Tài liệu Plc beginner guide

 • Số trang: 254 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 482 |
 • Lượt tải: 112

Mô tả:

PLC Beginner Guide
CONTENTS                     PAGE +PVTQFWEVKQP    9JCVKUC%QPVTQN5[UVGO  6JG4QNGQHVJG2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGTU +PRWVCPF1WVRWV&GXKEGU  9JCVKUC2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGT  %QPXGPVKQPCN%QPVTQN2CPGNCPFKV UFKHHKEWNVKGU &KUCFXCPVCIGUQH%QPXGPVKQPCN%QPVTQN2CPGN 2.%2CPGNCPFVJGKTCFXCPVCIGU  %QPXGTUKQPQH%QPXGPVKQPCN%QPVTQN%KTEWKVVQ2.% #5[UVGOCVKE#RRTQCEJQHEQPVTQNU[UVGO&GUKIP 2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGT#RRNKECVKQP  %QPUKFGT#5KORNG2TQLGEV        5[UVGO%QPHKIWTCVKQP         %2/#%27%QORQPGPVU   %2/#%27%QORQPGPVU   'ZRCPUKQP+17PKVU%QORQPGPVU   %27CPF'ZRCPUKQP+17PKV%QPHKIWTCVKQP  %2/#%QOOWPKECVKQPU *QUV.KPM%QOOWPKECVKQP   /WNVKFTQR%QOOWPKECVKQPUVQ%QORWVGT  VQ2.%%QOOWPKECVKQP.KPMU   06.KPM%QOOWPKECVKQP   2TQITCOOKPI'ZCORNGQH2.%.KPM$GVYGGP%2/#7PKVU %2/#%QOOWPKECVKQPU *QUV.KPM%QOOWPKECVKQP   /WNVKFTQR%QOOWPKECVKQPUVQ%QORWVGT  0Q2TQVQEQN%QOOWPKECVKQP 45%%QOOWPKECVKQP  06.KPM%QOOWPKECVKQP   VQ2.%%QOOWPKECVKQP.KPMU   %QORQ$WU5+1.KPM%QPPGEVKQPU   2GTKRJGTCN&GXKEGU    2TQITCOOKPI%QPUQNG    5[UOCE9KPFQY$CUGF5WRRQTVUQHVYCTG  6TCKPKPI-KV%QPHKIWTCVKQP   2.%'NGEVTKECN9KTKPI+1%QPPGEVKQP   (GCVWTGUCPF(WPEVKQPU %2/#)GPGTCN    #PCNQI5GVVKPI(WPEVKQP   +PRWV+PVGTTWRV    3WKEM4GURQPUG+PRWVU(WPEVKQP   +PVGTXCN6KOGT(WPEVKQP   *KIJ5RGGF%QWPVGT    %2/#)GPGTCN    +PVGTTWRV(WPEVKQPU    +PVGTTWRV+PRWVU   +PVGTXCN6KOGT+PVGTTWRVU   *KIJ5RGGF%QWPVGT    +PVGTTWRV+PRWVU %QWPVGT/QFG                                              K CONTENTS                    PAGE +PVGTTWRVD[*KIJ5RGGF%QWPVGT+PRWVU %QWPVEJGEM+PVGTTWRVU  'ZCORNGQH+PRWV+PVGTTWRVKP%QWPVGT/QFG *KIJ5RGGF%QWPVGT   'ZCORNGQHWUKPI*KIJ5RGGF%QWPVGT 2WNUG1WVRWV(WPEVKQP  5[PEJTQPK\GF2WNUG%QPVTQN  #PCNQI%QPVTQNU   3WKEM4GURQPUG+PRWVU(WPEVKQP  /CTEQ(WPEVKQP   7PKV5RGEKHKECVKQPUCPF%QORQPGPVU %2/# )GPGTCN5RGEKHKECVKQPU  %JCTCEVGTKUVKEU  5VTWEVWTGQH/GOQT[#TGC  +16GTOKPCN+4$KV#NNQECVKQP %2/# )GPGTCN5RGEKHKECVKQPU  %JCTCEVGTKUVKEU  5VTWEVWTGQH/GOQT[#TGC  +16GTOKPCN+4$KV#NNQECVKQP 'ZRCPUKQP7PKVHQT%2/#CPF%2/# 'ZCORNGQH+1#NNQECVKQPHQT%2/# 2TQITCOOKPI%QPUQNG  2CUUYQTF+PRWV  %NGCTKPICNN2TQITCO                                                                                    9KPFQY$CUGF2TQITCOOKPI5QHVYCTG5;59+0 2TQITCOOKPIQH%2/#CPF%2/# 2TQITCOOKPI7UKPI5;59+08GTUKQP %QPPGEVKQPVQVJG2%  45%%QPPGEVQT%QPHKIWTCVKQP +PUVCNNKPI5;59+02TQITCO  5;59+09KPFQY  5VCTV7RYKVJ5;59+0  2TQITCOOKPIYKVJ5;59+0  5CXKPIVJG2TQLGEV  6TCPUHGT2TQITCOVQ2.