Tài liệu Mẹo thi toeic full

  • Số trang: 205 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1217 |
  • Lượt tải: 143

Mô tả:

MẸO THI TOEIC 968/ Since the cold war ended in 1988, they have worked ______ produce some kind of an economic miracle. a) so hard that b) hard enough to c) hardly enough to d) too hard to 967/ Sony said that technical problems related ____ the console's Blu-ray disc drive had forced the delay. a) for b) with c) on d) to 966/ _______ he not become emotionally involved, I think he could have been instrumental in averting the strike. a) Had b) Since c) Should d) Were 965/ If we had proven that the diamonds ________ to the Crown, they would be in the national museum today. a) would belong b) belong c) belonged d) were belonging 930/ * RE-POST * ★★★ Các dạng rút gọn MĐQH: ★ Rút gọn dạng chủ động: Ex: The man who is sitting next to you is my uncle --> The man sitting next to you is my uncle Ex: Do you know the boy who broke the windows last night? --> Do you know the boy breaking the windows last night? ★ Rút gọn dạng bị động: Ex: This page which was managed by TienNguyen is interesting --> This page managed by TienNguyen is interesting ★ Rút gọn thì hoàn thành: Ex: He had not finished the task, he couldn't take a vacation. --> Not having finished the task,.......... => TÓM LẠI: --> Rút gọn thể chủ động --> Ving --> Rút gọn thể bị động -----> V3/ed --> Rút gọn thì hoàn thành--> Having V3/ed * Khi muốn phủ định chỉ việc thêm NOT ở trước! 929/ I was feeling______ sick, so I went home early. a. little b. a little c. much d. a lot 928/ You should be____ that door before leaving. a. close b. closing c. closed d. to close 926/ TMA Solution Co. offers employees______ performance bonuses to encourage success. a. of b. for c. with d. to 925/ One of the requirements of this position is that you show up every day________ of the weather. a. despite b. nonetheless c. regardless d. although 924/ Xem lại câu 913. Sai nhiều quá. 923/ Constractors will be renovating the office building _____ the stockroom will be on the first floor. a. in order to b. so that c. because of d. although ★ because of + Noun/Noun Phrase: bởi vì -> loại ★ although + clause: mặc dù -> không hợp nghĩa * Các từ dùng để chỉ mục đích: ★ to/ so as to/ in order to + V1 ☞ Tuy nhiên nếu câu có yếu tố phủ định “not”. Ta sẽ dùng “in order not to” hoặc “so as not to” . Ex: I gave him a cheque in advance TO ease his financial problems and SO AS NOT TO delay the building work. ☞ Trước các động từ như: know, seem, appear, understand, have, … ta thường sử dụng “in order to” hoặc “so as to” Ex1: I talked to them both for half an hour SO AS TO have a thorough understanding of the problem. Ex2: I followed her around all day IN ORDER TO know whether she had any intention of meeting him. ★ So that/ in order that + clause Ex1: We’re going to leave by three SO THAT we don’t get stuck in the rush-hour traffic. Ex2: IN ORDER THAT you may pass the exam, we recommend you read through all your notes. => B is correct 922/ Nearly 1,000 ________ tires were diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track. a. wastes b. wasted c. wasting d. waste ★ Vị trí còn thiếu là adj NOTE: Tính từ có các đuôi như: _ing, _ed, hoặc đuôi gốc tính từ như _al, _ive,... -> Khi đáp án có các tính từ đuôi -ing, -ed, và đuôi gốc tính từ -> thì phải ƯU TIÊN chọn đuôi gốc tính từ. * Trong câu này bản thân "waste" đã là tính từ. => D is correct 921/ New owners of Century Regal's condominiums are advised to become more _______ with the amenities and services available to residents. a. familiarity b. familiarly c. familiar d. familiarize ★ Một số động từ NHẬN THỨC TRI GIÁC mà theo sau là adj như: look, feel, smell, taste, find, sound , seem, appear (có vẻ) + adj ★ Một số động từ khác như: be/keep/become/stay/remain/get/go/turn + adj ... => Vị trí cần 1 adj => Answer is C 920/ The document ________ copied has already been taken to the office by Ms. McCluskey. a. is b. was c. to be d. has been ★ Câu này có thể có nhiều cách giải thích. Có thể dùng phương pháp loại trừ. Như các bài post trước đã nói về vấn đề sử dụng "to + V1" để chỉ mục đích. Trong câu này, "to be copied" -> chỉ mục đích + dạng bị động. * The document (to be copied) has already been taken to the office by Ms. McCluskey. -> nhiều bạn nhìn không ra, ta có thể viết lại như sau: *The document has already been taken to the office by Ms. McCluskey (to be copied) (để được copy) => C is correct 919/ PHÂN BIỆT SPECIAL ★ ESPECIAL ★ PARTICULAR ★★★ Special ---> Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự KHÁC BIỆT VS NHỮNG CÁI BÌNH THƯỜNG, thông thường khác (distinguished). * You're a very special person in my life - never forget that: Đừng bao giờ quên rằng em là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh. -->người nói muốn nhấn mạnh “em” chứ không phải là một người nào khác * On special occasions we have wine with our meal, but certainly not everyday: Trong những dịp đặc biệt, chúng tôi mới uống rượu trong bữa ăn chứ không phải ngày nào cũng thế. --> người nói muốn nhấn mạnh đến những dịp đặc biệt như lễ, tết, Noel, v.v chứ không phải là những bữa ăn thông thường hàng ngày. ★★★ Especial ---> Especial thường để NHẤN MẠNH SỰ NGOẠI LỆ, NỔI TRỘI, ĐÁNG CHÚ Ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác. * especial thường được dùng với một số danh từ như value, interest. Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional). Ex1: You'll enjoy playing tennis at our local club, especially on weekdays when it's not so busy: Bạn sẽ thích chơi tennis ở câu lạc bộ của chúng tôi, nhất là vào các dịp cuối tuần khi mà câu lạc bộ không đông người chơi lắm. Ex2: The lecture will be of especial interest to history students: Bài giảng này sẽ đặc biệt thu hút những sinh viên lịch sử (Những sinh viên học môn lịch sử sẽ cảm thấy hứng thú với bài giảng này hơn hẳn so với những sinh viên học môn khác) Ex3: As an only child, she got especial attention: Là con một nên cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt (So với những đứa trẻ khác thì cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn vì cô bé là con một) ★★★ Particular Thường thì ta hay nhầm lẫn giữa hai tính từ especial và special vì chúng có ý nghĩa hơi giống nhau, đều chỉ sự đặc biệt nhưng particular lại mang môt ý nghĩa hoàn toàn khác. --> Particular cũng là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ CỤ THỂ (specific) những cá nhân, sự vật, sự việc cụ thể, chi tiết. Ex1: There is one particular patient I’d like you to see: Tôi muốn anh khám cho một bệnh nhân đặc biệt này Ex2: Is there any particular type of book he enjoys? : Anh ấy có thích đọc cụ thể một loại sách nào không? <★> Ba TÍNH TỪ này tuy có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau nhưng hai PHÓ TỪ especially và particularly lại có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” (above all) và được dùng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa với thành ngữ "in particular" Ex1: These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows: Loài bướm này có nhiều vào tháng 4 và tháng 5, nhất là trên các đồng cỏ. Ex2: The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night: Con đường nối Cairo và Alexandra đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm. Ex3: He loves science fiction in particular: Anh ấy thích nhất là truyện khoa học viễn tưởng <★> Còn phó từ specially lại có ý nghĩa là “dành riêng cho một đối tượng cụ thể”. Phó từ này được dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục đích cụ thể”. Ex1: This shower gel is specially designed for people with sensitive skins.: Dầu gội này dành riêng cho những người có da đầu nhạy cảm Ex2: This computer programme is specially designed for children with learning difficulties: Chương trình máy tính này được lập trình riêng cho những trẻ em gặp khó khăn trong học tập Ex3: My father made this model aeroplane specially for me: Bố tôi làm chiếc máy bay mô hình này riêng cho tôi 918/ Cuốn "600 Essential Words for TOEIC * Test" là một trong những cuốn sách mà kiến thức từ vựng thi TOEIC nằm hầu như trong này. Mỗi bài sẽ có 12 từ cần thiết để học. Mỗi lần sẽ post 3 bài. LESSON 25: FINANCIAL STATEMENTS LESSON 26: PROPERTY AND DEPARTMENTS LESSON 27: BOARD MEETINGS AND COMMITTEES * Link file nghe cho 3 bài: http://www.mediafire.com/?99yx0w6copxwm6b * Link sách " Essential Words for the TOEIC * Test" -> http://www.mediafire.com/?d8nelpq0w3a6wfl PASS: meotoeic * GIẢI THÍCH NGHĨA CÁC BẠN XEM DƯỚI PHẦN COMMENT NHÉ! 917/ A special season tickets at the Killington ski resort made it ______ for frequent skiers to enjoy the sport at substantial savings. a. possible b. possibility c. possibly d. possibilites ★ TÂN NGỮ GIẢ IT Đại từ "it" được sử dụng như một tân ngữ giả (formal object), theo sau là 1 adj - S + V + it + adj (+ to V1 + ).... - Các động từ thường sử dụng: think, find, believe, consider, make, feel, ... - Ex: + We think it boring to see this film + I find it interesting to read this book ★ NOTE: Chú ý thêm công thức * for + O + to V1: để cho ai làm gì => A is correct 916/ In order to _______ money from your checking account, you need to have a valid picture ID and a PIN number. a. apply b. deposit c. save d. withdraw ★ withdraw......from..... (v): Rút .....từ Ex: - withdraw money from your account: rút tiền từ tài khoản - withdraw a child from school: cho 1 đứa bé thôi học => D is correct 915/ The program director was absent from the meeting yesterday because she ________ a seminar in another room. a. is conducting b. was conducting c. had conducted d. had been conducted ★ Hành động diễn ra cùng thời điểm với một hành động khác trong quá khứ => B is correct 914/ Production schedules need to be revised because it may take longer than ________ anticipate to receive parts from the overseas plant. a. we b. us c. our d. ours ★ Phía sau là động từ -> Vị trí cần 1 danh từ => A is correct 913/ As far as the records show, Mrs. Gomez wasn't in the office on Monday, ________ on Tuesday for that matter. a. no b. nor c. either d. or ★ either ........or.... : hoặc cái này hoặc cái kia ★ neither .....nor.... : không cái này cũng không cái kia => NOTE: Cụm neither........ nor....: Chúng ta có thể nhớ như sau: ==> n(either)...................n(or): n ở đây là gốc "not" , như vậy cả 2 vế đều mang gốc "not" -> KHÔNG cái này...cũng KHÔNG cái kia ★ Trường hợp này vế trước đã mang gốc "not" -> wasn't -> wasn't........nor....... ~ neither ........nor....... * Mrs. Gomez wasn't in the office on Monday, nor on Tuesday ~> Gomez KHÔNG CÓ ở văn phòng ngày thứ 2, cũng KHÔNG CÓ vào ngày thứ 3. => B is correct 912/ When ________ correctly on cracked and dirty leather, our cleaning product will help remove the dirt easily. a. use b. used c. using d. it used ★ Dạng này thường hay ra thi. Khi 2 vế có cùng chủ ngữ. Chủ ngữ một vế sẽ được rút gọn đi và động từ chính trong vế đó sẽ còn lại dạng V_ing nếu mang nghĩa chủ động, và dạng V3/ed nếu mang nghĩa bị động. ★ Ex1: He felt tired, he decided to leave early. * Rút gọn -> Feeling tired, he decided to leave early ★ Ex2: It was seen from a distance, the painting appeared quite realistic. * Rút gọn-> Seen from a distance, the painting appeared quite realistic. => Câu này rút gọn với nghĩa bị động => B is correct 911/ Critics have questioned putting a military man in charge, but Gen Hayden says that he will remain ______ of the Pentagon. a. independent b. independence c. independently d. dependent ★ Sau become, remain, stay hoặc các từ như nhận thức tri giác như: look, feel, seem, smell, taste, find, sound + adj => A is correct 910/ Both of us gave________the gifts last night. a. together b. altogether c. one another d. each other * each other ( nhau ): dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại Ex: Mary and Tom love each other : Mary và Tom yêu nhau => người này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại. * one another (nhau) : Cách dùng giống như "each other" nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên. Ex: Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with one another. * together : (cùng nhau) Dùng khi các đối tượng cùng thực hiện hành động nào đó mà không có tác động qua lại Ex: We go to school together : chúng tôi cùng nhau đến trường => mạnh ai nấy đi, không ai tác động qua lại gì. Một ví dụ dễ thấy: Ex1: You and I kiss the baby together : tôi và bạn hôn đứa bé => tôi và bạn không có hôn nhau => tôi và bạn không có tác động qua lại, mà cùng nhau tác động lên đối tượng khác Ex2: You and I kiss each other : tôi và bạn hôn nhau => tôi và bạn có tác động qua lại. => D is correct 909/ The article provides readers with tips on how to get _______ out of debt by setting financial goals and eliminating unnecessary spending. a. totally b. total c. totaled d. totaling * out of debt (adj): thoát nợ -> vị trí cần một adv => A is correct 