Tài liệu Seo webstie bán hàng mỹ phẩm nhật cho myphamnhatt247 com

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN THỊ MỸ LINH SEO WEBSITE BÁN HÀNG MỸ PHẨM NHẬT Niên khóa: 2012-2016 SEO WEBSITE BÁN HÀNG MỸ PHẨM NHẬT CHO MYPHAMNHAT247.COM Niên khóa: 2013-2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CHO MYPHAMNHAT247.COM Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN THỊ MỸ LINH SEO WEBSITE BÁN HÀNG MỸ PHẨM NHẬT CHO MYPHAMNHAT247.COM Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Duy Hùng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017 NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ và tên: Trần Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1995 Nơi sinh: Bắc Giang Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 13A10010032 Lớp niên chế: 1310A03 1. TÊN ĐỀ TÀI SEO website bán hàng mỹ phẩm nhật cho myphamnhat247.com. Website: myphamnhat247.com. 2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Đƣa website lên TOP 10 tìm kiếm Google khi ngƣời dùng truy vấn tìm kiếm. 3. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: ThS. Trần Duy Hùng Nội dung và đề cƣơng Đồ án đã đƣợc Hội đồng chuyên ngành thông qua. GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong xã hội đang có những bƣớc phát triển đột phá về lĩnh vực công nghệ thì việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện nhất trên Internet đang đƣợc sử dụng rất phổ biến. Để tiết kiệm thời gian hầu hết mọi ngƣời đều sử dụng các công cụ tìm kiếm online nhằm đạt đƣợc mục tiêu tìm kiếm của mình. Theo thống kê thì Google là công cụ tìm kiếm thông dụng nhất hiện nay. Vậy làm thế nào để những thông tin chúng ta cần cung cấp cho ngƣời tìm kiếm đƣợc xuất hiện trong bộ máy tìm kiếm Google và xuất hiện ở những TOP đầu công cụ tìm kiếm này, điều này là một bài toán lớn đặt ra cho rất nhiều cá nhân doanh nghiệp cần phải giải quyết. Trong đề tài này, em sẽ áp dụng kiến thức, kỹ năng về SEO của mình để SEO cho một website trong lĩnh vực mỹ phẩm nhật bản cho những bạn học sinh, sinh viên, những ngƣời đi làm bận rộn. Trong quá trình triển khai không thể nào tránh khỏi đƣợc những thiếu sót, vì vậy em kính mong các thầy cô đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thành tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông Tin – Viện Đại Học Mở Hà Nội, giảng viên hƣớng dẫn Ths.Trần Duy Hùng và các thầy cô trong nhà trƣờng đã tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em có cơ hội thực hiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn! Chúng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những ngƣời lái đò ân cần dìu dắt các thế hệ tiếp theo của FITHOU trƣởng thành. MỤC LỤC CHƢƠNG I ................................................................................................... 1 TỔNG QUAN ............................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ......................................................................................... 1 1.2. Lƣợc sử giải quyết vấn đề ................................................................ 3 1.3. Mục tiêu cần đạt đƣợc ...................................................................... 5 1.3.1. Về lý thuyết ............................................................................. 5 1.3.2. Về ứng dụng ............................................................................ 5 1.4. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề - kế hoạch làm việc...................... 6 1.4.1. