Tài liệu Luận văn tốt nghiệp xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình scrum

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0