Tài liệu Luận án tiến sĩ hóa học chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0