Tài liệu Giáo án thể dục vnen lớp 3

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 915 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Lôùp 3 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi: 1 TUAÀN: 1 GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH TROØ CHÔI : “ NHANH LEÂN BAÏN ÔI ” I./ Muïc tieâu : -Phoå bieán moät soá quy ñònh khi luyeän taäp. Yeâu caàu hoïc sinh hieåu vaø thöïc hieän ñuùng. -Giôùi thieäu chöông trình moân hoïc. Yeâu caàu hoïc sinh bieát ñöôïc ñieåm cô baûn cuûa chöông trình, thaùi ñoä ñuùng vaø tinh thaàn luyeän taäp tích cöïc. -Chôi troø chôi “ Nhanh leân baïn ôi”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Nhanh leân baïn ôi”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 2 - 3 phuùt x x x x x x x x x -Taäp hôïp lôùp phoå bieán ND – YC giôø hoïc . x x x x x x x x x Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän . 1 2 phuù t x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. -Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung lôùp 2 (2 x 8 nhòp ) 2) Phaàn cô baûn : -Phaân coâng toå nhoùm taäp luyeän, choïn caùn söï 2 - 3 phuùt moân hoïc. - Phoå bieán noäi quy taäp luyeän : 5 - 7 phuùt +Ñeán giôø hoïc lôùp tröôûng phaûi taäp trung lôùp nhanh choùng. Caùc thaønh vieân phaûi vaøo toå nhanh choùng vaø traät töï , ñieàu chænh haøng ngay ngaén. +Trong giôø hoïc muoán ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp, ñöôïc pheùp thaày môùi ra vaøo lôùp ….. -Bieân cheá taäp luyeän, choïn caùn söï 6 - 7 phuùt -Troø chôi : “Nhanh leân baïn ôi” GV neâu teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. * OÂn moät soá ñoäng taùc ÑHÑN: Taäp hôïp haøng 1 - 2 phuùt doïc, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi(traùi), nghæ(nghieâm), daøn haøng, doàn haøng. 3) Phaàn keát thuùc: -Ñi thöôøng haùt . -GV heä thoáng baøi -Nhaän xeùt tieát hoïc . 1 Lôùp 3 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 2 : OÂN MOÄT SOÁ KÓ NAÊNG ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ TROØ CHÔI : “ NHOÙM BA NHOÙM BAÛY ” I./ Muïc tieâu : -OÂn moät soá kyõ naêng ÑHÑN ñaõ hoïc ôû lôùp 1,2. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc nhanh choùng traät töï , theo ñuùng ñoäi hình luyeän taäp. -Chôi troø chôi “ Nhoùm ba nhoùm baûy”. Caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 2 . Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø cuøng tham gia chôi ñuùng luaät . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Nhoùm ba nhoùm baûy”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1)Phaàn môû ñaàu : x x x x x x x x x -Chæ daãn lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. Phoå bieán 2 - 3 phuùt x x x x x x x x x noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . x x x x x x x x x Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän . 1 phuùt x -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. 1 phuùt -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 2 - 3 phuùt -Chôi troø chôi laøm theo hieäu leänh. Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån 2) Phaàn cô baûn : cuûa GV. OÂn moät soá ñoäng taùc ÑHÑN: Taäp hôïp haøng 8 - 10phuùt x x x x x x x x doïc, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi(traùi), x nghæ(nghieâm), daøn haøng, doàn haøng, caùch chaøo x baùo caùo, xin pheùp ra vaøo lôùp. x Gv neâu teân ñoäng taùc, sau ñoù laøm maãu x x x x x x x x vöøa nhaéc laïi ñoäng taùc ñeå hoïc sinh naém. Cho lôùp Chia toå taäp theo vaø chia toå taäp luyeän . – Troø chôi : “Nhoùm ba nhoùm baûy”. GV 6 - 8 phuùt neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. 3) Phaàn keát thuùc: -Ñi thöôøng haùt . 1 - 2 phuùt -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . x x x x x x x x x 2 phuùt -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ñi hai tay choùng hoâng x x x x x x x x x ( dang ngang) ./, x x x x x x x x x 2 Lôùp 3 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 3: TUAÀN:2 OÂN ÑI ÑEÀU TROØ CHÔI : “ KEÁT BAÏN ” I./ Muïc tieâu : -OÂn taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng vaø theo nhòp hoâ cuûa GV . -Chôi troø chôi “ Keát baïn”. Caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 2 . Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø cuøng tham gia moät caùch chuû ñoäng . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Keát baïn”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1)Phaàn môû ñaàu : 4 - 8 phuùt x x x x x x x x x -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå 2 - 3 phuùt x x x x x x x x x bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . x x x x x x x x x Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän . x 1 phuùt -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. 