu ®êng diÒm vµ t¸c dông cña chóng: Nh÷ng häa tiÕt h×nh hoa, l¸ c¸ch ®iÖu ®îc s¾p xÕp nh¾c ®i, nh¾c l¹i, xen kÏ, lÆp ®i lÆp l¹i nèi tiÕp, kÐo dµi thµnh ®êng diÒm. §êng diÒm trang trÝ ®Ó ®å vËt ®Ñp h¬n ). - Cho HS xem mÉu ®êng diÒm cha hoµn chØnh vµ mÉu ®êng diÒm ®· hoµn chØnh, ®Æt c¸c c©u hái gîi ý sau: + Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai ®êng diÒm nµy ? -Trng bµy ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt lªn bµn. - Quan s¸t. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (3-4 phót) + Cã nh÷ng häa tiÕt nµo ë ®êng diÒm ? + C¸c häa tiÕt ®îc s¾p xÕp nh thÕ Giáo viên: Võ Anh Nhật - Quan s¸t vµ n¾m ®îc kh¸i niÖm vµ t¸c dông cña ®êng diÒm. - Quan s¸t vµ tr¶ líi c¸c c©u hái cña GV: + Cã mmét ®êng diÒm ®· hoµn chØnh, mét ®êng diÒm cha hoµn chØnh. + ë ®êng diÒm cã häa tiÕt h×nh hoa vµ l¸. 2 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ nµo ? + §êng diÒm cha hoµn chØnh cßn thiÕu häa tiÕt g× ? + Nh÷ng mµu nµo ®îc vÏ trªn ®êng diÒm ? - Sau khi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái, GV bæ sung vµ nªu yªu cÇu c¶u bµi häc nµy lµ vÏ tiÕp häa tiÕt cha hoµn chØnh vµo ®êng diÒm. Ho¹t ®éng 2: - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh ë Vë tËp C¸ch vÏ häa tiÕt vÏ 3 vµ chØ cho c¸c em nh÷ng häa (3-5) tiÕt ®· cã ë ®êng diÒm ®Ó ghi nhí vµ vÏ tiÕp ë phÇn thùc hµnh. - Lu ý HS: + C¸ch ph¸c trôc ®Ó vÏ häa tiÕt ®èi xøng cho ®Òu vµ c©n ®èi. + Khi vÏ cÇn ph¸c nhÑ tríc ®Ó cã thÓ tÈy söa hoÆc vÏ l¹i cho hoµn chØnh häa tiÕt. - Cho HS xem l¹i h×nh gîi ý c¸ch vÏ vµ chØ cho HS thÊy c¸ch lµm bµi tõ cha hoµn chØnh ®Õn h×nh ®· hoµn chØnh. - TiÕp tôc híng dÉn c¸ch vÏ mµu vµo ®êng diÒm: Chän mµu thÝch hîp, cã thÓ dïng 3 hoÆc 4 mµu, c¸c häa tiÕt gièng nhau vÏ cïng mµu ( vÏ mµu nh¾c l¹i hoÆc xen kÏ ). Nªn vÏ mµu nÒn, häa tiÕt kh¸c nhau vÒ ®Ëm nh¹t. Chän nh÷ng mµu trong s¸ng, hµi hßa. Ho¹t ®éng 3: - Yªu cÇu HS vÏ tiÕp ®êng diÒm Thùc hµnh phÇn Thùc hµnh ë Vë tËp vÏ 3. (15-17 phót) - Quan s¸t vµ híng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi; ®éng viªn c¸c em hoµn thµnh bµi tËp. Ho¹t ®éng 4: - Trng bµy mét sè bµi vÏ cña HS . §¸nh gi¸, nhËn xÐt (3-5 phót) - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c mét DÆn dß HS : sè lo¹i qu¶. (1-2 phót) + C¸c häa tiÕt ®îc s¾p xÕp xen kÏ. + §êng diÒm cha hoµn chØnh cßn thiÕu mét sè häa tiÕt h×nh hoa vµ mét sè häa tiÕt h×nh l¸. - N¾m ®îc yªu cÇu cña bµi häc. - Quan s¸t h×nh ë Vë tËp vÏ 3 vµ thÊy ®îc nh÷ng phÇn cÇn ph¶i hoµn thµnh trong bµi tËp. - Lu ý. - Quan s¸t n¾m ®îc c¸ch vÏ tiÕp c¸c häa tiÕt vµo ®êng diÒm. - L¾ng nghe vµ hiÓu ®îc c¸ch vÏ mµu vµo ®êng diÒm. - VÏ tiÕp ®êng diÒm phÇn Thùc hµnh ë Vë tËp vÏ 3. - TiÕp thu híng dÉn cña GV. - Quan s¸t vµ ®a ra nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 3 Bµi 3: VÏ theo mÉu I.Môc tiªu: Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VÏ qu¶ Giáo viên: Võ Anh Nhật 3 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ - Nhận biết màu sắc, hình dáng, tỉ lệ một vài loại quả. - Biết cách vẽ quả theo mẫu. - Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích. HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II.ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Mét sè qu¶ cã h×nh d¸ng, mµu s¾c kh¸c nhau. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. + Häc sinh: - Mét sè qu¶. - Vë TËp vÏ, ch×, tÈy, mµu vÏ. III. Ho¹t ®éng d¹y-häc: ND-TG 1.PhÇn më ®Çu. 1.1.Bµi cñ(2phót) 1.2.Bµimíi(2phót) H§1:Quan s¸t, nhËn xÐt.(5phót) H§2:C¸ch vÏ. (7phót) H§3:Thùchµnh. (15phót) H§4:§¸nh gi¸, nhËn xÐt.(5phót) Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña trß - ChÊm bµi. - Gv nhËn xÐt. - Giíi thiªô bµi. - 5-7 bµi. - H theo dâi. - H l¾ng nghe. - Gv giíi thiÖu mét sè lo¹i qu¶ ®ång thêi ®Æt c©u hái gîi ý H tr¶ lêi vÒ: + H×nh d¸ng ? + §Æc ®iÓm ? + Mµu s¾c ? - Yªu cÇu H nhËn xÐt. - Gv bæ sung, kÕt luËn. - Gäi H nªu tªn vµ t¶ vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c mµ m×nh biÕt. - Gäi H nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ theo mÉu ®· häc. - Gv nhËn xÐt, híng dÉn c¸ch vÏ. + VÏ h×nh d¸ng chung cña qu¶. + Ph¸c nÐt h×nh qu¶. + VÏ chi tiÕt. + VÏ mµu. - Cho H xem mét så bµi vÏ cïng H nhËn xÐt. - Gv cïng H ®Æt mÉu vµ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña qu¶. - Yªu cÇu H vÏ bµi. - Gv theo dâi, híng dÉn H vÏ khung h×nh, vÏ nÐt vµ vÏ mµu. - Quan t©m H cßn yÕu. - Chän bµi, yªu cÇu H nhËn xÐt vÒ: + Bè côc. + H×nh vÏ. + Mµu s¾c. - H quan s¸t. - H theo dâi vµ tr¶ lêi c©u hái. Giáo viên: Võ Anh Nhật - H nhËn xÐt. - H l¾ng nghe. - H nªu. - H nh¾c bµi. - H theo dâi. - H xem vµ nhËn xÐt. - H quan s¸t vµ nhËn xÐt. - H vÏ bµi. - H theo dâi. - H nhËn xÐt. 4 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ - Gäi H nhËn xÐt. - H nghe, xÕp lo¹i. - Gv bæ sung cïng H xÕp lo¹i. - H theo dâi. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d¬ng mét sè bµi vÏ tèt; ®éng viªn, khuyÕn khÝch nh÷ng bµi cha hoµn thµnh. - H l¾ng nghe. - Xem tríc bµi häc sau. DÆn dß.(2phót) TuÇn 4 Bµi 4: Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VÏ tranh §Ò tµi Trêng em I.Môc tiªu: - Tập vẽ tranh về đề tài Trường em. HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II. ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh vÒ nhµ trêng. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. + Häc sinh: - Su tÇm tranh ¶nh vÒ nhµ trêng. - Vë TËp vÏ, ch×, tÈy, mµu vÏ. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc: ND-TG 1.PhÇn më ®Çu: (2phót) 2.Bµi míi: 33phót) H§1:T×m, chän néi dung ®Ò tµi. H§2: C¸ch vÏ. Ho¹t ®éng cña ThÇy - KiÓm tra ®å dïng häc tËp - Gv nhËn xÐt - Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Trêng em ®ång thêi gîi ý H nhËn xÐt vÒ: h×nh ¶nh, mµu s¾c cña bøc tranh. - Gäi H nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt, kÕt luËn. - Gäi H nªu tªn mét sè h×nh ¶nh vµ mét sè ho¹t ®éng thêng cã ë trêng häc. - Gäi H nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh ®· häc. - Gv nhËn xÐt, híng dÉn cho H c¸ch vÏ tranh vÒ ®Ò tµi Trêng em. + Chän h×nh ¶nh. + VÏ ph¸c nÐt h×nh ¶nh chÝnh, phô. Giáo viên: Võ Anh Nhật Ho¹t ®éng cña trß - H ®Ó ®å dïng lªn bµn - H theo dâi - H l¾ng nghe - H quan s¸t vµ tr¶ lêi. - H nhËn xÐt. - H l¾ng nghe. - H nªu. - H nh¾c bµi. - H theo dâi. 5 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 H§3:Thùc hµnh. H§4:§¸nh gi¸, nhËn xÐt. DÆn dß(2phót) Giáo án Mĩ +VÏ chi tiÕt (vÏ thªm h×nh ¶nh) +VÏ mµu. - Cho H xem mét så bµi vÏ cïng H nhËn xÐt. - Yªu cÇu H vÏ bµi. - Gv theo dâi vµ híng dÉn cho H vÏ h×nh ¶nh vµ vÏ mµu. - Quan t©m H cßn lóng tóng. - Gv chän bµi, nªu tiªu chuÈn. - Yªu cÇu H nhËn xÐt. - Gv bæ sung cïng H xÕp lo¹i. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.Tuyªn d¬ng mät sè bµi vÏ tèt; ®éng viªn, khuyÕn khÝch nh÷ng bµi vÏ cha hoµn thiÖn. - Xem tríc bµi häc sau. - H xem vµ nhËn xÐt - H vÏ bµi - H theo dâi - H nhËn xÐt - H nghe vµ xÕp lo¹i - H l¾ng nghe - H l¾ng nghe TuÇn 5 Bµi 5. TËp nÆn t¹o d¸ng Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. NÆn qu¶ I.Môc tiªu: - - Nhận biết hình, khối của một số quả. - Biết cách nặn quả - Nặn được một vài quả gần giống với mẫu. HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối, gần giống mẫu. II.ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh vµ mét sè lo¹i qu¶. - H×nh gîi ý c¸ch nÆn. - Bµi nÆn cña HS n¨m tríc. - §Êt nÆn vµ mét sè dông cô kh¸c. + Häc sinh: - §Êt nÆn vµ mét sè dông cô kh¸c. III. Ho¹t ®éng d¹y-häc: ND-TG 1.Bµi cñ(2phót) 2.Bµi míi(2phót) H§1:Quan s¸t, nhËn xÐt. (5phót) Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña trß - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña H. - H ®Ó dông cô lªn bµn. - H theo dâi. - H l¾ng nghe. - Gv nhËn xÐt. - Giíi thiªô bµi. - Giíi thiÖu tranh, ¶nh mét sè lo¹i qu¶. - §Æt c©u hái gîi ý H tr¶ lêi vÒ: tªn, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm vµ mµu s¾c cña qu¶. Giáo viên: Võ Anh Nhật - H quan s¸t. - H nghe vµ tr¶ lêi 6 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 H§2:C¸ch nÆn. (6phót) H§3:Thùc hµnh. (15phót) H§4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt. (5phót) DÆn dß. (2phót) Giáo án Mĩ ? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i qu¶. - Gäi H nhËn xÐt. - Gv bæ sung, kÕt luËn. - Gäi H nªu thªm mét sè lo¹i qña mµ m×nh biÕt. - Gv dïng ®Êt nÆn híng dÉn cho H c¸c bíc nÆn. + Chän lo¹i qña vµ ®Êt nÆn. + NÆn h×nh d¸ng qu¶ vµ c¸c bé phËn + GhÐp, dÝnh thµnh qu¶. - Gv híng dÉn c¸ch t¹o d¸ng. - Cho H xem mét så bµi nÆn cïng H nhËn xÐt. - Yªu cÇu H chän qu¶ vµ nÆn theo trÝ nhí. - Gv theo dâi, híng dÉn nÆn, t¹o d¸ng qu¶. - Quan t©m H cßn lóng tóng. - Chän bµi, yªu cÇu H nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm vµ mµu s¾c. - Gäi H nhËn xÐt. - Gv bæ sung cïng H xÕp lo¹i. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d¬ng mét sè bµi nÆn tèt, ®éng viªn nh÷ng bµi cha hoµn thiÖn. - Xem tríc bµi häc sau. TuÇn 6 Bµi 6: VÏ trang trÝ - H nhËn xÐt. - H l¾ng nghe. - H nªu. - H theo dâi. - H xem vµ nhËn xÐt. - H thùc hµnh. - H theo dâi. - H nhËn xÐt. - H nghe, xÕp lo¹i. - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe. Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG I/ Mục đích yêu cầu: - Hiểu thêm về trang trí hình vuông. - Biết cách vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông. - Hoàn thành được bài tập theo yêu cầu. HS khá, giỏi: Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều phù hợp. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Sưu tầm một số đồ vật có trang trí hình vuông. Một số bài vẽ có trang trí hình vuông. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Giáo viên: Võ Anh Nhật 7 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 ND-TG 1/ Ổn định: 2’ 2/ Kiểm tra bài cũ: 1’ 3/ Bài mới: 32’ Giáo án Mĩ Ho¹t ®éng cña ThÇy Cho HS hát. GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ TRANG TRÍ: VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG Hoạt động 1: MĐ: Giúp HS nhận biết cách trang trí. Quan sát, nhận HT: Cá nhân xét GV cho HS quan sát một số tranh 4’ ảnh trang trí hình vuông để HS tìm sự giống và khác nhau + Sự khác nhau về cách trang trí ở các hình vuông, về hoạ tiết, về cách sắp xếp các hoạ tiết, màu sắc. + Hoạ tiết trang trí hình vuông thường là những hoạ tiết hoa, lá, chim… + Hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ. + Hoạ tiết phụ ở các góc giống nhau. + Độ dậm nhạt và màu hoạ tiết GV nhận xét chung. Hoạt động 2: Hướng dẫn MĐ: Giúp HS biết cách vẽ hoạ tiết và vẽ cách vẽ hoạ màu. tiết và vẽ màu HT: Cả lớp 5’ GV hướng dẫn HS cách vẽ hoạ tiết. GV cho HS quan sát hình a SGK để nhận ra các hoạ tiết và tìm cách vẽ tiếp + Vẽ hoạ tiết ở giữa hình vuông trước. Dựa vào các đường trục để vẽ cho đều.. + Vẽ hoạ tiết vào các góc và xung quanh để hoàn thành bài vẽ. + Gợi ý HS cách vẽ màu:  Trước khi vẽ phải lựa chọn màu: Giáo viên: Võ Anh Nhật Ho¹t ®éng cña trß Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe Quan sát Quan sát Lắng nghe Lắng nghe 8 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Hoạt động 3: Thực hành 21’ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 2’ Giáo án Mĩ chọn màu cho hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ, màu nền.  Nên vẽ các màu đã chọn vào hoạ tiết chính hoặc nền trước và màu vào các hoạ tiết phụ sau. Trong khi vẽ GV nhắc HS:  Vẽ màu đều không ra ngoài hoạ tiết.  Các hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu và cùng độ đậm nhãt MĐ: Vẽ được bài trang trí. HT: Cá nhân GV cho HS thực hành vẽ vào vở. GV theo dõi hướng dẫn HS chưa biết cách vẽ. GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. TuÇn 7 Bµi 7: VÏ theo mÉu Thực hành vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Quan sát cái chai Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VẼ CÁI CHAI I/ Mục đích yêu cầu: - Nhận biết được đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai. - Biết cách vẽ cái chai. - Vẽ được cái chai theo mẫu. HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Chọn một số cái chai có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau để HS so sánh. Hình gợi ý cách vẽ. Một số bài vẽ của HS năm trước. Giáo viên: Võ Anh Nhật 9 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : ND-TG 1/ Ổn định: 2’ 2/ Kiểm tra bài cũ:1’ 3/ Bài mới: 32’ Ho¹t ®éng cña ThÇy Cho HS hát. GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ THEO MẪU: VẼ CÁI CHAI Hoạt động 1: MĐ: Giúp HS biết nhận xét về hình dáng, Quan sát, nhận màu sắc của cái chai. xét HT: Cá nhân 4’ GV cho HS quan sát một số chai mẫu để nhận xét về hình dáng , màu sắc, chất liệu của chúng. + Các phần chính của cái chai. + Màu sắc của cái chai + Chất liệu của cái chai. GV nhận xét chung. Hoạt động 2: MĐ: Giúp HS biết cách vẽ cái chai Hướng dẫn HT: Cả lớp cách vẽ GV hướng dẫn HS cách vẽ cái chai 5’ xem tranh minh hoạ: + Vẽ phác khung hình và đường trục. + So sánh tỉ lệ các phần chính của cái chai. + Vẽ phác nét mờ hình dáng của cái chai. + Sửa lại các chi tiết cho cân đối. GV lưu ý cách sắp xếp bố cục. GV cho HS xem bài vẽ của năm học trước. Hoạt động 3: MĐ: Vẽ được cái chai. Thực hành HT: Cá nhân 21’ GV cho HS vẽ vào vở . GV theo dõi hướng dẫn HS chưa biết cách vẽ. Hoạt động 4: GV cho HS trình bày sản phẩm. Giáo viên: Võ Anh Nhật Ho¹t ®éng cña trß Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Trả lời câu hỏi