Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm xây dựng tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 847 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài. 1. Công đoàn – Cái tên thể thiện vai trò của một đoàn thể lấy việc chung, lợi ích cộng đồng làm bản lề xây dựng tổ chức. Nó xuất phát từ quyền lợi thiêng liêng mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Ai cũng cần được đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần chính đáng, nhất là khi họ nỗ lực phấn đấu vì mục đích sống đó. Để bảo vệ công sức lao động, thành quả cống hiến của người lao động thì công đoàn là tiếng nói pháp lí chân chính. Mọi áp bức bất công được công đoàn gạt bỏ tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Chất lượng đời sống được chăm lo tạo hưng phấn cho người lao động tiếp tục cống hiến. Cho nên công đoàn giữ vai trò như một nhân tố kích thích năng lực sản xuất. Công đoàn còn là sợi dây tạo dựng sự đoàn kết trong hệ thống các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp dựa trên cơ sở lấy việc bảo vệ quyền lợi của người lao động làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chỉ khi nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân được đảm bảo mới có thể tập trung lực lượng đem lại sức mạnh tập thể hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng. Có thể nói, công đoàn chính là tổ chức quy tụ cái tôi cá nhân về mối thống nhất cộng đồng. Mỗi công đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn đã tự khẳng định quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân với xã hội. Đoàn viên hướng tới cho đi sức lao động, sự cống hiến và nhận thành quả xứng đáng. Họ ý thức rằng làm cho công việc tập thể thành công chính là làm cho đời sống cá nhân nâng cao. Như vậy trong cái chung có cái riêng và trong cái riêng có cái chung. Công đoàn không để cái riêng tha hóa thành chỉ nghĩa cá nhân ích kỉ, ngược lại cũng không để cái chung biến tướng thành chủ nghĩa tập thể cào bằng, áp đặt. Sự dung hòa này sẽ tạo ra chìa khóa giải quyết các vấn đề. Đặt trong lộ trình đất nước đang hiện thực hóa mô hình xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hơn bao giờ hết, tâm tư, nguyện vọng của người lao động được quan tâm và xem xét. Là tiếng nói đại diện đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Xác định được vị thế của tổ chức, Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng trong 5 năm (2008 – 2013) là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, 1 phương thức chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn chỉ đạo hoạt động chủ yếu, lấy Đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh chỉ đạo hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. Đề tài được định hướng từ mục tiêu, phương hướng của Đại hội X công đoàn Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên, Công đoàn giáo dục huyện Than Uyên lần thứ XV đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng là “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức chỉ đạo hoạt động Công đoàn…tập trung phát triển Đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước…Tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển xã hội địa phương”. Những hoạt động của Công đoàn cơ sở phải được quan tâm với đích cuối cùng là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Nó không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên và công nhân viên chức, lao động mà còn góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. 2. Công đoàn phát huy vai trò tích cực trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan trường học, tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia vào các hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Một cái cây muốn xanh tốt đòi hỏi phải có bộ rễ ăn sâu bám đất, tổ chức công đoàn muốn lớn mạnh đòi hỏi các hạt nhân cơ sở phải là những phôi mầm chắc chắn. Công đoàn ngành ở tầm vĩ mô giữ vai trò hoạch định chiến lược, chỉ đạo giám sát còn công đoàn cơ sở mới là tổ chức thiết thân cụ thể hóa vai trò lắng nghe, bảo vệ, tập hợp đoàn kết...với người lao động. Chính vì thế chìa khóa để có hệ thống công đoàn vững mạnh thì điều cần thiết chúng ta phải quan tâm xây dựng ngay từ những viên gạch công đoàn cơ sở. Trong phạm vi đề tài với công đoàn ngành giáo dục, việc xây dựng một tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh trong đơn vị trường học là cần thiết nhằm góp phần cùng với Nhà trường và các ban ngành đoàn thể khác thúc đẩy phong trào thi đua Hai tốt, triển khai các cuộc vận 2 động một cách hiệu quả, thực tiễn tạo mối đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”. II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 1. Phạm vi: - Đề tài là sự tìm tòi, tổng kết từ thực tiễn hoạt động của khối các CĐCS trường học trên địa bàn huyện Than Uyên rút ra những khó khăn, thuận