Tài liệu Nghiên cứu phục hồi mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập bộ môn kỹ thuật ô tô khoa cơ khí

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Phan Thanh Sơn Lớp: 48 KTOT Ngành: Kỹ thuật ô tô Mã ngành: Tên đề tài: “Nghiên cứu phục hồi mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập Bộ môn kỹ thuật ô tô – khoa cơ khí” Số trang: 68 Số chương: 3 Số tài liệu tham khảo: 8 Hiện vật: Mô hình tổng thành ô tô NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Kết luận: ........................................................................................................ Nha Trang, ngày tháng năm 2011 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên: Phan Thanh Sơn Lớp: 48 KTOT Ngành: Kỹ thuật ô tô Mã ngành: Tên đề tài: “Nghiên cứu phục hồi mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập Bộ môn kỹ thuật ô tô – khoa cơ khí” Số trang: 68 Số chương: 3 Số tài liệu tham khảo: 8 Hiện vật: Mô hình tổng thành ô tô NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Điểm phản biện: ..................................................................................................... Nha Trang, ngày……..tháng……..năm……. CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) Nha Trang, ngày……tháng…….năm…… ĐIỂM CHUNG Bằng số Bằng chữ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP ............................................................................................2 1.1. MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP.....................2 1.1.1. Sơ đồ kết cấu của hệ thống tổng thành ô tô..................................................2 1.1.1.1. Động cơ và các hệ thống phụ của động cơ ..................................................2 a. Động cơ ...........................................................................................................2 a.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ .................................................3 a.2. Các bộ phận cơ bản của động cơ................................................................3 a.2.1. Bộ khung của động cơ .........................................................................3 a.2.2. Cơ cấu truyền lực ................................................................................5 a.2.3. Cơ cấu phân phối khí...........................................................................9 a.2.4. Hệ thống làm mát .............................................................................. 10 a.2.5. Hệ thống bôi trơn .............................................................................. 12 b. Các hệ thống phụ của động cơ........................................................................ 14 b.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu................................................................... 14 b.1.1. Bơm xăng ......................................................................................... 15 b.1.2. Bộ chế hòa khí .................................................................................. 18 b.2. Hệ thống đánh lửa ................................................................................... 19 b.2.1. Cấu tạo.............................................................................................. 19 b.2.2. Nguyên lý hoạt động ......................................................................... 20 b.3. Hệ thống khởi động ................................................................................. 20 b.3.1. Cấu tạo.............................................................................................. 21 b.3.2. Nguyên lý hoạt động ......................................................................... 21 b.4. Hệ thống cung cấp điện ........................................................................... 22 b.4.1. Ắc quy .............................................................................................. 