Tài liệu Ngữ pháp tiếng anh

  • Số trang: 171 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 385 |
  • Lượt tải: 118

Mô tả:

Unit 1. Present continuous A. Xét tình huống sau: Ann is in her car. She is on her way to work. Ann đang ở trong xe hơi. Cô ấy đang trên đường đi làm. She is driving to work. Cô ấy đang lái xe đi làm. Câu này có nghĩa là: Cô ấy bây giờ đang lái xe. Tại thời điểm đang nói, hành động lái xe chưa chấm dứt. Am/is/are -ing là thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) B. I am doing something = Tôi đang làm việc gì đó; Tôi đang ở giữa thời điểm làm công việc đó; Tôi đã khởi sự và chưa hoàn tất công việc. Thường thì hành động đang xảy ra tại thời điểm nói: Please don’t make so much noise. I’m working. (not ‘I work’). Xin đừng làm ồn quá như vậy. Tôi đang làm việc. ‘Where’s Margaret?’ ‘She’s having a bath.’ (not ’she has a bath’). ‘Margaret ở đâu vậy?’ ‘Cô ấy đang tắm’. Let’s go out now. It isn’t raining any more. (not ‘It doesn’t rain’). Bây giờ chúng ta hãy đi ra ngoài. Trời không còn mưa nữa. (at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (not ‘do you enjoy’). (tại một buổi tiệc) Xin chào Jane. Bạn có thích buổi tiệc này không? I’m tired. I’m going to bed now. Goodnight! Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ bây giờ đây. Chúc ngủ ngon nhé! Nhưng hành động không nhất thiết xảy ra tại thời điểm đang nói. Ví dụ như: Tom and Ann are talking in a cafô. Tom says: Tom và Ann đang nói chuyện trong quán càphê. Tom nói: I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it. Lúc này tôi đang đọc một quyển sách hay. Tôi sẽ cho bạn mượn khi nào tôi đọc xong. Tom không đọc sách vào lúc nói với Ann. Anh ấy muốn nói là anh ấy đã khởi sự đọc cuốn sách đó nhưng chưa đọc xong. Anh ấy đang trong thời gian đọc. Xem thêm một số ví dụ: Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian. (Vào thời điểm nói có thể cô ấy không phải đang học tiếng Ý). Some friends of mine are building their own house. They hope it will finished before next summer. Chúng ta dùng thì present continuous khi nói về những việc xảy ra tại một khoảng thời gian gần với lúc nói, ví dụ như today (hôm nay), this week (tuần này), this evening (chiều nay) v.v… “You’re working hard today.” “Yes, I have a lot to do” (not ‘you work hard today’). “Is Susan working this week?” “No, she’s on holiday”. C. Chúng ta dùng thì present continuous khi nói về những thay đổi đang diễn ra trong thời gian nói: The population of the world is rising very fast. (not ‘rise’). Dân số thế giới đang gia tăng rất nhanh. Is your English getting better? Tiếng Anh của bạn khá hơn rồi chứ? Unit 2: Present simple A Xét tình huống sau: Alex is bus driver, but now he is in bed asleep. So: He is not driving a bus. (He is asleep) but He drives a bus. (He is a bus driver.) (Alex là một tài xế lái xe buýt, nhưng bây giờ anh ấy đang ngủ). Vì vậy: Anh ấy không phải đang lái xe (Anh ấy đang ngủ) nhưng Anh ấy lái xe buýt. (Anh ấy là tài xế xe buýt). Drive(s)/Work(s)/Do(es), v.v… là thì present simple (thì hiện tại đơn). Chúng ta dùng thì present simple để nói một cách chung chung về những sự vật hay sự việc nào đó. Ta không chỉ riêng đề cập đến hiện tại mà thôi. Chúng ta dùng thì này để nói về những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Sự việc đang nói có diễn ra lúc đó hay không là không quan trọng. Nurses look after patients in hospitals. I usually go away at weekends. The earth goes round the sun. Hãy nhớ rằng ta nói: he/she/it -s. Đừng quên thêm s vào động từ. I work… nhưng He works… They teach nhưng My sister teaches. B Chúng ta dùng do/does để đặt câu nghi vấn và phủ định: do I/we/you/they work? does he/she/it work? I/we/they don’t work he/she/it doesn’t work I come from Canada. Where do you come from? “Would you like a cigarette?” “No, thanks. I don’t smoke”. What does this word mean? Rice doesn’t grow in cold climates. (Lúa không mọc được ở vùng khí hậu lạnh) Trong những ví dụ sau “do” cũng