Tài liệu Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1384 |
  • Lượt tải: 0