908/ Any employers or contractors who are found to have _______ safety laws will be subject to a heavy fine. a. complied b. observed c. breached d. adhered ★ Breach (v): phá vỡ, vi phạm - breach safety laws: vi phạm các luật ao toàn - breach the contract: phá hợp đồng => C is correct 907/ _______ providing an extraordinary service to our patrons, overall sales have almost tripled. a. While b. Since c. Once d. Now that ★ Since = Because: Bởi vì => B is correct 906/ Researchers in broad range of fields were asked to review ______ the proposed project may entail. a. how b. that c. which d. what ★★★ SỰ LỰA CHỌN GIỮA "THAT" VS "WHAT" ★ Nếu câu đã hoàn chỉnh về ý nghĩa thì ta thêm "That" vào đầu câu. Ex: That you get very high grades in school is necessary --> Rõ ràng câu "You get very high grades in school" đã hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa. --> Khi đó That + clause -> noun ★ Nếu câu chưa hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa thì ta thêm "What" vào đầu câu. Ex: What he said makes her cry --> Rõ ràng " He said" chưa hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa --> Khi đó What + clause -> noun ★★★ Và lưu ý mệnh đề bắt đầu bằng "That" or "What" -> luôn chia động từ số ít! --> Đối với câu này chưa hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa => D is correct 905/ ★ RE-POST ★★★ PHÂN BIỆT "POSTPONE" VÀ "DELAY" ★ ★ Postpone: - Động từ "postpone" có nghĩa là HOÃN ( thiêng về khuynh hướng HỦY BỎ) một sự kiện và thay chuyện đó vào một ngày khác (to change an event to a later time or date). + The meeting was postponed until further notice. = Buổi họp bị hủy bỏ cho tới khi có bất kỳ thông báo nào thêm nữa. + The game was postponed because of heavy snow. = Cuộc đấu bóng bị hoãn vì có tuyết nhiều. ☞ Danh từ là postponement. ★ Delay: - Động từ "delay" là TRÌ HOÃN, chỉ chậm lại, nhưng sự kiện vẫn diễn ra + The meeting was delayed because the chairman was late. = Buổi họp bị trễ vì ông Chủ tịch tới trễ. + We cannot delay any longer. = Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa. + We must act without delay. = Chúng ta phải hành động ngay. + Many people delay sending in their tax returns until the last day. = Nhiều người hoãn khai thuế cho tới ngày chót. + Another delay will postpone the space mission for a year. = Một lần hoãn nữa có thể hoãn cuộc sứ mệnh không gian thêm một năm nữa. ☞ Danh từ là delay. 3. Delay và postpone: nếu có động từ theo sau thì động từ ở thể V_ing. - He delayed starting.= Anh ta hoãn chuyện khởi hành (sẽ đi trễ hơn). - He postponed leaving.= Anh ta hoãn chuyện rời đi (sẽ đi vào hôm khác). - They’ve decided to postpone having a family until they finish college. = Họ quyết định hoãn có con cho đến khi học xong đại học. ❀ Và đây là một câu trong đề thi TOEIC: ☆ As so few members had turned up at the meeting, it was decided to ......... it until further notice. a. delay b. wait c. postpone d. hold 904/ Most companies hire attorneys to ________ them in case they encounter any trouble. a. attend b. represent <221> c. conduct d. express ★ represent (v): đại diện ★ representive (n): người đại diện => B is correct 903/ The head of the department ________ the banquet room for party should submit a required form to the Catering Department. a. use b. used c. using <220> d. will use ★ Rút gọn MĐQH thể chủ động --> Ving Ex: Do you know the boy who broke the windows last night? --> Do you know the boy breaking the windows last night? ★ Rút gọn MĐQH thể bị động -----> V3/ed Ex: This page which was managed by TienNguyen is interesting --> This page managed by TienNguyen is interesting ★ Câu này rút gọn MĐQH thể chủ động => C is correct 902/ Companies expanding into other regions prefer hiring workers _________ to the targeted region. a. according b. physical c. native <197> d. approximate ★ Cấu trúc: prefer.........to -> Nhiều bạn nhìn không kỹ thấy "to" nên đánh "according" ★ Câu này: * Companies expanding into other regions prefer hiring workers WHO ARE NATIVE to the targeted region. --> Rút gọn đi còn lại: * Companies expanding into other regions prefer hiring workers NATIVE to the targeted region. => C is correct 901/ People who have wanted to buy a home but couldn't afford to will be able to qualify, ________ interest rates remain moderate. a. whereas