Tài liệu Skkn hướng dẫn chi tiết công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 408 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD Mã số: ................................ (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) Sáng kiến kinh nghiệm HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN Người thực hiện: HOÀNG CÔNG KHẢM Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  (Ghi rõ tên bộ môn) - Lĩnh vực khác: Kiểm định chất lượng giáo dục   Có đính kèm: Các sản phẩm không thề hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác Năm học: 2014 - 2015 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Hoàng Công Khảm 2. Ngày tháng năm sinh: 22/02/1965 3. Nam, nữ: Nam 4. Địa chỉ: Trung Dũng – Biên Hòa – Đồng Nai 5. Điện thoại: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0985.247.838 6. Fax: E-mail: khchvc@gmail.com 7. Chức vụ: chuyên viên 8. Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sỹ Hóa học - Năm nhận bằng: 2012 - Chuyên ngành đào tạo: Hóa Vô cơ III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm có kinh nghiệm: Giảng dạy Hóa học 17 năm; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 9 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1. Synthesis of AlFe-Keggin by sol-gel method, 2011, Journal of Chemistry, Vol. 49 (5AB), P.696-701; 2. Tổng hợp AlFe-Montmorillonite từ Bentonite Lâm Đồng, 2011, Tạp chí Hóa học T.49 (6A),Tr. 393-402; 3. Giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Năm học 2011-2012) 4. Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (Năm học 2012 – 2013) 5. Thực hiện tốt tự đánh giá chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trường trung học ( Năm học 2013 – 2014) MỤC LỤC 1. Danh mục các chữ viết ..................................................................... Trang 1 2. Lý do chọn đề tài ………………………………………...…………. 2 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn ……………………..…………………… 3 4. Tổ chức thực hiện các giải pháp ………………………...…………. . 4 Giải pháp 1: Thực hiện tốt việc nghiên cứu hồ sơ đánh giá...……… 4 Giải pháp 2: Hoạt động của đoàn đánh giá ngoài tại cơ sở giáo dục 10 Giải pháp 3: Hoàn thiện Báo cáo đánh giá ngoài ................................ 11 5. Hiệu quả của đề tài .............................................................................. 12 6. Đề xuất, khuyến nghị khả năng áp dụng ……………...…………. 13 7. Tài liệu tham khảo .............................................................................. 13 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI Chuỗi ký tự viết tắt Cụm từ, thuật ngữ được viết tắt CLGD Chất lượng giáo dục CSGD Cơ sở giáo dục ĐGN Đánh giá ngoài GDĐT Giáo dục và Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GDPT Giáo dục phổ thông GDTX Giáo dục thường xuyên 1 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động đánh giá ngoài (ĐGN) là khâu thứ ba trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) và cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức thực hiện hoạt động ĐGN. Đây là bước quan trọng tiếp theo sau hoạt động tự đánh giá của các cơ sở giáo dục (CSGD) trong quy trình kiểm định CLGD nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá CLGD của các CSGD, thông qua các hoạt động: Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ CSGD đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá CLGD, đề xuất các khuyến nghị cho CSGD về các biện pháp cải tiến, nâng cao CLGD trong thời gian tới và để công nhận hoặc không công nhận CSGD đạt tiêu chuẩn CLGD. Hoạt động ĐGN được thực hiện trực tiếp bởi đoàn ĐGN theo quyết định của Giám đốc Sở GDĐT, bao gồm các cán bộ, giáo viên có các tiêu chuẩn thỏa mãn Khoản 3, Điều 19 Thông tư 25[1] (đối với GDMN); Khoản 2, Điều 29 Thông tư 42[2] (đối với GDPT và GDTX) trong đó có quy định cần thiết là phải hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ GDĐT tổ chức. Thực tế triển khai công tác ĐGN các