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề............................................. 6 1.4.2. Kế hoạch làm việc ................................................................... 7 1.5. Bố cục ............................................................................................... 7 CHƢƠNG II .................................................................................................. 9 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................... 9 2.1. Nghiên cứu lý thuyết về SEO ........................................................... 9 2.1.1. Tổng quan bộ máy tìm kiếm .......................................................... 9 2.1.2. Giới thiệu về các Search Engine thông dụng ........................ 10 2.2. Cấu tạo chung của các bộ máy tìm kiếm ........................................ 14 2.3. Hệ thống – Xếp hạng website theo Alexa – Alexa web ranking ... 16 2.4. Tìm hiểu về SEO ............................................................................ 17 2.4.1. SEO là gì? ............................................................................. 17 2.4.2. Tại sao cần SEO? .................................................................. 17 2.4.3. Từ khóa trong SEO là gì? ..................................................... 18 2.5. Một số thuật ngữ SEO cơ bản ........................................................ 19 2.6. Các yếu tố quyết định đến thứ hạng của một website .................... 23 2.6.1. Yếu tố liên quan đến page ..................................................... 23 2.6.2. Yếu tố xếp hạng liên quan đến Domain ................................ 25 2.6.3. Yếu tố liên quan đến độ phổ biến của domain ...................... 25 2.6.4. Yếu tố liên quan đến mạng xã hội ........................................ 26 2.6.5. Yếu tố liên quan đến việc sử dụng từ khóa trong URL ........ 26 2.6.6. Yếu tố Onpage....................................................................... 27 2.7. Tổng hợp các thuật toán cơ bản của Google .................................. 27 2.7.1. Thuật toán Google Panda ( Gấu trúc ) ..................................... 27 2.7.2. Thuật toán Google Penguin ( Chim cánh cụt )......................... 29 2.7.3. Thuật toán Zebra ( Ngựa vằn ) ................................................. 32 2.7.4. Thuật toán Hummingbird ( Chim ruồi ) ................................... 34 2.7.5. Thuật toán Pigeon (Chim bồ câu) ......................................... 35 2.7.6. Thuật toán Mobile-Friendly Ranking ................................... 37 2.7.7. Thuật toán Payday loan ......................................................... 38 CHƢƠNG III............................................................................................... 40 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG ............................................................................ 40 3.1. Phân tích ngƣời dùng ...................................................................... 40 3.2. Đối thủ cạnh tranh và hƣớng đi của website .................................. 40 3.3. Xây dựng website ........................................................................... 42 3.3.1. Chọn tên miền ....................................................................... 42 3.3.2. Tạo hosting ................................................................................ 42 3.3.3. Mã nguồn phát triển .............................................................. 44 3.4. Xây dựng bảng từ khóa .................................................................. 