Tài liệu Skkn hiệu trưởng quán triệt tư tưởng hồ chí minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thpt

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1395 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

MỤC LỤC A.MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài 1 1.Lý do pháp lý 2 2.Lý do lý luận 2 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích của giáo dục 3 2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục 3 2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục 4 2.4.Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay 5 3.Lý do thực tiễn 7 B.NỘI DUNG I. Phân tích tình hình thực tế về việc Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường THPT Lý Thường Kiệt 1. Giới thiệu khái quát về trường THPT Lý Thường Kiệt 8 2. Thực trạng về việc Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường THPT Lý Thường Kiệt 8 2.1 Công tác quán triệt, triển khai học tập 8 2.2 Công tác chỉ đạo 11 2.3 Công tác tuyên truyền 9 2.4Việc xây dựng chuẩn mực,đạo đức,lối sống tại trường 9 2.5 Công tác kiểm tra, đôn đốc 12 3. Những điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức của Hiệu trưởng khi quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại nhà trường 3.1 Điểm mạnh 12 3.2 Điểm yếu 12 3.3 Cơ hội 13 3.4 Thách thức Trường THPT Lý Thường Kiệt 14 Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 1 4. Kinh nghiệm thực tế khi Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại nhà trường II. Kế hoạch hành động 14 16 C. KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Trường THPT Lý Thường Kiệt 28 Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 2 A.MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài 1. Lý do pháp lý Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của dân tộc. Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng ta khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện “giáo dục cho mọi người”, “cả nước trở thành một xã hội học tập”, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo nói lên lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Tư tưởng ấy của Bác Hồ đã được thể hiện trong các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta đối với công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua. Công tác quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước nhất là Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 3 giáo dục có ý nghĩa rất to lớn, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực hơn. Bên cạnh đó, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ: Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa nội dung các cuộc vận động “Hai không”,“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 2. Lý do lý luận Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta có tư tưởng của Người về giáo dục. Tư tưởng đó xuất phát từ mục đích cao cả của sự nghiệp cách mạng mà Người theo đuổi, không bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà có tính chất bao quát, thiết thực, nhằm đào tạo ra những, con người toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có tri thức, lý tưởng, đạo đức sức khỏe, thẩm mỹ. Hơn bảy mươi năm qua, tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Tư tưởng đó không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng, mà còn là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người cán bộ quản lý giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức. 2.1Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích của giáo dục Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp dĩ công vi tư”, vì thế họ cần phải được giáo dục và tự giáo dục suốt đời. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 4 Chiến lược giáo dục đào tạo con người trong tư tưởng đó của Hồ Chí Minh trở thành phương châm chiến lược phát triển nguồn nhân lực của cách mạng Việt Nam: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta cần phải đào tạo ra những công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà”, “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và cấp chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên bước phát triển mới”. 2.2Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục Thứ nhất, giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho mọi người. Đó là nội dung giáo dục về lẽ sống, đạo làm người, chân lý sống ở đời. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý, ra sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục vụ chân lý”. Trên cơ sở giáo dục tinh thần yêu nước trong nội dung giáo dục đào tạo con người, Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc giáo dục, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho mọi người. Để nâng cao nhận thức về chính trị cho mọi người thì phải nâng cao trình độ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thứ hai, giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho mọi người. Nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là lời nói đi đôi với việc làm; lý luận và thực tiễn phải thống nhất với nhau. Theo Bác “Dạy học cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Trong nội dung giáo dục đạo đức, Hồ Chí Minh cho rằng: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc” và những phạm trù nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng của Nho giáo đã được Người kế thừa phát triển một cách sinh động và tinh tế trong việc giáo dục đạo đức cho mọi người. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 5 Thứ ba, giáo dục văn hóa, trình độ chuyên môn và tinh thần yêu lao động. Để việc bảo vệ văn hóa dân tộc, theo Hồ Chí Minh “Dân ta phải biết sử ta”, nếu “ Không hiểu rõ lịch sử, đất nước, con người và những vốn rất quý báo của mình” thì dễ rơi vào nguy cơ suy thoái, tự đánh mất cọi rễ và đời sống tinh thần của mình. Với sự nhận thức đúng đắn về vai trò của tri thức, Bác đã đưa ra chủ trương “Công nông hóa tri thức - tri thức công nông hóa”. Hồ Chí Minh cho rằng “Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, là nhờ lao động. Xây dựng nên giàu có, tự do, dân chủ cũng là nhờ lao động”. Thứ tư, giáo dục sức khỏe và mỹ dục cho mọi người. Người cho rằng sức khỏe có vị trí lớn lao trong việc xây dựng con người mới, xã hội mới. Ngay từ những ngày đầu xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người cho rằng “Mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Ngoài ra, Người không chỉ quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe, rèn luyện về thể chất mà còn chú ý nâng cao trình độ thưởng thức thẩm mỹ cho mọi người. 2.3Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục Thứ nhất, phương pháp học kết hợp với hành, lời nói đi đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn. Theo Hồ Chí Minh chỉ có thực hành mới là mực thước đúng nhất cho sự hiểu biết của con người về thế giới. Thứ hai, phương pháp giáo dục phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Môi trường xã hội, đời sống gia đình là một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến việc hình thành bản chất, nhân cách con người. Hồ Chí Minh quan niệm giáo dục “trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn”. Thứ ba, phương pháp đối thoại, tranh luận trong quá trình dạy và học. Theo Hồ Chí Minh, “Trong lúc thảo luận mọi người được hoàn toàn tự do phát biểu ý kiến, dù đúng hoặc không đúng cũng vậy. Song không được nói gàn, nói vòng quanh”. Nó được coi là “quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ”. Cho nên ở Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 6 “trường, cũng cần phải có dân chủ. Đối với mọi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt”. Thứ tư, phương pháp giáo dục tùy theo đối tượng, lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học. Phương pháp này đòi hỏi người dạy phải căn cứ vào trình độ, điều kiện, năng lực mà chuyển tải nội dung phù hợp. Tuy nhiên, trong giáo dục không chỉ xác định đúng đối tượng mà còn phải tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh dạy và học cụ thể. Trong tư tưởng giáo dục, Hồ Chí Minh còn quan tâm đến việc thi đua dạy và học “Giáo viên thì thi đua tìm cách dạy cho dễ hiểu, cho chóng tiến bộ. Học sinh thì thi đua học cho chóng, cho nhiều, cho tốt”. Trong phương pháp giáo dục, Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào trình độ, điều kiện người học mà còn quan tâm đến việc kiểm tra trong quá trình dạy và học. 2.4Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam định hướng quá trình đổi mới và phát triển giáo dục ở Việt Nam. Thực chất những chủ trương mà Đảng vạch ra cho phát triển giáo dục là sự kế thừa và vận