Tài liệu Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh bắc giang

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 560 |
  • Lượt tải: 0