Tài liệu Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục quận thanh khê thành phố đà nẵng

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ LAN TUYẾT QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG MỒN NON TƢ THỤC QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng, Năm 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ LAN TUYẾT QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG MỒN NON TƢ THỤC QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: 8 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Bùi Việt Phú Đà Nẵng, Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Sau hai năm tôi được học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng tới Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học sư phạm Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho tôi được hoàn thành khóa học này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Phòng đào tạo sau đại học, các phòng khoa và các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học sư phạm Đà Nẵng đã tận tình giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến TS Bùi Việt Phú - người đã giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã cổ vũ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành khóa học. Bản thân tôi đã có nhiều cố gắng, nhưng luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp. Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng – Năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Lan Tuyết ii iii iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Sơ đồ 1 Sơ đồ 2 Tên hình vẽ Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý Cấu trúc hoạt động dạy và học Trang 9 18 v DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tên bảng Thống kê cơ sở vật chất Giáo dục mầm non quận Thanh Khê Diện tích phòng học cho một cháu trong các trường mầm non tư thục quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Diện tích bình quân cho một trẻ trên toàn trường Kết quả đánh giá mức độ cần thiết về quy mô phòng học các trường mầm non tư thục Thống kê số phòng học trong các trường mầm non tư thục Thực trạng diện tích sân chơi Kết quả đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch CSVCĐDDH của các trường mầm non tư thục Kết quả đánh giá mức độ trang bị CSVC-ĐDDH của các trường mầm non tư thục Đánh giá công tác quản lý CSVC-ĐDDH các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Kết quả đánh giá mức độ mức độ sử dụng và bảo quản CSVC và đồ dùng dạy học của các trường mầm non tư thục Kết quả đánh giá mức độ mức độ tự làm đồ dùng đồ chơi của các trường mầm non tư thục Kết quả đánh giá mức độ mức độ kiểm tra đánh giá việc sử dụng, bảo quản CSVC-ĐDDH của các trường mầm non tư thục Đánh giá sự cần thiết của các biện pháp đề xuất Đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất Trang 41 41 42 43 43 44 51 52 53 53 54 55 80 81 vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB-CC-VC CBQL CNH CNTT CSVC-ĐDDH ĐDĐC GD Cán bộ-công chức-viên chức Cán bộ quản lý Công nghiệp hóa Công nghệ thông tin Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học Đồ dùng đồ chơi Giáo dục GD&ĐT GV HĐH HS MN MNTT PPDH PTDH PTKT & TBDH TBDH TP TT UBND Giáo dục và Đào tạo Giáo viên Hiện đại hóa Học sinh Mầm non Mầm non tư thục Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Phương tiện kỹ thuật và thiết bị dạy học Thiết bị dạy học Thành phố Tư thục Ủy ban nhân dân vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i RESEARCH FINDINGS ...................................... Error! Bookmark not defined. TRANG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ............................................................................ iv DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................................... vi MỤC LỤC .......................................................................................................... vii MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................. 1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 3 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU........................................ 3 3.1. Khách thể nghiên cứu: Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trƣờng mầm non ............................................................................................. 3 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu: Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trƣờng mầm non tƣ thục quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. .... 3 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .......................................................................... 3 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ........................................................................... 3 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 3 7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 3 7.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận ............................................... 3 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn ............................................ 3 7.3. Nhóm phƣơng pháp h trợ..................................................................... 4 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ................................................................................ 4 NỘI DUNG........................................................................................................... 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG MẦM NON.................................................... 5 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................ 5 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài......................................................... 5 viii 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .................................................................. 5 1.2. Các khái niệm chính của đề tài .................................................................. 8 1.2.1. Quản lý ................................................................................................. 8 1.2.2 Quản lý giáo dục ............................................................................... 10 1.2.3. Cơ sở vật chất ..................................................................................... 