Tài liệu Quy trình xnk của dn kd xnk trong nền kttt

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Hệ thống đang quá tải...vui lòng truy cập lại sau.

Mô tả:

Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i Lêi më ®Çu Ngµy nay, chiÕn lîc CNH híng vÒ XK ®ang ®îc mäi quèc gia trªn thÕ giíi ®Èy m¹nh nã, nh»m mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng cho nh÷ng níc muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹c hËu. §Æc biÖt víi níc ta hiÖn nay th× trong lÜnh vùc quan hÖ kinh doanh Quèc tÕ. Chóng ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn kh¸ l¹c quan, hµng hãa cña ta ®îc xuÊt khÈu sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi gãp phÇn t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt níc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n. Rau qu¶ lµ c©y cã gi¸ trÞ cao cña nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ång thêi nã cã gi¸ trÞ ®èi víi nÒn V¨n ho¸-X· héi vµ m«i trêng sinh th¸i cña ®Êt níc. Níc ta cã lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nhìng phï hîp víi nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®Æc biÖt nh©n d©n ta cã tËp qu¸n kinh nghiÖm trång rau qu¶ tõ l©u ®êi. Ph¸t triÓn ngµnh rau qu¶ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o c¬ së ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, t¹o nguån hµng ho¸ ®Æc trng cho tõng vïng vµ t¹o ®îc nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu cho XK. Bªn c¹nh ®ã ®Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña nhãm s¶n phÈm rau qu¶ t¬i sèng lµ nhanh chãng bÞ gi¶m sót chÊt lîng sau khi thu ho¹ch th× ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn ®îc ra ®êi. C«ng t¸c chÕ biÕn còng ®· gãp phÇn to lín cho ho¹t ®éng XK t¹o ®îc nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸ ®Æc trng mµ tr¸i mïa vô kh«ng cã vµ nhiÒu n¬i kh«ng cã.ThÊy ®îc lîi thÕ cña ngµnh rau qu¶ trong nh÷ng n¨m võa qua, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· cã sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh rau qu¶ vµ ®îc sù gióp ®ì vµ chØ ®¹o cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· chØ ®¹o cho Tæng c«ng ty ph¸t huy toµn bé kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh còng nh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng më réng thÞ trêng ho¹t ®éng XK c¸c s¶n phÈm cña m×nh sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng vµ nhµ níc giao cho. Trong 15 n¨m võa qua Tæng c«ng ty ®· thu ®îc kh«ng Ýt nh÷ng thµnh qu¶ lín trong ho¹t ®éng kinh doanh XK, ®Èy m¹nh ®Çu t, më réng thÞ trêng, t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nh hiÖn nay, kh«ng chØ bëi sù nç lùc cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o trong c«ng ty mµ cßn bëi sù cè g¾ng cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty.Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®îc th× Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh: trong kh©u nghiªn cøu thÞ trêng t×m ®èi t¸c, chuÈn bÞ hµng ho¸, kiÓm tra chÊt lîng, sù gi¶m gi¸ liªn tôc hay trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång vÒ mÆt hµng rau qu¶ vµ mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ trêng thÕ giíi ®· ¶nh hëng lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ho¹t T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i ®éng XK. ChÝnh v× vËy em mµ lÊy tªn cho chuyªn ®Ò cña m×nh lµ “Hoµn thiÖn quy tr×nh XK mÆt hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam”. Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nµy nh»m hoµn thiÖn tèt h¬n c¸c bíc trong qu¸ tr×nh XK mÆt hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng. Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ qui tr×nh XK cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh XNK trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qui tr×nh Xk hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Ch¬ngIII: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qui tr×nh Xk mÆt hµng rau qu¶ cña Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Do tr×nh ®é cã h¹n chÕ nªn trong bµi lµm cña em cßn nhiÒu sai sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. Em rÊt mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp vµ híng dÉn thªm cña c« gi¸o ®Ó tõng bíc hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«TS. §µo ThÞ BÝch Hoµ! Ch¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ quy tr×nh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn KTTT. 1.Kh¸i niÖm. Ho¹t ®éng XK lµ viÖc b¸n hµng ho¸, dÞch vô cho mét quèc gia kh¸c trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ ®Ó thanh to¸n. TiÒn tÖ ë ®©y cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét quèc gia hay ®èi víi hai quèc gia. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ khai th¸c ®îc lîi thÕ cña tõng quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Vµ khi trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia lµ cã lîi th× c¸c quèc gia ®Òu tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng nµy. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc c¬ b¶n cña th¬ng m¹i quèc tÕ, nã ®îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn cho ®Õn giai ®o¹n hiÖn nay. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¬ khai chØ lµ hµng ®æi hµng vµ sau ®ã ph¸t hiÖn ra T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh xuÊt khÈu trùc tiÕp , bu«n b¸n ®èi lu, xuÊt khÈu uû th¸c. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi rÊt réng c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian: nã cã thÓ diÔn ra trong thêi gian rÊt ng¾n song nã còng cã thÓ kÐo dµi hµng n¨m; nã cã thÓ ®îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia. Nã diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng tiªu dïng cho ®Õn t liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ®ã ®Òu nh»m môc ®Ých ®em l¹i lîi Ých cho c¸c níc tham gia. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi Lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn cña TMQT, xuÊt khÈu cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng quèc gia còng nh cña toµn thÕ giíi. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau nªn mét quèc gia cã thÓ m¹nh vÒ lÜnh vùc nµy nhng l¹i yÕu vÒ lÜnh vùc kh¸c, v× vËy ®Ó cã thÓ khai th¸c ®îc lîi thÕ, t¹o ra sù c©n b»ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸c quèc gia ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi víi nhau dùa trªn lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña David Ricac®o, «ng nãi r»ng: “NÕu mét quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n so víi c¸c quèc gia kh¸c trong s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia vµo TMQT ®Ó t¹o ra lîi Ých cña chÝnh m×nh”, vµ khi tham gia vµo TMQT th× “quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp trong s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ sÏ tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng lo¹i mÆt hµng mµ viÖc s¶n xuÊt ra chóng lµ Ýt bÊt lîi nhÊt vµ nhËp khÈu nh÷ng lo¹i mÆt hµng mµ viÖc s¶n xuÊt ra chóng cã bÊt lîi lín h¬n”. Nãi c¸ch kh¸c, mét quèc gia trong t×nh huèng bÊt lîi vÉn cã thÓ t×m ra ®iÓm cã lîi ®Ó khai th¸c. B»ng viÖc khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy, c¸c quèc gia tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ t¬ng ®èi. Sù chuyªn m«n ho¸ ®ã lµm cho mçi quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt gióp tiÕt kiÖm ®îc nguån nh©n lùc nh vèn, kü thuËt, nh©n lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. Do ®ã, tæng s¶n phÈm trªn quy m« toµn thÕ giíi còng sÏ ®îc gia t¨ng. 2.2 §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia, xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chÝnh cho nhËp khÈu, phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Sù t¨ng trëng kinh tÕ cña mçi quèc gia ®ßi hái ph¶i cã 4 ®iÒu kiÖn: nh©n lùc, tµi T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i nguyªn, vèn vµ kü thuËt. Song kh«ng ph¶i quèc gia nµo còng cã ®ñ 4 ®iÒu kiÖn ®ã vµ ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy buéc hä ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi nh÷ng yÕu tè mµ trong níc cha cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®ñ ngo¹i tÖ cho viÖc nhËp khÈu nµy. Thùc tiÔn cho thÊy, ®Ó cã ®ñ nguån vèn nhËp khÈu, mét níc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cã thÓ sö dông c¸c nguån vèn chÝnh nh: ®Çu t níc ngoµi, vay nî, viÖn trî vµ thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. TÇm quan träng cña nguån vèn ®Çu t níc ngoµi, vay nî vµ viÖn trî th× kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®îc. Nhng khi sö dông nh÷ng nguån vèn nµy th× nh÷ng níc ®i vay ph¶i chÊp nhËn nh÷ng thiÖt thßi nhÊt ®Þnh vµ dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c còng ph¶i hoµn l¹i vèn cho níc ngoµi. Bëi vËy nguån vèn quan träng nhÊt mµ mçi quèc gia cã thÓ tr«ng chê lµ vèn thu ®îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. V× vËy, xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng chÝnh t¹o tiÒn ®Ò cho nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« vµ t¨ng trëng cña nhËp khÈu. ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn, vËt c¶n trë sù t¨ng trëng kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vµ vèn. Ngoµi vèn huy ®éng tõ níc ngoµi ®îc coi lµ c¬ së chÝnh nhng mäi c¬ héi ®Çu t hoÆc vay nî tõ níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ chØ t¨ng lªn khi chñ ®Çu t vµ ngêi cho vay thÊy kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¸c níc ®ã, v× ®©y lµ nguån chÝnh ®¶m b¶o níc ®ã cã thÓ tr¶ nî ®îc. XuÊt khÈu gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ gióp c¸c níc kÐm ph¸t triÓn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cu¶ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 2.3 §èi víi mét doanh nghiÖp Th«ng qua xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp trong níc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm – nh÷ng yÕu tè ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi thÞ trêng. XuÊt khÈu buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ®ång thêi cã ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng vÒ chiÒu réng mµ c¶ vÒ chiÒu s©u. Ngoµi ra, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng, t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng t¹o ra ngo¹i tÖ ®Ó chÊp nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao. 3. NhiÖm vô cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i t¹o ra ®îc nguån vèn níc ngoµi cÇn thiÕt ®Ó nhËp khÈu vËt t kü thuËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸, ph¶i ph¸t huy vµ sö dông tèt h¬n lao ®éng vµ tµi nguyªn cña ®Êt níc, t¨ng gi¸ trÞ ngµy c«ng lao ®éng, t¨ng thu nhËp quèc d©n. XuÊt khÈu ph¶i phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ n©ng cao vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i nh»m më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i n©ng cao uy tÝn cña níc ta trªn thÞ trêng quèc tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i cña Nhµ níc. TÊt c¶ c¸c nhiÖm vô trªn ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ gãp phÇn tÝch cùc nhÊt vµo viÖc th¾ng lîi ®êng lèi ®æi míi vµ x©y dùng kinh tÕ cña níc ta. II. c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chÝnh thøc trong Tmqt 1. XuÊt khÈu trùc tiÕp §©y lµ h×nh thøc xuÊt khÈu c¸c hµng ho¸ - dÞch vô do chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hoÆc ®Æt mua tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc, sau ®ã xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm nµy ra thÞ trêng níc ngoµi. Ngêi b¸n vµ ngêi mua trùc tiÕp quan hÖ víi nhau b»ng c¸ch gÆp mÆt, qua th tõ, ®iÖn tÝn ... ®Ó bµn b¹c, tho¶ thuËn mét c¸ch tù nguyÖn. Néi dung tho¶ thuËn kh«ng cã sù rµng buéc víi lÇn giao dÞch tríc viÖc mua kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¸n. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc nµy chØ kh¸c víi ho¹t ®éng n«i th¬ng ë chç: bªn mua vµ bªn b¸n cã quèc tÞch kh¸c nhau, ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai bªn, hµng ho¸ ®îc di chuyÓn qua biªn giíi ... Trong giao dÞch, ngêi ta lµm mét lo¹t c¸c c«ng viÖc nh: nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ trêng, ngêi mua hái gi¸ vµ ®Æt hµng, ngêi b¸n chµo gi¸ ... Sau ®ã 2 bªn hoµn gi¸ vµ chÊp nhËn gi¸, cuèi cïng lµ ký kÕt hîp ®ång. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ naú nay th× h×nh thøc nµy cã xu híng t¨ng lªn v× nã ®¶m b¶o ®îc c¸c ®iÒu kiÖn an toµn chung h¬n cho bªn mua vµ bªn b¸n. 2. XuÊt khÈu uû th¸c. Trong h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ®ãng vai trß trung gian xuÊt khÈu, lµm thay cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt hµng vµ hëng phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hµng xuÊt ®· ®îc tho¶ thuËn. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i IIi. Quy tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch an toµnvµ thuËn lîi ®ßi hái mçi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i tæ chøc tiÕn hµnh theo c¸c kh©u sau cña quy tr×nh xuÊt khÈu chung. Trong quy tr×nh gåm nhiÒu bíc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau bíc tríc lµ c¬ së, tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn tèt bíc sau. Tranh chÊp thêng x¶y ra trong tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång lµ do lçi yÕu kÐm ë mét kh©u nµo ®ã. §Ó quy tr×nh xuÊt khÈu ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi th× lµm tèt c«ng viÖc ë c¸c bíc lµ rÊt cÇn thiÕt. Th«ng thêng mét quy tr×nh xuÊt khÈu hµng hãa gåm mét sè bíc sau. 1.Nghiªn cøu thÞ trêng t×m kiÕm ®èi t¸c. ThÞ trêng lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ lu th«ng vµ ë ®ã cã thÞ trêng. ThÞ trêng níc ngoµi gåm nhiÒu yÕu tè phøc t¹p, kh¸c biÖt so víi thÞ trêng trong níc bëi vËy n¾m v÷ng c¸c yÕu tè thÞ trêng hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng cña thÞ trêng níc ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i tr¶ lêi mét sè c©u hái sau: xuÊt khÈu c¸i g×, ë thÞ trêng nµo, th¬ng nh©n giao dÞch lµ ai, giao dÞch theo ph¬ng thøc nµo, chiÕn lîc kinh doanh cho tõng giai ®o¹n ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. 1.1N¾m v÷ng thÞ trêng níc ngoµi. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu, nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa cùc kú quan träng. Trong nghiªn cøu cÇn n¾m v÷ng mét sè néi dung:nh÷ng ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th¬ng m¹i chung, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch bu«n b¸n, nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ vµ tÝn dông, ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ t×nh h×nh gi¸ cíc. Bªn c¹nh ®ã, ®¬n vÞ kinh doanh còng cÇn ph¶i n¾m v÷ng mét sè néi dung liªn quan ®Õn mÆt hµng kinh doanh trªn thÞ trêng ®ã nh dung lîng thÞ trêng, tËp qu¸n vµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña ngêi d©n, gi¸ thµnh vµ dù biÕn ®éng gi¸ c¶, møc ®é c¹nh tranh cña mÆt hµng ®ã. 1.2NhËn biÕt mÆt hµng kinh doanh tríc vµ lùa chän mÆt hµng kinh doanh. NhËn biÕt mÆt hµng kinh doanh tríc tiªn ph¶i dùa vµo nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng vÒ quy c¸ch chñng lo¹i, kÝch cì, gi¸ c¶, thêi vô vµ thÞ hiÕu còng nh tËp qu¸n tiªu dïng cña tõng vïng, tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ ®ã xem xÐt c¸c khÝa c¹nh cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi. VÒ khÝa c¹nh th¬ng phÈm ph¶i hiÓu râ gi¸ trÞ c«ng dông, c¸c ®Æc tÝnh, quy c¸ch phÈm chÊt, mÉu m·… T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i VÊn ®Ò kh¸ quan träng trong giai ®o¹n nµy lµ x¸c ®Þnh s¶n lîng hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ thêi ®iÓm xuÊt khÈu ®Ó b¸n ®îc gi¸ cao nh»m ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a. HiÖn nay do chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ víi nhiÒu thµnh phÇn tham giai kinh tÕ trªn nhiÒu ngµnh nghÒ vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau tõ s¶n phÈm th« s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc tinh vi hiÖn ®¹i. TuyÕn s¶n phÈm ®îc më réng víi mÆt hµng phong phó, ®a d¹ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ khinh doanh xuÊt khÈu cã ®îc nguån hµng æn ®Þnh víi nhiÒu nhãm hµng kinh doanh kh¸c nhau. 1.3T×m kiÕm th¬ng nh©n giao dÞch. §Ó cã thÓ xuÊt khÈu ®îc hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i t×m ®ù¬c b¹n hµng. Lùa chän th¬ng nh©n giao dÞch cÇn dùa trªn mét sè ®Æc ®iÓm sau: uy tÝn cña b¹n hµng trªn thÞ trêng, thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, m¹ng líi ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm…®îc nh vËy, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu míi xuÊt khÈu ®îc hµng vµ tr¸nh ®îc rñi ro trong kinh doanh quèc tÕ. 2.LËp ph¬ng ¸n kinh doanh. Dùa vµo nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ trêng nø¬c ngoµi ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu lËp ph¬ng ¸n kinh doanh. Ph¬ng ¸n nµy lµ b¶n kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh trong kinh doanh. X©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh gåm c¸c bíc sau: Bíc 1: ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ trêng vµ th¬ng nh©n, ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i ®a ra ®îc ®¸nh gi¸ tæng quan vÒ thÞ trêng níc ngoµi vµ ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®èi víi tõng ph©n ®o¹n thÞ trêng. ®ång thêi còng ph¶i ®a ra nh÷ng nhËn ®Þnh cô thÓ vÒ th¬ng nh©n níc ngoµi mµ ®¬n vÞ sÏ hîp t¸c kinh doanh. Bø¬c 2: lùa chän mÆt hµng thêi c¬, ph¬ng thøc kinh doanh. Tõ tuyÕn s¶n phÈm c«ng ty ph¶i chän ra mÆt hµng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, cã nguån hµng æn ®Þnh ®¸p øng ®îc thêi c¬ xuÊt khÈu thÝch hîp : khi nµo th× xuÊt khÈu, khi nµo th× dù tr÷ hµng chê xuÊt khÈu … vµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty mµ c«ng ty lùa chän ph¬ng thøc kinh doanh phï hîp. Bíc 3: ®Ò ra môc tiªu Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ vÒ thÞ trêng níc ngoµi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm xuÊt khÈu thÞ trêng ®ã mµ ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu ®Ò ra môc tiªu cho tõng giai ®o¹n cô thÓ kh¸c nhau. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i Giai ®o¹n1: b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thÊp nh»m c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi tiªu dïng cã c¬ héi dïng thö, chiÕm lÜnh thÞ phÇn. Giai ®o¹n 2: n©ng dÇn møc gi¸ b¸n lªn ®Ó thu lîi nhuËn. Môc tiªu nµy ngoµi nguyªn tè thùc tÕ cÇn phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty lµ môc ®Ých ®Ó c«ng ty phÊn ®Êu h×nh thµnh vµ cã thÓ vît møc. Bíc 4: ®Ò ra biÖn ph¸p thùc hiÖn. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn lµ c«ng cô gióp c«ng ty kinh doanh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, nhanh nhÊt, cã lîi nhÊt cho c«ng ty kinh doanh. Bíc 5: ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc kinh doanh. Gióp cho c«ng ty ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh sau th¬ng vô kinh doanh. ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ nh÷ng kh©u c«ng ty kinh doanh ®· vµ lµm tèt, nh÷ngkh©u cßn yÕu kÐm nh»m gióp c«ng ty hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu. 3.§µm ph¸m vµ kÝ kÕt hîp ®ång. 3.1§µm ph¸m. Chóng ta ®· biÕt r»ng ®µm ph¸m thùc chÊt lµ viÖc trao ®æi, häc thuËt võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh nghÖ thuËt ®Ó sö dông c¸c kÜ n¨ng, kÜ s¶o trong giao dÞch ®Ó nh»m thuyÕt phôc ®i ®Õn viÖc chÊp nhËn nh÷ng néi dung mµ ®«i bªn ®a ra. Muèn ®µm ph¸n thµnh c«ng th× kh©u chuÈn bÞ ®µm ph¸n ®ãng gãp mét vai trß quan träng nh: chuÈn bÞ néi dung vµ x¸c ®Þnh môc tiªu, chuÈn bÞ d÷ liÖu th«ng tin, chuÈn bÞ nh©n sù ®µm ph¸n chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ®µm ph¸n. Chóng ta ®· biÕt r»ng chuÈn bÞ chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c néi dung cÇn ®µm ph¸n lµ viÖc rÊt quan träng ®Ó cho cuéc ®µm ph¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n vµ gi¶m ®îc rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång sau nµy. Ngoµi ra, viÖc chuÈn bÞ sè liÖu th«ng tin ch¼ng h¹n nh: th«ng tin vÒ hµng ho¸ ®Ó biÕt ®îc tÝnh th¬ng phÈm häc cña hµng ho¸, do c¸c yªu cÇu cña thÞ trêng vÒ tÝnh thÈm mÜ, chÊt lîng, c¸c tiªu chuÈn quèc gia vµ quèc tÕ. §Ó ®µm ph¸n tèt cÇn ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ trêng, kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ, ph¸p luËt cña c¸c níc, hay nh th«ng tin vÒ ®èi t¸c nh sù ph¸t triÓn ,danh tiÕng, còng nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®èi ph¬ng. §ßi hái c¸c c¸n bé nghiÖp vô cÇn ph¶i lµ nh÷ng ngêi n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thÞ trêng, kh¸ch hµng, chÝnh trÞ, x· héi…chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt sÏ gióp cho cuéc ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång ®¹t hiÖu qu¶ tèt. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i HiÖn nay trong ®µm ph¸n th¬ng m¹i thêng sö dông ba h×nh thøc ®µm ph¸n c¬ b¶n lµ: ®µm ph¸n qua th tÝn, ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i, ®µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp. Nhng ë ViÖt Nam hiÖn nay hai h×nh thøc lµ dµm ph¸n qua th tÝn vµ ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i lµ ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt. 3.2KÝ kÕt hîp ®ång. ViÖc kÝ kÕt hîp ®ång lµ hÕt søc quan träng. Hîp ®ång cã ®îc tiÕn hµnh hay kh«ng lµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Khi kÝ kÕt mét hîp ®ång kinh tÕ ph¶i c¨n cø vµo c¸c diÒu kiÖn sau ®©y: -C¸c ®Þnh híng kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ níc. -Nhu cÇu thÞ trêng, ®¬n ®Æt hµng, chµo hµng cña b¹n hµng. *Hîp ®ång hµng ho¸ bao gåm nh÷ng néi dung sau: -Sè hîp ®ång -Ngµy, th¸ng, n¨m vµ n¬i kÝ kÕt hîp ®ång. -Tªn vµ ®Þa chØ c¸c bªn kÝ kÕt. -C¸c ®iÒu kho¶n b¾t buéc cña hîp ®ång. §iÒu 1: tªn hµng, phÈm chÊt, qui c¸ch, sè lîng, bao b×, kÝ m· hiÖu. §iÒu 2: gi¸ c¶. §iÒu 3: thêi h¹n, ®Þa ®iÓm, ph¬ng thøc giao hµng, vËn t¶i. §iÒu 4: ®iÒu kiÖn kiÓm nghiÖm hµng ho¸. §iÒu 5: ®iÒu kiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn. §iÒu 6: ®iÒu kiÖn khiÕu n¹i §iÒu 7: ®iÒu kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. §iÒu8: ®iÒu kho¶n träng tµi: 4. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu Sau khi ®· kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu, c«ng viÖc hÕt quan träng mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm lµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång mµ m×nh ®· kÝ kÕt. C¨n cø vµo ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc mµ m×nh ph¶i lµm ghi thµnh b¶ng biÓu theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång, kÞp thêi n¾m b¾t diÔn biÕn t×nh h×nh c¸c v¨n b¶n ®· göi ®i vµ nhËn nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa ®èi t¸c. Qui tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu gåm: 4.1 xin giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng ho¸. Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu tríc ®©y lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi muèn xuÊt khÈu hµng ho¸ sang níc ngoµi. Nhng theo quyÕt ®Þnh sè 57/1998/N§/CP tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc quyÒn xuÊt khÈu hµng ho¸ phï hîp víi n«Þ dung ®¨ng kÝ kinh doanh trong níc cña m×nh kh«ng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp kinh doanh xuÊt khÈu t¹i bé th¬ng m¹i. Qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi mét sè mÆt hµng ®ang cßn qu¶n lý theo c¬ chÕ riªng (cô thÓ lµ nh÷ng mÆt hµng g¹o, chÊt næ, s¸ch b¸o, ngäc trai, ®¸ quÝ, t¸c phÈm nghÖ thuËt, ®å su tÇm vµ ®å cæ). NÕu hµng xuÊt khÈu qua nhiÒu cöa khÈu, th× c¬ quan sÏ cÊp cho doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng mét phiÕu theo dâi. Mçi khi hµng thùc tÕ ®îc gia nhËn ë cöa khÈu, c¬ quan h¶i quan ®ã sÏ trõ lïi vµo phiÕu theo dâi. 4.2 ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång xuÊt khÈu, chñ hµng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu. C¨n cø ®Ó chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu lµ hîp ®ång ®· kÝ. 4.2.1 Thu gom tËp trung lµm thµnh l« hµng xuÊt khÈu. ViÖc mua b¸n ngo¹i th¬ng thêng tiÕn hµnh trªn c¬ së sè lîng lín. V× thÕ chñ hµng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thu gom tËp trung tõ nhiÒu ch©n hµng. C¬ së ph¸p lÝ ®Ó lµm viÖc ®ã lµ kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ hµng xuÊt khÈu víi c¸c ch©n hµng. Hîp ®ång kinh tÕ vÒ viÖc huy ®éng hµng xuÊt khÈu cã thÓ lµ hîp ®ång mua b¸n hµng xuÊt khÈu, hîp ®ång gia c«ng, hîp ®ång ®æi hµng,…Nh»m thùc hiÖn theo ®óng thêi h¹n hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· kÝ kÕt. 4.2.2§ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu vµ kÎ kÜ m· hiÖu hµng ho¸. ViÖc tæ chøc ®ãng gãi, bao b×, kÎ m· hiÖu lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hµng ho¸, v× hµng ho¸ ®ãng gãi trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. Muèn lµm tèt c«ng viÖc ®ãng gãi bao b× th× cÇn ph¶i n¾m v÷ng ®îc yªu cÇu lo¹i bao b× ®ãng gãi cho phï hîp vµ theo ®óng qui ®Þnh trong hîp ®ång, ®ång thêi cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. -Lo¹i bao b×: thêng dïng lµm hßm, bao, kiÖn hay b×, thïng… -KÎ kÝ m· hiÖu: kÝ m· hiÖu b»ng sè hoÆc ch÷ hay h×nh vÏ ®îc ghi ë mÆt ngoµi bao b× ®Ó th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng. §ång thêi kÎ m· hiÖu cÇn ph¶i s¸ng sña, râ rµng, dÔ nhËn biÕt. 4.3 KiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸. Tríc khi giao hµng, nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã nghÜa vô kiÓm tra hµng vÒ phÈm chÊt, träng lîng, bao b×…v× ®©y lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt quan träng nhê cã c«ng t¸c nµy mµ quyÒn lîi kh¸ch hµng ®îc ®¶m b¶o, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hËu T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i qu¶ xÊu, ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c kh©u trong s¶n xuÊt còng nh t¹o nguån hµng ®¶m b¶o uy tÝn cho nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ s¶n xuÊt trong quan hÖ bu«n b¸n. C«ng t¸c kiÓm tra hµng xuÊt khÈu ®îc tiÕn hµnh ngay sau khi hµng chuÈn bÞ ®ãng gãi xuÊt khÈu t¹i c¬ së hµng kiÓm tra t¹i cöa khÈu do kh¸ch hµng trùc tiÕp kiÓm tra hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra tuú thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. 4.4 Mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt khÈu thêng xuÊt hiÖn nh÷ng rñi ro, tæn thÊt v× vËy viÖc mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸ xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Doanh nghiÖp cã thÓ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña m×nh t¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Cã thÓ mua b¶o hiÓm bao : + Ký hîp ®ång b¶o hiÓm bao. Doanh nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña m×nh ®Ó ký hîp ®ång b¶o hiÓm ngay tõ ®Çu n¨m sÏ b¶o hiÓm cho toµn bé kÕ ho¹ch n¨m ®ã. Khi cã hµng xuÊt khÈu doanh nghiÖp göi th«ng b¸o ®Õn c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ cÊp ho¸ ®¬n b¶o hiÓm. + Ký hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn: Chñ hµng xuÊt khÈu göi ®Õn c«ng ty b¶o hiÓm mét v¨n b¶n gäi lµ “giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm”. Trªn c¬ së nµy chñ hµng xuÊt khÈu vµ c«ng ty b¶o hiÓm ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, ®Ó ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, cÇn n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sau: -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn A: b¶o hiÓm ruØ ro. -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn B: b¶o hiÓm tæn thÊt riªng. -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn C: b¶o hiÓm miÔn tæn thÊt riªng. ViÖc lùa chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm dùa vµo c¸c c¨n cø sau: §iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång, tÝnh chÊt hµng ho¸, tÝnh chÊt bao b× vµ ph¬ng thøc xÕp hµng, lo¹i tµu chuyªn chë. 4.4 Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸, viÖc thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i dùa vµo c¨n cø sau ®©y: -Dùa vµo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸: ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng sè lîng nhiÒu hay Ýt. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i -Dùa vµo ®Æc ®iÓm hµng ho¸ xuÊt khÈu: lµ lo¹i hµng g×, hµng nhÑ c©n hay hµng nÆng c©n, hµng dµi ngµy hay hµng ng¾n ngµy, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®¬n gi¶n hay phøc t¹p… * §iÒu kiÖn vËn t¶i: §ã lµ hµng rêi hay hµng ®ãng trong container, lµ hµng ho¸ th«ng dông hay hµng ho¸ ®Æc biÖt. VËn chuyÓn trªn tuyÕn ®êng b×nh thêng hay tuyÕn hµng ®Æc biÖt, vËn t¶i mét chiÒu hay vËn t¶i hai chiÒu, chuyªn chë theo chuyÕn hay chuyªn chë liªn tôc…®Ó cã thuª ph ¬ng tiÖn ®êng bé, ®êng biÓn, hay ®êng hµng kh«ng, ®êng s¾t. 4.5 Lµm thñ tôc h¶i quan. §©y lµ qui b¾t buéc ®èi víi bÊt k× lo¹i hµng ho¸ nµo, c«ng t¸c nµy ®îc tiÕn hµnh qua 3 bíc: -Khai b¸o h¶i quan: chñ hµng cã tr¸ch nhiÖm kª khai chi tiÕt ®Çy ®ñ vÒ hµng ho¸ mét c¸ch trung thùc vµ chÝnh x¸c lªn mét tê khai ®Ó c¬ quan kiÓm tra. Néi dung bao gåm: lo¹i hµng, tªn hµng, sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸, ph¬ng tiÖn hµng ho¸, níc nhËp khÈu.Tê khai h¶i quan ®îc xuÊt tr×nh cïng mét sè giÊy tê kh¸c nh: hîp ®ång xuÊt khÈu, giÊy phÐp ho¸ ®¬n ®ãng gãi. -XuÊt tr×nh hµng ho¸: hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i ®îc s¾p xÕp mét c¸ch trËt tù thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm so¸t. -Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan: ®©y lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan. 4.6 Giao hµng lªn tµu. Thùc hiÖn ®iÒu kiÖn giao nhËn hµng trong hîp ®ång xuÊt khÈu, ®Õn thêi gian giao hµng, doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc giao nhËn hµng, hiÖn nay phÇn lín hµng ho¸ xuÊt khÈu cña chóng ta vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn vµ ®êng s¾t. + NÕu hµng xuÊt khÈu ®îc giao b»ng ®êng biÓn chñ hµng lµm c«ng viÖc sau: -C¨n cø c¸c chi tiÕt hµng xuÊt khÈu, lËp b¶ng ®¨ng ký hµng chuyªn chë cho nhµ vËn t¶i ®Ó ®æi lÊy s¬ xÕp hµng. -Trao ®æi víi c¬ quan ®iÒu ®é cña c¶ng ®Ó biÕt ngµy tµu ®Õn vµ bèc hµng lªn tµu. -Sau khi ®· bèc hµng lªn tµu, nhËn biªn lai thuyÒn phã vµ ®æi biªn lai thuyÒn phã lÊy vËn ®¬n ®êng biÓn cã chøc n¨ng chøng nhËn göi hµng, hîp ®ång vËn chuyÓn. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i -Chøng tõ së h÷u hµng ho¸, vËn ®¬n lµ vËn ®¬n s¹ch cã kh¶ n¨ng chuyÓn nhîng ®îc. -Ngoµi ra cßn cã thÓ gåm vËn ®¬n s¹ch con: chøng nhËn hµng ®Çy ®ñ, hiÖn tr¹ng bao b×, chÊt lîng, sè lîng hµng ho¸ hoµn h¶o, gióp cho hµng ho¸ cã thÓ cã thÓ chuyÓn nhîng. + NÕu hµng ho¸ ®îc gi¸o b»ng Container, khi chiÕm ®ñ mét Container (FCI) chñ hµng ho¸ ký thuª Container, ®ãng hµng vµo Container, lËp b¶ng kª hµng trong Container khi hµng kh«ng chiÕm hÕt mét Container (LCL) chñ cöa hµng ph¶i lËp mét b¶n “§¨ng ký chuyªn chë”. Sau khi ®¨ng ký ®îc chÊp nhËn chñ hµng giao hµng ®Õn ga Container cho ngêi vËn t¶i. +NÕu hµng ho¸ chuyªn chë b»ng ®êng s¾t, chñ hµng ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®êng s¾t ®Ó xin cÊp toa xe phï hîp víi tÝnh chÊt hµng ho¸ vµ khèi lîng hµng ho¸…Sau khi bèc xÕp hµng, chñ hµng niªm phong kÑp ch× vµ lµm c¸c chøng tõ vËn t¶i, nhËn vËn ®¬n ®êng s¾t. 4.7 Lµm thñ tôc thanh to¸n. Thanh to¸n lµ kh©u quan träng vµ lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh xuÊt khÈu. HiÖn nay cã hai ph¬ng thøc sau ®îc sö dông réng r·i. + Thanh to¸n b»ng th tÝn dông (L/C) Hîp ®ång xuÊt khÈu quy ®Þnh viÖc thanh to¸n b»ng th tÝn dông doanh nghiÖp xuÊt khÈu ph¶i ®«n ®èc ngêi mua phÝa níc ngoµi më th tÝn dông (L/C) ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn, sau khi nhËn L/C ph¶i kiÓm tra L/C cã kh¶ n¨ng thuËn tiÖn trong viÖc thu tiÒn hµng xuÊt khÈu b»ng L/C ®ã. -NÕu L/C kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu nµy, cÇn ph¶i buéc ngêi mua söa ®æi l¹i, råi ta míi giao hµng. -Sau khi giao hµng ph¶i nhanh chãng thu thËp bé chøng tõ, chÝnh x¸c phï hîp víi L/C vÒ néi dung vµ h×nh thøc. +Thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu. Hîp ®ång xuÊt khÈu yªu cÇu thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu th× ngay sau khi giao hµng ®¬n vÞ doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh viÖc lËp chøng tõ vµ xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®Ó uû th¸c cho ng©n hµng viÖc thu ®ßi tiÒn cña ®èi t¸c. Chøng tõ thanh to¸n cÇn ®îc lËp hîp lÖ, chÝnh x¸c phï hîp víi hîp ®ång mµ hai bªn ®· lËp, nhanh chãng chuyÓn cho ng©n hµng, nh»m chãng thu håi vèn. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i 4.8 KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i(nÕu cã). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu, nÕu phÝa kh¸c hµng cã sù vi ph¹m th× doanh nghiÖp cã thÓ khiÕu n¹i víi träng tµi vÒ sù vi ph¹m ®ã, trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ kiÖn ra toµ ¸n, viÖc tiÕn hµnh khiÕu kiÖn ph¶i tiÕn hµnh thËn träng, tØ mØ, kÞp thêi…dùa trªn c¨n cø chøng tõ kÌm theo . Trong trêng hîp doanh nghiÖp bÞ khiÕu n¹i ®ßi båi thêng cÇn ph¶i cã th¸i ®é nghiªm tóc, thËn träng xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt khÈn tr¬ng kÞp thêi vµ cã t×nh cã lý. KhiÕu n¹i cña ®èi t¸c lµ cã c¬ së, doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: -Giao hµng thiÕu th× cã thÓ giao bï ë l« sau. -§Òn tiÒn, ®æi hµng khi hµng ho¸ bÞ háng, hoÆc söa ch÷a hµng ho¸ víi chi phÝ doanh nghiÖp ph¶i chÞu. -Gi¶m gi¸ hµng mµ sè tiÒn gi¶m gi¸ ®îc trang tr¶i b»ng hµng ho¸ ®îc giao vµo thêi gian sau ®ã. ch¬ng II Thùc tr¹ng qui tr×nh xuÊt khÈu hµng rau qu¶ t¹i tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam I. kh¸i qu¸t chung vÒ tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VEGETEXCO, cã trô së chÝnh t¹i sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - §èng §a - Hµ Néi. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam §îc thµnh lËp ngµy 11/02/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 63NN-TCCB/QD cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trªn c¬ së hîp nhÊt c¸c ®¬n vÞ thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ cña c¸c Bé ngo¹i th¬ng, Bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm. Tæng c«ng ty lµ mét tæ chøc kinh doanh chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt trong lÜnh vùc rau qu¶ bao gåm c¸c ho¹t ®éng tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sang chÕ biÕn c«ng nghiÖp xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ vµ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i Ra ®êi trong nh÷ng n¨m ®Êt níc khã kh¨n vµ chØ míi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ®îc gÇn 15 n¨m nhng Tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, ph¸t triÓn vµ hiÖn nay Tæng c«ng ty ®· cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cña h¬n 100 níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Nam còng kh«ng tr¸ch khái tÇm ¶nh hëng nµy. Tuy cã nh÷ng khã kh¨n nh trªn nhng nh÷ng n¨m qua, Tæng c«ng ty vÉn liªn tôc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ qua c¸c n¨mTæng c«ng ty ®Òu nép ®ñ ng©n s¸ch Nhµ níc vµ cã l·i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh×n l¹i ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm ph¶n ¸nh ®óng víi thêi cuéc diÔn ra. Tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¶ yÕu tè kh¸ch quan cña m«i trêng kinh doanh vµ c¶ yÕu tè chñ quan con ngêi nhng nãi chung sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu, ®ßi hái thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ trong lÜnh vùc thùc phÈm - rau qu¶. 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. 1.1. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam cã nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nh sau: -Cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ níc giao cho theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. -Cã quyÒn uû quyÒn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh viÖc h¹ch to¸n ®éc lËp nh©n danh Tæng c«ng ty. - Cã quyÒn cho thuª, thÕ chÊp, nhîng b¸n tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ®Ó t¸i ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ( trõ nh÷ng tµi s¶n ®i thuª, ®i mîn, gi÷ hé nhËn thÕ chÊp) 1.2 NhiÖm vô cña Tæng c«ng ty. Ngay tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp, Tæng c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: - Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh c¸c s¶n phÈm rau qu¶, liªn doanh víi c¸c tæ chøc níc ngoµi. - Cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ngõng n©ng cao ph¸t triÓn vèn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Ph¶i thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i 1.3 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam nh sau: T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc C¸c phßng qu¶n lý -Phßng tæ chøc c¸n bé -V¨n phßng -Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt -Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh -Phßng xóc tiÕn th¬ng m¹i -Phßng t vÊn vµ ®Çu t -Phßng KCS C¸c phßng kinh doanh -Phßng xuÊt nhËp khÈu I -Phßng xuÊt nhËp khÈu II -Phßng xuÊt nhËp khÈu III -Phßng kinh doanh tæng hîp IV -Phßng kinh doanh tæng hîp V -Phßng kinh doanh VI Quan hÖ chØ ®¹o C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c c«ng ty liªn doanh Quan hÖ phèi hîp Chøc n¨ng kiÓm tra 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xnk cña Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.1. C¸c chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §Ó ®¸nh gi¸ tæng quan vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña TCT ta nghiªn cøu qua mét lo¹t c¸c chØ tiªu nh tæng kim ng¹ch XNK, gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng c«ng nghiÖp, doanh thu, lîi nhuËn vµ thu nhËp c«ng nh©n viªn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng vµ sù ¶nh hëng cña thêi tiÕt ®Õn ho¹t ®éng cña TCT lµ rÊt lín, tuy nhiªn c¸c chØ tiªu kinh tÕ nµy vÉn ®¶m b¶o mét sù t¨ng trëng cao (trõ chØ tiªu XNK n¨m 1999) vµ æn ®Þnh, nh÷ng sè liÖu ë b¶ng 1 sÏ cho ta thÊy ®îc ®iÒu nµy. N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 So s¸nh 00/99 01/00 02/01 T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i 1. Tæng kim 39.128.5 4.304.14 60.478.7 70.000.0 110 140,5 115,74 ng¹ch XNK 55 10 14 00 - XK (USD) 20.098.1 22.431.7 25.176.3 25.800.0 111,61 112,2 102,4 91 04 78 00 3 8 - nhËp khÈu 19.030.3 20.609.7 35.302.3 44.200.0 108,2 171,2 125,2 (USD) 64 06 96 00 9 