lợi để có được tầm nhìn đúng đắn, khách quan, toàn diện hơn nhằm đưa ra sự hoạch định làm nổi bật vai trò của tổ chức công đoàn với đúng ý nghĩa của nó. - Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp chỉ đạo để góp phần xây dựng CĐCS trường học vững mạnh cũng như những kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động CĐCS. 2. Đối tượng: Một số kinh nghiệm, bài học xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh từ hai chiều những CĐCS đã đạt danh hiệu vững mạnh và những CĐCS còn yếu kém. III. Mục đích nghiên cứu: 1. Đề tài chủ yếu hướng vào phương diện lãnh, chỉ đạo công việc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người làm công tác Công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao năng lực của người cán bộ Công đoàn. 2. Bản thân là người làm công tác Công đoàn trong nhiều năm qua, nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho tôi tự soi lại mình để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời có thể trao đổi, tư vấn cùng bạn bè đồng nghiệp để tìm ra hướng tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo hoạt động CĐCS trường học xây dựng hệ thống công đoàn giáo dục huyện Than Uyên lớn mạnh nói riêng, Liên đoàn Lao động huyện Than Uyên và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lai Châu nói chung, nhằm đưa CĐGD Than Uyên luôn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh" năm nay và năm sau. IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: 1. Nêu kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động của CĐCS từ thực tiễn chỉ đạo hoạt động của một cơ sở đơn lẻ mà có sức khái quát, tổng hợp từ hệ thống các cơ sở công đoàn trong các đơn vị trường học đóng trên địa bàn. 2. Những giải pháp để xây dựng CĐCS vững mạnh. Những giải pháp này hoàn toàn có khả năng thực thi và thực hiện được ở tất cả các CĐCS trường học. Nó là 3 những kinh nghiệm, bài học được rút ra từ những nét riêng và nét chung đã trải nghiệm khi chỉ đạo hoạt động của nhiều CĐCS. 3. Bám sát vào thực tiễn chỉ đạo phát huy thuận lợi, khắc phục những khó khăn của đơn vị mà đề ra những nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp đem lại hiệu quả. PHẦN NỘI DUNG: I. Cơ sở lí luận: 1. Công đoàn có vai trò quan trọng đối với lịch sử phát triển của cách mạng, V.Lênin nói: “ Công đoàn có vai trò là trường học quản lí, trường học kinh tế, trường học chủ nghĩa Cộng sản”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam đã trở thành tổ chức giai cấp rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, là tổ chức có khả năng thực hiện vai trò vô cùng quan trọng của mình là lôi cuốn đông đảo quần chúng công nhân viên chức lao động vào cuộc đấu tranh giai cấp. Các tổ chức Công đoàn thực hiện vai trò thông qua chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây cũng chính là việc đưa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhằm khẳng định lấy dân làm gốc, phát huy tính dân chủ để có công bằng, văn minh. Lịch sử dân tộc đã khẳng định sức mạnh của đoàn kết là nhân tố quan trọng của thành công. Việc xây dựng CĐCS vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức Công đoàn, họ tự ý thức được đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Xây dựng chế tài pháp lí cho mình cũng chính là tạo lập tính đoàn thể. Xây dựng Công đoàn cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan. Nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho đơn vị khi lợi ích thiết thực của người lao động được đảm bảo. 2. Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội 4 ngũ giai cấp công nhân - lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lí cơ quan, đơn vị; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vị trí của Công đoàn ngày càng được khẳng định và thừa nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà Công đoàn tham gia. Ngay từ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác lập, Quốc hội đã họp và nhận định ghi trong điều 10 Hiến pháp năm 1992 vai trò của tổ chức Công đoàn một cách rõ ràng rằng: “là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế;Giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Trải qua hơn 20 năm đổi mới cùng với việc xây dựng nhà nước pháp quyền tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật đã tạo điều kiện cho đất nước có những thay đổi về nhận thức và phương pháp quản lý trong quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế của quốc gia nhằm phấn đấu trở thành một nước công nghiệp trước năm 2020; sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo cho giai cấp công nhân, những người lao động trong các thành phần kinh tế có những cơ hội đóng góp cho sự phát triển của đất nước theo những giá trị khác nhau và cần thiết phải có tổ chức đại diện cho họ trong quả trình thực hiện chức phận của mình góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bản Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) một lần nữa đã khẳng định tại điều 10 “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Việc biên soạn lại Điều 10 về tổ chức Công đoàn bao gồm các điểm mới so với các bản Hiến pháp trước đó trong đó đã nêu cao sự tự nguyện của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn đồng thời khẳng định vai trò đại diện của 5 Công đoàn cho người lao động, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động ngoài chức năng tham gia kiểm tra, giám sát và có thêm chức năng thanh tra và tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, dân chủ và công bằng là xu thế của thời đại. Hàng loạt bộ Luật ra đời để bảo hộ cho người lao động. Vai trò của CĐCS càng ngày càng được mở rộng và phát triển. Xây dựng Công đoàn vững mạnh là vấn đề mà tất cả các cấp Công đoàn trong cả nước đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình. Trong đó hoạt động của Công đoàn cơ sở có vai trò quyết định đến toàn bộ hệ thống Công đoàn Việt Nam; Công đoàn cơ sở có “Vững mạnh” thì tổ chức Công đoàn mới vững mạnh, vì vậy Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam khẳng định: “ Ra sức phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn”. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh…”. Đối với các CĐCS ngành Giáo dục - Đào tạo, việc xây dựng CĐCS trường học của mình vững mạnh là một việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng, đó cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn và các CĐCS nhằm đạt mục tiêu phấn đấu kết nạp 100% người lao động trong các trường học vào Công đoàn, hàng năm CĐCS các trường học đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh mà Đại hội đã đề ra. II. Cơ sở thực tiễn: Đại hội công nhân viên chức đầu năm trong các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp luôn quan tâm kiện toàn bộ máy BCH công đoàn. Sở dĩ như vậy bởi mỗi cá nhân khi tham gia đóng góp sức lao động thì họ cũng cần được có những đãi ngộ xứng đáng. Tuy nhiên không phải cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiêp nào cũng đặt tính công bằng, dân chủ để áp dụng nên rất nhiều người lao động phải chịu những áp bức không đáng có. Cho nên, sự xuất hiện của tổ chức công đoàn là một nhu cầu của người lao động để họ có thể được lên tiếng, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng. Công đoàn không đơn giản chỉ là một ban bệ tập hợp để thăm hỏi người lao 6 động khi đau ốm mà còn là một tổ chức nâng cao nhận thức dân chủ ở người lao động để tạo dần sự công bằng trong xã hội văn minh. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ); tạo điều kiện cho CĐCS, NĐ nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua Công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên và các công đoàn cơ sở trường học liên tục được LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành đánh giá là Công đoàn cơ sở Vững mạnh, nhiều năm liền được nhận Cờ và Bằng khen của công đoàn cấp trên trao tặng . Tuy nhiên, để gìn giữ danh hiệu CĐCS vững mạnh trong năm học 2012 – 2013 và những năm tiếp theo, là Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện trực tiếp chỉ đạo các công đoàn cơ sở trường học, tôi quyết định nghiên cứu sâu hơn, tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp BCH công đoàn cơ sở trường học xây dựng CĐCS của mình “ Vững mạnh” một cách bền vững vì vậy tôi chọn và nghiên cứu đề tài: “Xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Xây dựng Công đoàn cơ sở trường học vững mạnh là vấn đề then chốt mà các công đoàn cơ sở đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Bởi lẽ CĐCS là nơi trực tiếp vận động Công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và các nghị quyết của Công đoàn. Cây có cội rễ, bộ máy tổ chức hành chính cũng có hệ thống. Những viên gạch nền móng đầu tiên có chắc thì ngôi nhà mới vững. CĐCS có mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh. III. Thực trạng của vấn đề Vị trí, vai trò của Công đoàn cao hay thấp là phụ thuộc vào những gì Công đoàn đem lại cho CNVCLĐ. Để phát huy được điều đó, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố rất cần thiết và cũng là một trong các điều kiện để đánh giá Công đoàn vững mạnh. Thực tế cho thấy, CĐCS nào có nội dung sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn thì Công đoàn nơi đó có phong trào CNVCLĐ sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại, những CĐCS tổ chức sinh hoạt lấy lệ 7 qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận đến nội dung sinh hoạt thì ở những nơi đó, chỉ đạo hoạt động Công đoàn rất mờ nhạt và kém hiệu quả. 1. Thực trạng đội ngũ - Tổng số CNVCLĐ: 1758, nữ 1204 (tỷ lệ nữ là 68,5%) - Tổng số ĐVCĐ: 1714, nữ 1167. - BCH CĐGD huyện gồm có 15 đ/c; có 5 nữ, có 8 Đảng viên. - Tổng số CĐCS trường học hiện có: 51 công