là động từ chính: “What do you do?” (= What’s your job?) “I work in a shop”. He’s so lazy. He doesn’t do anything to help me. (not ‘He doesn’t anything.’) C Chúng ta dùng thì present simple khi muốn diễn đạt mức độ thường xuyên xảy ra của sự việc: I get up at 8 o’clock every morning. Ann doesn’t drink tea very often. In summer John usually plays tennis once or twice a week. D I promise/I apologise, v.v… Khi bạn hứa làm việc gì đó, bạn có thể nói I promise…; khi bạn đề nghị điều gì, bạn có thể nói I suggest…. Chúng ta dùng thì present simple (promise/suggest v.v…) trong những câu như vậy: I promise I won’t be late. (not ‘I’m promising’). “What do you suggest I do?”. “I suggest that you…” Tương tự chúng ta nói: I apologise… / I insist….(nằn nì) / I agree… (đồng ý) / I refuse (từ chối) v.v… Unit 3. Present continuous and present simple (1) A Hãy nghiên cứu các lời giải thích và so sánh các ví dụ sau: Present continuous (I am doing) Hãy dùng thì Present Continuous để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc ta nói hay xung quanh thời điểm đó, và hành động chưa chấm dứt. The water is boiling. Can you turn it off? (Nước đang sôi. Bạn có thể tắt bếp được không) Listen to those people. What language are they speaking? (Hãy nghe những người kia. Họ đang nói tiếng nước nào vậy?) Let’s go out. It isn’t raining now. (Mình ra ngoài đi. Hiện trời không mưa đâu.) “Don’t disturb me. I’m busy.” “Why? What are you doing?” (”Đừng quấy rầy tôi. Tôi đang bận.” “Sao? Bạn đang làm gì đó?”) I am going to bed now. Goodnight! (Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!) Maria is in Britain at the moment. She’s learning English. (Maria hiện giờ đang ở Anh quốc. Cô ấy đang học tiếng Anh.) Hãy dùng thì Present Continuous để diễn đạt một tình huống hay trạng thái có tính chất tạm thời: I’m living with some friends until I find a flat. (Tôi hiện ở chung với mấy người bạn cho đến khi tôi tìm được một căn hộ.) “You’re working hard today” “Yes, I’ve got a lot to do.” (”Hôm nay bạn làm việc vất vả thật” “Ừ, mình có nhiều việc phải làm quá.”) Xem thêm UNIT 1. Present Simple (I do) Hãy dùng thì Present Simple để đề cập tới các sự việc một cách chung chung, hay những sự việc được lặp đi lặp lại, Water boils at 100 degrees celcius. (Nước sôi ở 100 độ C). Excuse me. Do you speak English? (Xin lỗi. Bạn nói được tiếng Anh không?) It doesn’t rain very much in the summer. (Trời không mưa quá nhiều vào mùa hè.) What do you usually do at weekends? (Bạn thường làm gì vào cuối tuần?) I always go to bed before midnight. (Tôi thường đi ngủ trước 12 giờ đêm) Most people learn to swim when they are children. (Hầu hết mọi người học bơi khi họ còn nhỏ.) Hãy dùng thì Present Simple để diễn đạt một tình huống hay trạng thái có tính ổn định, lâu dài: My parents live in London. They have lived there for all their lives. (Cha mẹ tôi sống ở London. Hai người đã sống ở đó suốt đời.) John isn’t lazy. He works very hard most of the time. (John không lười đâu. Hầu như lúc nào anh ấy cũng làm việc rất chăm chỉ.) Xem thêm UNIT 2. B I always do và I’m always doing. Thông thường chúng ta dùng “I always do something” (=Tôi lúc nào cũng làm việc đó): I always go to work by car. Tôi luôn đi làm bằng xe hơi. (không nói ‘I’m always going’). Bạn cũng có thể nói “I’m always doing something”, nhưng với một ý nghĩa khác. Lấy ví dụ: I’ve lost my key again. I’m always losing things. Tôi lại làm mất chìa khóa. Tôi luôn làm mất đồ. “I’m always losing things” không có nghĩa là tôi lúc nào cũng làm mất đồ mà có nghĩa là việc tôi làm mất đồ xảy ra quá thường xuyên, nhiều hơn bình thường. “You’re always -ing” có nghĩa bạn làm việc đó rất thường xuyên, sự thường xuyên mà người nói cho là nhiều hơn bình thường. Unit 4. Present continuous and present simple (2) A Chúng ta chỉ dùng thì Present Continuous với các hành động hay các sự kiện (như they are eating/it is raining …) Một số động từ, ví dụ như know và like không phải là những động từ hành