23 b.4.2. Máy phát........................................................................................... 23 1.1.1.2. Hệ thống truyền lực và các hệ thống treo, lái, phanh ................................. 24 a. Hệ thống truyền lực........................................................................................ 24 a.1. Ly hợp ..................................................................................................... 25 a.2. Hộp số ..................................................................................................... 27 a.3. Truyền động các đăng.............................................................................. 28 a.4. Cầu chủ động........................................................................................... 29 b. Các hệ thống treo, lái, phanh.......................................................................... 32 b.1. Hệ thống treo........................................................................................... 32 b.1.1. Công dụng, yêu cầu........................................................................... 32 b.1.2. Hệ thống treo trước ........................................................................... 33 b.1.3. Hệ thống treo sau .............................................................................. 34 b.2. Hệ thống lái ............................................................................................. 35 b.2.1. Sơ đồ hệ thống lái trên mô hình......................................................... 35 b.2.2. Nguyên lý làm việc của hệ thống ...................................................... 36 b.2.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái trên mô hình .............. 36 b.3. Hệ thống phanh ....................................................................................... 37 CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI ĐỐI VỚI MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP.......................................................................................................... 39 2.1. KHẢO SÁT MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP ...................................................................................................................... 39 2.1.1. Phương pháp kiểm tra ................................................................................ 39 2.1.1.1. Kiểm tra bằng cảm nhận trực quan............................................................ 40 2.1.1.2. Kiểm tra bằng các dụng cụ đo ................................................................... 40 2.1.2. Khảo sát ...................................................................................................... 40 2.1.2.1. Động cơ và các hệ thống phụ của động cơ ................................................ 40 a. Động cơ ......................................................................................................... 40 b. Các hệ thống phụ của động cơ........................................................................ 42 b.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................. 42 b.2. Hệ thống đánh lửa ................................................................................... 43 b.3. Máy phát ................................................................................................. 45 2.1.2.2. Hệ thống truyền lực và các hệ thống treo, lái, phanh ................................. 46 a. Hệ thống truyền lực........................................................................................ 46 a.1. Ly hợp ..................................................................................................... 46 a.2. Hộp số ..................................................................................................... 46 a.3. Truyền động các đăng và cầu chủ động.................................................... 47 a.4. Moayơ và bánh xe ................................................................................... 47 b. Các hệ thống treo, lái, phanh.......................................................................... 