%  #RRNKECVKQP'ZCORNGUQH$CUKE%QOOCPFU   1XGTXKGYQH+PUVTWEVKQPU   #RRNKECVKQP 5GNH*QNFKPI%KTEWKV   #RRNKECVKQP 1P&GNC[%KTEWKV   #RRNKECVKQP %QPVTQN%KTEWKVHQT2CEMCIKPI/CEJKPG #RRNKECVKQP &TKNNKPI%QPVTQN1RGTCVKQP  #RRNKECVKQP (KNNKPI&TCKPKPI%QPVTQN1RGTCVKQP  #RRNKECVKQP 1XGTJGCF%TCPG%QPVTQNQH&GITGCUKPI1RGTCVKQP #RRNKECVKQP 2CTVU5QTVKPI   #RRNKECVKQP 4QDQV/QXGOGPV%QPVTQN  KK CONTENTS                   PAGE #RRNKECVKQP #5KORNG5GSWGPEG%QPVTQN%QPEGRV #RRNKECVKQP#WVQOCVKE%QPVTQNQH9CTGJQWUG&QQT #RRNKECVKQP#WVQOCVKE.WDTKECVKQPQH)GCT #RRNKECVKQP%QPXG[QT$GNV/QVQT%QPVTQN #RRNKECVKQP&KURNC['TTQT%QFGQH/CEJKPGVQ#KF  +P6JG6TCEKPI5QWTEGQH6JG2TQDNGO #RRNKECVKQP/GCUWTKPIVJG.KHGQHC%WVVKPI-PKHG #RRNKECVKQP%CT2CTM%QPVTQN             7UGHWN.CFFGT%KTEWKVT[ %[ENG&KHHGTGPVKCVKQP%KTEWKV  (NKEMGT%KTEWKV   5KPINGUJQV%KTEWKV  .QPIVKOG6KOGT%KTEWKV  101((&GNC[%KTEWKV  2WUJQP2WUJQHH%KTEWKV $KPCT[%KTEWKV 5ECPPKPI%QWPVGT  %QPEGRVQH+.+PUVTWEVKQPCPF,/2+PUVTWEVKQP (KTUVKP2TKQTKV[%KTEWKV  .CUVKP+PRWV2TKQTKV[%KTEWKV  0QP.QEMKP#PPWPEKCVQT  .QEMKP#PPWPEKCVQT                                                                                     # $ % &  +PUVCNNCVKQPCPF9KTKPI%QPUKFGTCVKQPU 2.%2QYGT+PVGTTWRVKQPU +PUVCNNCVKQP5KVG%QPUKFGTCVKQPU 2CPGN%CDKPGV+PUVCNNCVKQP)WKFG )GPGTCN2TGECWVKQPUHQT9KTKPI 2QYGT5WRRN[9KTKPI  %QWPVGTOGCUWTGU(QT+PFWEVKXG.QCF /CKPVGPCPEGCPF6TQWDNGUJQQVKPI 6JG2.%%[ENG  5GNHFKCIPQUKU(WPEVKQPU 0QPHCVCN'TTQTU  (CVCN'TTQTU  7UGTFGHKPGF'TTQTU  2TQITCOOKPI'TTQTU  6TQWDNGUJQQVKPI(NQYEJCTVU 2TGXGPVKXG/CKPVGPCPEG  #RRGPFKEGU #' #RRGPFKZ # #RRGPFKZ $ #RRGPFKZ % #RRGPFKZ & #RRGPFKZ '   '   KKK +0641&7%6+10  Y 9JCVKUC%QPVTQN5[UVGO! +P IGPGTCN C %QPVTQN 5[UVGO KU C EQNNGEVKQP QH GNGEVTQPKE FGXKEGU CPF GSWKROGPV YJKEJ CTG KP RNCEG VQ GPUWTG VJG UVCDKNKV[ CEEWTCE[ CPF UOQQVJ VTCPUKVKQP QH C RTQEGUU QT C OCPWHCEVWTKPI CEVKXKV[+VVCMGUCP[HQTOCPFXCTKGUKPUECNGQHKORNGOGPVCVKQPHTQOCRQYGTRNCPVVQCUGOK EQPFWEVQT OCEJKPG #U C TGUWNV QH TCRKF CFXCPEGOGPV QH VGEJPQNQI[ EQORNKECVGF EQPVTQN VCUMU CEEQORNKUJGFYKVJCJKIJN[CWVQOCVGFEQPVTQNU[UVGOYJKEJOC[DGKPVJGHQTOQH2TQITCOOCDNG %QPVTQNNGT 2.% RQUUKDN[CJQUVEQORWVGTGVE$GUKFGUUKIPCNKPVGTHCEKPIVQVJGHKGNFFGXKEGU UWEJ CU QRGTCVQT RCPGN OQVQTU UGPUQTU UYKVEJGU UQNGPQKF XCNXGU CPF GVE ECRCDKNKVKGU KP PGVYQTM EQOOWPKECVKQP GPCDNG C DKI UECNG KORNGOGPVCVKQP CPF RTQEGUU EQQTFKPCVKQP DGUKFGU RTQXKFKPIITGCVGTHNGZKDKNKV[KPTGCNK\KPIFKUVTKDWVGFEQPVTQNU[UVGO'XGT[UKPINGEQORQPGPVKPC EQPVTQNU[UVGORNC[UCPKORQTVCPVTQNGTGICTFNGUUQHUK\G(QTKPUVCPEGCUUJQYPKP(KIVJG 2.%YQWNFPQVMPQYVJGJCRRGPKPIUCTQWPFKVYKVJQWVCP[UGPUKPIFGXKEGU#PFKHPGEGUUCT[CP CTGC JQUV EQORWVGT JCU VQ DG KP RNCEG VQ EQQTFKPCVG VJG CEVKXKVKGU KP C URGEKHKE CTGC CV VJG UJQRHNQQT 2TQEGUU%QPVTQN %QORWVGT  #TGC*QUV %QORWVGT  0GVYQTM  6QWEJ2CPGN 6QWEJ2CPGN            $<  .KOKVUYKVEJ 5GPUQT /QVQT 5QNGPQKF .KIJVU $W\\GT   %QPVTQN%QORQPGPVU  (KI   +VEQWNFCNUQDGCPCRRNKECVKQPCUUOCNNCUCUKPING2.%EQPVTQNNKPICUKPINGQTUQOGQWVRWV FGXKEGU                    Y  +0641&7%6+10 /GEJCPKECN UVTWEVWTG 4QDQV#TO 2WUJDWVVQP 5GNGEVQT5YKVEJ 4GXQNXKPI .KIJV +PFKECVQTU (KI)CPVT[4QDQV%QPVTQN5[UVGO %QWTVGU[QH)KPVKE  5YKVEJGU 2.