Quan sát Lắng nghe Lắng nghe Quan sát Thực hành vào vở Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá 10 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Nhận xét, đánh giá 2’ Giáo án Mĩ Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. TuÇn 8 Bµi 8: VÏ tranh Lắng nghe Lắng nghe Quan sát đồ vật trang trí hình vuông Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VẼ CHÂN DUNG I/ Mục đích yêu cầu: - Tập vẽ tranh chân dung đơn giản HS khá, giỏi: Vẽ rõ được khuôn mặt đối tượng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Sưu tầm một số tranh ảnh chân dung. - Hình gợi ý cách vẽ. - Một số bài vẽ của HS năm trước. Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : ND-TG Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña trß 2/ Kiểm tra GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. Dụng cụ học tập bài cũ:1’ GV nhận xét chung. Lắng nghe 3/ Bài mới: Giới thiệu 35’ GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại Lắng nghe VẼ TRANH: VẼ CHÂN DUNG Nêu lại tựa bài Hoạt động 1 : MĐ: Giúp HS tập nhận xét quan sát về đặc Tìm, hiểu vẽ điểm khuôn mặt. tranh chân HT: Cá nhân Giáo viên: Võ Anh Nhật 11 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 dung : 5’ Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ 5’ Giáo án Mĩ GV cho HS quan sát tranh của các hoạ sĩ sau đó nhận xét . Quan sát + Các bức tranh này vẽ gì?. Trả lời câu hỏi + Vẽ nữa ngườis hay vẽ toàn thân? GV kết luận: Tranh chân dung Lắng nghe thường vẽ khuôn mặt người là chủ yếu, thể hiện được những đặc điểm riêng của người được vẽ. + Tranh chân dung vẽ những gì? ( hình dáng khuôn mặt, các chi tiết, mắt, mũi, miệng, tóc, tai..) + Ngoài khuôn mặt có thể vẽ gì nữa?( cổ, vai, thân) + Màu sắc của toàn bộ bức tranh,của các chi tiết. + Nét mặt của người trong tranh( người già, trẻ, vui, buồn, hiền hậu) GV nhận xét chung. MĐ: Giúp HS biết cách vẽ tranh chân dung HT: Cả lớp GV giới thiệu tranh cho HS quan sát GV giới thiệu cách vẽ : + Quan sát các bạn trong lớp hay vẽ theo trí nhớ. Cố gắng nhận ra những đặc điểm, hình dáng riêng của người mình định vẽ. + Dự định vẽ khuôn mặt, nữa người hay toàn thân để tìm bố cục hình vào trang giấy. + Vẽ khuôn mặt chính diện hay nghiêng. + Vẽ hình khuôn mặt trước, vẽ mái tóc, cổ, vai sau. + sau đó vẽ các chi tiết mắt, mũi.. GV gợi ý cách vẽ màu: + Vẽ màu ở các bộ phận lớn trước. + Sau đó vẽ màu ở các chi tiết. GV cho HS xem bài vẽ của năm học Giáo viên: Võ Anh Nhật Lắng nghe Quan sát Lắng nghe Lắng nghe Quan sát 12 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ trước. Hoạt động 3: Thực hành 22’ MĐ: Vẽ được tranh chân dung. HT: Cá nhân GV gợi ý để HS chọn vẽ người thân: ông, bà, cha, mẹ Chọn bố cuc. Vẽ thêm các hình ảnh khác cho sinh động. GV cho HS vẽ vào vở . GV theo dõi hướng dẫn HS chưa biết cách vẽ. Hoạt động 4: Nhận xét, GV cho HS trình bày sản phẩm. đánh giá 3’ Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. TuÇn 9 Bµi 9: VÏ trang trÝ Lắng nghe Thực hành vào vở Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị vở, màu vẽ Ngµy d¹y:………………………………. ………………………………. VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I/ Mục đích yêu cầu: - Hiểu thêm về cách sử dụng màu. - Biết cách vẽ màu vào hình có sẵn. - Hoàn thành được bài tập theo yêu cầu. HS khá, giỏi: Tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp, làm rõ hình ảnh. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Sưu tầm tranh ảnh đẹp của thiếu nhi về đề tài lễ hội. Một số bài vẽ của HS năm trước. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : ND-TG 1/ Ổn định: Ho¹t ®éng cña ThÇy Cho HS hát. Giáo viên: Võ Anh Nhật Ho¹t ®éng cña trß Hát 13 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 2’ 2/ Kiểm tra bài cũ: 1’ 3/ Bài mới: 32’ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 4’ GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ TRANG TRÍ: VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN MĐ: Giúp HS hiểu được cảnh lễ hội. HT: Cá nhân GV giới thiệu cho HS xem tranh , ảnh các ngày lễ hội. GV giới thiệu tranh nét Múa rồng của bạn Quang Trung. GV nêu câu hỏi: + Cảnh múa rồng diễn ra vào lúc nào?. + Màu sắc cảnh vật ban ngày và ban đêm khác nhau như thế nào? GV nhận xét chung. GV gợi ý cho HS nhận ra các hình ảnh có trong tranh: Con rồng, người và các hình ảnh khác: vây, vảy trên hình con rồng, quần áo trong ngày lễ hội. Giáo án Mĩ Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe Quan sát Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ 4’ MĐ: Giúp HS biết cách vẽ màu. HT: Cả lớp GV hướng dẫn HS cách vẽ màu: Lắng nghe + Tìm màu vẽ hình con rồng, người, cây. + Tìm màu nền. + Các màu vẽ đặt cạnh nhau cần được lựa chọn hài hoà, tạo nên vẻ đẹp của toàn bộ bức tranh. + Vẽ màu cần có đậm, nhạt. GV cho HS xem bài vẽ của năm học Quan sát trước. Hoạt động MĐ: Vẽ được bức tranh đẹp. 3: Thực hành HT: Cá nhân Giáo viên: Võ Anh Nhật 14 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 22’ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 2’ Giáo án Mĩ GV cho HS vẽ vào vở . GV theo dõi hướng dẫn HS chưa biết cách vẽ máu. GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. TuÇn 10 Bµi 10: Thêng thøc mÜ thuËt Thực hành vào vở Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Quan sát tranh Tĩnh vật Ngµy d¹y:………………………………. ……………………………….\ XEM TRANH TĨNH VẬT I/ Mục đích yêu cầu: - Tập mô tả các hình ảnh, màu sắc trên tranh HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Sưu tầm một số tranh tĩnh vật: hoa, quả của một số hoạ sĩ. Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : ND-TG 1/ Ổn định: 2’ 2/ Kiểm tra bài cũ:1’ 3/ Bài mới: 32’ Hoạt động của thầy Cho HS hát. GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại XEM TRANH: TĨNH VẬT Hoạt động 1 : MĐ: Giúp HS tập làm quen vớI tranh tĩnh Quan sát, nhận vật. xét HT: Nhóm 28’ GV cho HS quan sát tranh trong vở theo nhóm _ GV nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận: Giáo viên: Võ Anh Nhật Hoạt động của trò Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Thảo luận theo nhóm 15 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ + Tác giả bức tranh này là ai?. + Tranh vẽ những loại quả nào? + Hãy nêu hình dáng của các loại Đại diện nhóm trình bày Trả lời câu hỏi quả đó? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá 4’ + Hãy nêu màu sắc của các loại hoa quả có trong tranh? + Những hình ảnh chính được đặt ở vị trí nào? Tỉ lệ của hình chính so với hình phụ? + Em thích bức tranh nào nhất? GV nhận xét chung. GV giới thiệu về tác giả Đường Ngọc Cảnh đã nhiều năm tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Ông rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật( hoa, quả). Ông đã có nhiều tác phẩm đạt giải trong các cuộc triển lãm Quốc tế và trong nước. GV nhận xét chung Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. TuÇn 11 Bµi 11: VÏ theo mÉu Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe Quan sát cành lá Ngµy d¹y:………………………………. ……………………………….