Tài liệu Skkn xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. bài 20 XÂYDỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X – XV, LỊCH SỬ 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1555 |
  • Lượt tải: 0