% 4GNC[U 5GPUQT /CIPGVKE %QPVCEVQT 6GTOKPCN $NQEM 6[RKECN2TQITCOOCDNG.QIKE%QPVTQNNGTDCUG%QPVTQN5[UVGO (KIKUCV[RKECNCRRNKECVKQPQHC)CPVT[4QDQV%QPVTQN/CEJKPG+VKUWUGFKPCRKEMCPFRNCEG QRGTCVKQP6JGYJQNGRTQEGUUUGSWGPEGKUEQPVTQNNGFD[C2.%6JGXCTKQWUKPRWVFGXKEGUUWEJCU UGNGEVQTUYKVEJGURWUJDWVVQPUVQINGUYKVEJGUUGPUQTUCTGEQPPGEVGFVQVJGKPRWVQHVJG2.%XKC VJG KPRWV VGTOKPCN DNQEM 6JG QWVRWV FGXKEGU UWEJ CU VJG TGXQNXKPI NKIJV KPFKECVQTU TGNC[U EQPVCEVQTU CPF UQNGPQKF XCNXGU CTG EQPPGEVGF VQ VJG QWVRWV VGTOKPCNU QH VJG 2.% 6JG YJQNG RTQEGUUKUEQPVTQNNGFD[CNCFFGTRTQITCONQCFGFKPVQVJG2.%%27OGOQT[6JGRTQITCOYKNN GZGEWVG C UGSWGPEG CWVQOCVKECNN[ CEEQTFKPI VQ VJG RTGFGHKPGF UGSWGPEG QH QRGTCVKQPU /CPWCN QRGTCVKQPCTGCNUQRTQXKFGFVQCNNQYQRGTCVQTVQCEVKXCVGVJGOCEJKPGOCPWCNN[D[VJGUYKVEJGU GOGTIGPE[RWUJDWVVQPHQTVJGRWTRQUGQHUCHGV[KPECUG[QWPGGFVQUVQRVJGQRGTCVKQPCDTWRVN[ +PVJKUCRRNKECVKQPVJGEQPVTQNU[UVGOQRGTCVGUCUCUVCPFCNQPGQRGTCVKQP   Y +0641&7%6+10 6JG4QNGQHVJG2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGTU 2.%  +PCPCWVQOCVGFU[UVGOVJG2.%KUEQOOQPN[TGICTFGFCUVJGJGCTVQHVJGEQPVTQNU[UVGO9KVJC EQPVTQN CRRNKECVKQP RTQITCO UVQTGF YKVJKP VJG 2.% OGOQT[ KP GZGEWVKQP VJG 2.% EQPUVCPVN[ OQPKVQTUVJGUVCVGQHVJGU[UVGOVJTQWIJVJGHKGNFKPRWVFGXKEGU1HGGFDCEMUKIPCN+VYKNNVJGPDCUGF QP VJG RTQITCO NQIKE VQ FGVGTOKPG VJG EQWTUG QH CEVKQP VQ DG ECTTKGF QWV CV VJG HKGNF QWVRWV FGXKEGU 6JG 2.% OC[ DG WUGF VQ EQPVTQN C UKORNG CPF TGRGVKVKXG VCUM QT C HGY QH VJGO OC[ DG KPVGTEQPPGEVGF VQIGVJGT YKVJ QVJGT JQUV EQPVTQNNGTU QT JQUV EQORWVGTU VJTQWIJ C UQTV QH EQOOWPKECVKQPPGVYQTMKPQTFGTVQKPVGITCVGVJGEQPVTQNQHCEQORNGZRTQEGUU  +PRWV&GXKEGU +PVGNNKIGPEG QH CP CWVQOCVGF U[UVGO KU ITGCVN[ FGRGPFKPI QP VJG CDKNKV[ QH C 2.% VQ TGCF KP VJG UKIPCNHTQOXCTKQWUV[RGUQHCWVQOCVKEUGPUKPICPFOCPWCNKPRWVHKGNFFGXKEGU 2WUJDWVVQPUMG[RCFCPFVQIINGUYKVEJGUYJKEJHQTOVJGDCUKEOCPOCEJKPGKPVGTHCEGCTGV[RGU QH OCPWCN KPRWV FGXKEG 1P VJG QVJGT JCPF HQT FGVGEVKQP QH YQTMRKGEG OQPKVQTKPI QH OQXKPI OGEJCPKUOEJGEMKPIQPRTGUUWTGCPFQTNKSWKFNGXGNCPFOCP[QVJGTUVJG2.%YKNNJCXGVQVCR VJG UKIPCN HTQO VJG URGEKHKE CWVQOCVKE UGPUKPI FGXKEGU NKMG RTQZKOKV[ UYKVEJ NKOKV UYKVEJ RJQVQGNGEVTKE UGPUQT NGXGN UGPUQT CPF UQ QP 6[RGU QH KPRWV UKIPCN VQ VJG 2.% YQWNF DG QH 101(( NQIKE QT CPCNQIWG 6JGUG KPRWV UKIPCNU CTG KPVGTHCEGF VQ 2.% VJTQWIJ XCTKQWU V[RGU QH 2.%KPRWVOQFWNG      +0276          .KOKV5YKVEJ 4QVCT['PEQFGT 6KOGT 2JQVQGNGEVTKE 5YKVEJ 2TQZKOKV[5YKVEJ  +0641&7%6+10 1WVRWV&GXKEGU #P CWVQOCVKE U[UVGO KU KPEQORNGVG CPF VJG 2.% U[UVGO KU XKTVWCNN[ RCTCN[UGF YKVJQWV OGCPU QH KPVGTHCEGVQVJGHKGNFQWVRWVFGXKEGU5QOGQHVJGOQUVEQOOQPN[EQPVTQNNGFFGXKEGUCTGOQVQTU UQNGPQKFUTGNC[UKPFKECVQTUDW\\GTUCPFGVE6JTQWIJCEVKXCVKQPQHOQVQTUCPFUQNGPQKFUVJG2.