Tài liệu Khảo sát thực tế để vẽ mô phỏng và phân tích tính năng trong autoship đường hình của tàu đánh cá nghề (lưới rê, lưới kéo, lưới vây) của tỉnh bình định

  • Số trang: 179 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 320 |
  • Lượt tải: 0