đoàn Năm học Tổng số CĐCS trường học VMXS 2010 - 2011 48 8 = 16,7% 2011-2012 50 17 = 34% Xếp loại hàng năm Vững mạnh 12 = 25% 14 = 28% Khá TB Yếu 15 = 31,2% 7 = 14,6% 6 = 12,5% 13 = 26% 4 = 8% 2 = 4% Có thể nói về cơ bản, công đoàn giáo dục huyện Than Uyên đã thiết lập được hệ thống các CĐCS có mặt ở các trường học trên địa bàn. Ít nhiều, các tổ chức CĐCS này đều đã đem quyền lợi của người lao động đến gần hơn với tiếng nói dân chủ, tạo lập được tiền đề xây dựng ngôi trường thân thiện. Tuy nhiên ,nhìn vào những số liệu nêu trên, tỷ lệ CĐCS xếp loại TB và yếu hàng năm cao, một bộ phận CNVCLĐ còn đứng ngoài tổ chức thiết thực với mình hoặc vẫn chưa thật sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa mà chỉ tham gia chiếu lệ. Đặc biệt, nhiều lao động nữ bị hạn chế về sức khỏe, thời gian chăm lo gia đình ít có điều kiện hoạt động trong tổ chức. Ngoài ra với đặc thù là một huyện vùng cao nên nhiều đơn vị trường học đóng rải rác, giao thông đi lại khó khăn nên việc tập hợp công đoàn viên sinh hoạt thường kì, cập nhật các thông tin, sự kiện chính trị, văn hóa...còn bị hạn hẹp. Đôi khi, bộ máy BCH cơ sở trường học quản lí công đoàn viên đóng lẻ tẻ ở các phân hiệu cách xa trên 4 – 5 km gặp khó khăn để kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng. 2.Thuận lợi: - LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên, kịp thời qua các văn bản chỉ đạo, các cuộc thanh – kiểm tra định kì, hàng quý, hàng năm BCH cơ sở đều có báo cáo tình hình hoạt động gửi đến công đoàn cấp trên. Song hành hai chiều, công đoàn cấp trên đề ra các mục tiêu, kế hoạch đưa xuống thực hiện tại cơ sở với sự giám sát chặt chẽ. Hàng tháng, công đoàn cấp trên đều có công văn phát động thi đua, tuyên truyền pháp luật, kêu gọi 8 ủng hộ...phù hợp với diễn biến tình hình từng thời điểm. Kết quả của CĐCS được coi là một thước đo tính hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên. - Được sự giúp đỡ, phối hợp của lãnh đạo PGD&ĐT và sự chỉ đạo của Chi bộ tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động có hiệu quả cả về điều kiện tài chính, thời gian, nhân lực. Chuẩn bị điều kiện tổ chức đại hội kiện toàn bộ máy BCH công đoàn từ cơ sở trường học đến toàn ngành giáo dục của huyện được coi là một nhiệm vụ không thể thiếu của lãnh đạo, chi bộ Đảng vào đầu năm học. BCH trở thành những người phát ngôn định hướng tư tưởng theo các chủ trương, đường lối cấp trên và người bưu tá truyền dẫn thông tin cơ sở cho ban lãnh đạo. - BCH công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều đợt thanh - kiểm tra chất lượng giảng dạy, năng lực quản lí hồ sơ...đánh giá một cách khách quan, công bằng hiệu quả dạy học. Từ đó lấy làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua Giỏi việc nước - đảm việc nhà, chiến sĩ thi đua, công đoàn viên xuất sắc, lao động tiên tiến...nhằm kịp thời khích lệ công đoàn viên phấn đấu, rà soát các công đoàn viên non yếu để bồi dưỡng. - BCH trong nhiệm kì mới nhiệt tình, trẻ, khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng. Họ được các công đoàn viên cơ sở tín nhiệm bầu chọn nên có sẵn kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị và lòng tin ở quần chúng. Xác định được ý nghĩa sự mệnh của mình, BCH luôn giữ vị trí tiên phong trong các hoạt động phong trào, gần gũi nắm bắt tâm tư tình cảm của đồng chí, đồng nghiệp. Thông qua đó kịp thời đề xuất với BGH, chi bộ điều chỉnh các kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ, nguyện vọng của người lao động. - Đại bộ phận công đoàn viên đều nhận thức được vai trò của tổ chức công đoàn. Họ đều có ý thức đóng góp xây dựng tổ chức vững mạnh ngay từ việc lựa chọn các hạt nhân đứng vào BCH cho đến đề xuất các nội dung hoạt động. 3. Khó khăn: - Một số các đồng chí mới được tham gia BCH lần đầu nên kinh nghiệm thực tiễn còn ít, các đồng chí chưa được tập huấn nhiều nên chưa quen với nghiệp vụ công tác Công đoàn. Hơn nữa 100% các đồng chí đều là kiêm nghiệm công tác công đoàn, thời gian giành cho hoạt động công đoàn không nhiều khiến hiệu quả hoạt động chưa được như mong muốn. 9 - Công tác khen thưởng chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa thoả mãn công sức và thành tích chỉ đạo hoạt động của CĐV. - Kinh phí chỉ đạo hoạt động còn ít, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động. Nguồn quỹ chính đều nằm trong khuôn khổ công đoàn phí hàng tháng với thu nhập phần trăm lương giáo viên hạn hẹp. - Giá cả thị trường luôn biến động và tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, ảnh hưởng đến chỉ đạo hoạt động Công đoàn. Nhiều hoạt động bị thu hẹp về quy mô, sức sáng tạo. Bên cạnh đó, một số công đoàn viên chưa yên tâm công tác, đóng góp xây dựng phong trào tập thể. - Việc đánh giá, phân loại CĐV hàng năm ở cơ sở vẫn có những lúc chạy theo thành tích, chưa sát thực tế, nhiều hoạt động thực tiễn