49 b.1. Hệ thống treo........................................................................................... 49 b.2. Hệ thống lái ............................................................................................. 50 b.3. Hệ thống phanh ....................................................................................... 51 2.2. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP ................................. 51 2.2.1. Phân tích các phương án thực hiện mô hình ............................................. 51 2.2.1.1. Động cơ và các hệ thống phụ của động cơ ................................................ 51 a. Động cơ ......................................................................................................... 51 b. Các hệ thống phụ của động cơ........................................................................ 53 2.2.1.2. Hệ thống truyền lực và các hệ thống treo, lái, phanh ................................. 53 a. Hệ thống truyền lực........................................................................................ 53 a.1. Ly hợp ..................................................................................................... 53 a.2. Hộp số ..................................................................................................... 54 a.3. Truyền động các đăng và cầu chủ động.................................................... 54 a.4. Moayơ và bánh xe ................................................................................... 54 b. Hệ thống lái ................................................................................................... 54 2.2.2. Lựa chọn phương án thực hiện mô hình ................................................... 55 2.3. PHỤC HỒI MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP....... 55 2.3.1. Quy trình phục hồi...................................................................................... 55 2.3.1.1. Động cơ và các hệ thống phụ của động cơ ................................................ 55 a. Động cơ ......................................................................................................... 55 b. Các hệ thống phụ của động cơ........................................................................ 59 b.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................. 59 b.2. Hệ thống đánh lửa ................................................................................... 59 2.3.1.2. Hệ thống truyền lực và các hệ thống treo, lái, phanh ................................. 60 a. Hệ thống truyền lực........................................................................................ 60 a.1. Ly hợp ..................................................................................................... 60 a.2. Hộp số ..................................................................................................... 61 a.3. Truyền động các đăng và cầu chủ động.................................................... 61 a.4. Moayơ và bánh xe ................................................................................... 62 b. Hệ thống lái ................................................................................................... 63 2.3.1.3. Sơn lại toàn bộ hệ thống tổng thành .......................................................... 65 CHƯƠNG 3. VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUÂN ...... 67 3.1. VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ......................... 67 3.2. KẾT LUẬN ................................................................................................... 