CSGD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng việc đào tạo đội ngũ làm công tác ĐGN đủ số lượng và nắm chắc nghiệp vụ ĐGN là vô cùng quan trọng, đóng vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động ĐGN. Ngoài các đợt tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức, phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD đã tham mưu lãnh đạo Sở mở thêm lớp tập huấn công tác ĐGN cho cán bộ, giáo viên các cấp học nhằm bổ sung thêm nhân sự tham gia các Đoàn ĐGN. Tuy vậy, từ lý thuyết đến thực tế hoạt động nãy sinh các vấn đề cần phải giải quyết thấu đáo như yêu cầu về mặt thời gian hoàn thành (từ 30 đến 45 ngày [3],[4]), chất lượng nhận xét, đánh giá và đề suất khuyến nghị cải tiến CLGD đến các đơn vị được ĐGN đạt hiệu quả cao. Đây là những vấn đề chúng tôi quan tâm giải quyết để hoạt động ĐGN đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ năm học. Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm của các đoàn ĐGN thí điểm các cấp học, chúng tôi đã biên soạn hướng dẫn các vấn đề liên quan và các yêu cầu cần thiết đến từng thành viên đoàn ĐGN nắm bắt thật tốt công việc của mình, cách thức làm việc nhóm để thực hiện tốt hoạt động ĐGN các CSGD. Đó chính là nội dung đề tài: “ Hướng dẫn chi tiết công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông và Thường xuyên” Đề tài đã áp dụng thành công trong hoạt động đánh giá ngoài các cơ sở GDMN trên địa bàn toàn tỉnhtrong các năm học 2013 – 2014 và 2014 - 2015. 2 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Kiểm định CLGD là hoạt động đánh giá, bao gồm tự đánh giá và ĐGN để xác định mức độ CSGD đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá CLGD và việc công nhận CSGD đạt tiêu chuẩn CLGD của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ GDĐT đã ban hành được hệ thống văn bản liên quan quy định về kiểm định CLGD, các văn bản hướng dẫn công tác tự đánh giá và ĐGN các CSGD: - Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD và quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non; - Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Cục Khảo thí và kiểm định CLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá và ĐGN trường mầm non. - Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD và quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên; - Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012, của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên; - Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013, của Cục Khảo thí và kiểm định CLGD về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường tiểu học và trường trung học. - Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/5/2013, của Cục Khảo thí và kiểm định CLGD về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá CLGD trung tâm GDTX. Như vậy, hệ thống văn bản quy định kiểm định CLGD nói chung và hoạt động ĐGN nói riêng do Bộ GDĐT ban hành đã trang bị đầy đủ về mặt pháp quy và công cụ cần thiết để các Sở GDĐT tiến hành triển khai hoạt động ĐGN các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn quản lý. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Các CSGD sau quá trình thực hiện công tác tự đánh giá CLGD nếu đạt từ cấp độ 1 trở lên và thỏa mãn quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư 25[1] đối với cơ sở GDMN hoặc Khoản 2, Điều 22 Thông tư 42[2] đối với cơ sở GDPT và GDTX được đăng ký ĐGN với cơ quan quản lý trực tiếp. Sau quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký ĐGN của Phòng GDĐT (đối với trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở) và Sở GDĐT (đối với trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên) các CSGD được thông báo bằng văn bản hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. 