Tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị tỉnh bắc kạn

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0