Tài liệu Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0