51 3.5. Quy trình thực hiện SEO ONPAGE ............................................... 52 3.6. Quy trình SEO OFFPAGE ............................................................. 55 KẾT LUẬN ................................................................................................. 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 68 TÓM TẮT ĐỒ ÁN Họ và tên : Trần Thị Mỹ Linh Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin Khóa: 13 Giảng viên hƣớng dẫn : Ths.Trần Duy Hùng Tên đề tài : SEO bán hàng mỹ phẩm Nhật cho MYPHAMNHAT247.COM Trong xã hội ngày nay, kinh tế ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện, do đó nhu cầu chăm sóc bản thân càng đƣợc nâng cao. Mối quan tâm tới ngoại hình ngày càng lớn do đó mỹ phẩm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc. Biết đƣợc cách làm đẹp của ngƣời Nhật là sử dụng các phƣơng pháp tự nhiên, và tạo ra đƣợc các dòng sản phẩm mỹ phẩm chất lƣợng và đƣợc sử dụng một cách rộng rãi. Do vậy mà việc thiết kế ra một website gần gũi, thân thiện với ngƣời tiêu dùng nhằm đáp ứng các thông tin, dịch vụ, giá thành sản phẩm một cách nhanh nhất giúp cho ngƣời tiêu dùng có thể mua hàng một cách dễ dàng mà không mất quá nhiều công sức và thời gian, … Chƣơng 1: Tổng quan Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết Chƣơng 3: Thiết kế ứng dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 Kế hoạch thực hiện ........................................................................... 7 Bảng 2 Bảng từ khóa ................................................................................... 52 Bảng 3 Thứ hạng từ khóa sau khi SEO ....................................................... 63 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Tổng quan quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề ...................... 6 Hình 2 Tổng quan cách thức làm việc của bộ máy tính tìm kiếm ................ 9 Hình 3 Biểu đồ thị phần SE theo trang Netmarketshare ............................. 10 Hình 4 Cấu tạo Search Engine .................................................................... 14 Hình 5 Search Engine Optimization ........................................................... 17 Hình 6 Thuật ngữ trong SEO ...................................................................... 20 Hình 7 Yếu tố liên quan đến page ............................................................... 24 Hình 8 Yếu tố xếp hạng liên quan đến Domain .......................................... 25 Hình 9 Yếu tố liên quan đến độ phổ biến của domain ................................ 26 Hình 10 Yếu tố liên quan đến mạng xã hội................................................. 26 Hình 11 Yếu tố liên quan đến việc sử dụng từ khóa trong URL ................ 27 Hình 12 Yếu tố Onpage............................................................................... 27 Hình 13 Thuật toán Google Panda .............................................................. 28 Hình 14 Thuật toán Google Penguin........................................................... 30 Hình 15 Thuật toán Zebra ........................................................................... 33 Hình 16 Thuật toán Hummingbird .............................................................. 34 Hình 17 Thuật toán Pigeon ......................................................................... 35 Hình 18 Thuật toán Mobile-Friendly Ranking ........................................... 37 Hình 19 Thuật toán Paydayloan .................................................................. 