11 1.2.3.1. Khái niệm cơ sở vật chất ............................................................ 11 1.2.3.2. Hệ thống cơ sở vật chất.............................................................. 11 1.2.4. Đồ dùng dạy học ................................................................................. 12 1.2.4.1. Khái niệm đồ dùng dạy học ......................................................... 12 1.2.4.2. Hệ thống đồ dùng dạy học ........................................................... 12 1.2.5. Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học.......................................... 13 1.2.5.1. Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ............................... 13 1.2.5.2. Nguyên tắc quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ............. 14 1.2.5.3. Mục tiêu quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ................ 15 1.2.5.4. Nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ................ 15 1.3. Giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay .......... 15 1.4. Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trƣờng mầm non...................... 17 1.4.1. Vai trò, tầm quan trọng của cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong Giáo dục mầm non ........................................................................... 17 1.4.2. Quy định đối với cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non hiện nay ...................................................................................... 22 1.4.2.1. Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại điều lệ trường mầm non ............................................................. 22 1.4.2.2. Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu ................. 22 1.4.2.3. Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu ........................................................................................................... 22 1.4.2.4. Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định ................................................................................................... 23 1.4.2.5. Khối phòng hành chính quản trị đảm bảo yêu cầu...................... 23 1.4.2.6. Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ............ 23 ix 1.5. Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trƣờng mầm non ........ 23 1.5.1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non...................................................................................... 23 1.5.2. Quản lý trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ....................... 25 1.5.3. Quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non...................................................................................... 26 1.5.4. Quản lý việc tự làm đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non .............. 28 1.5.5. Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non .............................................................. 29 1.5.6. Mục tiêu quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ...................... 30 1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc quản lý CSVC-ĐDDH ở trƣờng mầm non................................................................................................................... 30 1.6.1. Yếu tố khách quan............................................................................ 30 1.6.2. Yếu tố chủ quan .................................................................................. 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TƢ THỤC ................... 34 QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ......................................... 34 2.1. Khái quát quá trình điều tra, khảo sát ..................................................... 34 2.1.1. Mục đích khảo sát ............................................................................ 34 2.1.2. Nội dung khảo sát ............................................................................ 34 2.1.3. Phương pháp khảo sát ..................................................................... 34 2.1.4. Tổ chức khảo sát .............................................................................. 34 2.2. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng ............................................................................... 35 2.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội Quận Thanh Khê ...................................... 35 2.2.2. Khái quát chung về Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê ............... 36 2.2.3. Sự phát triển của Giáo dục mầm non Quận Thanh Khê..................... 38 2.3. Thực trạng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong các trƣờng mầm non tƣ thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng ................................. 41 2.3.1. Thực trạng về đầu tư trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học . 41 2.3.2. Thực trạng việc sử dụng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ......... 45 x 2.3.3. Thực trạng tự làm đồ dùng đồ chơi ................................................ 47 2.3.4. Thực trạng việc bảo quản, bảo dưỡng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ............................................................................................................... 47 2.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong các trƣờng mầm non tƣ thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng .......... 49 2.4.1. Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch CSVC-ĐDDH ở trường mầm non ..................................................................................................... 49 2.4.2. Thực trạng quản lý trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học........... 51 2.4.3. Thực trạng quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non................................................................ 52 2.4.4. Thực trạng quản lý việc tự làm đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non 53 2.4.5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, bảo quản CSVCĐDDH ở trường mầm non .......................................................................... 