của CĐ vẫn còn mang tính hình thức. Hiện nay toàn ngành tiếp tục tổ chức thực hiện vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với những cuộc vận động lớn của ngành như cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Không vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng để học sinh không đạt chuẩn lên lớp”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” v v, trong đó các Công đoàn cơ sở trường học có trách nhiệm tổ chức cuộc vận động này sâu rộng đến từng CĐV, CBCC trong đơn vị. Làm tốt cuộc vận động này đồng nghĩa với việc các CĐCS cần phải nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất hoạt động của từng đoàn viên công đoàn cũng như CĐCS của mình. Chính vì điều đó là một cán bộ Công đoàn, ngay từ đầu năm học, tôi đã nghĩ đến việc nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất cuộc vận động của ngành giáo dục đồng thời tìm những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm đưa CĐCS Giáo dục huyện Than Uyên đạt danh hiệu “ CĐCS vững mạnh” trong năm học 2012- 2013 và giữ vững danh hiệu này cho những năm học tiếp theo. * Nguyên nhân của những khó khăn: a. Nguyên nhân khách quan: - Sự nhìn nhận vai trò của tổ chức công đoàn còn chưa được BGH, chi bộ quan tâm đặt đúng vị trí. Đôi khi tổ chức công đoàn dựng lên còn mang tính hình thức, chưa phải là nơi quy tụ sức mạnh dân chủ, bảo vệ quyền lợi người lao động mà mới chỉ được lập ra để thăm hỏi công đoàn viên lúc đau ốm một cách giản đơn. 10 - Đóng trên các xã vùng sâu vùng xa, nhiều CĐCS bị hạn chế về điều kiện giao lưu học hỏi, cập nhật kịp thời các thông tin chính trị - văn hóa...Một số trường học ngoài điểm trung tâm còn có các phân hiệu rải rác nên để theo dõi, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp là một khó khăn với BCH cơ sở. Việc sinh hoạt định kì diễn ra tần suất thấp. - Trong chỉ tiêu biên chế các đơn vị trường học không có chỉ tiêu độc lập dành cho BCH công đoàn mà đều là kiêm nghiệm. Chế độ phụ cấp cho họ còn thấp, thậm chí không đủ kinh phí đi lại họp hành, nộp báo cáo cho công đoàn cấp trên. Qua đó, giảm đi phần nào lòng nhiệt tình, trách nhiệm của BCH với công việc được giao. - Nguồn kinh phí chủ đạo của CĐCS được gây dựng từ công đoàn phí hàng tháng của CBNVLĐ còn ít ỏi làm hạn chế về quy mô, khả năng sáng tạo của công đoàn viên khi tổ chức nhiều hoạt động. - Việc điều chuyển biên chế giữa các đơn vị trường học hàng năm đôi khi làm xáo trộn bộ máy BCH. Nhiều trường hợp để kiện toàn BCH đề cử những đồng chí còn trẻ, chưa có kinh nghiệm hoặc còn xa lạ với môi trường làm việc mới nhận công tác. b. Nguyên nhân chủ quan: - BCH đều là các đồng chí kiêm nghiệm nên nhiệm vụ chính vẫn phải đảm bảo chất lượng chuyên môn, thời gian đầu tư cho công tác công đoàn không nhiều. - Hoạt động của một số CĐCS còn mang tính mùa vụ đáp ứng các đợt thi đua chứ chưa tạo thành nếp sinh hoạt thường nhật đem lại sân chơi cho công đoàn viên. Hình thức hoạt động cũng còn đơn điệu, nhỏ lẻ chưa phát huy được hết khả năng, sức sáng tạo của công đoàn viên. - Việc đề xuất, tham mưu với BGH, chi bộ để tạo điều kiện thời gian, tài chính, huy động nhân lực...trong các hoạt động của nhiều BCH còn hạn chế. Đồng thời thậm chí không ít BCH còn mang tư tưởng ngại va chạm với cấp trên trong việc tham gia ý kiến bảo vệ quyền lợi công đoàn viên trong họp xét thi đua, kiểm điểm hàng tháng, hàng năm. - Mục tiêu thi đua đưa ra còn chung chung, chưa gắn liền với từng cá nhân cụ thể. Có những CĐCS chưa thật sự nhìn rõ tiềm lực của mình để phát huy mà mạnh dạn phấn đấu đăng kí thi đua. Công tác chuẩn bị chỉ tiêu trong phương hướng hoạt động tại đại hội đầu năm, đầu nhiệm kì còn coi nhẹ, chưa sát điều kiện thực tế. 11 IV. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. “Kê đơn phải biết bệnh”, nhìn nhận những nguyên nhân tức là chúng ta đã tìm được nút tháo cho hạn chế còn tồn tại trong công tác công đoàn ở cơ sở. Đó là những giải pháp mang tính thực tiễn có thể khắc phục được từ phía chủ quan các CĐCS. Có thể, giải pháp đó đã đi vào thực hiện nhưng mới chỉ mang tầm sơ bộ hoặc nhỏ lẻ mà chưa có tính đồng nhất, sâu sắc. Đây không phải là công việc của một cá nhân đơn lẻ mà là hành động, hành vi cụ thể đặt ra cho tập thể CĐCS từ BCH, đến công đoàn viên. Nó đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm, kiên trì của những người thực hiện. Mỗi thành viên tự hoàn thiện các yêu cầu, nhiệm vụ của mình sẽ góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh theo đúng phương châm: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 1. Biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở: “Một người lo bằng cả kho người làm”. Vai trò của người lãnh đạo giống như thuyền trưởng chỉ huy còn tàu vượt sóng. Chính vì thế, chúng ta phải đi từ việc xây dựng BCH Công đoàn vững tay chèo trước sóng cao, bể rộng. BCH Công