3 Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn ĐGN đối với các CSGD được chấp nhận ĐGN. Đoàn ĐGN gồm 5 hoặc 7 thành viên. Các công việc của đoàn ĐGN cần thực hiện đó là: (i) Nghiên cứu hồ sơ đánh giá; (ii) Khảo sát sơ bộ tại CSGD; (iii) Khảo sát chính thức tại CSGD; (iv) Dự thảo báo cáo ĐGN; (v) Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN; (vi) Hoàn thiện báo cáo ĐGN và nộp hồ sơ ĐGN về Sở GDĐT [1],[2]. Để thực hiện tốt các công việc trên, từng thành viên đoàn ĐGN phải nắm bắt thật tốt nghiệp vụ ĐGN; đồng thời phải có sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong đoàn, thực hiện làm việc nhóm hiệu quả dưới sự chủ trì của trưởng đoàn ĐGN. Sau đây là các giải pháp cụ thể: Giải pháp 1: Thực hiện tốt việc nghiên cứu hồ sơ đánh giá 1.1. Thực hiện làm việc tập trung tại Sở GDĐT Trong thời gian 1 ngày làm việc tập trung tại Sở GDĐT, đoàn ĐGN phải hoàn thành được : (i) Kế hoạch làm việc của đoàn ĐGN, (ii) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, (iii) Nhận xét chung Báo cáo tự đánh giá của CSGD được ĐGN. Để thực hiện tốt các công việc trên, ngay sau khi nhận Quyết định thành lập đoàn ĐGN, các loại biểu mẫu và Báo cáo tự đánh giá (bản mềm) của CSGD được chấp nhận ĐGN từ phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD; Trưởng đoàn ĐGN phải dự thảo kế hoạch làm việc của đoàn ĐGN và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Các thành viên phải đọc toàn bộ Báo cáo tự đánh giá (theo hướng dẫn – trang 9) để tham gia thảo luận trong việc nhận xét, đánh giá Báo cáo tự đánh giá. Tại Sở GDĐT, trưởng đoàn ĐGN điều hành thảo luận, đi đến thống nhất kế hoạch làm của đoàn đánh giá ngoài, thống nhất về mặt thời gian thực hiện và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia nhận xét, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. Thống nhất ngày khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại CSGD được ĐGN. - Dự thảo Kế hoạch làm việc của đoàn ĐGN phải được thảo luận ngay trong ngày làm việc tập trung, nhằm đảm bảo quy định thống nhất thời gian thực hiện các nội dung: (i) Nghiên cứu hồ sơ đánh giá; (ii) Khảo sát sơ bộ; (iii) Khảo sát chính thức; (iii) Dự thảo báo cáo ĐGN; (iv) Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN; (v) Hoàn thiện báo cáo ĐGN; (vi) Phân công nhiệm vụ và 4 nghiên cứu các tiêu chí (Các trưởng đoàn có thể tham khảo kế hoạch làm việc chi tiết của đoàn ĐGN [5]). SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MN PHÚ LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2014 KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI [5] I. MỤC ĐÍCH 1. Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. 2. Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ Trường MN Phú Lập đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. 3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận Trường MN Phú Lập huyện Tân Phú đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. II. NỘI DUNG 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá Ngày, tháng năm 01/12/2014 02-04/12/2014 05-08/12/2014 Nội dung Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ đánh giá cho các thành viên của đoàn. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ bộ. Tập hợp báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn và gửi bản sao cho các thành viên khác để nghiên cứu trước khi họp đoàn. Thực hiện -Trưởng đoàn -Thư ký Các thành viên của đoàn Các thành viên của đoàn 2. Khảo sát sơ bộ Thời gian 09/12/2014 Nội dung Thực hiện Chuẩn bị hồ sơ: - Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài; - Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh của trường; - Kế hoạch khảo sát của đoàn; Thư ký 5 - Hướng dẫn cho nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn; - Biên bản ghi nhớ nội dung công việc đã thực hiện. 8h-10h30 ngày 09/12/2014 10h30-11h30 - Họp với lãnh đạo trường và Hội đồng tự đánh giá: - Chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và kế hoạch khảo sát của đoàn. - Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn và thống nhất thời gian đoàn có thể đến trường để khảo sát. - Ký biên bản ghi nhớ nội dung công việc đã thực