dụng những bài học được rút ra từ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Thứ nhất, xác định chiến lược giáo dục, xây dựng nền giáo dục Việt Nam vì con người, cho con người. Chiến lược trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn khác về chất so với quan điểm của thực dân phong kiến về giáo dục con người Việt Nam. Đó là tinh thần nhân văn, nhân ái sâu sắc trong mục đích giáo dục của Người. Thứ hai, giáo dục đào tạo con người toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để giáo dục con người toàn diện, Hồ Chí Minh vạch ra nội dung giáo dục mới. Đó là nội dung giáo dục đào tạo nhằm xây dựng con người có tài, có đức, có sức khỏe, có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có thẩm mỹ và tinh thần yêu lao động. Vận dụng nội dung giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 7 Việt Nam đã kế thừa một cách sâu sắc những tính chất, nguyên lý về xây dựng một nền giáo dục mới. Đảng khẳng định: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. Thứ ba, sử dụng linh hoạt và tổng hợp các phương pháp trong giáo dục đào tạo con người. Để truyền tải nội dung giáo dục một cách hiệu quả nhất, Hồ Chí Minh đưa ra một loạt các nguyên tắc, phương pháp giáo dục, phương pháp dạy và học như: nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, học với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn, làm gương; phương pháp đối thoại giữa thầy và trò,... Tất cả các phương pháp đó luôn mang tính linh hoạt, mềm dẻo, ứng phó kịp thời với mọi tình huống trong giáo dục. 3. Lý do thực tiễn Ngày nay, công tác giáo dục, đào tạo nhằm phát huy nguồn lực con người vẫn là một nhân tố có ý nghĩa quyết định cho sự nghiệp xây dựng xã hội mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng đang đứng trước những điều kiện thuận lợi mới và những thách thức lớn. Vì thế, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường THPT Lý Thường Kiệt là hết sức cần thiết. Bởi tư tưởng của Người không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo, đường lối phát triển nền giáo dục mà còn là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác quản lý giáo dục tại trường. Trong thời gian qua, việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường THPT Lý Thường Kiệt có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn chưa tạo nên “lối mòn” thật sự mà chỉ là một con đường mới được khai hoang với vài cá nhân năng động và thật sự hiểu về những mặt tích cực mà tư tưởng của Người mang lại. Còn lại là một số người chỉ vì bổn phận phải làm, do đây là yêu cầu từ cấp trên và cũng có thể chỉ làm để đối phó. Vậy làm cách nào để giáo viên, nhân viên hiểu và vận dụng tư tưởng của Người một cách có hiệu Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 8 quả? Câu hỏi này luôn đặt ra trong tôi từ khi tôi mới chỉ là giáo viên dạy tại trường. Nay với những kiến thức và kinh nghiệm làm cán bộ quản lý mà bản thân tôi thu thập được đã thôi thúc tôi mạnh dạn viết đề tài “Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trườngTHPT Lý Thường Kiệt” B.NỘI DUNG I.Phân tích tình hình thực tế về việc Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường THPT Lý Thường Kiệt 1. Giới thiệu khái quát về trường THPT Lý Thường Kiệt Trường THPT Lý Thường Kiệt thành lập theo Quyết định số 173/QĐUBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.Trường đóng chân tại số 48 Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Diện tích khuôn viên nhà trường là 2,2 ha.Số điện thoại của trường: (0593)682648; Email: thpt.lythuongkiet140507@gmail.com Nhà trường có đầy đủ các tổ chức: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện CMHS, 07 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.Chi bộ trường trực thuộc Đảng bộ thị xã Ayun pa, có cấp ủy gồm 07 đồng chí và được chia ra làm 4 tổ đảng để sinh hoạt. 1.1 Tình hình về cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường Trong năm học 2015-2016, trường có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó Đảng viên 36, dân tộc 06, nữ 32 (chiếm 54,2%), hợp đồng 04. Cụ thể: có 03 cán bộ quản lý, 47 giáo viên, 01 kế toán, 01 nhân viên văn thư, 01 cán bộ thiết bị, 01 cán bộ y tế, 01 cán bộ thư viện kiêm thủ quỹ, 01 nhân viên tạp vụ, 03 bảo vệ.Trình độ chuyên môn của giáo viên đều đạt chuẩn, có 04 