\ vÏ cµnh l¸ I. Môc tiªu: - Nhận biết được cấu tạo, hình dáng, đặc điểm của cành lá. - Biết cách vẽ cành lá. - Vẽ được cành lá đơn giản. HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II. ChuÈn bÞ: - GV: Mét sè cµnh l¸. Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - HS: Vë tËp vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ c¸c lo¹i. Su tÇm tranh vÏ cµnh l¸. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ æn ®Þnh líp: 2/ KiÓm tra §DHT:Nh¾cnhë hs nÕu cßn thiÕu. 16 Giáo viên: Võ Anh Nhật Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ 3/ Bµi míi: GV dÉn d¾t hs vµo bµi míi. ND-TL HO¹T §éNG CñA GV -§a ra mét sè cµnh l¸. H§/I I. Quan s¸t vµ +Lµ h×nh g×? nhËn xÐt. 5’ +§Æc ®iÓm cµnh? + H×nh d¸ng l¸? +Mµu s¾c l¸? -§a ra mét sè bµi trang trÝ. + L¸ cã thÓ dïng ®Ó lµm g×? H§/II -VÏ – ph¸c häa HD trªn §DDH. II. C¸ch vÏ +VÏ ph¸c h×nh d¸ng cña l¸. cµnh l¸: 8’ +VÏ ph¸c cµnh vµ cuèng l¸. +Ph¸c h×nh d¸ng l¸. +VÏ chi tiÕt. +VÏ mµu:- Nh mÉu. -Kh¸c mÉu. -Cã ®Ëm, nh¹t. H§/III III. Thùc hµnh -GV nªu yªu cÇu bµi. -Quan s¸t híng dÉn tõng bµn 15’ HO¹T §éNG CñA HS -Quan s¸t – nhËn xÐt. + Cµnh l¸ Hoa hång,… -Quan s¸t. + Lµm ho¹ tiÕt trang trÝ. -Nghe – quan s¸t. -Thùc hµnh vÏ bµi vµo VTV 4/ Cñng cè: GV chän mét sè bµi tiªu biÓu treo ë b¶ng, gîi ý cho hs nhËn xÐt, GV nªu c¸i ®îc c¸i cha ®îc vµ xÕp lo¹i. Tuyªn d¬ng nh÷ng hs cã bµi vÏ ®Ñp. 5/ DÆn dß: ChuÈn bÞ cho tiÕt sau. TuÇn 12 Bµi 12: VÏ tranh Ngµy d¹y:………………………………. ……………………………….\ ®Ò tµi ngµy nhµ gi¸o viÖt nam I. MôC TI£U: - Tập vẽ tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam. HS khá, giỏi: Sắp xếp cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II, CHUÈN BÞ: - GV: Tranh ®Ò tµi 20/11 vµ ®Ò tµi kh¸c. Bµi HS n¨m tríc. H×nh gîi ý c¸ch vÏ tranh. - HS: Vë tËp vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ c¸c lo¹i. Su tÇm tranh vÒ ®Ò tµi 20/11. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC: 1/ æn ®Þnh líp: Giáo viên: Võ Anh Nhật 17 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ 2/ KiÓm tra §DHT:Nh¾cnhë hs nÕu cßn thiÕu. 3/ Bµi míi: GV dÉn d¾t hs vµo bµi míi. ND – TL HO¹T §éNG CñA GV HO¹T §éNG CñA HS -§a mét sè tranh thuéc nhiÒu ®Ò -Quan s¸t vµ nhËn xÐt. H§/I tµi 20-11 vµ gîi ý ®Æt c©u hái. I.Quan s¸t vµ nhËn xÐt: 5’ +Tranh vÏ thuéc ®Ò tµi nµo? +Nªu. +Tranh nµo vÏ vÒ ngµy 20/11? +Nªu. +Tranh vÏ vÒ ngµy 20/11 cã nh÷ng +H×nh ¶nh chÝnh: HS tÆng c« h×nh ¶nh g×? gi¸o b«ng hoa. -KL: Tranh vÏ h×nh ¶nh vui t¬i, +H×nh ¶nh phô: HS c©y, hoa, nhén nhÞp cña GV – HS. l¸ -Mµu s¾c rùc rì vµ thÓ hiÖn ®îc +Mµu s¾c: t¬i s¸ng, nÐt, … t×nh c¶m cña HS ®èi víi GV. +TÆng hoa thÇy, c« gi¸o. H§/ II + Tranh em ®Þnh vÏ lµ g×? -HS v©y quanh c«... II. C¸ch vÏ -Híng dÉn c¸c bíc trªn §DDH -Quan s¸t. tranh: +Chän ®Ò tµi phï hîp,yªu thÝch. 1/Chän ®Ò tµi. +Næi râ chÝnh phô. 2/X©y dùng +ThÓ hiÖn ®îc nd, sinh ®éng. BC. +Theo c¶m nhËn riªng. 