hiện. ngày 09/12/2014 - Trưởng đoàn - Thư ký - Lãnh đạo trường - Hội đồng tự đánh giá - Trưởng đoàn - Lãnh đạo trường 3. Khảo sát chính thức Ngày, tháng, năm Nội dung Thực hiện 16/12/2014 8h00-9h00 09h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 16h30 - Họp với lãnh đạo trường và Hội đồng Cả đoàn Lãnh tự đánh giá để: đạo nhà trường, - Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và phạm vi của chuyến khảo sát; - Thông báo cho trường biết về những vấn đề quan tâm của đoàn sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường; - Nghe giới thiệu ngắn gọn về trường, Hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của trường. - Họp hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá Xem xét, kiểm tra minh chứng và các Từng thành viên tài liệu liên quan khác. (theo phân công) Nghỉ trưa. - Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn với các Từng thành viên 6 16h30 - 17h00 thành viên của Hội đồng tự đánh giá của trường. - Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và trẻ. Sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc và thống nhất lại với trường (nếu cần) (theo phân công) Cả đoàn 17/12/2014 08h00 - 09h00 09h00 - 10h00 10h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 14h30 14h30 - 16h00 16h00 - 17h30 Quan sát các hoạt động giảng dạy và Từng thành viên học tập trên lớp, khảo sát cơ sở vật chất, (theo phân trang thiết bị dạy học. công) Thảo luận trong đoàn về những thông Cả đoàn tin bổ sung, những vấn đề mới và những kiến nghị của đoàn. Trao đổi với lãnh đạo trường về những Trưởng đoàn vấn đề cần làm rõ hoặc phải bổ sung. Lãnh đạo nhà trường Nghỉ trưa. Viết báo cáo khảo sát chính thức Từng thành viên (theo phân công) Trao đổi với hội đồng tự đánh giá và Trưởng đoàn lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo nhà trường Tổng kết Cả đoàn Lãnh đạo nhà trường Hội đồng tự đánh giá 4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài Ngày, tháng, năm Nội dung 19/12/2014 Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài 20/12/2014 Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (lần 1) cho các thành viên trong đoàn. 22/12/2014 Góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (lần 1). Sửa chữa và gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (lần 2) cho các thành viên trong đoàn. 23/12/2014 Thực hiện Trưởng đoàn Thư ký Trưởng đoàn Thư ký Cả đoàn Trưởng đoàn Thư ký 7 5. Lấy ý kiến phản hồi của trường về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài Ngày, tháng, năm Nội dung Thực hiện 26/12/2014 Hoàn thành báo cáo đánh giá ngoài. Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường để xin ý kiến. Trưởng đoàn Thư ký 6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài Ngày, tháng, năm Nội dung 04/01/2015 - Họp đoàn để thảo luận các ý kiến của trường được đánh giá (nếu có). - Hoàn chỉnh báo cáo chính thức và gửi báo cáo đánh giá ngoài cho trường và nộp hồ sơ đánh giá ngoài về sở GD&ĐT. 04-08/01/2015 Thực hiện Cả đoàn Trưởng đoàn Thư ký III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các thành viên trong đoàn đánh giá ngoài trường MN Phú Lập huyện Tân Phú theo Quyết định 934/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2014. Nghiêm túc thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này và chịu trách nhiệm nghiên cứu các tiêu chí của báo cáo trường MN Phú Lập cụ thể như sau: Phân công nhiệm vụ và nghiên cứu các tiêu chí: Trách nhiệm trong đoàn TT Họ và tên 1 Quách Thi Sơn Trưởng đoàn 2 Lưu Yến Trâm Thư ký 3 Nguyễn Thị Kim Hằng Thành viên 4 Nguyễn Thị Hoài Sơn Thành viên Các tiêu chí được phân công nghiên cứu Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 1 + 2 (2 tiêu chí) Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 3 + 5 (2 tiêu chí) - Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 4+ 8 - Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 4 - Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 4 (5 tiêu