% ECP EQPVTQN HTQO C UKORNG RKEM CPF RNCEG U[UVGO VQ C OWEJ EQORNGZ UGTXQ RQUKVKQPKPI U[UVGO 6JGUGV[RGQHQWVRWVFGXKEGUCTGVJGOGEJCPKUOQHCPCWVQOCVGFU[UVGOCPFUQKVUFKTGEVGHHGEVQP VJGU[UVGORGTHQTOCPEG *QYGXGTQVJGTQWVRWVFGXKEGUUWEJCUVJGRKNQVNCORDW\\GTUCPFCNCTOUCTGOGTGN[OGCPVHQT PQVKH[KPIRWTRQUG.KMGKPRWVUKIPCNKPVGTHCEKPIUKIPCNHTQOQWVRWVFGXKEGUCTGKPVGTHCEGFVQVJG 2.%VJTQWIJVJGYKFGTCPIGQH2.%QWVRWVOQFWNG              +0641&7%6+10 Y 9JCVKUC2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGT! #2.%EQPUKUVUQHC%GPVTCN2TQEGUUKPI7PKV %27 EQPVCKPKPICPCRRNKECVKQPRTQITCOCPF+PRWV CPF1WVRWV+PVGTHCEGOQFWNGUYJKEJKUFKTGEVN[EQPPGEVGFVQVJGHKGNF+1FGXKEGU6JGRTQITCO EQPVTQNU VJG 2.% UQ VJCV YJGP CP KPRWV UKIPCN HTQO CP KPRWV FGXKEG VWTPU 10 VJG CRRTQRTKCVG TGURQPUG KU OCFG 6JG TGURQPUG PQTOCNN[ KPXQNXGU VWTPKPI 10 CP QWVRWV UKIPCN VQ UQOG UQTV QH QWVRWVFGXKEGU    2QYGT5WRRN[     5KIPCNU 5KIPCNU %GPVTCN HTQO VQ +PRWV 1WVRWV 2TQEGUUKPI  5YKVEJGU 5QNGPQKFU 7PKV %27 +PVGTHCEG +PVGTHCEG 5GPUQT /QVQTU GVE GVE /GOQT[  (KI$NQEM&KCITCOQH2.%  %GPVTCN2TQEGUUKPI7PKV 6JG%GPVTCN2TQEGUUKPI7PKV %27 KUCOKETQRTQEGUUQTVJCVEQQTFKPCVGUVJGCEVKXKVKGUQHVJG2.% U[UVGO+VGZGEWVGUVJGRTQITCORTQEGUUGU+1UKIPCNUEQOOWPKECVGUYKVJGZVGTPCNFGXKEGU /GOQT[ 6JGTG CTG XCTKQWU V[RGU QH OGOQT[ WPKV +V KU VJG CTGC VJCV JQNF VJG QRGTCVKPI U[UVGO CPF WUGT OGOQT[ 6JG QRGTCVKPI U[UVGO KU CEVWCNN[ C U[UVGO UQHVYCTG VJCV EQQTFKPCVGU VJG2.%.CFFGT RTQITCO6KOGTCPF%QWPVGT8CNWGUCTGUVQTGFKPVJGWUGTOGOQT[&GRGPFKPIQPWUGT1UPGGF XCTKQWUV[RGUQHOGOQT[CTGCXCKNCDNGHQTEJQKEG C 4GCF.1PN[/GOQT[ 41/ 41/KUCPQPXQNCVKNGOGOQT[VJCVECPDGRTQITCOOGFQPN[QPEG+VKUVJGTGHQTGWPUWKVCDNG+VKU NGCUVRQRWNCTCUEQORCTGFYKVJQVJGTUOGOQT[V[RG D 4CPFQO#EEGUU/GOQT[ 4#/ 4#/ KU EQOOQPN[ WUGF OGOQT[ V[RG HQT UVQTKPI VJG WUGT RTQITCO CPF FCVC 6JG FCVC KP VJG XQNCVKNG4#/YQWNFPQTOCNN[DGNQUVKHVJGRQYGTUQWTEGKUTGOQXGF*QYGXGTVJKURTQDNGOKU UQNXGFD[DCEMKPIWRVJG4#/YKVJCDCVVGT[    +0641&7%6+10 E 'TCUCDNG2TQITCOOCDNG4GCF1PN[/GOQT[ '241/ '241/JQNFUFCVCRGTOCPGPVN[LWUVNKMG41/+VFQUGPQVTGSWKTGDCVVGT[DCEMWR*QYGXGTKVU EQPVGPVECPDGGTCUGFD[GZRQUKPIKVVQWNVTCXKQNGVNKIJV#RTQOYTKVGTKUTGSWKTGFVQTGRTQITCO VJGOGOQT[ F 'NGEVTKECNN['TCUCDNG2TQITCOOCDNG4GCF1PN[/GOQT[ ''241/ ''241/ EQODKPGU VJG CEEGUU HNGZKDKNKV[ QH 4#/ CPF VJG PQPXQNCVKNKV[ QH '241/ KP QPG+VU EQPVGPVUECPDGGTCUGFCPFTGRTQITCOOGFGNGEVTKECNN[JQYGXGTVQCNKOKVPWODGTQHVKOGU                         +0641&7%6+10  5%#06+/' 6JG RTQEGUU QH TGCFKPI VJG KPRWVU GZGEWVKPI VJG RTQITCO CPF WRFCVKPI VJG QWVRWVU KU MPQYP CU UECP 6JG UECP VKOG KU PQTOCNN[ C EQPVKPWQWU CPF UGSWGPVKCN RTQEGUU QH TGCFKPI VJG UVCVWU QH KPRWVU GXCNWCVKPI VJG EQPVTQN NQIKE CPF WRFCVKPI QWVRWVU 5ECP VKOG URGEKHKECVKQP KPFKECVGU JQY HCUVVJGEQPVTQNNGTECPTGCEVVQVJGHKGNFKPRWVUCPFEQTTGEVN[UQNXGVJGEQPVTQNNQIKE  241)4#/          +17RFCVG             241)4#/5%#0 6+/          (CEVQTUKPHNWGPEKPI5ECP6KOG 6JGVKOGTGSWKTGFVQOCMGCUKPINGUECP UECPVKOG XCTKGUHTQOOUVQVGPUQHOUFGRGPFKPI QP KVU %27 RTQEGUUKPI URGGF CPF VJG NGPIVJ QH VJG WUGT RTQITCO 6JG WUGT QH TGOQVG +1 UWDU[UVGOU KPETGCUGU VJG UECP VKOG CU C TGUWNV QH JCXKPI VQ VTCPUOKV VJG +1 WRFCVGU VQ TGOQVG UWDU[UVGO /QPKVQTKPI QH VJG EQPVTQN RTQITCO CNUQ CFFU QXGTJGCF VKOG VQ VJG UECP DGECWUG VJG EQPVTQNNGT1U %27 JCU VQ UGPF VJG UVCVWU QH EQKNU CPF EQPVCEVU VQ VJG %46 QT QVJGT OQPKVQTKPI FGXKEG             Y +0641&7%6+10 %QPXGPVKQPCN%QPVTQN2CPGNCPF+VU&KHHKEWNVKGU +PVJGDGIKPPKPIQHVJG+PFWUVTKCNTGXQNWVKQPGURGEKCNN[KPVJGCWVQOCVGFOCEJKPGU YGTGEQPVTQNNGFD[GNGEVTQOGEJCPKECNTGNC[U6JGUGTGNC[UYGTGCNNJCTFYKTGFVQIGVJGTKPUKFGVJG EQPVTQN RCPGN +P UQOG ECUGU VJG EQPVTQN RCPGN YCU UQ JWIG VJCV KV EQWNF EQXGT VJG GPVKTG YCNN 'XGT[EQPPGEVKQPUKPVJGTGNC[NQIKEOWUVDGEQPPGEVGF9KTKPIKUPQVCNYC[URGTHGEVKVVCMGUVKOG VQVTQWDNGUJQQVVJGU[UVGO6JKUKUCXGT[VKOGEQPUWOKPICHHCKT1PVQRQHVJCVVJGTGNC[UJCXG NKOKVGF EQPVCEVU +H OQFKHKECVKQP KU TGSWKTGF VJG OCEJKPG JCU VQ DG UVQRRGF URCEG OC[ PQV CXCKNCDNGCPFYKTKPIJCUVQDGVTCEGFVQCEEQOOQFCVGEJCPIGU6JGEQPVTQNRCPGNECPQPN[DGWUGF HQTVJCVRCTVKEWNCTRTQEGUU+VECPPQVDGEJCPIGFKOOGFKCVGN[VQCPGYU[UVGO+VJCUVQDGTGFQPG +P VGTOU QH OCKPVGPCPEG CP GNGEVTKEKCP OWUV DG YGNN VTCKPGF CPF UMKNNHWN KP VTQWDNGUJQQVKPI VJG EQPVTQNU[UVGO+PUJQTVEQPXGPVKQPCNTGNC[EQPVTQNRCPGNCTGXGT[KPHNGZKDNG #V[RKECNGZCORNGQHVJGEQPXGPVKQPCNEQPVTQNRCPGNKUUJQYPKP(KI          (KI6[RKECN%QPXGPVKQPCN%QPVTQN2CPGN   Y &KUCFXCPVCIGQH%QPXGPVKQPCN%QPVTQN2CPGN • • • • • •  +PVJKURCPGNYGECPQDUGTXGVJGHQNNQYKPIRQKPVU 6JGTGCTGVQQOCP[YKTKPIYQTMKPVJGRCPGN /QFKHKECVKQPECPDGSWKVGFKHHKEWNV 6TQWDNGUJQQVKPIECPDGSWKVGVTQWDNGUQOGCU[QWOC[TGSWKTGCUMKNNHWNRGTUQP 2QYGTEQPUWORVKQPECPDGSWKVGJKIJCUVJGEQKNEQPUWOGURQYGT /CEJKPGFQYPVKOGKUWUWCNN[NQPIYJGPRTQDNGOUQEEWTCUKVVCMGUCNQPIGTVKOGVQVTQWDNGUJQQV VJGEQPVTQNRCPGN &TCYKPIUCTGPQVWRFCVGFQXGTVJG[GCTUFWGVQEJCPIGU+VECWUGUNQPIGTFQYPVKOGKP OCKPVGPCPEGCPFOQFKHKECVKQP    Y +0641&7%6+10 2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGT%QPVTQN2CPGNCPF6JGKT#FXCPVCIGU 9KVJ VJG CTTKXCN QH RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGTU VJG EQPVTQN FGUKIP CPF EQPEGRV KORTQXG VTGOGPFQWUN[6JGTGCTGOCP[CFXCPVCIGUKPWUKPIVJGRTQITCOOCDNGEQPVTQNNGTU #V[RKECNGZCORNGQHVJG2.%EQPVTQNRCPGNKUUJQYPKP(KI  Y #FXCPVCIGUQH2.%%QPVTQN2CPGN • • • • • • • • • • (KI6[RKECN2.%%QPVTQN2CPGN *GTGCTGVJGOCLQTCFXCPVCIGUVJCVECPDGFKUVKPIWKUJCDN[TGCNK\GF 6JG YKTKPI QH VJG U[UVGO WUWCNN[ TGFWEGU D[ EQORCTGF VQ EQPXGPVKQPCN TGNC[ EQPVTQN U[UVGO 6JGRQYGTEQPUWORVKQPKUITGCVN[TGFWEGFCU2.%EQPUWOGOWEJNGUURQYGT 6JG2.%UGNHFKCIPQUVKEHWPEVKQPUGPCDNGGCU[CPFHCUVVTQWDNGUJQQVKPIQHVJGU[UVGO /QFKHKECVKQPQHEQPVTQNUGSWGPEGQTCRRNKECVKQPECPGCUKN[DGFQPGD[RTQITCOOKPIVJTQWIJ VJG EQPUQNG QT EQORWVGT UQHVYCTG YKVJQWV EJCPIKPI QH +1 YKTKPI KH PQ CFFKVKQPCN +PRWV QT 1WVRWVFGXKEGUCTGTGSWKTGF +P2.