Tài liệu Phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh tìm điểm bất động chung cho một họ hữu hạn ánh xạ không gian

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0