1 phuùt -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. -Chôi troø chôi “Laøm theo hieäu leänh”. 19 2)Phaàn cô baûn : x x x x x x x x x 25phuù t -Taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc : GV cho lôùp x x x x x x x x x 6 8 phuù t taäp ñi thöôøng theo nhòp, roài ñi ñeàu theo nhòp hoâ x x x x x x x x x 1-2,1-2… +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc Lôùp taäp theo söï ñieàu 4 – 5 phuùt sai cho hoïc sinh . khieån cuûa GV. +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV x x x x x x x x 3 - 4 phuùt nhaän xeùt tuyeân döông. x x -Troø chôi : “Keát baïn”. GV neâu teân troø chôi, x x nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû 6 - 8 phuùt x x sau ñoù cho caû lôùp chôi. x x x x x x x x Chia toå taäp luyeän. 3) Phaàn keát thuùc: 3 - 4 -Cho hoïc sinh thaû loûng . phuùt -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . 1 - 2 phuùt -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu. 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 Lôùp 3 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 4 : OÂN BAØI TAÄP REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN TROØ CHÔI : “ TÌM NGÖÔØI CHÆ HUY ” I./ Muïc tieâu : -OÂn taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc, ñi kieång goùt hai tay choáng hoâng, dang ngang, ñi theo vaïch keû thaúng, ñi nhanh chuyeån sang chaïy. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Hoïc troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi böôùc ñaàu bieát tham vaøo troø chôi. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . x x x x x x x x x Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän . x -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. 1 phuùt -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Chôi troø chôi “Coù chuùng em”. 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : 19 -25phuùt x x x x x x x x x -OÂn ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc : GV hoâ khaåu 5 - 7 phuùt x x x x x x x x x leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån x x x x x x x x x giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . 4 –5 phuùt +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc Lôùp taäp theo söï ñieàu sai cho hoïc sinh . khieån cuûa GV. +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV x x x x x x x x nhaän xeùt tuyeân döông. x x -OÂn phoái hôïp ñi theo vaïch keû thaúng, ñi nhanh x x chuyeån sang chaïy. Cho lôùp taäp theo ñoäi hình 2-4 x x haøng doïc . x x x x x x x x -Hoïc troø chôi : “Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu 6 - 8 phuùt Chia toå taäp luyeän. teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. * Troø chôi “ Chaïy tieáp söùc”. Chia lôùp thaønh 2 2 - 5 phuùt ñoäi, höôùng daãn laïi caùch chôi vaø luaät chôi, cho lôùp chôi thöû . Lôùp thi ñua chaïy giöõa 2 ñoäi. - Nhaän xeùt tuyeân döông. x x x x x x x x x 3 - 4 phuùt 3) Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x x 1 - 2 phuùt -Cho hoïc sinh thaû loûng . x x x x x x x 2 phuùt -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc. 4 Lôùp 3 Ngaøy daïy: Tieát: TUAÀN: 3 TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ Baøi 5 : I./ Muïc tieâu : -OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän thuaàn thuïc nhöõng kyõ naêng naøy ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. -Hoïc taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø bieát tham vaøo troø chôi. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG 1) Phaàn môû ñaàu : -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. *Chôi troø chôi “Chaïy tieáp söùc”. 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Hoïc taäp hôïp haøng nagng, doùng haøng ñieåm soá . Giaùo vieân giôùi thieäu, laøm maãu moät laàn . Cho hoïc sinh taäp theo ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân. +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . + Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông. - Troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döôn 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 phuùt x 1 phuùt 1 - 2 phuùt 19-25phuùt 3 - 4 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 – 10 phuùt 2 - 3 phuùt Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chia toå taäp luyeän. 6 - 8 phuùt 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 3 -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc. 2 phuùt Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 6 : I./ Muïc tieâu : OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ -OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu töø 1 – 4 haøng doïc, ñi theo vaïch keû thaúng . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø bieát tham vaøo troø chôi chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. 1 phuùt x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt * Chôi troø chôi “Chui qua haàm”. 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : 19 - 25phuùt -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm 8 - 10 phuùt x x x x x x x x x 1 – 2 laàn soá : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï x x x x x x x x x lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho x x x x x x x x x hoïc sinh . -Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc Lôùp taäp theo söï ñieàu sai cho hoïc sinh . khieån cuûa GV. +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV x x x x x x x x nhaän xeùt tuyeân döông. x x 6 – 8 phuù t -OÂn ñi ñeàu 1 – 4 haøng doïc theo vaïch keû x x x x thaúng: -GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp x x x x x x x x ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc Chia toå taäp luyeän. sinh . Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV 5 - 7 phuùt nhaän xeùt tuyeân döông. - Troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. 3 - 4 phuùt -Nhaän xeùt tuyeân döông 1 - 2 phuùt 3) Phaàn keát thuùc: 2 phuùt -Cho hoïc sinh thaû loûng . x x x x x x x x x 6 Lôùp 3 -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc. TUAÀN: 4 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 7 : x x x x x x x x x x x x x x x x x x OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ TROØ CHÔI THI XEÁP HAØNG I./ Muïc tieâu : -OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi, quay traùi . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Hoïc troø chôi “ Thi xeáp haøng”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Thi xeáp haøng”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG 1) Phaàn môû ñaàu : -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . -Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt. -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. *OÂn ñöùng nghæ, ñöùng nghieâm, quay phaûi, quay traùi, ñieåm soá . 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá , quay phaûi, quay traùi : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . -Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. +GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Troø chôi “ Thi xeáp haøng ”. -Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu vaø ñieåm soá : Ñ- LÖÔÏNG 4 - 6 phuùt 1 - 2 phuùt 1 1 phuùt phuùt 1 - 2 phuùt 18 - 24 phuùt 10 - 12 phuùt 1 – 2 laàn 2 -3 laàn 1 laàn 10 – 12 phuùt “ Xeáp haøng thöù töï Xin nhôù ñöøng queân Naøo baïn nhanh leân Ñöùng vaøo ñuùng choã” -GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. -Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi. -Nhaän xeùt tuyeân döông. 7 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chia toå taäp luyeän. Lôùp chôi troø chôi. Lôùp 3 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc. 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 8 : ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG” I./ Muïc tieâu : -OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Hoïc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät (thaáp) . Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän vaø thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng. -Chôi troø chôi “ Thi xeáp haøng”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Thi xeáp haøng”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. 1 phuùt x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt * Chôi troø chôi “Chaïy ñoåi choã voã tay nhau” 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : 18 - 24phuùt -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá: 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x 1 – 2 laàn GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp x x x x x x x x x ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc x x x x x x x x x sinh . 2 -3 laàn +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai Lôùp taäp theo söï ñieàu cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. 1 laàn khieån cuûa GV. +GV nhaän xeùt tuyeân döông. x x x x x x x x -Hoïc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp: 10 – 12phuùt x x Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, vöøa laøm maãu vöøa x x giaûi thích ñoäng taùc vaø cho hoïc sinh taäp baét chöôùc. x x Giaùo vieân chæ daãn caùch ñi caùch baät nhaûy ñeå vöôït x x x x x x x x qua chöôùng ngaïi vaät. Cho lôùp taäp theo haøng Hoïc sinh taäp ñi vöôït chöôùng ngaïi ngang sau khi thaønh thuïc ñoäng taùc cho hoïc sinh vaät theo höôùng daãn giaùo vieân taäp theo haøng doïc . -Troø chôi “ Thi xeáp haøng ”. 