%5[UVGOURCTGRCTVUHQTTGNC[UCPFJCTFYCTGVKOGTUCTGITGCVN[TGFWEGFCUEQORCTGFVQ EQPXGPVKQPCNEQPVTQNRCPGN 6JG OCEJKPG E[ENG VKOG KU KORTQXGF VTGOGPFQWUN[ FWG VQ VJG URGGF QH 2.% QRGTCVKQP KU C OCVVGTQHOKNNKUGEQPFU6JWURTQFWEVKXKV[KPETGCUGU +V EQUV OWEJ NGUU EQORCTGF VQ EQPXGPVKQPCN U[UVGO KP UKVWCVKQP YJGPVJGPWODGTQH +1UKU XGT[NCTIGCPFEQPVTQNHWPEVKQPUCTGEQORNGZ 6JGTGNKCDKNKV[QHVJG2.%KUJKIJGTVJCPVJGOGEJCPKECNTGNC[UCPFVKOGTU #PKOOGFKCVGRTKPVQWVQHVJG2.%RTQITCOECPDGFQPGKPOKPWVGU6JGTGHQTGJCTFEQR[QH FQEWOGPVCVKQPECPDGGCUKN[OCKPVCKPGF   Y         +0641&7%6+10 %QPXGTUKQPQH%QPXGPVKQPCN%QPVTQN%KTEWKVVQ2.% 'ZCORNG5VCTVKPICPF5VQRRKPIQHCRJCUGOQVQT 6J 4 /QVQT MY 8 ; 9 $ %KTEWKV $TGCMGT /I 0 '    7   2$       2$ /I    6* 5VCTV    5VCTV2WUJDWVVQP 2WUJDWVVQP   +           /I       (KI     9JGP VJG RWUJDWVVQP 2$ KU RTGUUGF EWTTGPV + YKNN HNQY VJTQWIJ VJG EKTEWKV CPF GPGTIK\G OCIPGVKE EQPVCEV /I YJKEJ KP VWTP ENQUGU VJG /I EQPVCEVU 6JG EQPVCEV /I RCTCNNGN VJG RWUJ DWVVQP2$KUHQTUGNHJQNFKPIUQVJCV2$ECPDGTGNGCUGF6JGQVJGT/IEQPVCEVUENQUGUVQUYKVEJ QPVJGRDCUGOQVQT 6QEQPPGEVVJGCDQXGEKTEWKVKPC2.%U[UVGOVQ2.%YKTKPIEKTEWKVYGPGGFVQKFGPVKH[VJGKPRWV CPFQWVRWVFGXKEGU6JGKPRWVFGXKEGUCTGUVCTVRWUJDWVVQP 2$ CPFUVQRRWUJDWVVQP 2$ CPF VJGQWVRWVFGXKEGKPVJKUECUGKUQPN[QPGOCIPGVKEEQPVCEVQTVJCVEQPVTQNUVJGRJCUGOQVQT6JG YKTKPIEKTEWKVKUUJQYPKP(KI  +0641&7%6+10                     4  ;  $  0  '         %KTEWKV $TGCMGT    6J   7 /QVQT MY 8   9 /I (KI/QVQT%KTEWKV 5VCTV2WUJDWVVQP 2$ 5VQR2WUJDWVVQP #UUKIPOGPV +PRWV%JCPPGN 1WVRWV%JCPPGN 2$ &%8 − (75' %1/ +0276 176276    (KI*CTF9KTG%KTEWKVHQT2.%%QPPGEVKQP        2$  /I 6J /CIPGVKE%QPVCEVQT 2$  5VQR2WUJDWVVQP 5VCTV2WUJDWVVQP %QPVTQN /I '0&  (KI.CFFGTFKCITCO (KIUJQYUVJGYKTKPIEKTEWKVQHVJG+1FGXKEGU (KIKUVJGNCFFGTFKCITCOHQTVJGEQPXGTUKQP+VOWUVDGRTQITCOOGFKPVQVJG2.%  +0641&7%6+10   'ZCORNG5QTVKPI/CEJKPG      5VCTV  . 5VQR 2$  %64   2$ %4     %4     %4  %4      .5 .KOKV 5YKVEJ   %4    %4    .5 .KOKV 5YKVEJ  %64   2$     %46     (KI%QPXGPVKQPCN%KTEWKVHQT5QTVKPI/CEJKPG   0 $GIKP%[ENG %QPXG[QT # /QVQT 4WP.KIJV 5QTVKPI %[NKPFGT %QWPVGT 'PF%[ENG$GNN +PVJKUGZCORNG[QWJCXGVQFGVGTOKPGCICKPVJGPWODGTQHKPRWVCPFQWVRWVFGXKEGUWUGFHQTVJG EQPVTQNEKTEWKV#UUKIPVJG+1HQTVJG2.%CPFVJGPYKTGKVCEEQTFKPIVQVJGCEVWCN+1FGXKEGU 6JGYKTKPIEKTEWKVKUUJQYPKP(KI6JGKPRWVFGXKEGUUWEJCU2$KUCUUKIPVQVJGKPRWV .5CUKPRWV.5CUKPRWVCPF2$CUKPRWV6JGQWVRWVFGXKEGUUWEJCUEQPXG[QTOQVQTKU CUUKIPGFVQQWVRWVE[NKPFGTUQNGPQKFCUQWVRWVCPF'PF%[ENG$GNNCUQWVRWV      +0641&7%6+10   . 0  .5 &%8 .5 2$ 2$ +0276 176276     %QPXG[QT /64  /QVQT 'PF%[ENG$GNN  6J  4WP.KIJV %[NKPFGT  5QNGPQKF   (KI9KTKPI%KTEWKVQH2.%HQT5QTVKPI/CEJKPG               2$  2$ %06  5VQR  $GIKP%[ENG  %QPXG[QT/QVQT #PF470.KIJV .5 .KOKV5YKVEJ   .5 .KOKV5YKVEJ %06 2$   % %[NKPFGT 5QNGPQKF 4UV  %06 'PF%[ENG$GNN '0& (KI.CFFGT&KCITCOQH2.