chí) - Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 6+7 - Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 3 - Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 5 - Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 5 (5 tiêu chí) 8 5 6 7 Khuất Thị Thủy Vũ Thị Thu Hường Nguyễn Thị Hà Thành viên - Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 1 - Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 3 - Tiêu chuẩn 4: tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 7+8 (5 tiêu chí) Thành viên - Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 5 - Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 1+4 - Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 2+3 (5 tiêu chí) Thành viên - Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 6 - Tiêu chuẩn 4: tiêu chí 1 - Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 1 + 6 (5 tiêu chí) DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đồng Nai, ngày 01thán 12 năm 2014 TRƯỞNG ĐOÀN Quách Thị Sơn Nơi nhận: - Sở GDĐT (để b/c); - Đoàn ĐGN (để th/h); - Trường được ĐGN; - Lưu hồ sơ. - Hướng dẫn đọc Báo cáo tự đánh giá [6]: Bước 1: Đọc lướt toàn bộ Báo cáo tự đánh giá, chú ý đến trang bìa, mục lục, phần kết quả tự đánh giá, cách trình bày,… để đưa ra nhận xét chung về: Hình thức trình bày, văn phong; Bước 2: Rà soát nội dung và cách trình bày báo cáo tự đánh giá (đối chiếu với các quy định trong hướng dẫn tự đánh giá) để đưa ra nhận xét về nội dung, chính tả; Bước 3: Đối chiếu kết quả tự đánh giá với các tiêu chí đánh giá chất lượng và xem bảng Tổng hợp kết quả tự đánh giá để chỉ ra các tiêu chí chưa được đánh giá. Kiểm tra phần tự đánh giá mỗi tiêu chí xem có đủ các nội dung: Mô tả hiện trạng, Điểm mạnh, Điểm yếu, Kế hoạch cải tiến chất lượng; Bước 4: Xem lại cách trình bày của từng tiêu chuẩn: Có đầy đủ các nội dung 9 mở đầu và kết luận mỗi tiêu chuẩn hay không. 1.2. Nghiên cứu, đánh giá, nhận xét các tiêu chí được phân công. Trong thời gian 2 đến 4 ngày (sau ngày làm việc tập trung) các thành viên phải hoàn thành đánh giá sơ bộ các tiêu chí được phân công; chuyển báo cáo sơ bộ (bản mềm) cho thư ký đoàn ĐGN tập hợp, chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ tại CSGD được ĐGN. Hoạt động của các thành viên lúc này là làm việc độc lập, đọc kỹ phần đánh giá các tiêu chí để thực hiện: - Nhận xét về việc mô tả hiện trạng, xác định điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch cải tiến chất lượng có thống nhất trong báo cáo tự đánh giá: ví dụ xác định không đúng điểm yếu; Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở mục Điểm yếu; Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu; Mâu thuẫn với điểm mạnh. Xác định không đúng điểm mạnh; Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm mạnh ở mục Điểm mạnh; Viết quá nhiều điểm mạnh như báo cáo thành tích; - Phần cải tiến chất lượng xác định không đúng; Kế hoạch không có giải pháp, biện pháp cụ thể? Không rõ ai làm ? Tài chính? Lúc nào thực hiện, khi nào kết thúc? Có tính khả thi hay không? Hoặc kế hoạch chỉ chú ý đến khắc phục điểm yếu, không chú ý đến củng cố và duy trì điểm mạnh; - Phát hiện những chỉ số và tiêu chí tự đánh giá chưa đúng nội hàm, thiếu nội hàm, nhận định cảm tính, không đáng tin cậy, những điểm nào chưa rõ, chưa thể đánh giá được; - Nhận xét về việc sử dụng minh chứng trong báo cáo tự đánh giá; ký hiệu minh chứng có đúng theo quy định? những minh chứng nào cần kiểm tra, cần bổ sung; - Phát hiện những điểm chưa rõ, cần phải kiểm tra, xác minh thêm để khẳng định khi khảo sát chính thức; - Viết Phiếu đánh giá tiêu chí (lần 1) các tiêu chí được phân công. Giải pháp 2: Hoạt động của đoàn ĐGN tại CSGD 2.1. Khảo sát sơ bộ tại CSGD Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành nghiên cứu hồ sơ đánh giá, trưởng đoàn và thư ký đoàn ĐGN tiến hành khảo sát sơ bộ tại CSGD trong thời gian 01 ngày để chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và kế hoạch