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 68 -1- LỜI NÓI ĐẦU Sự phát triển của ngành ô tô có những bước chuyển biến mạnh mẽ vào khoảng giữa thập kỷ 70-80 của thế kỷ XX và tiếp tục phát triển ở mức độ cao. Những hướng chính về phát triển ô tô trong giai đoạn hiện nay là: hoàn thiện và cải tạo cơ bản hệ thống ô tô truyền thống như tìm tòi nguồn năng lượng mới, tăng cường cải tiến kết cấu, khả năng tự động hóa. Để tiếp tục hoàn thiện và cải tiến các chức năng đó, đòi hỏi kỹ sư phải nắm vững kết cấu cơ bản của ô tô truyền thống. Vì vây, tôi đã chọn đề tài phục hồi tổng thành ô tô để ôn lại toàn bộ kiến thức đã học nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu sau này, cũng như nâng cao tay nghề. Với mục đích củng cố những kiến thức đã học và mở rộng kiến thức chuyên môn và cũng là dịp giúp tôi được làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. Nay tôi được giao thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu phục hồi mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập Bộ môn kỹ thuật ô tô – khoa cơ khí”. Với sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn ThS. Huỳnh Trọng Chương. Đề tài được trình bày với những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập; Chương 2: Khảo sát, phân tích và lựa chọn phương án phục hồi đối với mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập; Chương 3: Vận hành thử nghiệm, đánh giá và kết luận. Trong thời gian thực hiện đề tài, tôi đã được giáo viên hướng dẫn ThS. Huỳnh Trọng Chương tận tình chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành đề tài này. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đây là lần đầu được làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hơn nữa kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên báo cáo này chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự thông cảm và góp ý của độc giả để đề tài của tôi được hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn ThS. Huỳnh Trọng Chương cùng toàn thể các thầy trong bộ môn Kỹ thuật ôtô đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành đề tài này. Nha Trang, tháng 01/2011 Sinh viên Phan Thanh Sơn -2- CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP 1.1. MÔ HÌNH TỔNG THÀNH Ô TÔ TẠI XƯỞNG THỰC TẬP 1.1.1. Sơ đồ kết cấu của hệ thống tổng thành ô tô Mô hình tổng thành ô tô tại xưởng thực tập về kết cấu gồm các bộ phận chính sau: ly hợp, hộp số, trục các đăng, cầu chủ động, bình xăng, treo sau, hệ thống lái, động cơ, treo trước, khung, lốp xe. a) b) Hình 1.1. Mô hình hệ thống tổng thành ô tô a) Nhìn từ trước bên trái; b) Nhìn từ trước bên phải; 1. Ly hợp; 2. Treo sau; 3. Hộp số; 4. Trục các đăng; 5. Cầu chủ động; 6. Bình xăng; 7. Vành tay lái; 8. Động cơ; 9. Khung xe; 10.Treo trước; 11. Lốp xe. 1.1.1.1. Động cơ và các hệ thống phụ của động cơ a. Động cơ -3- Hình 1.2. Động cơ Lada BA3-21011 a.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ Một số các đặc điểm cơ bản của động cơ như sau: - Động cơ: là kiểu động cơ 4 kỳ, 4 xylanh đặt thẳng hàng, 1 trục cam; - Dung tích công tác của xylanh: 1300 (cm3); - Kiểu cung cấp nhiên liệu: chế hòa khí; - Công suất cực đại theo GOST 14846: 63,7 ở mức 5600 vòng/phút; - Mômen xoắn tối đa theo GOST 14846: 9,4 ở mức 3400 vòng/phút; - Đường kính xylanh/ hành trình làm việc piston: 79/66 (mm); - Số bugi: 4; - Xupáp: 8; - Tỷ số nén ε = 8.5; - Thứ tự nổ là 1 – 3 – 4 – 2. a.2. Các bộ phận cơ bản của động cơ a.2.1. Bộ khung của động cơ Bộ khung bao gồm các bộ phận cố định có chức năng che chắn hoặc là nơi lắp đặt các bộ phận khác của động cơ. Các bộ phận cơ bản của bộ khung của động -4- cơ trên mô hình bao gồm: nắp che, nắp xylanh , khối xylanh , cácte trên, cácte dưới . Hình 1.3. Bộ khung của động cơ 1. Nắp che chắn bụi; 2. Nắp xylanh; 3. Khối xylanh; 4. Cácte trên; 5. Cácte dưới.  Nắp che để chắn bụi và ngăn không cho dầu bôi trơn vung ra ngoài.  Nắp xylanh là chi tiết đậy kín không gian công tác của động cơ từ phía trên và là nơi lắp đặt một số bộ phận khác của động cơ như: xupáp, đòn gánh xupáp,bugi, ống góp khí thải, ống góp khí nạp, v.v… Nắp xylanh được chế tạo từ gang bằng phương pháp đúc, động cơ có một nắp xylanh chung cho 4 xylanh.  