b. as if c. whether d. assuming that <171> ★ as if ~ as though: dường như, như thể: đứng trước một mệnh đề chỉ một điều không có thật hoặc trái với thực tế. * S + V(present) + as if/ as though + S + V (past simple) Ex:He behaves as though he owned the place (But he doesn't own it) * S + V(past) + as if/ as though + S + V (past perfect) Ex: Tom looked tired as if he had worked very hard. (But he didn't work hard) ★ whereas: trong khi Ex: I like sport whereas others hate it. ★ assuming that: giả sử rằng, nếu như => D is correct 900/ Cuốn "600 Essential Words for TOEIC * Test" là một trong những cuốn sách mà kiến thức từ vựng thi TOEIC nằm hầu như trong này. Mỗi bài sẽ có 12 từ cần thiết để học. Mỗi lần sẽ post 3 bài. LESSON 22: ACCOUNTING LESSON 23: INVESTMENTS LESSON 24: TAXES * Link file nghe cho 3 bài: http://www.mediafire.com/?f2cq1mesymbga42 * Link sách " Essential Words for the TOEIC * Test" -> http://www.mediafire.com/?d8nelpq0w3a6wfl PASS: meotoeic * GIẢI THÍCH NGHĨA CÁC BẠN XEM DƯỚI PHẦN COMMENT NHÉ! 899/ European air passengers who fail to catch their plane _______ overbooking are set to have their compensation doubled. a. resulting in b. thanks for c. owed to d. because of ★ overbook (v): đăng ký trước quá nhiều --> gerund --> overbooking: việc đăng ký trước quá nhiều ★ NOTE: * due to ~ because of ~ "owing to" + noun/noun phrase/V_ing * "owing to" chứ k phải "owed to -> nhiều bạn hay nhớ nhầm. * European air passengers (who fail to catch their plane BECAUSE OF overbooking) are set to have their compensation doubled. => D is correct 898/ The human resources department will get in touch ______ all applicants as soon as a hiring decision has been made. a. with b. to c. of d. by ★ get/ keep/ stay in touch with: giữ liên lạc với => A is correct 897/ Under the insurance policy, repairs to a damaged vacuum cleaner of that particular brand are covered, ______ they are performed by an authorized dealership. a. in that b. depending on c. provided that d. although ★ under + noun: ★ Các cụm từ hay xuất hiện: - under any circumstance: dưới bất kỳ hoàn cảnh nào - under the insurance policy: dưới chính sách bảo hành - under pressure: dưới áp lực - under guarantee: dưới sự bảo hành ... ★ provided = provided that = providing that = as long as: miễn là => C is correct 896/ Quality of service is becoming an increasingly important consideration in _______ a competitive edge in all markets. a. maintain b. maintaining c. maintained d. maintainence ★ Theo nguyên tắc sau giới từ có thể là V-ing hoặc Noun. Thông thường nếu trong câu có cả 2 đáp án Ving và Noun. --> Giới từ + Noun --> Giới từ + V-ing + O => B is correct 895/ _______ remain complicated economic problems to be resolved, while the economic conditions have been good. a. They b. It c. There d. That ★ There remain: Vẫn còn => C is correct 894/ In its continuing effort to enhance security, INS is immediately implementing rule changes________ the period of time visitors are permitted to remain in the United States. a. governed b. govern c. governing d. government ★ Rút gọn MĐQH thể chủ động --> Ving Ex: Do you know the boy who broke the windows last night? --> Do you know the boy breaking the windows last night? ★ Rút gọn MĐQH thể bị động -----> V3/ed Ex: This page which was managed by TienNguyen is interesting --> This page managed by TienNguyen is interesting ★ Câu này rút gọn MĐQH chủ động * In its continuing effort to enhance security, INS is immediately implementing rule changes WHICH GOVERN the period..... --> In its continuing effort to enhance security, INS is immediately implementing rule changes GOVERNING the period => C is correct 893/ If your pizza is not delivered _________ 45 minutes of ordering, you will receive it free of charge. a. during b. from c. until d. within ★ during + danh từ -> chỉ thời kỳ hoặc một sự việc xảy ra ở một thời điểm xác định nhưng không biết nó xảy ra bao lâu: during the winter, during my vacation... ★ Until * Simple past + until + Simple past Ex: I waited here until it was dark * Simple past + until + Past perfect Ex: He read the book until no-one had been there * Simple future + until + Present simple/Present perfect Ex: I won't go to bed until I have finished my homework. = I will go to bed until I finish my homework.
- Xem thêm -