Tài liệu Nghiên cứu xây dựng phương pháp phản chuyển từ các hình chiếu cơ bản thành mô hình 3d ứng dụng cho các hệ cadcam cơ khí

  • Số trang: 158 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 488 |
  • Lượt tải: 0