9 0 2. Gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng – 233.104 275.938 365.455 465.000 118,37 132,44 127,24 c«ng nghiÖp N«ng 33.557 35.000 38.000 41.000 105 109 107,89 nghiÖp(tû) C«ng 199.547 240.938 327.455 424.000 120,7 133,6 129,4 nghiÖp(tû) 8 3. Tæng doanh 682.000 719.000 1.023.538 1.149.000 124 130 112,25 thu(tû) 4. Nép ng©n 144,2 37.100 22.000 22.880 33.000 59,29 104 s¸ch(tû) 3 5. Lîi 12.200 19.339 23.014 25.500 116,30 119 110,8 nhuËn(tû) 6. Thu nhËp c«ng 444.000 509.000 624.000 703.000 114,64 122 112,66 nh©n(ng®) (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1999 – 2002 cña tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam ). Trong b¶ng 1 ta thÊy c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña TCT ®Òu t¨ng, trõ xuÊt nhËp khÈu. ViÖc gi¶m xuèng cña gi¸ trÞ hµng ho¸ XNK (bao gåm c¶ XK,NK) lµ do n¨m 1999 th× do gi¸ c¶ vµ søc mua cña ThÞ trêng thÕ giíi gi¶m, biÕn ®éng tµi chÝnh c¸c níc trong khu vùc ¶nh hëng ®Õn c¸c hîp ®ång XNK vµ ¶nh hëng vÒ chÝnh trÞ cña Nga. C¸c chØ tiªu cßn l¹i ®Òu cã nh÷ng bíc t¨ng nhÊt ®Þnh dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh: tæng gi¸ trÞ n«ng – c«ng nghiÖp t¨ng qua c¸c n¨m 1999,2000,2001,2002 lÇn lît lµ: 11,51%, 18,3%, 32,44%vµ27,24%; tæng doanh thu t¨ng: 12,61%, 24%, 30%,11,25% vµ lîi nhuËn t¨ng:6,4%,16,3%vµ 19%,10,8%. §iÒu nµy nãi lªn mét nç lùc phi thêng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong TCT. Nh×n chung, qua 4 nhãm chØ tiªu chÝnh ta cã thÓ thÊy ®îc mét nÐt kh¸i qu¸t nhÊt, c¬ b¶n nhÊt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña TCT qua 4 n¨m 1999 – 2002 víi nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan. §iÒu ®Æt ra cho c¸c c¸n bé T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i c«ng nh©n viªn cña TCT lµ lµm sao ®a ho¹t ®éng cña m×nh lªn tÇm cao míi ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña ®Êt níc trong nÒn kinh tÕ ThÞ trêng hiÖn nay, trë thµnh 1 ®éng lùc míi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. 2.2 VÒ c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh TCT cã 4 nhãm hµng rau qu¶ xuÊt khÈu chñ yÕu ®ã lµ: -Rau qu¶ hép: døa khoanh, døa rÎ qu¹t, døa miÕng nhá, níc døa ®îc ®èng trong níc ®êng ®Ëm, nh¹t hoÆc trong níc døa tù nhiªn, v¶i níc ®êng, ch«m ch«m, xoµi, thanh long, nÊm hép, da chuét vµ c¸c lo¹i hoa qu¶ nhiÖt ®íi kh¸c ®ãng hép. -Rau qu¶ ®«ng l¹nh: Døa, xoµi, ch«m ch«m, ®Ëu, níc døa -Rau qu¶ sÊy kh«: Chuèi, xoµi, thanh long, nh·n, v¶i kh« -Rau qu¶ muèi: Da chuét, gõng, nÊm, m¬, ít Ngoµi ra, TCT cßn kinh doanh mét sè mÆt hµng rau qu¶ t¬i (khoai t©y, b¾p c¶i, su hµo, cµ rèt ...); H¹t gièng rau (hµnh t©y, cµ chua, da chuét, ®Ëu) qu¶ t¬i (cam, quýt, chanh, bëi, nh·n, xoµi ...); gia vÞ (ít qu¶ kh«, ít bét, gõng bét, quÕ thanh, tiªu ®en, hoa håi ...) T« Lan Ph¬ng -LípK35 Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i B¶ng C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña Tæng c«ng ty C¸c chØ tiªu 2000 2001 2002 So s¸nh% Tæng KN XK RQ t¬i RQ®«ng l¹nh RQ hép GIA vÞ n«ng s¶n RQ sÊy muèi 22431704 893270 39475 6575312 12421494 2520153 25145247 732572 35264 6927112 13726187 3724112 25826358 827325 32486 7308924 13952611 3705012 01/00 02/01 112 82 89,3 105,3 110 147,8 2,8 113 92,1 105,5 101,6 99,5 Qua b¶ng sè liÖu trªn ®©y ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña Tæng c«ng ty qua 3 n¨m gÇn ®©y cã sù thay ®æi m¹nh, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c lo¹i rau qu¶ chÕ biÕn, gia vÞ n«ng s¶n kh¸c. Cô thÓ lµ mÆt hµng rau qu¶ t¬i cã xu híng gi¶m ®Õn n¨m 2002 chØ ®¹t 92,1% so víi n¨m 2001, mÆt hµng rau qu¶ hép cã xu híng t¨ng so víi n¨m 2001 ®¹t 105,5%®· cã sù thay ®æi nhng cha cao. §èi víi mÆt hµng hiÖn nay t¨ng cao nhÊt lµ mÆt hµng gia vÞ n«ng s¶n kh¸c t¨ng: n¨m 2001 t¨ng 110% so víi n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 vÉn t¨ng nhng kh«ng cao b»ng n¨m 2001. MÆt hµng rau qu¶ sÊy muèi t¨ng n¨m 2001 t¨ng ®ét biÕn 147% so víi n¨m 2000 nhng ®Õn n¨m 2002 th× gi¶m h¬n so víi n¨m 2001 chØ ®¹t lµ 99,5%. Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng xnk cña Tæng c«ng ty tuy cha ®îc nh mong muèn nhng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· cã sù cè g¾ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. HiÖn nay Nhµ níc ®ang rÊt quan t©m më réng, khuyÕn kÝch nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t vµo lÜnh vùc kinh doanh xnk n«ng s¶n, Tæng c«ng ty sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu sù canh tranh tõ c¶ trong níc vµ ngoµi níc, ®øng tríc rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh thö th¸ch, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i nç lùc v¬n lªn vµ còng rÊt cÇn sù ®Çu t khuyÕn kÝch cña Nhµ níc ®Ó ph¸t huy vai trß mét Tæng c«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh n«ng s¶n ViÖt Nam. 2.3.C¸c thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh Trong kinh doanh XNK, viÖc më réng thÞ trêng lµ vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña mçi ®¬n vÞ kinh doanh vµ lµ chiÕn lîc quan träng cÇn ph¶i quan t©m. §èi víi TCT rau qu¶ViÖt Nam còng vËy, viÖc t×m kiÕm thÞ trêng lµ mét vÊn ®Ò quan träng.Tæng c«ng ty ®· chñ tr¬ng tiÕp tôc më réng vµ æn ®Þnh thÞ trêng, gi÷ v÷ng thÞ trêng ®ang cã kim ng¹ch lín, tranh thñ më réng c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ngvµ c¸c thÞ trêng kh¸c khi cã c¬ héi. N¨m 2002 chóng ta ®· ®¸nh mÊt 8 thÞ trêng nhng chóng ta còng kh«i phôc ®îc 8 thÞ trêng kh¸c vµ më réng ®îc 5 thÞ T« Lan Ph¬ng -LípK35
- Xem thêm -