Thạc sỹ. Kết quả thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 20152016: Đề nghị cấp trên công nhận Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 9 sắc, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn trường vững mạnh, 8 tổ được đề nghị lao động tiên tiến, 52 lao động tiên tiến, 9 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 1.2 Tình hình về học sinh Trong năm học 2015-2016, toàn trường đầu năm có 19 lớp với 759 HS. Trong đó: nữ 461(chiếm 60,7%), dân tộc 557 (chiếm 73,4%). Kết quả hạnh kiểm của học sinh cuối năm học 2015-2016: STT Sĩ số Khối 10 Tốt Khá Trung bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL 254 163 64,17 % 81 31,89% 10 3,94% 0 0,0% Khối 11 205 128 61,44% 58 28,29% 19 9,27% 0 0,0% Khối 12 212 161 75,94% 45 21,23% 6 2,83% 0 0,0% Tổng cộng 671 452 67,36 % 184 27,42% 35 5,22% 0 0,0% Kết quả của học lực học sinh cuối năm học 2015-2016: STT Sĩ số Giỏi SL Khá Trung bình Yếu Kém TL SL TL SL TL SL TL S L TL Khối 10 254 10 3,94% 71 27,95 % 145 57,09% 28 11,02% 0 0,0% Khối 11 205 4 1,95% 65 31,71 % 116 56,59% 20 9,76% 0 0,0% Khối 12 212 2 0,94% 74 34,91 % 130 61,32% 6 2,83% 0 0,0% 2,38 % 210 31,3% 391 58,17% 54 8,05% 0 0,0% Tổng 671 16 cộng Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 10 Kết quả tham gia các hội thi trong năm học 2015-2016 của học sinh: Thi gia Hội khỏe phù đổng Tỉnh Gia Lai năm 2015 đạt 07 huy chương: trong đó có 02 huy chương bạc và 05 huy chương đồng. Tham gia Giải việt dã Liên huyện năm 2016 do UBND Thị xã Ayun pa tổ chức: đạt 1 giải nhất đồng đội và 3 giải cá nhân( 2 nhất, 1 nhì ) . 1.3 Tình hình về cơ sở vật chất của nhà trường Trường có 15 phòng học lý thuyết, 01 dãy nhà hiệu bộ có đầy đủ phòng làm việc, 01 khu thí nghiệm thực hành Lý- Hóa- Sinh, 01 nhà thi đấu đa năng, 01 phòng thư viện, 01 phòng Ytế. Trường có 02 phòng thực hành môn Tin học với 60 máy tính có nối mạng LAN, 03 phòng máy chiếu, 01 phòng bảng tương tác thông minh, 01 phòng Led. Tóm lại: Trường THPT Lý Thường Kiệt qua 9 năm hoạt động và trưởng thành, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.Năm 2015 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.Cuối năm học 2015-2016 đề nghị cấp trên công nhận trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, Đoàn trường vững mạnh được tỉnh đoàn tặng bằng khen. Thành quả này là công sức đóng góp của cả tập thể sư phạm nhà trường, một tập thể đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt, phải kể đến hiệu quả quản lý của Hiệu trưởng; một người lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, biết dùng đúng người đúng việc. Hiệu trưởng rất linh hoạt, sử dụng khá thuần thục các kỹ năng mềm trong quản lý, nhờ biết cách phối hợp kỹ năng thuyết phục và kỹ năng giao tiếp trong xử lý công việc, biết cách sửa đổi lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường nên hiệu quả công việc luôn đạt được kết quả cao. 2. Thực trạng về việc Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường THPT Lý Thường Kiệt. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 11 Năm học 2015 - 2016 là năm học thứ ba trường thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống nhà trường, xây dựng kỷ cương, nền nếp, đổi mới quản lý, đổi mới hoạt động dạy và học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 2.1 Công tác quán triệt, triển khai học tập Sau khi được Ban tuyên giáo Thị ủy Ayun pa triển khai các chuyên đề, Chi bộ nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ công tác theo từng chuyên đề hàng năm và phổ biến tại cuộc họp Chi bộ cho toàn thể đảng viên Chi bộ nắm. Sau đó, từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên tiến hành viết bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chuyên đề bằng những việc làm cụ thể. 2.2 Công tác chỉ đạo Chi bộ đã họp và chỉ đạo nhà trường phải có bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tích cực đổi mới trong kiểm tra, đánh giá theo hướng tích cực hóa học sinh, học sinh là trung tâm. Kết quả bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo đã phát huy hiệu quả rất tốt. Đối với tổ văn phòng luôn duy trì và thực hiện tốt việc chấp hành giờ giấc làm việc; giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, niềm nở hướng dẫn phụ huynh và khách đến liên hệ công việc. Công tác tài