Khối xylanh là một bộ phận quan trọng của bộ khung động cơ. Nó chứa xylanh. Mặt trên và mặt dưới của khối xylanh được mài phẳng để lắp vào nắp xylanh và cácte. Vật liệu để đúc khối xylanh là gang, động cơ được làm mát bằng nước có các khoang trong khối xylanh để chứa nước làm mát. -5-  Lót xylanh là một bộ phận có chức năng dẫn hướng piston và cùng với mặt dưới của nắp xylanh và đỉnh piston tạo nên không gian công tác của xylanh.  Cácte là bộ phận bao bọc và là nơi lắp đặt các bộ phận chuyển động chủ yếu của động cơ . Cácte trên là nơi lắp đặt khối xylanh, trục khuỷu, trục cam, v.v… Cácte dưới có chức năng đậy kín không gian trong động cơ từ phía dưới và là nơi chứa dầu bôi trơn. Động cơ được làm mát bằng nước, có khối xylanh và cácte trên được đúc liền thành một khối gọi là thân động cơ. Hình 1.4. Thân động cơ a.2.2. Cơ cấu truyền lực Cơ cấu truyền lực có chức năng tiếp nhận áp lực của khí trong không gian công tác của xylanh rồi truyền cho piston và biến chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay của trục khuỷu. Các bộ phận chính của cơ cấu truyền lực cũng chính là các bộ phận chuyển động chính của động cơ, bao gồm: piston, thanh truyền, trục khuỷu, bánh đà. Các bộ phận có liên quan trực tiếp với các bộ phận chuyển động chính kể trên cũng có thể được xếp vào hệ thống thanh truyền như: xécmăng, chốt piston, bạc lót cổ chính, bạc lót cổ biên, v.v…  Piston là bộ phận chuyển động trong lòng xylanh. Nó tiếp nhận áp lực của môi chất công tác rồi truyền cho trục khuỷu qua trung gian là thanh truyền. Ngoài ra -6- piston còn có công dụng trong việc nạp, nén khí mới và đẩy khí thải ra khỏi không gian công tác của xylanh. Piston được làm từ hợp kim nhôm nhằm giảm lực quán tính và tăng cường sự truyền nhiệt từ đỉnh piston ra thành xylanh do nhôm nhẹ và dẫn nhiệt tốt hơn gang. Piston có các phần cơ bản là: đỉnh piston, các rãnh xécmăng, váy piston, ổ đỡ chốt piston. Hình 1.5. Piston 1. Đỉnh piston; 2. Phần rãnh xécmăng; 3. Phần váy piston; 4. Ổ đỡ chốt piston + Đỉnh piston là đỉnh bằng. Nó có diện tích chịu nhiệt nhỏ nhất, kết cấu đơn giản dễ chế tạo. + Váy piston có vai trò dẫn hướng trong xylanh và chịu lực ngang. + Rãnh xécmăng là nơi đặt các xécmăng khí và xécmăng dầu.  Xécmăng của động cơ đốt trong là các vòng đàn hồi bằng vật liệu chịu nhiệt và chịu mài mòn được lắp vào các rãnh trên piston. Trên một piston có 2 loại xécmăng: xécmăng khí và xécmăng dầu. -7- Hình 1.6. Xécmăng 1. Xécmăng khí; 2. Xécmăng dầu + Xécmăng khí: có chức năng làm kín buồng đốt và dẫn nhiệt từ đỉnh piston ra thành xylanh. + Xécmăng dầu: có chức năng san đều dầu bôi trơn trên mặt gương của xylanh và gạt dầu bôi trơn từ mặt gương xylanh về cácte.  Chốt piston là chi tiết liên kết piston với thanh truyền. Chốt piston được khoan rỗng để giảm khối lượng. Hình 1.7. Chốt piston  Thanh truyền là bộ phận trung gian liên kết piston với trục khuỷu và cho phép biến chuyển động tịnh tiến qua lại cỉa piston thành chuyển động quay của trục khuỷu. -8- Hình 1.8. Các chi tiết của nhóm thanh truyền 1. Đầu nhỏ; 2. Thân; 3. Đầu to; 4. Bulông thanh truyền; 5. Bạc cổ biên  Trục khuỷu là bộ phận có chức năng tiếp nhận toàn bộ áp lực của khí trong xylanh rồi truyền cho các hộ tiêu thụ của bản thân động cơ như: trục cam, bơm dầu, bơm nước, v.v… Trục khuỷu của động cơ được cấu thành từ 4 khuỷu trục bố trí lệch nhau. Mỗi khuỷu trục có các bộ phận sau: + Cổ chính lắp trong ổ đỡ chính của động cơ. + Cổ biên lắp trong đầu to của thanh truyền. + Ma khuỷu liên kết cổ chính với cổ biên. + Các đối trọng để cân bằng lực quán tính. -9- Hình 1.9. a) Trục khuỷu; b) Bánh đà, 1. Cổ biên; 2. Cổ chính; 3. Đối trọng; 4. Lỗ dẫn dầu; 5. Má khuỷu a.2.3. Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí có chức năng điều khiển quá trình nạp khí mới vào không gian công tác của xylanh và xả khí thải ra khỏi động cơ. Hình 1.10. Cơ cấu phân phối khí 1. Xupáp nạp; 2. Lò xo xupáp; 3. Đòn gánh; 4. Con đội; 5. Trục cam; 6. Xupáp xả.  Trục cam mang các cam dẫn động cơ cấu phân phối khí. - 10 - Hình 1.11. Trục cam  Đòn gánh được chế tạo bằng thép rèn sao cho có độ cứng lớn nhất khi trọng lượng là nhỏ nhất.  