4 – 6 phuùt Lôùp chôi troø chôi. +Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu vaø ñieåm soá : 3- 4 laàn +GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. +Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. 8 Lôùp 3 +Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . *Veà nhaø:OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TUAÀN: 5 Ngaøydaïy: Tieát: Baøi 9: I./ Muïc tieâu : 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt OÂN ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT -OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi, quay traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät (thaáp) . Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Thi xeáp haøng”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Thi xeáp haøng”. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 x x x x x x x x x -Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå phuùt x x x x x x x x x bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Troø chôi “ Coù chuùng em” 1 phuùt 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, quay 19 x x x x x x x x x phaûi, quay traùi : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . 25phuùt x x x x x x x x x Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc 5 - 7 phuùt x x x x x x x x x 1 – 2 laàn sai cho hoïc sinh . +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai Lôùp taäp theo söï ñieàu cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. 2 -3 laàn khieån cuûa GV. +GV nhaän xeùt tuyeân döông. 1 laàn x x x x x x x x -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp: x x Giaùo vieân cho caû lôùp thöïc hieän theo ñoäi hình haøng x x ngang , moãi ñoäng taùc taäp 2-3 laàn . Cho lôùp taäp 8 – 10 phuùt x x theo haøng doïc (doøng nöôùc chaûy).Em noï caùch em x x x x x x x x kia 3-4m .Nhaän xeùt söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Hoïc sinh taäp ñi vöôït chöôùng ngaïi -Troø chôi “ Thi xeáp haøng ”. vaät theo höôùng daãn giaùo vieân +Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu vaø ñieåm soá : 9 Lôùp 3 +GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. + Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. +Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . * Veà nhaø:OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät . 6 – 8 phuùt 4 - 5 laàn 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 10: I./ Muïc tieâu : TROØ CHÔI “MEØO ÑUOÅI CHUOÄT” -Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät (thaáp) . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Hoïc troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Vaät caûn. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 x x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . phuùt x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt x -Troø chôi “ Qua ñöôøng loäi” 1 phuùt 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng,ñieåm 19 soá :GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp.Cho caùn söï lôùp 22phuùt x x x x x x x x x ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc 5 - 7 phuùt x x x x x x x x x 1 – 2 laàn sinh. x x x x x x x x x + Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. 2 -3 laàn Lôùp taäp theo söï ñieàu GV nhaän xeùt tuyeân döông. 1 laàn khieån cuûa GV. -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät Hoïc sinh taäp ñi vöôït chöôùng ngaïi thaáp:Cho lôùp taäp theo haøng doïc (doøng nöôùc vaät theo höôùng daãn giaùo vieân chaûy).Em noï caùch em kia 3-4m . Nhaän xeùt söûa 7 – 9 phuùt ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Lôùp chôi troø chôi. -Hoïc troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät ”. Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu troø chôi : x GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. 6 – 8 phuùt x Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. 4 - 5 laàn 10 Lôùp 3 Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . * Veà nhaø:OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu vaø ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät . TUAÀN: 6 Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 11: I./ Muïc tieâu : 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x OÂN ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT -Tieáp tuïc oân taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät . Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Vaät laøm laøm chöôùng ngaïi. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 11 Lôùp 3 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . phuùt -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. 1 - 2 phuùt -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Troø chôi “ Chui qua haàm” 1 phuùt 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu ( 3 19 - 25phuùt haøng doïc ) : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho 7 - 9 phuùt 1 – 2 laàn caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. 2 -3 laàn GV nhaän xeùt tuyeân döông. 1 laàn -OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp: Giaùo vieân cho caû lôùp thöïc hieän theo ñoäi hình haøng 6 – 8 phuùt ngang , moãi ñoäng taùc taäp 2-3 laàn . Cho lôùp taäp theo haøng doïc (doøng nöôùc chaûy).Em noï caùch em kia 3-4m . Nhaän xeùt söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . -Troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät ”. Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu: 6 – 8 phuùt GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. 4 - 5 laàn Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . 3 - 4 -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . phuùt * Veà nhaø:OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät, 1 - 2 phuùt ñi ñeàu . 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hoïc sinh taäp ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät theo höôùng daãn giaùo vieân Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 12: ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI, TRAÙI TROØ CHÔI “ MEØO ÑUOÅI CHUOÄT” I./ Muïc tieâu : -Tieáp tuïc oân taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Hoïc ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 12 Lôùp 3 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . phuùt -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. 1 - 2 phuùt -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Troø chôi “ Keùo cöa löøa xeû ” 1 phuùt 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : -Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng : 19 GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp 25phuùt ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc 7 - 9 phuùt sinh . 1 – 2 laàn -Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -Ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi: Giaùo vieân neâu teân, laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc, sau ñoù cho hoïc sinh baét chöôùc laøm theo -Troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät ”. Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu: GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . * Veà nhaø: Ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 13: I./ Muïc tieâu : 2 -3 laàn 1 laàn 6 – 8 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. 6 – 8 phuùt 4 - 5 laàn 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TUAÀN: 7 OÂN ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI, TRAÙI TROØ CHÔI “ MEØO ÑUOÅI CHUOÄT” -Tieáp tuïc oân taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. 13 -Chôi troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät . Lôùp 3 II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi.. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Phaàn môû ñaàu : -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. -Troø chôi “ Keùo cöa löøa xeû ” 2) Phaàn cô baûn : -Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai Ñ-LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x 1 phuùt x x x x x x x x x 1 phuùt x 1 - 2 phuùt 19 - 25phuùt 7 - 9 phuùt 1 – 2 laàn x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 -3 laàn x x x x x x x x x cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. 1 laàn GV nhaän xeùt tuyeân döông. Lôùp taäp theo söï ñieàu -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi: Giaùo vieân 6 – 8 phuùt khieån cuûa toå tröôûng. neâu teân, laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc, sau ñoù cho hoïc sinh baét chöôùc laøm theo -Troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät ”. 6 – 8 phuùt Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu: 4 - 5 laàn GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . * Veà nhaø: Ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 14 : I./ Muïc tieâu : TROØ CHÔI “ ÑÖÙNG NGOÀI THEO LEÄNH” -Tieáp tuïc oân taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Ñöùng ngoài theo leänh”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . 14 Lôùp 3 -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG 1) Phaàn môû ñaàu : -GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. -Troø chôi “ Qua ñöôøng loäi”. -Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc RLTTCB : Ñöùng kieång goùt hai tay choáng hoâng, dang ngang, ñöùng ñöa moät chaân ra tröôùc, ñöùng ñöa moät chaân ra sau, ñöùng ñöa moät chaân sang ngang. 2) Phaàn cô baûn : -OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng : Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi: Cho caùn söï ñieàu khieån , giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh -Troø chôi “ Ñöùng ngoài theo leänh ”. GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . *Veà nhaø: OÂn taäp caùc noäi dung ÑHÑN vaø RLKNVÑ. Ngaøy daïy: Tieát: Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 4 - 6 x x x x x x x x x phuùt x x x x x x x x x 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x 1 phuùt x 1 phuùt 1 - 2 phuùt 19 24phuùt 6 - 8 phuùt 1 – 2 laàn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. 2 -3 laàn 1 laàn 6 – 8 phuùt 6 – 8 phuùt 4 - 5 laàn 3 - 5 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TUAÀN: 8 TROØ CHÔI “ CHIM VEÀ TOÅ” Baøi 15 : I./ Muïc tieâu : -OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. 15 -Chôi troø chôi “ Chim veà toå”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu chôi ñuùng luaät . Lôùp 3 II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi.. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 x x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø phuùt x x x x x x x x x hoïc . 1 - 2 phuùt x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Giaäm chaân taïi choã ñeám trong theo nhòp. 1 phuùt -Troø chôi “ Keùo cöa löøa xeû” 1 - 2 phuùt Lôùp taäp theo söï ñieàu khieån cuûa toå 2) Phaàn cô baûn : 18 tröôûng. -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi: Chia toå taäp 25phuùt Caùc toå thi ñua trình dieãn. luyeän döôùi söï ñieàu khieån toå tröôûng, giaùo vieân söûa 8 - 10 phuùt ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . 3 – 4 laàn -Cho caùc toå thi ñua. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3 – 5 phuùt -Hoïc troø chôi “ Chim veà toå ”. GV neâu teân troø chôi, höôùng daãn caùch chôi, luaät 10 – 12phuùt chôi. Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . *Veà nhaø: OÂn taäp caùc noäi dung ÑHÑN vaø RLTTCB ñaõ hoïc. 3 - 5 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngaøy daïy: Tieát: Baøi 16: I./ Muïc tieâu : OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ VAØ ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI TRAÙI 16 Lôùp 3 -OÂn taäp hôïp haøng ngang doùng haøng, ñi chuyeån höôùng phaûi traùi. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Chôi troø chôi “ Chim veà toå”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng . II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi.. III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 6 x x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . phuùt x x x x x x x x x -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt. 1 - 2 phuùt x -Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng. 1 phuùt -Troø chôi “ Coù chuùng em ” 1 phuùt 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : x x x x x x x x x -Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng : 19 x x x x x x x x x GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp 25phuùt x x x x x x x x x ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc 7 - 9 phuùt sinh . 1 – 2 laàn Lôùp taäp theo söï ñieàu Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai khieån cuûa toå tröôûng. cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt. GV nhaän xeùt tuyeân döông. -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi: Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc. Cho caùc toå thi ñua . Nhaän xeùt tuyeân döông. -Troø chôi “ Chim veà toå ”. Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu: GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi. Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . * Veà nhaø: OÂn caùc noäi dung ÑHÑN vaø RLTTCB ñaõ hoïc. Ngaøy daïy: Tieát: 6 – 8 phuùt 6 – 8 phuùt 4 - 5 laàn 3 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 2 phuùt TUAÀN: 9 17 Lôùp chôi troø chôi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 3 Baøi 17: ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ VAØ TAY CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG I./ Muïc tieâu : -Hoïc 2 ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay caûu baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Chim veà toå”. Yeâu caàu bieát tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân chôi, tranh baøi TDPTC . III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 8 phuùt x x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå ND-YC bieán giôø hoïc . 