chính luôn được công khai minh bạch, giải quyết kịp thời các chế độ cho giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 12 2.3 Công tác tuyên truyền Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt luôn xác định việc quan trọng đầu tiên là công tác tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề. Hàng năm được tiến hành chặt chẽ, sâu rộng đến tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường. Các chuyên đề được đánh giá sát với thực tiễn, được đông đảo cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên đồng tình hưởng ứng. Công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn tác động đến nhận thức của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh… trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới từng giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức. 2.4 Việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức, lối sống tại trường Chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, có đưa ra những chuẩn mực về đạo đức, lối sống đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; kết hợp với những chuẩn mực của ngành Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tập thể, các buổi ngoại khóa. Hàng tháng Chi bộ đều đưa nội dung này vào nghị quyết để thực hiện, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các tổ đảng cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và qua đó rút ra bài học quí giá đã học được ở Bác những gì từ những câu chuyện đó. Đồng thời kiểm điểm từ 1 đến 2 đảng viên đều lồng vào đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, hàng tháng cụ thể hóa từng nội dung trong chuyên đề bằng những việc làm cụ thể phù hợp từng thời điểm của nhà trường và phải gương mẫu đi đầu trong việc mọi lĩnh vực, từ công việc đến đạo đức, lối sống… Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ giáo Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 13 viên, nhân viên đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Bác ngay từ đầu năm. Đầu năm học, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đăng kí thực hiện theo những chuẩn mực đề ra. Đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và các em học sinh vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức đầu năm, Nghị quyết các tổ chức đoàn thể, kế hoạch các tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên. . Đối với các em học sinh, ngoài việc theo dõi, đôn đốc của giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh cũng tích cực theo dõi, giúp đỡ các em trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mình. 2.5 Công tác kiểm tra, đôn đốc Thường xuyên kiểm tra đôn đốc ở tất cả các mặt, từ hoạt động chuyên môn đến hoạt động đoàn thể, qua đó nắm bắt thông tin hai chiều về việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. 3. Những điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức của Hiệu trưởng khi quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại nhà trường 3.1 Điểm mạnh - Trường đạt Chuẩn cấp độ 2. - Cán bộ quản lý có trình độ chuẩn, có năng lực quản lý tốt. - Hiệu trưởng đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. - Có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh. - Đội ngũ cán bộ quản lý nhận thức đúng đắn khi quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là cần thiết và cấp bách, luôn quan tâm đến việc quán triệt của Hiệu trưởng về tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh. - Cơ sở vật chất khang trang: hệ thống máy tính, trang bị internet… tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 14 - Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn, trên chuẩn, hầu hết giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động có trách nhiệm cao trong giảng dạy và trong các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể. 3.2 Điểm yếu - Việc xây dựng kế hoạch đôi lúc còn chồng chéo, chưa khoa học. Một phần cũng bị động bởi kế hoạch của cấp trên. - Cơ sở vật chất tuy được bổ sung thường xuyên nhưng vẫn còn thiếu phòng sinh hoạt chuyên môn. Điều đó ảnh hưởng đến hoạt động của giáo viên và học sinh. - Một số giáo viên lớn tuổi ngại đổi mới, sự nhanh nhẹn, sự năng động còn hạn chế, còn bảo thủ; giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. - Trình độ vi tính, ngoại ngữ của một