Các xupap có vai trò đóng mở các đường nạp và thải để thực hiện quá trình trao đổi khí. Do tiếp xúc trực tiếp với khí cháy nên các xupap chịu áp lực rất lớn và nhiệt độ cao, nhất là đối với xupap thải. Hình 1.12. Xu páp a.2.4. Hệ thống làm mát Hệ thống làm mát có chức năng giải nhiệt từ các chi tiết nóng ( piston, xylanh, nắp xylanh, xupáp, v.v…) để chúng không bị quá tải nhiệt. Ngoài ra làm mát động cơ còn có tác dụng duy trì nhiệt độ dầu bôi trơn trong một phạm vi nhất định để duy trì các chỉ tiêu kỹ thuật của bôi trơn - 11 - Hình 1.13. Hệ thống làm mát gián tiếp bằng nước 1. Nước làm mát về bơm; 2. Nước làm mát ra động cơ ; 3. Ống chia; 4. Nước làm mát về két nước; 5. Bình nước phụ; 6. Nắp két nước7. Quạt làm mát; 8. Ống nước làm mát vào động cơ; 9. Bơm nước làm mát; 10. Ống chia  Quạt làm mát sẽ làm nguội nước làm mát trong két nước và bơm nước sẽ tuần hoàn nước làm mát qua nắp quy lát và thân máy.  Két nước làm mát làm nguội nước làm mát có nhiệt độ cao. Nước làm mát trong két nước trở nên nguội đi khi các ống và cánh tản nhiệt của nó tiếp xúc bởi luồng không khí tạo bởi quạt làm mát và luồng không khí tạo ra bởi sự chuyển động của xe.  Nắp két nước ngoài công dụng và yêu cầu là bịt kín miệng đổ nước của két làm mát, nắp két nước còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là ổn định áp suất trong hệ thống làm mát.  Bơm nước của động cơ là kiểu bơm ly tâm có nhiệm vụ cung cấp nước cho hệ thống làm mát với lưu lượng và áp suất nhất định. Lưu lượng của bơm nước làm mát tuần hoàn cần cho các loại động cơ thay đổi trong phạm vi: 68 – 245 lít/KWh (50 – 180 lít/ml.h) và tần số tuần hoàn từ 7 – 12 lần/ph. - 12 - Sau khi làm mát cho động cơ, nước nóng đến các ống tản nhiệt. Khi nước qua các ống tản nhiệt này sẽ trao nhiệt cho không khí do quạt hút qua, nguội đi và được bơm đẩy đi làm mát cho động cơ . Hình 1.14. Bơm nước 1. Truc; 2. Vỏ bơm; 3. Cánh hướng tâm; 4. Bánh công tác a.2.5. Hệ thống bôi trơn Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát giữa các chi tiết của động cơ, với một lượng cần thiết, với áp suất và nhiệt độ nhất định phù hợp với các điều kiện làm việc của động cơ. Hệ thống bôi trơn rất quan trọng nó đảm bảo cho động cơ làm việc an toàn tăng tuổi thọ cho động cơ Nhớt từ đáy cácte được bơm nhớt nén tới áp suất 1.5 – 1.8 bar rồi đẩy vào mạch dầu chính. Từ mạch dầu chính nhớt theo các ống dầu đến bôi trơn các cổ chính, cổ biên, piston, xécmăng, ổ đỡ trục cam, trục đòn gánh, v.v… - 13 - Hình 1.15. Hệ thống bôi trơn dưới áp suất 1. Bơm nhớt; 2. Lọc thô; 3. Ống dẫn nhớt đi ra khỏi bơm; 4. Ống dẫn nhớt đi ra bình lọc tinh; 5. Nhớt đi đến cổ biên; 6. Nhớt đến cổ chính; 7. Nhớt đến ổ bi trục khuỷu;10. Đường nhớt chính; 11. Nắp xylanh; 12. Nhớt đến con đội;13. Nhớt đến trục cam; 14.Nhớt đến ổ đỡ trục cam; 15. Nhớt hồi về đường dầu chính; 16. Nắp chắn bụi; 17. Nhớt đi lên nắp xylanh; 18. Nhớt đi lên khối xylanh; 19. Đường nhớt chính. 20. Cảm biến áp lực nhớt; 21.Nhớt từ đường nhớt chính đến cổ chính; 22. Nhớt từ cổ chính đến má khuỷu; 23. Que kiểm tra nhớt; 24. Loc tinh.  Bơm nhớt của động cơ là loại bơm bánh răng ăn khớp ngoài tạo ra áp suất để đưa dầu đến bề mặt, chi tiết cần bôi trơn. + Cấu tạo Bơm nhớt có cấu tạo đơn giản,bao gồm: Lọc nhớt thô, lò xo, vỏ, bánh răng bị động, bánh răng và trục chủ động. - 14 - Hình 1.16. Bơm nhớt 1. Lọc nhớt thô; 2. Lò xo; 3. Vỏ; 4. Bánh răng bị động; 5. Bánh răng và trục chủ động + Nguyên lý hoạt động Bánh răng chủ động (5) được dẫn động từ động cơ. Trục chủ động quay làm quay bánh răng chủ động (5) của bơm dầu, bánh răng chủ động và bị động (4) quay ngược chiều nhau. Dầu bôi trơn vào trong bơm qua bộ phận thu dầu nằm trong các khe bánh răng và được bánh răng đưa sang lỗ dầu ra ngoài. b. Các hệ thống phụ của động cơ b.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu trên mô hình gồm có: thùng chứa xăng, ống dẫn nhiên liệu, bơm xăng, chế hòa khí. Xăng từ thùng chứa nằm ở phía sau xe, được bơm xăng đưa đến bộ chế hòa khí hai họng hút xuống và cùng với không khí hòa trộn lại đưa vào buồng đốt.
- Xem thêm -