Tài liệu Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta (metamaterials) [tt]

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 779 |
  • Lượt tải: 0