làm việc của đoàn ĐGN với hội đồng tự đánh giá CSGD; Hướng dẫn CSGD chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và thống nhất thời gian khảo sát chính thức. Ký kết biên bản ghi nhớ nội dung làm việc với hội đồng tự đánh giá CSGD gồm các nội dung: - Những nội dung đã trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; 10 - Những yêu cầu cụ thể đối với nhà trường; - Kế hoạch khảo sát chính thức. 2.2. Khảo sát chính thức tại trường mầm non Sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ, toàn thể thành viên đoàn ĐGN tham gia khảo sát chính thức tại CSGD trong thời gian không quá 02 ngày. Mỗi thành viên đoàn ĐGN phải mang theo máy tính xách tay để phục vụ cho công việc của mình. Các nội dung làm việc chính của đoàn ĐGN như sau: - Trao đổi với hội đồng tự đánh giá về công tác tự đánh giá của CSGD; - Xem xét cơ sở vật chất, trang, thiết bị của CSGD; - Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu (hệ thống minh chứng) do CSGD cung cấp; - Quan sát các hoạt động chính khoá và ngoại khoá; - Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học; - Tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn. Báo cáo phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn biểu quyết thông qua. Trước khi trao đổi với Hội đồng tự đánh giá của CSGD, đoàn ĐGN tổ chức thảo luận kỹ về những điểm chưa rõ, những vấn đề khó trong Báo cáo tự đánh giá; Xác định cụ thể đối tượng phỏng vấn, nội dung phỏng vấn; Xác định cụ thể những minh chứng cần kiểm tra, cần xác minh [6]. Trong thời gian làm việc tại CSGD các thành viên của đoàn ghi bổ sung những phát hiện mới thu được vào Phiếu đánh giá tiêu chí (lần 1), trên cơ sở xem xét thực tế để hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí với đầy đủ các nội dung: (i) Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất; (ii) Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất; (iii) Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường và ý kiến đề xuất; (iv) Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng (v) Đánh giá chung tiêu chí. In các Phiếu đánh giá tiêu chí được phân công và ký xác nhận để nộp cho trưởng đoàn ĐGN ngay tại CSGD được ĐGN. Lưu ý trong quá trình khảo sát tại CSGD mỗi thành viên đoàn ĐGN cần linh hoạt trong quá trình làm việc để bảo đảm thời gian và hiệu quả; Luôn xác định mình là một đồng nghiệp tin cậy; Nghiêm túc, khách quan trong đánh giá nhưng không nên cứng nhắc và máy móc; Phấn đấu để đạt đến sự đồng thuận (đồng thuận trong nội bộ của đoàn ĐGN và đồng thuận giữa đoàn ĐGN với CSGD được ĐGN)[6]. Giải pháp 3: Hoàn thiện Báo cáo ĐGN 11 Báo cáo ĐGN là sản phẩm cuối cùng của đoàn ĐGN, do thư ký đoàn ĐGN viết cùng sự biên tập, hoàn thiện của trưởng đoàn, thông qua trao đổi, góp ý các thành viên đoàn ĐGN và sự phản hồi của hội đồng tự đánh giá CSGD được ĐGN. Tư liệu để viết Báo cáo ĐGN bao gồm: (i) Báo cáo kết quả khảo sát tại trường; (ii) Phiếu đánh giá các tiêu chí; (iii) Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; (iv) Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc của đợt khảo sát sơ bộ; (v) Báo cáo sơ bộ và bản nhận xét của từng thành viên về các tiêu chí; (vi) Báo cáo tự đánh giá của CSGD. Báo cáo ĐGN sau khi hoàn thiện phải đảm bảo các yêu cầu [6]: - Báo cáo phải là những nhận định, đánh giá của đoàn ĐGN. Không chép lại báo cáo tự đánh giá của CSGD; - Các nhận định, đánh giá phải trung thực, khách quan có căn cứ xác đáng. Các nhận xét bình luận phải mang tính xây dựng; - Được phân tích thấu đáo để người đọc (không tham gia vào ĐGN) có thể hiểu và đồng ý với các nhận định của đoàn ĐGN; - Rõ ràng và cụ thể trong đánh giá từng tiêu chí; - Báo cáo có tính chất như một hướng dẫn, tức là giúp đơn vị được đánh giá có thể cải tiến nâng cao CLGD; - Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, nhất quán, bảo đảm tính chỉnh thể; không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 1. Hoạt động của các thành viên ĐGN ngày càng thành