số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế nên khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, triển khai các nội dung chưa được sinh động, thiết thực. 3.3. Cơ hội - Nhà trường luôn được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Gia Lai; của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Ayun pa trong việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường được thể hiện rất rõ trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo ra đời đã làm thay đổi tích cực tư duy hành động của các cấp quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. - Có văn bản Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo thị ủy về việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời. - Cơ sở vật chất được trang bị tương đối đầy đủ, các trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại phục vụ tốt cho việc dạy và học. - Phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm đến việc giáo dục các em, nhất là quan tâm việc phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và giáo dục lễ giáo, giáo Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 15 dục kỹ năng sống cho các em học sinh…luôn tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 3.4 Thách thức - Sở Giáo dục và đào tạo chưa có chính sách bồi dưỡng cán bộ quản lý trong việc tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Công tác xã hội hóa chưa mạnh, còn bị ràng buộc bởi cơ chế và điều kiện của các gia đình học sinh. - Đầu vào lớp 10 của trường quá yếu, không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số của trường ngày càng tăng nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhà trường. - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và của xã hội trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4. Kinh nghiệm thực tế khi Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trườngTHPT Lý Thường Kiệt. Hiệu trưởng không chỉ là người quản lý mà còn là người “dẫn đường”, là “Người thầy” trong việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường. Vì vậy, trước hết Hiệu trưởng phải nắm vững và bám sát các văn bản về thực hiện nhiệm vụ quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục của Bộ, của Sở, của tỉnh. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng phải nắm được tình hình về đội ngũ cũng như việc tiếp thu của đội ngũ trong việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường để có kế hoạch phù hợp. Điều quan trọng là Hiệu trưởng phải nắm rõ nhà trường đã đạt được những kết quả nào, chưa đạt những vấn đề gì về việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tại trường trong thời gian qua. Hiệu trưởng phải là người chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch, kế hoạch phải thật cụ thể, khả thi. Hiệu trưởng phải xây dựng lộ trình rõ ràng và có mục tiêu, kế hoạch cụ thể như kế hoạch tháng, học kỳ, năm học và phân công cụ thể trách nhiệm cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và trưởng các bộ phận trong nhà trường. Hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên môn lập kế hoạch riêng cho tổ, trong Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 16 đó phải xây dựng cụ thể, có chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong tổ. Đối với cá nhân, mỗi người phải xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch đó phải được thông qua trước tổ và được tổ trưởng giám sát, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Trong thời gian qua cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt đã kiên trì học tập và làm theo Bác từ những cái nhỏ bé, giản dị nhất và đã có những biểu hiện tích cực, cụ thể như: - Các cuộc họp ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn. - Giáo viên lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Qua đó làm cho tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ngày càng tăng, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt. - Mỗi tổ chức, cá nhân đều xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng, tuần ngày cụ thể, làm việc theo kế hoạch khoa học, hiệu quả. - Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai trường gặp một số khó khăn như: Vẫn còn tình trạng giáo viên lãng phí thời gian, chưa chịu khó tìm tòi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. - Nguyên nhân khách