động. Bạn không thể nói ‘I am knowing’ hay ‘they are liking’; Bạn chỉ có thể nói “I know”, “they like”. Những động từ sau đây không được dùng với thì Present Continuous: like love hate want need prefer know realise suppose mean understand believe remember belong contain consist depend seem I’m hungry. I want something to eat. (not ‘I am wanting’) Tôi đang đói. Tôi muốn ăn một chút gì đó. Do you understand what I mean? Bạn có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Ann doesn’t seem very happy at the moment. Lúc này dường như Ann không được vui. Khi think được dùng với nghĩa believe (tin tưởng), ta không dùng thì Present Continuous: What do you think (=believe) will happen? Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? (không dùng ‘What are you thinking’) Nhưng You look serious. What are you thinking about? (=What is going on in your mind?) Bạn trông thật nghiêm nghị. Bạn đang nghĩ điều gì vậy? (cái gì diễn ra trong tâm trí bạn vậy?) I’m thinking of giving up my job. (= I am considering) Tôi đang nghĩ tới chuyện thôi việc (= Tôi đang xem xét) Khi have có nghĩa sở hữu (possess),.v.v… ta không dùng với thì continuous (xem UNIT 17): We’re enjoying our holiday. We have a nice room in the hotel. (not ‘we’re having’) (Chúng tôi hài lòng với kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi có một phòng tốt ở khách sạn.) Nhưng We’re enjoying our holiday. We’re having a great time. Chúng tôi hài lòng với kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian hạnh phúc. B See, hear, smell, taste Ta thường dùng thì present simple (không dùng continuous) với những động từ dưới đây: Do you see that man over there? (not ‘are you seeing’) Bạn có nhìn thấy người đàn ông đằng kia không? This room smells. Let’s open a window. Phòng này có mùi. Ta mở cửa sổ ra đi. Chúng ta thường dùng can+see/hear/smell/taste: Listen! Can you hear something? Chú ý! Bạn có nghe thấy gì không? Nhưng bạn có thể dùng thì continuous với see (I’m seeing) mang ý nghĩa “having a meeting with” (gặp mặt, gặp gỡ) đặc biệt ở thì tương lai (Xem UNIT 19A): I’m seeing the manager tomorow morning. Sáng mai tôi sẽ gặp người quản lý. C He is selfish và He is being selfish Động từ be chia ở thì present continuous là I am being/He is being. You are being v.v… I’m being = I’m behaving / I am acting. So sánh các câu sau: I can’t understand why he’s being so selfish. He isn’t usually like that. Tôi không hiểu tại sao giờ anh ta lại tỏ ra ích kỷ như vậy. Bình thường anh ấy đâu có như vậy đâu. (Being selfish = behaving selfihsly at the moment = hành vi ích kỷ tại thời điểm đó) Nhưng He never thinks about other people. He is very selfish. Anh ta không bao giờ nghĩ đến người khác cả. Anh ta rất ích kỷ. (= Nói chung là tính anh ta ích kỷ, không chỉ riêng vào lúc nào cả) Chúng ta dùng am/is/are being để nói hành vi của người khác như thế nào, và không thường được dùng trong những trường hợp khác, chẳng hạn như: It’s hot today. Hôm nay trời nóng (không dùng ‘it is being hot’) Sarah is very tired. Sarah rất mệt (không dùng ‘Sarah is being tired’) D Look và feel Bạn có thể dùng thì present simple hay continuous khi diễn tả dáng vẻ hay cảm giác của người nào đó vào thời điểm nói: You look well today. hay You’re looking well today. Hôm nay trông bạn khỏe đấy. How do you feel now? hay How are you feeling now? Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Nhưng I usually feel tired in the morning. Tôi thường cảm thấy mệt vào buổi sáng. (not ‘I’m usually feeling’) Unit 5. Past simple A Xem xét ví dụ sau: Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Úc. Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791. Ông bắt đầu soạn nhạc lúc năm tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông chết khi Ông chỉ mới 35 tuổi. Lived/Started/wrote/was/died đều ở thì past simple. B Thường thì động từ thì past simple tận cùng bằng -ed (động từ có qui tắc regular verbs): I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop. Tôi hiện giờ đang làm ở một văn phòng du lịch. Trước đây tôi là việc ở một cửa hiệu. We invite them to our party but they decided not to come. Chúng tôi đã mời họ dự tiệc với chúng tôi nhưng họ đã quyết định không đến. The police stopped me on my way home last night. She passed her examination because she studied very hard. Nhưng có nhiều động từ bất qui tắc (irregular) khi ở thì past simple không tận cùng bằng -ed. Ví dụ: write - wrote Mozart wrote more than 600 pieces of music. see - saw We saw Rose in town a few days ago. go - went I went to cinema three times last week. shut - shut It was cold, so I shut the window. Xem bảng liệt kê các động từ bất qui tắc. C Trong các câu nghi vấn và các câu phủ định chúng ta dùng did/didn’t + infinitive (enjoy/see/go…) I enjoyed Did you enjoy? I didn’t enjoy She saw Did she see? She didn’t see They went Did they go? They didn’t go A: Did you go out last night? B: Yes, I went to the cinema but I didn’t enjoy the film much. “When did Mr. Thomas die?” “About ten years ago.” They didn’t invite her to party, so he didn’t go. “Did you have time to write the letter?” “No, I didn’t”. Cẩn thận khi do là động từ chính trong câu: What did you do at the weekend? (không nói ‘what did you at the weekend’) I didn’t do anything. (không nói ‘I didn’t do anything’) D Quá khứ của be (am/ is/ are) là was/ were: I/he/she/it was/wasn’t was I/he/she/it? we/you/they were/weren’t were we/you/they? Ghi chú rằng ta không dùng did trong câu nghi vấn và phủ định với was/were. I was angry because they were late. Was the weather good when you on holiday? They weren’t able to come because they were so busy. Did you go out last night or were you too tired? Unit 6. Past continuous Posted in March 3rd, 2009 by admin in Grammar In Use Unit 6. Past continuous A Hãy xem ví dụ sau: Yesterday Karen and Jim played tennis. They began at 10 o’clock and finished at 11.30. So, at 10.30 they were playing tennis. Hôm qua Karen và Jim chơi quần vợt. Họ đã bắt đầu chơi lúc 10h và kết thúc lúc 11h30. Vậy lúc 10 h30 họ đang chơi quần vợt. They were playing = “Họ đang ở giữa cuộc chơi lúc đó và họ chưa kết thúc cuộc chơi.” Was/were -ing là thì past continuous (quá khứ tiếp diễn): playing I/he/she/it was doing we/you/they were working etc B Chúng ta dùng thì past continuous để diễn tả một người nào đó đang thực hiện một công việc dở dang tại thời điểm được đề cập. Hành động hay sự việc đã xảy ra trước thời điểm này nhưng chưa kết thúc. This time last year I was living in Brazil. Vào thời điểm này năm ngoái tôi đang sống ở Brazil. What were you doing at 10 o’clock last night? I waved to her but she wasn’t looking. C So sánh thì past continuous - quá khứ tiếp diễn (I was doing) và past simple - quá khứ đơn (I did): Past continuous (đang ở giữa hành động) I was walking home when I meet Dave. (= ở giữa đường đi về nhà tôi gặp Dave) Ann was watching television when the phone rang. Ann đang xem TV khi điện thoại reng. Past simple (hoàn tất hành động) I walked home after the party last night. (= tôi đã đi về nhà, hoàn tất). Ann watched television a lot when she was ill last year. Ann đã xem TV rất nhiều khi cô ấy bệnh năm ngoái. D Ta thường dùng thì past simple và past continuous cùng với nhau để diễn tả một sự việc xảy ra vào lúc đang xảy ra một sự việc khác: Tom burnt his hand when he was cooking the dinner. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. While I was working in the garden, I hurt my back. Nhưng chúng ta dùng thì past simple khi một sự việc xảy ra sau một sự việc khác: I was walking along the road when I saw Dave. So I stopped and we had a chat. Khi đang đi trên đường thì tôi gặp Dave. Tôi đã dừng lại và chúng tôi cùng trò chuyện. Hãy so sánh hai câu sau để thấy r’ sự khác biệt về ý nghĩa: When Karen arrived, we were having dinner. Khi Karen tới, chúng tôi đang ăn tối. (= Chúng tôi đã ăn tối trước khi Karen tới.) When Karen arrived, we had dinner. Khi Karen tới, chúng tôi ăn