Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của acid citric, acid acetic, acid lactic đến hiệu quả khử khoáng và một số tính chất cơ bản của collagen trong qui trình thu nhận collagen bằng phương pháp hóa

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 248 |
  • Lượt tải: 0