54 2.5. Đánh giá chung thực trạng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ................................................................................................................... 55 2.5.1. Những kết quả đã đạt ....................................................................... 55 2.5.2. Những hạn chế và bất cập ............................................................... 55 2.5.3. Nguyên nhân .................................................................................... 56 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG MẦM NON TƢ THỤC QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ...................................................................... 59 3.1. Nguyên tắc chung đề xuất biện pháp ................................................... 59 3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu ................................................. 59 3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn ................................................. 59 3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả ................................................. 59 3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi .................................................... 59 3.2. Biện pháp quản lý CSVC-ĐDĐH ở các trƣờng mầm non tƣ thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng ...................................................... 59 3.2.1. Biện pháp1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non ..................................................................................................... 59 xi 3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp ............................................................. 59 3.2.1.2. Nội dung biện pháp .................................................................... 60 3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp .................................................. 60 3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp ................................................... 63 3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng quy trình, quy định quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục ................................. 63 3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp ............................................................. 63 3.2.2.2. Nội dung biện pháp .................................................................... 63 3.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp .................................................. 64 3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp ................................................... 68 3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục ................................. 68 3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp ............................................................. 68 3.2.3.2. Nội dung biện pháp .................................................................... 69 3.2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp .................................................. 69 3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp ................................................... 71 3.2.4. Biện pháp 4: Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy học ở các trường mầm non .......................... 71 3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp ............................................................. 71 3.2.4.2. Nội dung của biện pháp ............................................................. 72 3.2.4.3. Cách thức thực hiện ................................................................... 73 3.2.4.4. Điều kiện thực hiện .................................................................... 75 3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non ............ 76 3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp ............................................................. 76 3.2.5.2. Nội dung của biện pháp ............................................................. 76 3.2.5.3. Cách thức thực hiện .................................................................. 77 3.2.5.4. Điều kiện thực hiện ................................................................... 79 3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .. 79 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm .................................................................... 79 3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm ................................................................... 79 xii 3.3.3. Nội dung và phương pháp khảo nghiệm ........................................ 79 3.3.3.1. Nội dung khảo nghiệm ............................................................... 79 3.3.3.2. Phương pháp khảo nghiệm ....................................................... 80 3.3.4. Phân tích kết quả khảo nghiệm về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất ............................................................................ 80 3.3.4.1. Sự cần thiết của các biện pháp đã đề xuất ................................. 80 3.3.4.2. Tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất ................................ 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................................................................... 84 1. Kết luận............................................................................................................ 84 2. Khuyến nghị ................................................................................................... 84 2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng .......................... 84 2.2. Đối với Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê ......................................................................................................................... 85 2.3. Đối với các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê ....................... 85 2.4. Đối với phụ huynh học sinh có trẻ học tại các trường Mầm non tư thục Quận Thanh Khê ............................................................................................ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 86 PHỤ LỤC 1 ......................................................................................................... 