%  (KIUJQYUVJGYKTKPIEKTEWKVQHVJG+1FGXKEGU  +0641&7%6+10 (KIKUVJGUQHVYCTGNCFFGTFKCITCOVQDGNQCFGFKPVQVJG2.%KPQTFGTHQTVJG2.%VQTWP CEEQTFKPIVQVJGUGSWGPEGQHQRGTCVKQP Y  #5[UVGOCVKE#RRTQCEJQH%QPVTQN5[UVGO&GUKIP7UKPI# 2TQITCOOKPI.QIKE%QPVTQNNGT 6JGEQPEGRVUQHEQPVTQNNKPICEQPVTQNU[UVGOKUCXGT[UKORNGCPFGCU[VCUM+VKPXQNXGUC U[UVGOCVKECRRTQCEJD[HQNNQYKPIVJGQRGTCVKQPRTQEGFWTG  &GVGTOKPG6JG/CEJKPG5GSWGPEGQH1RGTCVKQP (KTUVN[ [QW JCXG VQ FGEKFG YJCV GSWKROGPV QT U[UVGO [QW YCPV VQ EQPVTQN 6JG WNVKOCVG RWTRQUGQHVJGRTQITCOOCDNGEQPVTQNNGT KU VQ EQPVTQNCPGZVGTPCNU[UVGO 6JKUU[UVGOVQDG EQPVTQNNGF ECP DG C OCEJKPG GSWKROGPV QT RTQEGUU CPF KU QHVGP IGPGTKECNN[ ECNNGF VJG EQPVTQNNGFU[UVGO 6JGOQXGOGPVQHVJGEQPVTQNNGFU[UVGOKUEQPUVCPVN[OQPKVQTGFD[VJGKPRWVFGXKEGUVJCVIKXG C URGEKHKGF EQPFKVKQP CPF UGPF C UKIPCN VQ VJG RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGT +P TGURQPUG VJG RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGT QWVRWVU C UKIPCN VQ VJG GZVGTPCN QWVRWV FGXKEGU YJKEJ CEVWCNN[ EQPVTQNU VJGOQXGOGPV QHVJG EQPVTQNNGFU[UVGOCUURGEKHKGFCPFVJWUCEJKGXGUVJGGZVGPFGF EQPVTQNCEVKQP+PUKORNKEKV[[QWPGGFVQFGVGTOKPGVJGUGSWGPEGQHVJGQRGTCVKQPD[FTCYKPI QWVVJGHNQYEJCTV  #UUKIPOGPVQH+PRWVUCPF1WVRWVU 5GEQPFN[ CNN GZVGTPCN KPRWV CPF QWVRWV FGXKEGU VQ DG EQPPGEVGF VQ VJG RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGTUOWUVDGFGVGTOKPGF6JGKPRWVFGXKEGUCTGVJGXCTKQWUUYKVEJGUUGPUGUGVE6JG QWVRWVFGXKEGUCTGVJGUQNGPQKFUGNGEVTQOCIPGVKEXCNXGUOQVQTKPFWEVQTUGVE #HVGT KFGPVKH[KPI CNN VJG XCTKQWU +0276 CPF 176276 FGXKEGU CUUKIPGF VJG PWODGTU EQTTGURQPFKPIVQVJG+0276CPF176276PWODGTQHVJGRCTVKEWNCTRTQITCOOCDNGEQPVTQNNGT [QWYKNNDGWUKPI6JGCEVWCNYKTKPIYKNNHQNNQYVJGPWODGTUQHVJGRTQITCOOCDNGEQPVTQNNGT 6JG CUUKIPOGPV QH +0276 CPF 176276 PWODGTU OWUV DG ECTTKGF QWV DGHQTG YTKVKPI VJG NCFFGTFKCITCODGECWUGVJGPWODGTFKEVCVGYJCVKUVJGRTGEKUGOGCPKPIQHVJGEQPVCEVUKPVJG NCFFGTFKCITCO  9TKVKPIQHVJG2TQITCO 0GZV YTKVG VJG NCFFGT FKCITCO RTQITCO D[ HQNNQYKPI VJG EQPVTQN U[UVGO UGSWGPEG QH QRGTCVKQPCUFGVGTOKPGFD[UVGRQPG 2TQITCOOKPIKPVQ/GOQT[ 0QY [QW ECP CRRN[ RQYGT VQ VJG RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGT &GRGPFKPI QP VJG V[RG QH RTQITCOOCDNG EQPVTQNNGT [QW OC[ JCXG VQ FQ C +1 IGPGTCVKQP VQ RTGRCTG VJG U[UVGO EQPHKIWTCVKQP#HVGTVJCV[QWECPGPVGT[QWTRTQITCOKPVJGOGOQT[GKVJGTD[RTQITCOOKPI EQPUQNG QT D[ EQORWVGT CKFGF NCFFGT UQHVYCTG VQQN #HVGT EQORNGVKQP QH VJG RTQITCOOKPI [QW UJQWNF EJGEM HQT CP[ EQFKPI GTTQTU D[ OGCPU QH FKCIPQUVKE HWPEVKQP CPF KH RQUUKDNG UKOWNCVGVJGYJQNGQRGTCVKQPVQUGGVJCVKVKUCNTKIJV 4WPPKPIVJG5[UVGO $GHQTGVJGUVCTVRWUJDWVVQPKURTGUUGFVJQTQWIJN[GPUWTGVJCVVJGKPRWVCPF1WVRWVYKTKPICTG EQTTGEVN[EQPPGEVGFCEEQTFKPIVQVJG+1#UUKIPOGPV1PEGEQPHKTOGFVJGCEVWCNQRGTCVKQPQH VJG2.