Tài liệu Khảo sát thực tế để vẽ mô phỏng và phân tích tính năng trong autoship đường hình của tàu đánh cá nghề (vó, vây rút chì, lưới kéo, lưới rê) của ninh thuận

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 280 |
  • Lượt tải: 0