39 Hình 20 Giao diện của website ................................................................... 48 Hình 21 Kết quả sau quá trình SEO Onpage trang web đạt các tiêu chí chuẩn SEO ................................................................................................... 54 Hình 22 Chỉ số Alex rank ban đầu của website .......................................... 61 Hình 23 Chỉ số Alex Rank của website tăng lên là 4,33M ......................... 61 1 CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề Trong kỷ nguyên số hiện nay, website thực sự là ngôi nhà của Doanh nghiệp trên Internet, tên miền là bảng hiệu của một Công ty còn website chính là văn phòng của Công ty đó, là nơi khách hàng tìm kiếm các thông tin về doanh nghiệp trƣớc khi kí hợp đồng, là nơi khách hàng và các đối tác liên hệ doanh nghiệp, là bộ mặt của doanh nghiệp… Không những chỉ là một văn phòng giao dịch, website còn mang nhiều chức năng có không ít lợi thế khác nhƣ: - Hƣớng hoạt động của doanh nghiệp từ địa phƣơng ra toàn quốc và ra toàn cầu. - Website là cửa hàng trƣng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của Doanh nghiệp, hoạt động lên tục 24x7, không giới hạn thời gian và không gian. - Website là kênh thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất và hữu dụng nhất với hình ảnh, các giới thiệu, các media… - Website còn là một kho hàng khổng lồ, không giới hạn về sức chứa. - Hơn cả, website là một kênh bán hàng với chi phí thấp nhất và ít tổn hao thời gian nhất cho cả ngƣời bán và ngƣời mua. Thông qua website, doanh nghiệp có thể thƣờng xuyên và liên tục tiếp thị hình ảnh, thƣơng hiệu, dịch vụ, sản phẩm của mình ra ngoài phạm vi, khu vực của mình ra toàn quốc và quốc tế. Chính vì những lợi ích ấy, việc không có website đã là một thiệt thòi so với các đối thủ cạnh tranh. Theo Tổng cục Thống kê, tổng số ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam tính đến tháng 7/2011 là 31,1 triệu ngƣời, tăng 24% ( chiếm hơn 30% 2 dân số Việt Nam) và 4 triệu ngƣời dùng Internet băng thông rộng, tăng 19% tính theo năm. Trong giai đoạn 2000 - 2010, tỉ lệ tăng trƣởng ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam đạt mức 12%, tốc độ tăng trƣởng nhanh nhất trong khu vực. Nhƣ vậy sau gần 14 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập cộng đồng Internet toàn cầu (1/12/1997), lƣợng ngƣời sử dụng Internet trong nƣớc đã tăng nhanh một cách đáng kể. Nhìn chung, Internet là một món ăn không thể thiếu với cuộc sống của mọi ngƣời, với thói quen sử dụng các bộ máy tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo…) để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, tài liệu học tập, mua sắm trực tuyến, nạp thẻ điện thoại, thanh toán hóa đơn… Theo thống kê, có đến hơn 86% lƣợng truy cập của một website đều đến từ các công cụ tìm kiếm (Search Engine – SE) = lớn nhƣ Google, Yahoo, MSN… Mỗi ngày có hàng triệu ngƣời dùng lƣớt web sử dụng Search Engine để tìm những sản phẩm, dịch vụ và thông tin họ đang cần. Nhƣng liệu với hàng tỉ website hiện đang tồn tại, làm sao khách hàng có thể tìm thấy website của bạn trƣớc mà không phải là website của các đối thủ cạnh tranh? Hầu hết ngƣời sử dụng các bộ máy tìm kiếm đều không kiên nhẫn, họ chỉ tập trung vào các kết quả tìm kiếm ở “Trang nhất” trong hàng trăm, hàng triệu kết quả trả về khi truy vấn tìm kiếm. Nhƣ vậy, câu hỏi đƣợc đặt ra là: “làm sao giúp website của bạn có thể hiển thị đƣợc ở trang đầu tiên khi ngƣời dùng truy vấn ?” SEO – Search Enginee