tối. (= Karen tới trước rồi sau đó chúng tôi ăn tối.) E Có một số động từ (ví dụ như know/ want/ believe) không được dùng ở các thì continuous (xem UNIT 4A để biết thêm chi tiết): We were good friends. We knew each other well. (not ‘we were knowing’) Chúng tôi là những người bạn tốt. Chúng tôi hiểu r’ về nhau. I was enjoying the party but Chris wanted to go home. (not ‘was wanting’) Tôi đã rất thích buổi tiệc nhưng Chris muốn về nhà. Unit 7. Present perfect (1) Posted in March 3rd, 2009 by admin in Grammar In Use Unit 7. Present perfect (1) A Xét ví dụ sau: Tom is looking for his key. He can’t find it. Tom đang tìm chiếc chìa khóa. Anh ấy không tìm thấy nó. He has lost his key. Anh đã làm mất chiếc chìa khóa của anh ấy “He has lost his key” = Anh ấy làm mất chiếc chìa khóa và đến bấy giờ vẫn chưa tìm ra. Have/ has lost là thì Present perfect simple Thì Present perfect simple = Have/has + past participle (quá khứ phân từ) thường tận cùng bằng -ed (finished/dicided…) nhưng nhiều động từ quan trọng lại là bất qui tắc - irregular (lost/done/been/written…). B Khi chúng ta dùng thì present perfect thì luôn luôn có một sự liên hệ tới hiện tại. Hành động xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó lại ở hiện tại: “Where’s your key?” “I don’t know. I’ve lost it.” (I haven’t got it now). He told me his name but I’ve forgotten it. (I can’t remember it now). “Is Sally here?” “No, she’s gone out.” (she is out now). Chúng ta thường dùng thì present perfect để đưa ra một thông tin mới hay công bố một sự việc vừa xảy ra: Ow! I’ve cut my finger. The road is closed. There’s been (=but has been) an accident. (from the news) The police have arrested two men in connection with the robbery. Cảnh sát vừa bắt hai người liên quan đến một vụ cướp. C Bạn có thể dùng thì present perfect simple với just, already và yet: Just = “a short time ago” (vừa mới xảy ra trước đó): “Would you like something to eat?” “No, thanks. I’ve just had lunch.” Hello. Have you just arrived? Xin chào. Anh vừa mới đến phải không. Chúng ta dùng already để nói về một sự việc xảy ra sớm hơn dự đoán (nên xem Unit 110D): “Don’t forget to post the letter, will you?” “I’ve already posted it.” “Đừng quên gửi thư nhé, bạn sẽ gửi chứ?”. “Tôi vừa mới gửi thư rồi”. “What time is Mark leaving?” “He’s already gone.” Yet = “until now - cho đến bây giờ” và diễn tả người nói mong chờ sự việc nào đó xảy ra. Chỉ dùng yet trong câu nghi vấn và phủ định. (xem UNIT 110C). Has it stopped raining yet? I’ve written the letter but I haven’t posted it yet. Tôi đã viết xong lá thư nhưng tôi chưa kịp gửi. D Chú ý sự khác nhau giữa gone to và been to: Jim is on holiday. He has gone to Spain. (= he is there now or on his way there) Jim đang đi nghỉ. Anh ấy đã đi Tây Ban Nha. (= Anh ấy hiện giờ đang ở đó hay đang đi trên đường). Jane is back home from holiday now. She has been to Italy. (= she has now comeback from Italy). Jane hiện giờ đã đi nghỉ về. Cô ấy đã ở @. (=Cô ấy đã về từ @). Xem thêm UNIT 8 và 125B. Unit 8. Present perfect (2) Posted in March 3rd, 2009 by admin in Grammar In Use Unit 8. Present perfect (2) A Hãy xem mẫu đối thoại dưới đây: Dave: Have you travelled a lot, Jane? Bạn có đi du lịch nhiều không, Jane? Jane: Yes, I’ve been to a lot of a places. Dave: Really? Have you ever been to China? Thật ư? Thế bạn đã từng đến Trung Quốc chưa? Jane: Yes, I’ve been to China twice. Dave: What about India? Jane: No, I’ve been to India. Khi chúng ta đề cập tới một khoảng thời gian liên tục từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta dùng thì present perfect (have been/ have travelled …) Ở đây Dave và Jane đang nói về những nơi mà Jane đã đến trong cuộc đời cô ấy (là khoảng thời gian kéo dài đến hiện tại) Have you ever eaten caviar? (in your life) Bạn có bao giờ ăn món trứng cá muối chưa? We’ve never had a car. Chúng tôi chưa bao giờ có được một chiếc xe hơi. “Have you read Hamlet?” “No, I haven’t read any of Shakespeare’s plays.”
- Xem thêm -