Tài liệu Khảo sát khả năng sinh trưởng của một số chủng nấm men và ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy tới tính chất bề mặt của tế bào nấm men

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 315 |
  • Lượt tải: 0