1 PHỤ LỤC 2 .......................................................................................................... 2 PHỤ LỤC 3 .......................................................................................................... 3 PHỤ LỤC 4 .......................................................................................................... 9 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò nền tảng, là nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam. Trẻ được tiếp cận với giáo dục mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Chính những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua Chương trình giáo dục mầm non s là nền tảng cho việc học tập sau này. Chất lượng giáo dục quyết định sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung và nhà trường nói riêng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục bao gồm các yếu tố như nội dung chương trình, đội ngũ cán bộ giảng dạy, công tác quản lý, công tác kiểm tra, đánh giá, thì yếu tố cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học có vai trò hết sức quan trọng. Một nhà trường có đầy đủ các yếu tố, cán bộ quản lý vững vàng, đội ngũ giáo viên có chuyên môn nhưng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học nghèo nàn, lạc hậu, không theo kịp sự phát triển của xã hội thì khó có thể có nâng cao chất lượng của nhà trường. Nghị quyết số 29-NQ TW của Hôị nghi Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã nhận định giáo dục và đào tạo nước ta trong thời gian qua: “Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa”. “Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu,... đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, .”. Nghị quyết đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: “Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp học.” [10]. Do vậy việc đầu tư mọi nguồn lực để xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất cho nhà trường là việc làm cần thiết và cấp bách. Làm thế nào để có một ngôi trường khang trang, đồng bộ về cơ sở vật chất, có các khối công trình được sắp xếp hợp lý, khoa học, tạo một môi trường tốt nhất cho trẻ vui chơi học tập, giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất. Đây cũng là vấn đề mà người quản lý phải trăn trở. Việc tăng cường cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học, từng bước hiện đại hoá nhà trường (lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng internet, thiết bị giảng dạy và 2 học tập hiện đại, trang bị và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học là việc làm không thể thiếu. Đối với các trường mầm non, cơ sở vật chất và đồ dùng dạy không chỉ phục vụ cho việc dạy học của cô và trò tốt hơn mà nó còn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng, cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học có vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm m , thể chất. Nhưng việc quản lý và sử dụng chúng như thế nào cho có hiệu quả, tránh lãng phí là vấn đề được nhiều trường, nhiều cấp quan tâm. Thực tế hiện nay hầu hết các trường Mầm non TT trên địa bàn Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng đã được trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, việc quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong các trường mầm non tư thục quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bên cạnh những kết quả đạt được như chủ trương xã hội hóa trong giáo dục đã được thực hiện có hiệu quả, có gần 20 trường Mầm non tư thục và hơn 60 nhóm trẻ gia đình được thành lập đã thu nhận hơn 70% trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhiều trường Mầm non được đầu tư lớn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao đã tạo được uy tín rộng rãi trong nhân dân thành phố, để có được những kết quả đó thì yếu tố cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học góp phần không hề nhỏ tuy nhiên công tác quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học (CSVC –ĐDDH) ở các trường mầm non, đặc biệt là các trường mầm non tư thục (MNTT) vẫn còn một số hạn chế nhất định đối với yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Cụ thể như sau: - Hầu hết các trường mầm non đều chưa có cán bộ thiết bị chuyên trách nên việc quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học còn gặp nhiều khó khăn. - Nhiều trường còn chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học nên kết quả của công tác này chưa cao. Việc thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc sử dụng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong nhà trường chưa đạt được hiệu quả cao. - Một số bộ phận giáo viên chưa được đào tạo bài bản, việc tự học hoặc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo còn hạn chế. - Đồ dùng dạy học ở các trường MMTT còn chưa đồng bộ, hư hỏng, bổ sung chưa thật kịp thời nên dẫn đến một số giáo viên còn ngại sử dụng đồ dùng dạy học. Những hạn chế trên nguyên nhân chủ yếu là do người quản lý chưa thực hiện tốt việc quản lý của mình hoặc chưa đưa ra được những biện pháp phù hợp để thực hiện việc quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học tại đơn vị mình một cách hiệu quả. Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: "Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu. 3 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi để quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu: Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu: Quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong thời gian qua việc quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Nếu đề xuất được các biện pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi thì s góp phần nâng cao chất lượng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non 5.2. Điều tra thực trạng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 5.3. Đề xuất biện pháp quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu về lý luận và thực trạng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường MNTT Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2018 và đề xuất các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học của Hiệu trưởng ở các trường MNTT Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2023. 