đoàn do Đại hội CĐCS bầu ra có trách nhiệm xây dựng và tổ chức hoạt động nhằm đưa CĐCS của mình hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội CĐCS đã đề ra. Hinh ảnh: Đại hội công đoàn cơ sở trường Tiểu học số 2 xã Mường Than. 12 BCH công đoàn là người đại diện cho CĐV, mang tiếng nói của họ đến với chính quyền, đồng thời cũng thay mặt đoàn viên công đoàn nói lên tiếng nói của người lao động, nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động, cũng như qui chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Một CĐCS muốn vững mạnh cần có BCH Công đoàn cơ sở nhạy bén, năng động, có sức thuyết phục đối với quần chúng và có tầm nhìn tổ chức- hoạt động; vì thế đối với BCH Công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên, tôi tiến hành một số biện pháp sau: 1.1 Phân công trách nhiệm cho từng thành viên BTV, BCH: - Chủ tịch công đoàn: Phụ trách chung. - Phó CT công đoàn: Phụ trách thi đua- khen thưởng, các cuộc vận động. - 01 Ủy viên - BTV : Phụ trách công tác phong trào: VHVN- TDTT. - 01 Ủy viên – BTV : Phụ trách công tác kiểm tra CĐ; công tác tổ chức; chế độ chính sách. - 01 Ủy viên – BTV: Phụ trách công tác nữ công. - Mỗi Ủy viên BCH trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các CĐCS trường học trên địa bàn của một xã, thị trấn được phân công. 1.2 Phân công đoàn viên hoạt động theo khả năng từng người: Thành lập các nhóm hoạt động theo năng lực và sở thích: - Nhóm thi đua, sáng kiến trong giảng dạy. - Nhóm phong trào: Tham gia tổ chức các phong trào. - Nhóm đời sống: Thăm hỏi đoàn viên, phát triển kinh tế gia đình. - Nhóm tuyên truyền – vân động: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động. - Nhóm nữ công : Giúp đỡ CĐV nữ gặp khó khăn, tham gia tổ chức các hoạt động nữ công. 1.3 Xây dựng qui chế hoạt động của BCH: * Đối với Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên. - Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác hàng năm và toàn khoá của Ban chấp hành công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên nhằm thực hiện Nghị 13 quyết Đại hội XV công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên, Nghị quyết công đoàn cấp trên, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của huyện, tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục huyện Than Uyên liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành. - Quyết định các chủ trương, biện pháp tham gia quản lý ngành, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong ngành. - Quyết định các chủ trương, biện pháp phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các phong trào hành động cách mạng và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và lao động trong ngành. - Đề xuất với Chi bộ Phòng Giáo dục và Công đoàn cấp trên những vấn đề quản lý và xây dựng sự nghiệp giáo dục của huyện. Quyết định chủ trương và công tác cán bộ công đoàn trong ngành phù hợp với các quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và Đào tạo. - Thông qua dự toán, quyết toán, thu chi ngân sách tài chính công đoàn theo sự phân cấp của LĐLĐ huyện. Quyết định các chủ trương quản lý tài chính, tài sản công đoàn. - Quyết định quy chế hoạt động của Ban chấp hành và UBKT công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên. - Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội công đoàn Giáo dục huyện Than Uyên khoá XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022. * Đối với BCH Công đoàn cơ sở: - Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác hàng năm và toàn khoá của Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra và Nghị quyết công đoàn cấp trên, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của huyện, tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục huyện Than Uyên liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị. - Quyết định các chủ trương, biện pháp tham gia quản lý cùng với BGH, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong đơn vị. 14 - Quyết định các chủ trương, biện pháp phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các phong trào hành động cách mạng và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và lao động trong đơn vị mình. - Đề xuất với Chi bộ nhà trường và Công đoàn cấp trên những vấn đề quản lý và xây dựng sự nghiệp giáo dục của xã. Làm tốt công tác cán bộ công đoàn trong nhà trường phù hợp với các quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của công đoàn để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và Đào tạo. - Thông qua dự toán, quyết toán, thu chi ngân sách tài chính công đoàn theo sự phân cấp của LĐLĐ huyện. Quyết định các chủ trương quản lý tài chính, tài sản công đoàn. - Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành và UBKT, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội công đoàn cho nhiệm kỳ tiếp theo. * Chế độ hội họp - Công đoàn giáo dục huyện: Ban Chấp hành xây dựng chương trình công tác hàng năm và toàn khoá, hội nghị Ban Chấp hành họp mỗi năm 2 lần. Ngoài hội nghị thường kỳ có thể triệu tập hội nghị bất thường, thời gian và chương trình của hội nghị do Ban Thường vụ quyết định. - Công doàn cơ sở: + Đại diện BCH công đoàn tham gia họp giao ban hàng tuần cùng Ban giám hiệu để kịp thời nắm bắt hoạt động và tháo gỡ các khúc mắc của công đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác. - BCH họp thường kì vào ngày cuối hàng tháng nhằm đánh giá hoạt động trong tháng, tìm những biện pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót, đề ra kế hoạch hoạt động tháng tới. - BCH công đoàn triệu tập CĐV họp CĐCS sau kì họp BCH hàng tháng với nội dung sinh hoạt phong phú hấp dẫn tùy theo kế hoạch từng tháng. Đánh giá xếp loại CĐV, dựa trên các tiêu chí thi đua đã được xây dựng từ đầu năm học và dựa trên cơ sở đóng góp ý kiến và nhất trí thực hiện của tập thể đoàn viên công đoàn. 15 Hình ảnh: Sinh hoạt thường kì của CĐCS trường Tiểu học số 1 Mường Kim Điều cần chú ý, trong mỗi kỳ sinh hoạt, BCH công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của đoàn viên, người lao dộng, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ quan, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy lao động, phát huy SKKN, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội dung sinh hoạt cần đề cập đến các vấn đề thiết thực như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, chế độ làm thêm giờ cho người lao động, quan tâm tới các biện pháp cải thiện việc nâng cao đời sống, đào tạo, đề bạt, thi đua khen thưởng .v.v. - Thực tiễn cho thấy, CĐCS phải giải quyết rất đa dạng. Nếu là người có trách nhiệm, tâm huyết với công tác thì hầu như không lúc nào thấy hết việc. Bên cạnh những công việc định trước trong chương trình còn có nhiều việc phát sinh ngoài chương trình mà cũng không kém phần quan trọng và phức tạp. Thực hiện tốt kế hoạch của cấp trên giao chưa hẳn là một cán bộ Công đoàn giỏi. Để làm tốt công việc của một người cán bộ công đoàn, trong quá trình tổ chức thực hiện luôn nắm bắt kịp thời và xử lí kịp thời các thông tin, cần vận dụng một cách năng động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị. Tuy nhiên, chỉ đạo hoạt động phải tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nghị quyết 16 của Công đoàn cấp trên, tình hình công tác của đơn vị mình và phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, xã hội, thực tiễn…Đi sâu, đi sát nắm bắt diễn biễn tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng đúng, kịp thời nhu cầu của họ. Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo hoạt động của các CĐCS tránh được căn bệnh hình thức, chạy theo thành tích mà xa rời quyền lợi chân chính của người lao động. - Phương châm cách mạng của Hồ Chủ Tịch vẫn còn sáng ngời: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Ở CĐCS vấn đề đoàn kết nội bộ là tiên quyết. Chỉ có đoàn kết mới phát huy hết sức mạnh tổng hợp trong xây dựng công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho CĐV, người lao động. Bên cạnh đó, do đặc thù của Công đoàn, nên đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới, bắt nhịp nhanh với xu thế của thời đại. 2. Biện pháp thực hiện kế hoạch theo các chương trình hành động (cần tập trung chỉ đạo sâu một số chương trình sau): 2.1 Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ của cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn: - Tham mưu với chi bộ, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với các hình thức: Xây dựng tủ sách pháp luật, vận động đoàn viên đọc sách tìm hiểu về luật. Thông qua các buổi họp CĐCS, giới thiệu đến đoàn viên những bộ luật liên quan đến người lao động như: Luật Lao động; Luật Giáo dục; Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật phòng chống Tham nhũng, Lãng phí; Luật Hôn nhân Gia đình; Pháp lệnh Dân số, bình đẳng giới… - CĐCS cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVC-LĐ, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình, dân số KHHGĐ v v. CĐCS cần thực hiện các phong trào “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”. Đồng thời hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, nhất là tinh thần“Tương thân tương ái”, chương trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xoá đói giảm nghèo của Đảng, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, qua đó nâng cao vị thế của Công đoàn… 17 Hình ảnh: Giao lưu – Tọa đàm ngày 8/3 của CĐCS trường Tiểu học xã Hua Nà - CĐCS cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy của công đoàn mình phụ trách, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng loại hình chỉ đạo hoạt động của Công đoàn mình phụ trách. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn. Vận động và tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm tiến tới chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn. - Là một công đoàn cơ sở, do đó công tác giảng dạy của đoàn viên công đoàn là vô cùng quan trọng, vì vậy ngoài việc tham gia phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thao giảng dự giờ, tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy thì bản thân BCH Công đoàn cũng cần tăng cường dự giờ, góp ý cho đoàn viên của mình ngày càng vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ. Để nâng cao vai trò chỉ đạo của công đoàn trong hoạt động của đơn vị thì CĐCS phải phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa công đoàn và chuyên môn. Trong đó quy định rõ ràng những mặt, những việc trong hoạt động của đơn vị mà cơ sở được quyền tham gia, quyết định và giám sát. Qua đó công đoàn mới kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong đơn vị. Bằng những việc làm như 18 vậy người lao động thấy việc tham gia vào tổ chức và được sinh hoạt trong tổ chức công đoàn của đơn vị là nguyện vọng, là mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ nhân viên. * Kết quả: Những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện, CĐGD tỉnh, CĐGD huyện Than Uyên luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trường học, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành giáo dục trong toàn huyện, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tổ chức các công đoàn cơ sở trường học đã quan tâm công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho CNVCLĐ; tổ chức các phong trào hành động cách mạng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thu hút, tập hợp, vận động CNVCLĐ phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng cơ quan có nếp sống văn minh. Công đoàn đã tích cực tham gia góp ý việc sắp xếp đội ngũ, đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao hiệu quả chất lượng 2 mặt giáo dục, góp phần cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, quy chế tiết kiệm, chi tiêu nội bộ, nâng cao thu nhập cho cán bộ giáo viên nhân viên. Cụ thể là: - 100% cán bộ, công đoàn viên toàn ngành chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức với công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các hoạt động XH, từ thiện, thực hiện tốt công tác KHHGĐ - 100% cán bộ làm công tác công đoàn đều được tập huấn - Trình độ của CNVCLĐ toàn ngành hiện nay. + Tổng số CNVCLĐ: 1758, nữ 1204 (tỷ lệ nữ là 68,5%) + Tổng số ĐVCĐ: 1714, nữ 1167. + Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 99,2%. Trong đó: Đại học: 380 người; 19 Cao đẳng: 452 người; Trung cấp: 807 người; Sơ cấp: 16 người; + Tạo điều kiện tốt nhất cho CB, GV, NV được học tập, nâng cao trình độ trong năm học có 62 đồng chí đang theo học Đại học, 96 đồng chí đang theo học Cao đẳng tại Đại học Tây bắc và Cao đẳng cộng đồng của tỉnh. - Tham mưu với Thường trực Huyện ủy mở 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị học trong hè cho CB, GV, NV là 54 đồng chí. 2.2 Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ: - BCH cần nắm vững các chế độ chính sách và thông báo kịp thời đến đoàn viên công đoàn thông qua các cuộc họp CĐCS. Người Cán bộ Công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Công nhân viên chức, người LĐ; tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, tình huống do người lao động đưa ra; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; làm tốt công tác khen thưởng và đặc biệt là phải biết đối mặt với thách thức nhất là những khó khăn của nền kinh tế thị trường hiện nay. - Nội dung sinh hoạt cần đề cập đến các vấn đề thiết thực như các quyền lợi cơ bản, hợp pháp, chính đáng về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT chế độ thêm giờ … hay các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, đào tạo, đề bạt, thi đua khen thưởng v v. Mỗi kì sinh hoạt, CĐCS nên tập trung vào một hai nội dung cơ bản, không nên dàn trải nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc. Trong sinh hoạt lấy CNVCLĐ làm trung tâm nhằm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là điều cốt lõi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS. Trước khi tổ chức sinh hoạt BCH công đoàn nhất thiết phải họp trước để bàn kĩ nội dung của cuộc hợp, điều hành linh hoạt rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo không khí cởi mở, dân chủ để Đoàn viên gắn kết với tổ chức Công đoàn. - CĐCS cần có kế hoạch thu, chi kinh phí đúng theo hướng dẫn của Ban tài chính Công đoàn, theo quy định số 1375/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng theo hướng dẫn của Ban tài chính với phương châm tiết kiệm hiệu quả. Hàng tháng cần công khai việc thu – chi tài chính công đoàn đối với đoàn viên. - Xây dựng quỹ tương trợ của CĐCS nhằm giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, 20
- Xem thêm -