Optimization: Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm là các phƣơng pháp hữu hiệu giúp website có vị trí cao tại trang kết quả truy vấn đầu tiên của một công cụ tìm kiếm, giúp cho ngƣời dùng dễ dàng tìm đến website của bạn nhanh nhất. 3 Chính vì đa phần ngƣời dùng đến 1 website đều thông qua công cụ tìm kiếm nên nếu bỏ qua SEO đồng nghĩa với việc bạn mất tiền mỗi ngày cho website của đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, thông thƣờng không ngƣời dùng nào đủ kiên nhẫn xem quá 3 trang kết quả sau khi thực hiện tìm kiếm trên SE. Nếu website của bạn không nằm trong top 30 – top 10, khách hàng hầu nhƣ sẽ không hề biết website của bạn tồn tại. SEO là hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ trang web nào, nó là con đƣờng để làm cho một trang web đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Các phƣơng pháp quảng cáo truyền thống ngày càng bão hoà, chi phí cao nhƣng hiệu quả lại giảm sút. Nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay thì trong mọi dạng kinh doanh, việc quảng cáo càng phải đƣợc chú trọng hàng đầu. SEO có rất nhiều ƣu điểm so với các phƣơng pháp quảng bá truyền thống nhƣ: ngƣời dùng không phải độc thoại mà có thể giao tiếp trao đổi thông tin trực tiếp với doanh nghiệp; doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn trong phân loại các nhóm đối tƣợng ngƣời dùng và đặc biệt là ngƣời quản lý website – Webmaster - có thể quản lý đƣợc thông tin khách hàng... Do rất nhiều ƣu điểm mà các phƣơng tiện truền thông cũ nhƣ: phát thanh, truyền hình, báo giấy, tờ rơi... không có đƣợc, Internet sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc quảng cáo. 1.2. Lƣợc sử giải quyết vấn đề Các Webmaster và các nhà cung cấp dịch vụ SEO đã bắt đầu tối ƣu hóa các trang web cho công cụ tìm kiếm vào giữa những năm 1990. Ban đầu, các webmaster bắt đầu gửi đƣờng liên kết – link - hay địa chỉ url của trang web đến các công cụ tìm kiếm, các công cụ này sẽ gửi một “con nhện” – spider - website đó; website sẽ đƣợc thu thập dữ 4 liệu, sau đó đƣợc “ghi mục lục” – index - lên máy chủ tìm kiếm, tại đấy các thông tin về website sẽ đƣợc lƣu trữ lại, các spider sẽ làm việc index lên máy chủ các thông tin nhƣ từ khóa của website, các link liên kết trong website đó, theo lịch trình mà các công cụ tìm kiếm quy ƣớc. Ngƣời sở hữu website bắt đầu để nhận ra những giá trị của việc có các trang web của họ và có thể nhìn thấy đƣợc xếp hạng cao trong kết quả công cụ tìm kiếm. Ngƣời ta chia SEO ra làm hai dạng đó là : SEO mũ trắng – SEO dạng công khai truyền thống (White Hat SEO) và SEO mũ đen – dạng gian lận dùng các biện pháp không đƣợc thừa nhận là chính quy hợp pháp để thực hiện SEO (Black Hat SEO). Theo Danny Sullivan, cụm từ “Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm” bắt đầu đƣợc sử dụng rất nhiều trên mạng kể từ năm 1997. Đầu phiên bản của thuật toán tìm kiếm dựa vào quản trị trang website cung cấp thông tin nhƣ các thẻ meta từ khoá, hoặc tập tin chỉ mục nhƣ ALIWEB. Thẻ meta cung cấp một hƣớng dẫn đến nội dung của mỗi trang. Tổng quan sử dụng dữ liệu meta vào các trang chỉ mục đƣợc tìm thấy sẽ đƣợc ít hơn đáng tin cậy, tuy nhiên, vì những sự lựa chọn của webmastermà các thẻ meta có sự chính xác trong khả năng đƣa thông tin website lên máy chủ tìm kiếm. Những dữ liệu không chính xác, không đầy đủ, và không nhất quán trong thẻ meta có thể gây ra sự xếp hạng không đúng vị trí cho các tìm kiếm không liên quan. Việc cung cấp nội dung đƣợc tối ƣu hóa và một số thuộc tính trong mã nguồn HTML đối với một trang web cần phải chính