%ECPPQYDGUVCTVGF;QWOC[PGGFVQFGDWICNQPIVJGYC[CPFHKPGVWPGVJGEQPVTQN U[UVGOKHPGEGUUCT[6GUVTWPVJQTQWIJN[WPVKNKVKUUCHGVQQRGTCVGD[CP[QPG   +0641&7%6+10                                         #5;56'/#6+%#2241#%*61241)4#//#$.'%10641..'4&'5+)0       7PFGTUVCPFVJGFGUKTGF TGSWKTGOGPVQHVJG %QPVTQN5[UVGO %QPPGEVCNN+PRWVCPF 1WVRWVFGXKEGUVQ2% &TCYCIGPGTCNHNQYEJCTV QHVJG%QPVTQN5[UVGO %JGEMCNN+PRWVCPF 1WVRWVEQPPGEVKQPU .KUVCNNKPRWVCPFQWVRWV RQKPVUVQVJGTGURGEVKXG +1RQKPVUQHVJG2.% 6GUV4WP 6TCPUNCVGVJGHNQYEJCTV VQ 'FKVKPI5QHVYCTG 2TQITCOOGFVJG FGUKIPGF 0Q +U2TQITCO 1-! ;GU #NVGTVJGRTQITCO CEEQTFKPIN[      5VQTGRTQITCOKP '241/GVE 5KOWNCVGVJG RTQITCOCPFFGDWI VJGUQHVYCTG 0Q 5[UVGOCVKECNN[ FQEWOGPVCNNFTCYKPI ;GU +U2TQITCO 1-! 'PF +0641&7%6+10  Y  2TQITCOOCDNG%QPVTQNNGT#RRNKECVKQPU 6JGTGCTGUQOCP[CRRNKECVKQPUVJCV[QWECPHKPF2.%UCTGWUGKPVJGXCTKQWUKPFWUVTKGU*GTGCTG VJGNKUVQHCRRNKECVKQPU   • /CVGTKCN*CPFNKPI • 2QYGT5VCVKQP2NCPV  • %QPXG[QT5[UVGO • 2TQEGUU/QPKVQTKPI%QPVTQN • 2CEMCIKPI/CEJKPG • 'NGEVTKECN'NGEVTQPKE#RRNKCPEG • 2KEMCPF2NCEG4QDQV%QPVTQN /CPWHCEVWTKPI • 2WOR%QPVTQN • &KUM&TKXG/CPWHCEVWTKPI • 5YKOOKPI2QQN • 2GVTQN%JGOKECN2NCPV • 9CVGT6TGCVOGPV • 6TCHHKE.KIJV5[UVGO • %JGOKECN2TQEGUUKPI2NCPV • 6TCKP%QPVTQN5VCVKQPU[UVGO • 2CRGTCPF2WNR+PFWUVTKGU • 2NCUVKE/CPWHCEVWTKPI+PFWUVTKGU • )NCUU/CPWHCEVWTKPI • %CT/CPWHCEVWTKPI2NCPV • 2TGECUV%QPETGVG+PFWUVTKGU • +TQPCPF5VGGN/KNN • %GOGPV/CPWHCEVWTKPI • &KCT[2TQFWEV/CPWHCEVWTKPI2NCPV • 2TKPVKPI+PFWUVTKGU • $WKNFKPI#WVQOCVKQP • 'NGEVTQRNCVKPI2NCPVU • 6[TG/CPWHCEVWTKPI • (QQF2TQEGUUKPI • +PVGITCVGF%KTEWKV%JKR/CPWHCEVWTKPI • /CEJKPG6QQNU • 5GYCIG6TGCVOGPV2NCPV • 6QDCEEQ+PFWUVTKGU • 5GEWTKV[%QPVTQN5[UVGO • 2NCUVKE/QWNFKPIOCEJKPG • .KHV%QPVTQN5[UVGO • 5GOKEQPFWEVQT/CPWHCEVWTKPI • )GPGTCVQT%QPVTQN5[UVGO  /CEJKPG • #OWUGOGPV2CTM%QPVTQN • 5WICT/CPWHCEVWTKPI2NCPV • 2CNO1KN/CPWHCEVWTKPI2NCPV • #KT%QPFKVKQP%QPVTQN              +0641&7%6+10  Y %QPUKFGT#5KORNG2TQLGEV 5WRRQUG[QWYKUJVQEQPVTQNVJGHQNNQYKPITQDQVIUOQXGOGPV  (Start button) PB1 (0) (Detect workpiece) PH1 (4)  (counterclockwise (clockwise rotation) rotation) (check grasp work) (3) LS3 LS1 (1) LS2 (2)    SOL2 (1001) conveyor B (counterclockwise (1000) SOL1 rotation) (clockwise conveyor A (1003) rotation)   6JKUMKPFQHTQDQVKUUGGPKPOCP[CWVQOCVGFHCEVQTKGU#UKUCRRCTGPVHTQOVJGHKIWTGVJKUTQDQV RKEMUWRCYQTMDGKPIECTTKGFQPEQPXG[QT#CPFRNCEGUKVQPEQPXG[QT$ #NVJQWIJUGGOKPIN[UKORNGGZGEWVKPIVJKUUGTKGUQHQRGTCVKQPUYKVJGNGEVTKEFGXKEGUCPFEKTEWKVT[ KUJCTFGTVJCPTGCNK\GF .QQMKPICVVJGCDQXGHKIWTGENQUGN[YKNNFKUENQUGVJCVVJGTQDQVRGTHQTOUQPGQRGTCVKQPCVCVKOG YJGPCIKXGPEQPFKVKQPKUOGV.GVIUCPCN[\GVJGUGQRGTCVKQPUCPFEQPFKVKQPU  9JGPVJGUVCTVDWVVQPKURTGUUGFVJGTQDQVTQVCVGUKVUCTOENQEMYKUG        9JGPVJGTQDQVCTOJCUOQXGFVQVJGRQUKVKQPQHVJGYQTMKPEQPXG[QT#VJGCTOITCURUVJG YQTM  9JGPVJGCTOJCUITCURGFVJGYQTMKVTQVCVGUEQWPVGTENQEMYKUG  9JGPVJGCTOJCUTQVCVGFVQVJGRQUKVKQPQHEQPXG[QT$KVTGNGCUGUVJGYQTM      
- Xem thêm -