quan: Việc học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ của cả đời, không thể ngày một ngày hai mà tiến bộ ngay được, đòi hỏi phải kiên trì và phải có tâm sáng. Một số giáo viên mới ra trường chưa được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều về đạo đức cách mạng. Hơn nữa, các em học sinh lại đang trong giai đoạn cần phải có sự giáo dục nhiều. - Nguyên nhân chủ quan: Việc phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục học sinh chưa phát huy hết hiệu quả. Một số phụ huynh học sinh phó mặc việc dạy dỗ con em mình cho nhà trường; thậm chí không biết con mình học lớp nào, giáo viên nào chủ nhiệm. - Hướng khắc phục: Trong thời gian tới, Hiệu trưởng cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả việc Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 17 quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mỗi năm học, các đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đăng kí viết cam kết làm một số công việc cụ thể theo gương của Bác. Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công nhân viên chức. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, cơ quan, gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên. II. Kế hoạch hành động Từ thực trạng trên, là người cán bộ quản lí giáo dục, tôi thấấy cấần phải có những biện pháp cụ thể sát với tnh hình thực tếấ c ủa nhà tr ường đ ể xấy d ựng m ột kếấ ho ạch hành đ ộng c ụ thể để việc quán triệt tư tưởng Hồầ Chí Minh vếầ giáo d ục c ủa đ ơn v ị mình ngày càng hi ệu qu ả h ơn. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng 18 Tên công Mục đích Người Người Điều kiện thực phối hợp Hiệu hiện - Thời gian: trong trưởng, Phó tháng 8/2016 Cách thực hiện Rủi ro Biện pháp khắc việc Xây dựng - Xây dựng Thực hiện Hiệu kế hoạch được kế hoạch trưởng quán triệt tư chi tiết và cụ Hiệu - Địa điểm: phòng tưởng Hồ thể hóa các hoạt trưởng, họp Chí Minh động về việc Ban chấp - Phương tiện: máy phù hợp. về giáo dục quán triệt tư hành Công tính, máy in, các tài - Chỉ tiêu thi kiến từ cấp dưới, tại trường. tưởng Hồ Chí đoàn liệu tham khảo đua Minh về giáo (công văn, kế khả thi. dục tại trường. hoạch năm trước, - Làm cơ sở số liệu báo cáo năm pháp lý để Ban học trước). Hiệu trưởng lập phục - Kế hoạch sơ - Hướng dẫn quy kế hoạch theo các sài, không đầy trình và yêu cầu quy trình chung. đủ các dung, nội của việc lập kế không hoạch. - Tham khảo ý không thảo luận thống nhất chỉ tiêu. chỉ đạo thực hiện tốt. Thành lập Thành lập được Hiệu - Hiệu Từ 01 tháng 8 năm - Hiệu trưởng - Thành lập -Nắm vững văn ban chỉ đạo ban chỉ đạo có trưởng trưởng 2016 đến 05 tháng nghiên cứu văn ban chỉ đạo bản chỉ đạo, cơ quán triệt tư năng lực, có uy - Phó Hiệu 8 năm 2016 bản, chọn người không tưởng Hồ tín để chỉ đạo, trưởng phù hợp. Chí Minh kiểm tra việc - Chủ tịch - Hiệu trưởng dự - Một số thành -Vận về giáo dục quán triệt tư Công đoàn, thảo ban chỉ đạo. viên từ chối thuyết phục. Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng quy định. đúng cấu đúng thành phần. động, 19 tại trường tưởng Hồ Chí - Tổ trưởng - Họp liên tịch để không Minh về giáo chuyên thống nhất thành gia. dục tại trường. môn phần của Ban chỉ tham đạo. - Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo. - Đề ra những quy định cho Ban chỉ Triển khai - Phổ biến kế kế hoạch và hoạch quán triệt Hiệu Hiệu - Thời gian: đạo. Hiệu trưởng triển trưởng trưởng chủ 10/8/2016 khai, giáo viên - Văn không bản - Nắm vững đúng văn bản chỉ các văn bản tư tưởng Hồ trì, toàn thể - Địa điểm: Hội ghi nhận và đóng quy định Chí Minh về giáo viên trường góp ý kiến. việc quán giáo dục cho tham gia - Phương tiện: văn - Trong họp chi -Không triệt tư tập thể sư bản, kế hoạch quán bộ, họp liên tịch, triệt được nội khai. tưởng Hồ phạm, ghi nhận triệt tư tưởng Hồ Chí Minh các ý kiến đóng Chí Minh về giáo qua kế hoạch đó -Sự chống đối thuyết về giáo dục góp. dục tại trường. và lấy ý kiến của hoặc phản ứng thảo tại trường. - Tạo được sự lãnh đạo trường, thái quá của thống nhất. đồng thuận và chi bộ, tổ chức phối hợp công công đoàn, đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt Người thực hiện: Lý Tấn Hùng quy định cấp đạo. trên. - Nghiên cứu quán trước khi triển ban chỉ đạo thông dung văn bản. một số - Vận động, phục, luận giáo viên, ý kiến 20
- Xem thêm -