xác để có đƣợc kết quả tốt trên công cụ tìm kiếm. Bằng cách dựa quá nhiều vào các yếu tố nhƣ mật độ từ khóa đó đƣợc độc quyền trong vòng kiểm soát của một Webmaster, công cụ tìm kiếm 5 sớm bị lạm dụng vào thao tác xếp hạng. Để cung cấp kết quả tốt hơn cho ngƣời dùng của họ, công cụ tìm kiếm đã phải thích ứng để đảm bảo kết quả của các trang đã cho thấy các kết quả tìm kiếm có liên quan nhất, thay vì các trang không liên quan nhồi với từ khoá nhiều bởi Black Hat SEO – nhóm Webmaster không bao giờ tuân theo các qui định của các bộ máy tìm kiếm, họ luôn lạm dụng quá mức các thủ thuật. Các công cụ tìm kiếm đã phản ứng lại bằng cách phát triển phức tạp hơn thuật toán xếp hạng, có tính đến các yếu tố bổ sung mà gây nhiều khó 5han cho quản trị web để thao tác. 1.3. Mục tiêu cần đạt đƣợc 1.3.1. Về lý thuyết Sau khi hoàn thành đồ án, em sẽ tiếp thu và nắm vững đƣợc các kiến thức sau: - Tìm hiểu bộ máy tìm kiếm. - Hiểu thế nào là SEO, các biện pháp để tiến hành SEO một trang web. 1.3.2. Về ứng dụng Ứng dụng các kiến thức lý thuyết về SEO đã tìm hiểu, áp dụng vào thực tiễn, em thí điểm ứng dụng cho một website cụ thể: myphamnhat247.com và đã: - Đƣa website vào top 10 của bộ máy tìm kiếm Google với từ khóa “mỹ phẩm nhật” - Đã kiểm tra phƣơng pháp duy trì top 10 khi SEO đã thành công. 6 1.4. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề - kế hoạch làm việc 1.4.1. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề Việc đầu tiên trƣớc khi SEO một website đã đƣợc định hƣớng đúng đắn bằng những ý tƣởng độc đáo và mã nguồn mở thì chúng ta phải biết đƣợc SEO và các phƣơng pháp lựa chọn những thành phần hỗ trợ cho website đó là những gì? Một website đƣợc SEO tốt khi và chỉ khi webmaster có đƣợc hiểu biết đúng đắn, tránh để không chuyển sang tình trạng Black Hat SEO. Nhìn chung, quá trình nghiên cứu đƣợc phân ra thành 04 giai đoạn, các giai đoạn này đƣợc thực hiện liên tục đến khi SEO thành công. Hình 1 Tổng quan quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề - Bƣớc 1: Xây dựng ý tƣởng, lựa chọn mã nguồn, xây dựng website có nội dung riêng biệt, hỗ trợ ngƣời dùng tối đa. - Bƣớc 2: Bắt đầu xây dựng website cả về mã nguồn lẫn nội dung, tối ƣu hóa website. - Bƣớc 3:Thống kê lƣợng tìm kiếm và lƣu lƣợng ngƣời truy cập. - Bƣớc 4: Theo dõi các báo cáo cụ thể. 7 1.4.2. Kế hoạch làm việc Tuần Công việc 1-4 Nghiên cứu về SEO (Search Engines Optimization),cách thức hoạt động, những khó khăn sẽ gặp phải khi thực hiện công việc SEO. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Phân tích website . Viết báo cáo. 4-5 Nghiên cứu bảng từ khóa, thống kê phân tích và lựa chọn từ khóa phù hợp. Tối ƣu hóa làm nội dung website chuẩn SEO (SEO onpage). Viết báo cáo. 6 - 12 Xây dựng chiến lƣợc liên kết đến website của mình (SEO offpage). Xác định hƣớng đi đúng đắn cho website. Viết báo cáo. 12 - 14 Theo dõi,quản trị, điều chỉnh kịp thời để khắc phục nhanh chóng. Viết báo cáo. 15 Hoàn thành Bảng 1 Kế hoạch thực hiện 1.5. Bố cục Chƣơng 1: Tổng quan. Tại chƣơng này, em sẽ đề cập đến các khái niệm cơ bản về SEO, các hiểu biết ban đầu về SEO. Cũng trong chƣơng này, em giới thiệu đề tài đồ án là: “SEO Website bán hàng mỹ phẩm nhật cho myphamnhat247.com”. Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết. 8 Về cơ sở lý thuyết, em tìm hiểu cách thức làm việc chung của các bộ máy tìm kiếm, các cách thức thu thập thông tin, cách thức để một bộ máy tìm kiếm có thể thấy đƣợc website. Trong chƣơng này, em cũng giới thiệu về hai phƣơng thức đánh giá thứ hạng của website là Alexa và GoogleRank, hai phƣơng thức này đã và đang là thƣớc đo quan trọng trong việc phát triển web. Cũng trong chƣơng này, em giới thiệu SEO, giúp cho ngƣời đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về SEO. Chƣơng 3: Ứng dụng. Sau khi đã tìm hiểu và nắm rõ các phƣơng thức tìm kiếm, các tiêu chí đánh giá xếp hạng tại Chƣơng 2, em áp dụng những hiểu biết trên cơ sở lý thuyết đó để bắt đầu SEO website: myphamnhat247.com. Tối ƣu hóa website: myphamnhat247.com cho công cụ tìm kiếm GOOGLE. Vì vậy, ở chƣơng này, em sẽ nghiên cứu các phƣơng pháp cơ bản nhất, chính qui nhất để có thể tối ƣu hóa một website, nhằm đƣa website lên các thứ hạng cao khi ngƣời dùng truy vấn. Sau khi đã áp dụng các phƣơng pháp cơ bản và chính qui, em sẽ thống kê các số liệu và so sánh lúc chƣa áp dụng SEO và sau khi áp dụng SEO. Một sốphƣơng pháp, kĩ năng mềm mà em đã áp dụng để SEO thành công website. Chƣơng 4: Kết luận – hƣớng phát triển. Nội dung của chƣơng 4 sẽ là tổng hợp kết quả các công việc đã làm ở các chƣơng trƣớc. Các kết quả đã đạt đƣợc sau khi hoàn thành đồ án. Hƣớng phát triển, đề xuất các phƣơng pháp đễ giữ các vị trí cao khi SEO thành công, cũng nhƣ cách thức quảng bá website để có thể thu lợi nhuận, tự nuôi sống website. 9 CHƢƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Nghiên cứu lý thuyết về SEO 2.1.1. Tổng quan bộ máy tìm kiếm  Bộ máy tìm kiếm hoạt động như thế nào? Search Engine (SE) hay còn đƣợc gọi là công cụ tìm kiếm, bộ máy tìm kiếm giúp ngƣời xem tìm thấy những thông tin môt cách liên quan nhất. Ngƣời dùng có thể tìm kiếm thông tin theo từ khóa, hình ảnh, địa điểm… trên SE. Khi nhận đƣợc lệnh yêu cầu tìm kiếm , SE sẽ phân tích yêu cầu đó, đánh giá, xếp hạng và trả về kết quả liên quan nhất. Quy trình hoạt động của SE: Hình 2 Tổng quan cách thức làm việc của bộ máy tính tìm kiếm Trong đó: Khảo sát - Crawl:Là một giai đoạn rất quan trọng để SE tham quan, thu thập thông tin trên website của bạn. SE có những con bọ( spider hay crawler) đƣợc lập trình để có thể tự động theo các liên kết (link) để mò đến các website khác nhau, thu thập và đánh giá các thông tin trên website đó. 10 Lƣu trữ - Index: Là giai đoạn đƣợc SE lƣu lại thông tin sau khi đã crawl. Với khối lƣợng lƣu trữ vô hạn, các SE có thể chứa hàng tỉ các kết quả liên quan. Một trang web có thể đƣợc lƣu trữ nhanh hoặc chậm tùy vào tốc độ khảo sát, độ tin tƣởng của website và nhiều yếu tố khác. Phân tích -Analysis: Giai đoạn này SE sẽ làm trên các dữ liệu nó thu thập đƣợc. Sau đó tính độ liên quan của dữ liệu so với yêu cầu ngƣời dùng. Các SE khác nhau có các thuật toán phân tích khác nhau từ đây tạo ra sự khác biết giữa các SE. Giai đoạn phân tích này sẽ tạo tiền đề cho giai đoạn phía sau - trả về kết quả. Kết quả_Result: Các kết quả liên quan sẽ đƣợc hiển thị trong giai đoạn này. Các kết quả liên quan hƣờng đƣợc sắp xếp phía trên, cao hơn những kết quả ít liên quan. Mặc dù không phải lúc nào các kết quả cũng thỏa mãn đƣợc yêu cầu của ngƣời tìm kiếm. Nhƣng cho đến hiện nay, ngƣời dùng khá hài lòng về những gì SE trả về. Tuy bức tranh hoạt động của SE bên ngoài nhìn khá đơn giản nhƣng bên trong là tập hợp của rất nhiều thuật toán phức tạp. SE thỏa mãn nhiều nhu cầu tìm kiếm cho ngƣời sử dụng sẽ đƣợc sử dụng rộng rãi và phát triển mạnh mẽ trong tƣơng lai. Ai là vua trọng thị trƣờng tìm kiếm trực tuyến đầy tài năng này? 2.1.2. Giới thiệu về các Search Engine thông dụng Hiện nay trên thế giới có rất nhiều SE đang hoạt động. Hình 3 Biểu đồ thị phần SE theo trang Netmarketshare
- Xem thêm -