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x -Cho hoïc sinh khôûi ñoäng. 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x x -Giaäm chaân theo nhòp 1-2. 1 - 2 phuùt x -Chôi troø chôi “ Ñöùng ngoài theo leänh” 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : 16 - Hoïc ñoäng taùc vöôn thôû : Giaùo vieân neâu teân -23phuùt ñoäng taùc, Sau ñoù vöøa giaûi thích vöøa laøm maãu 3 - 4 laàn chaäm ñeå hoïc sinh baét chöôùc. Giaùo vieân laøm maãu 4 - 6 phuùt x x x x x x x x x caùch hít vaø thôû hoïc sinh taäp theo. x x x x x x x x x -Giaùo vieân ñeám nhòp cho lôùp taäp. x x x x x x x x x -Nhaän xeùt söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . +Nhòp 1: Chaân traùi böôùc ra tröôùc moät böôùc ngaén, troïng taâm doàn vaøo chaân traùi, chaân phaûi thaúng kieång goùt, ñoàng thôøi vöôn ngöôøi ñöa hai tay ra tröôùc – leân cao cheách hình chöõ V , loøng baøn tay höôùng vaøo nhau maët ngöûa vaø töø töø hít saâu vaøo baèng muõi. +Nhòp 2: Thu chaân traùi veà vò trí ban ñaàu, hai tay töø töø haï xuoáng döôùi veà tö theá doïc thaân ngöôøi, ñoàng thôøi hoùp buïng, thaân ngöôøi hôi cuùi vaø töø töø thôû ra baèng mieäng. +Nhòp 3: Nhö nhòp 1 nhöng ñoåi chaân. +Nhòp 4 : Veà tö theá cô baûn . Thôû ra. +Nhòp 5,6,7,8 : Nhö nhòp 1,2,3,4. *Ñoäng taùc tay: Caùc böôùc töông töï nhö ñoäng taùc vöôn thôû. +Nhòp 1 :Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai, hai tay ñöa ra tröôùc thaúng höôùng, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. +Nhòp 2 : Ñöa hai tay leân cao, voã hai baøn tay vaøo nhau. +Nhòp 3 : Hai tay töø töø haï xuoáng thaønh dang ngang, baøn tay saáp , maét nhìn thaúng . +Nhòp 4 : .TTCB +Nhip 5,6,7,8 : Nhö nhòp 1,2,3,4 nhöng ôû nhòp 5 18 1 laàn 2 x 8 nhòp 4 - 6 phuùt 3 - 4 laàn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 3 böôùc chaân phaûi sang ngang. * OÂn taäp hai ñoäng taùc vöøa hoïc . -Troø chôi : “Chim veà toå” GV neâu teân troø chôi , nhaéc laïi caùch chôi vaø luaät chôi. Cho hoïc sinh chôi thöû . Cho caùc toå thi ñua . Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: -Cho hoïc sinh thaû loûng . -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . Veà nhaø taäp ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay. Ngaøy daïy: 19 2 - 3 phuùt 6 - 8 phuùt 2 - 4 phuùt 1 - 2 phuùt 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lôùp 3 Tieát: Baøi 18: OÂN ÑOÄNG TAÙC :VÖÔN THÔÛ VAØ TAY CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG I./ Muïc tieâu : -OÂn hai ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay caûu baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Chôi troø chôi “ Chim veà toå”. Yeâu caàu bieát tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. II./ Ñòa ñieåm phöông tieän : -Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän . -Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân chôi, tranh baøi TDPTC . III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp : NOÄI DUNG Ñ- LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC x x x x x x x x x 1) Phaàn môû ñaàu : 4 - 8 phuùt x x x x x x x x x -GV nhaän lôùp phoå bieán ND-YC giôø hoïc . 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x x -Cho hoïc sinh khôûi ñoäng. 1 - 2 phuùt x -Giaäm chaân theo nhòp 1-2. 1 - 2 phuùt -Chôi troø chôi “ Chaïy tieáp söùc” 1 - 2 phuùt 2) Phaàn cô baûn : 16 -OÂn ñoäng taùc Vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay cuûa baøi -21phuùt x x x x x x x x x 3 - 4 laàn theå duïc phaùt trieån chung: Giaùo vieân vöøa laøm maãu x x x x x x x x x 8 10phuù t vöøa hoâ nhòp cho lôùp taäp. x x x x x x x x x - Lôùp tröôûng ñieàu khieån giaùo vieân theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Caùc toå töï taäp luyeän döôùi söï ñieàu 1 - 2 laàn -Chia toå taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå khieån cuûa toå tröôûng. (1 laàn 2 x 8 tröôûng Caùc toå thi ñua trình dieãn. nhòp) -Sau ñoù cho caùc toå thi ñua trình dieãn . 2 - 3 phuùt -Nhaän xeùt tuyeân döông. Lôùp chôi troø chôi. -Troø chôi : “Chim veà toå” GV neâu teân troø chôi , nhaéc laïi caùch chôi vaø luaät chôi. Cho hoïc sinh chôi 6 - 8 phuùt thöû . Cho caùc toå thi ñua . Nhaän xeùt tuyeân döông. 3) Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x x -Cho hoïc sinh thaû loûng . 2 - 4 phuùt x x x x x x x x x -GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc . 1 - 2 phuùt x x x x x x x x x Veà nhaø taäp ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay. 1 - 2 phuùt 20
- Xem thêm -