thạo và hiệu quả. Từ năm học 2011 – 2012 Sở GDĐT tổ chức ĐGN thí điểm Trường trung học phổ thông Đoàn Kết; Trường trung học cơ sở Hùng Vương (Biên Hòa); Trường tiểu học An Hảo (Biên Hòa). Năm học 2012 – 2013 ĐGN thí điểm Trường mẫu giáo An Bình (Long Khánh). Bắt đầu từ năm học 2013 – 2014 tiến hành tổ chức ĐGN các CSGD được chấp nhận đánh giá ngoài. Hoạt động các thành viên đoàn ĐGN ngày càng thành thạo và hiệu quả cao, đặc biệt là các đoàn ĐGN cơ sở GDMN, trong vòng 1 tháng đến 1 tháng 10 ngày các đoàn ĐGN đều hoàn thành tốt hoạt động ĐGN và nộp hồ sơ ĐGN về Sở GDĐT. 2. Thực hiện tốt nhiệm vụ ĐGN cơ sở GDMN Trong 2 năm học 2013 – 2014 và 2014 – 2015 hoạt động ĐGN cơ sở GDMN được tiến hành liên tục và hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra. Thống kê theo từng năm học như sau: 12 Năm học Tổng Đã hoàn thành tự đánh giá số trường Số % hiện có lượng Đã đánh giá ngoài Số lượng Kết quả đánh giá ngoài % Không đạt Đạt cấp độ 1 Đạt cấp độ 2 Đạt cấp độ 3 1 0,39 0 1 - - 2012-2013 [7] 255 255 100,00 2013-2014 [8] 265 264 99,62 16 6.42 0 6 10 - 2014-2015 268 268 100.00 17 6,34 0 4 7 6 V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Để hoạt động ĐGN có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thời gian hoàn thành và chất lượng của Báo cáo ĐGN, khâu thẩm định Báo cáo tự đánh giá của các cán bộ phụ trách ở Phòng và Sở GDĐT rất quan trọng, giúp đoàn ĐGN giảm thiểu thời gian nhận xét, đánh giá sơ bộ Báo cáo tự đánh giá của CSGD được đánh giá ngoài. Đồng thời việc tham mưu chọn cử cán bộ làm trưởng đoàn có năng lực tổ chức hoạt động ĐGN đóng vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động ĐGN. 1. Đối với các Sở GDĐT Năm học 2015 – 2016 Sở GDĐT áp dụng mức chi kinh phí mới cho hoạt động ĐGN theo Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên. 2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề nghị Bộ GDĐT điều chỉnh quy định để được công nhận trường chuẩn quốc gia thì trường đó phải có quyết định công nhận mức CLGD; Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Nội vụ tăng cường thêm biên chế ở cấp Phòng GDĐT, Sở GDĐT làm công tác kiểm định CLGD. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD và quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non; 2 Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD và quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên; 13 3. Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Cục Khảo thí và kiểm định CLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. 4. Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012, của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên; 5. Báo cáo đánh giá ngoài Trường mầm non Phú Lập, huyện Tân Phú; 6. Tài liệu tập huấn đánh giá ngoài; 7. Công văn số 1231/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/6/2013 về việc tiếp tục thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo quy trình đầy đủ. 8. Công văn số 1322/BC-SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/6/2014 về việc báo cáo công tác kiểm định CLGD. NGƯỜI THỰC HIỆN Hoàng Công Khảm 14 BM04-NXĐGSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị Phòng KTKĐ CLGD. ––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 -2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Thực hiện tốt tự đánh giá chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trường trung học. Họ và tên tác giả: Hoàng Công Khảm Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) - Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  - Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  - Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây) - Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao  - Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả  - Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN (Ký tên và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên và ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 15
- Xem thêm -