Tài liệu Nghiên cứu điều kiện chiết rút carotenoprotein từ đầu vỏ tôm thẻ chân trắng bằng các enzyme protease thương mại

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 294 |
  • Lượt tải: 0