7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý luận sau đây để xây dựng khung lý thuyết của đề tài: - Phân tích và tổng hợp tài liệu - Hệ thống hóa các nội dung lý luận từ tài liệu liên quan đến đề tài 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn Các nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn áp dụng để khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp phỏng vấn 4 - Phương pháp khảo nghiệm 7.3. Nhóm phƣơng pháp h trợ - Phương pháp thống kê toán học: Dùng để xử lý kết quả điều tra - Phương pháp chuyên gia: Dùng để tham khảo ý kiến chuyên gia về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Phần mở đầu Phần nội dung: gồm có 3 chương; Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở trường mầm non Chƣơng 2. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3. Biện pháp quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở các trường mầm non tư thục Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Phần kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 5 NỘI DUNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG MẦM NON 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài Từ xưa đến nay, giáo dục luôn là một l nh vực khoa học mà ở bất cứ thời đại nào, quốc gia nào cũng đều dành nhiều sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học. Tuy nhiên, nghiên cứu các vấn đề trong giáo dục không phải là điều dễ dàng, bởi l những vấn đề đó luôn luôn có sự gắn kết, ràng buộc với những l nh vực khác trong xã hội như kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội chính vì vậy nghiên cứu các biện pháp quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học nhằm nâng cao kết quả giáo dục và đổi mới phương pháp dạy và học là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thì trước tiên phải làm tốt công tác quản lý cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong nhà trường. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế, kỹ thuật và xã hội mà tất cả các nước trên thế giới đều có khuynh hướng hoàn thiện cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học nhằm phù hợp với sự hiện đại hoá nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Các nước có nền kinh tế phát triển đều quan tâm đến việc nghiên cứu các mô hình cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học hiện đại, đạt chất lượng cao, cần thiết cho nhu cầu giáo dục mỗi nước. Trong khoảng 15-20 năm gần đây, các thiết bị điện tử, máy vi tính, rôbốt, các đồng hồ điện tử số đo chính xác cao, ti vi, video,... đã được nghiên cứu, thiết kế và tăng cường cho các trường mầm non. Trên thế giới đã có một số công trình nghiên cứu về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học như "Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng" – Nhà xuất bản Đại học Minxcơ – 1985. Trong tài liệu này, tác giả đã đề cập nhiều đến vị trí, vai trò, chức năng và các loại phương tiện kỹ thuật dạy học. Tài liệu cũng đã nêu ra được những ứng dụng cụ thể, chi tiết của phương tiện kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học. Tài liệu là cơ sở nghiên cứu cho l nh vực cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học và quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học ở nước ta. Tuy nhiên tài liệu này mang tính tổng quát, khó vận dụng vào tình hình thực tế của giáo dục Việt Nam [31]. 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước Ngày 11 2 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 02 2010 TTBGDĐT về Danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non [3]. Văn bản hợp nhất 01 VBHN-BGDĐT ban hành ngày 23/3/2015, hợp nhất Thông tư 02 2010 TT-BGDĐT về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối 6 thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư 34 2013 TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. Bản danh mục là cơ sở pháp lý cho việc xác định mục tiêu, nội dung các mặt công tác thiết bị dạy học (nghiên cứu, thiết kế mẫu, tổ chức sản xuất, trang bị và tự làm) từ Trung ương đến địa phương. Bản danh mục cũng đồng thời làm cơ sở pháp lý để các trường học, các cấp giáo dục thuyết phục các ngành, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh quan tâm đầu tư kinh phí và vật tư cho việc trang bị và sử dụng thiết bị dạy học [5]. Năm 2005, Chủ nhiệm đề tài Ngô Quang Sơn đã bảo vệ thành công đề tài cấp Bộ về: “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng” mã số: B 200453-17 tác giả khẳng định vai trò quan trọng của thiết bị dạy học trong các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập, đó là: “….thiết bị dạy học là một bộ phận không thể thiếu được của quá trình dạy học tích cực. Thiết bị dạy học vừa là một thành tố, vừa là một phương tiện tạo hứng thú nhận thức cho học sinh. Thiết bị dạy học là một trong những điều kiện giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt phương châm dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, tích cực hoá quá trình nhận thức, quá trình tư duy của học sinh…”, đồng thời tác giả đã đưa ra hệ thống 8 giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của việc trang bị, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học [23]. Năm 2015 tác giả Nguyễn Thị Mây với đề tài: “Quản lý thiết bị giáo dục trường mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu tĩnh Nam Định” [25]. Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học và từng bước hiện đại hóa nhà trường: lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng Internet, thiết bị dạy học hiện đại, các phòng thực hành thí nghiệm, phòng thực hành chức năng, thư viện…”[10]. Hiện nay giáo dục nước ta đang đổi mới một cách toàn diện từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp dạy học .... Định hướng cơ bản của công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà đã chỉ rõ trong Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đó là: "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên"; "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục và Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học" [14]. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ dạy - học và nghiên cứu khoa học. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nhấn mạnh: “Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học và từng bước hiện đại hoá nhà trường (lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng Internet, thiết bị học tập
- Xem thêm -