Tài liệu Luận văn mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các giải pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện trung tâm y tế huyện

  • Số trang: 149 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0