3/VÏ h×nh. -Quan s¸t – Híng dÉn thªm. 4/VÏ mµu. -Cho hs xem mét sè bµi vÏ líp tríc H§/III:Thùc -Qs häc hái. -Quan s¸t híng dÉn tõng bµn hµnh (15’) -VÏ vµo VTV. 4/ Cñng cè: GV chän mét sè bµi tiªu biÓu treo ë b¶ng, gîi ý cho hs nhËn xÐt, GV nªu c¸i ®îc c¸i cha ®îc vµ xÕp lo¹i. 5/ DÆn dß: ChuÈn bÞ cho tiÕt sau. TuÇn 13 Bµi 13: VÏ trang trÝ Ngµy d¹y:………………………………. ……………………………….\ VÏ trang trÝ c¸i b¸t. I. Môc tiªu: - Biết cách trang trí cái bát. - Trang trí được cái bát theo ý thích. HS khá, giỏi: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình cái bát, tô màu đều, rõ hình chính, phụ. Giáo viên: Võ Anh Nhật 18 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ II. ChuÈn bÞ. -GV: B¸t cã h×nh dang trang trÝ, mét b¸t kh«ng; bµi trang trÝ cña HS líp trø¬c.h×nh gîi ý. -HS: -VTV, bót ch×, tÈy, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1/ æn ®Þnh líp: 2/ KiÓm tra §DHT:Nh¾cnhë hs nÕu cßn thiÕu. 3/ Bµi míi: GV dÉn d¾t hs vµo bµi míi. ND – TL HO¹T §éNG CñA GV HO¹T §éNG CñA HS -§a mét sè b¸t cã h×nh trang trÝ - Quan s¸t nhËn xÐt. H§/I kh¸c nhau. I. Quan s¸t + H×nh d¸ng nhËn xÐt. 5’ + c¸ch trang trÝ (mµu s¾c, häa tiÕt, c¸ch s¾p xÕp). +Em thÝch h×nh ho¹ tiÕt trªn b¸t - Nªu nµo? - HS nghe -GV chèt l¹i néi dung. -GV híng dÉn c¸c bíc trªn §DDH - Quan s¸t H§/II - Nªu: Trang trÝ ®ång ®Òu;Sö dông - HS nghe II. C¸ch trang ®êng diÒm ®èi xng, trang trÝ kh«ng trÝ c¸i b¸t 5’ ®ång ®Òu: Cã thÓ vÏ ho¹ tiÕt lÖch mét bªn lªn trªn, xuèng díi, . - GV ph¸c ho¹ mét sè ho¹ tiÕt trªn b¸t. - Quan s¸t. - GV cho hs xem mét sè bµi mÉu. H§/III - Quan s¸t híng dÉn tõng häc sinh, - Quan s¸t III. Thùc hµnh chó ý nh÷ng hs yÕu. - Thùc hµnh vÏ bµi vµo VTV 15’ 4/ Cñng cè: GV chän mét sè bµi tiªu biÓu treo ë b¶ng, gîi ý cho hs nhËn xÐt, GV nªu c¸i ®îc c¸i cha ®îc vµ xÕp lo¹i. 5/ DÆn dß: ChuÈn bÞ dông cô cho tiÕt sau. TuÇn 14 Bµi 14: VÏ theo mÉu Ngµy d¹y:………………………………. ……………………………….\ VÏ con vËt nu«i quen thuéc I. Môc tiªu. Giáo viên: Võ Anh Nhật 19 Trư©ng Tiƈu hůc Văn Thuỷ thu§t 3 Giáo án Mĩ - Biết quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng của một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật. - Vẽ được hình con vật theo ý thích. HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II. ChuÈn bÞ. - GV:-Tranh híng dÉn c¸ch vÏ; Tranh bµi vÏ n¨m tríc cña HS. - HS: -VTV, bót ch×, tÈy, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1/ æn ®Þnh líp: 2/ KiÓm tra §DHT:Nh¾cnhë hs nÕu cßn thiÕu. 3/ Bµi míi: GV dÉn d¾t hs vµo bµi míi. ND – TL HO¹T §éNG CñA GV HO¹T §éNG CñA HS - KÓ tªn mét sè con vËt mµ em -Nèi tiÕp kÓ. H§/I biÕt? I. Quan s¸t vµ - Quan s¸t tranh- nhËn xÐt. - Treo tranh mét sè con vËt. Nªu. nhËn xÐt. 5’ -Nªu. + Tªn con vËt. + H×nh d¸ng (§Çu, m×nh,...) + Sù kh¸c nhau. + KÓ ®Æc ®iÓm mét vµi con vËt. -L¾ng nghe - NhËn xÐt chèt ý ... H§/II II. C¸ch vÏ con - Nªu c¸ch vÏ trªn §DDH, kÕt hîp - Quan s¸t vµ nghe híng dÉn. trªn b¶ng. vËt. 5’ + Ph¸c häa 1/Ph¸c h×nh d¸ng + VÏ bé phËn chÝnh tríc,... 2/T×m tØ lÖ. + VÏ chi tiÕt : ch©n, ®u«i,... 3/VÏ h×nh. + Söa l¹i cho gièng mÉu. + VÏ mµu. Thùc hµnh theo sù híng 4/VÏ mµu. - Híng dÉn nh¾c nhë tríc khi thùc -dÉn cña GV. hµnh. H§/III - VÏ vµo VTV III. Thùc hµnh. -QS gîi ý thªm cho hs. 15’ 4/ Cñng cè: GV chän mét sè bµi tiªu biÓu treo ë b¶ng, gîi ý cho hs nhËn xÐt, GV nªu c¸i ®îc c¸i cha ®îc vµ xÕp lo¹i. 5/ DÆn dß: Su tÇm mét sè d¸ng con vËt quen thuéc, ChuÈn bÞ dông cô cho tiÕt sau. Giáo viên: Võ Anh Nhật 20
- Xem thêm -