Tài liệu Sổ tay hướng dẫn phòng trừ nhện lông nhung truyền bệnh chổi rồng hại nhãn

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 366 |
  • Lượt tải: 137

Mô tả:

BOÄ NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN TRUNG TAÂM KHUYEÁN NOÂNG QUOÁC GIA CUÏC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN PHOØNG TRÖØ NHEÄN LOÂNG NHUNG TRUYEÀN BEÄNH CHOÅI ROÀNG HAÏI NHAÕN Nhaø xuaát baûn Vaên hoùa daân toäc Haø Noäi - 2012 1 Lôøi caûm ôn: Taäp theå taùc giaû bieân soaïn xin chaân thaønh caûm ôn söï goùp yù cuûa caùc ñoàng nghieäp ñeå hoaøn thieän cuoán Soå tay naøy. Lieân keát Xuaá t baû n: Trung taâ m Khuyeán noân g Quoác gia, Boä Noâng nghieä p vaø Phaù t trieå n noâ ng thoân . Taøi lieäu phaùt haønh chính thöùc cuûa Cuïc Baûo veä thöïc vaät, (chæ phaùt taëng, khoâng ñöôïc pheùp baùn) nhaèm phuïc vuï coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn, taäp huaán, chæ ñaïo phoøng tröø daäp dòch nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng haïi nhaõn ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Ban bieân soaïn: - PGS. TS. Nguyeãn Xuaân Hoàng - Chuû bieân. (Cuïc Baûo veä thöïc vaät). - TS. Nguyeãn Vaên Hoøa, ThS. Traàn Thò Myõ Haïnh (Vieän Caây AÊn Quaû Mieàn Nam). - TS. Nguyeãn Höõu Huaân, TS. Hoà Vaên Chieán (Cuïc Baûo veä thöïc vaät). Chòu traùch nhieäm saûn xuaát baûn LÖU XUAÂN LYÙ Bieân taäp: Traàn Thu Vaân Bìa vaø trình baøy: Coâng ty TNHH Phaùt trieån Thöông hieäu Quaûng caùo INNET 2 MUÏC LUÏC Trang Phaàn 1: Phoøng tröø nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng......................5 1 Moâ taû nheän loâng nhung......................................................................5 2 Voøng ñôøi nheän loâng nhung.................................................................5 3 Dieãn bieán maät soá nheän.......................................................................5 4 Ñaëc ñieåm gaây haïi...............................................................................5 a Taùc haïi tröïc tieáp............................................................................5 b Taùc haïi giaùn tieáp...........................................................................5 5 Phoøng, tröø nheän loâng nhung .............................................................5 a Caùc bieän phaùp phoøng....................................................................5 b Bieän phaùp tröø baèng thuoác baûo veä thöïc vaät ñeå daäp dòch....................6 Phaàn 2: Phoøng tröø beänh choåi roàng haïi nhaõn..............................................8 1 Ñaëc ñieåm beänh choåi roàng..................................................................8 a Taùc nhaân gaây beänh............................................................................8 b Nhaän daïng trieäu chöùng beänh.............................................................8 c Caùch lan truyeàn beänh.........................................................................9 2 Caùch tính tæ leä nhieãm beänh choåi roàng................................................9 3 a Tæ leä nhieãm treân caây.....................................................................9 b Tæ leä caây bò nhieãm cho 1 vöôøn......................................................9 Bieän phaùp phoøng, tröø beänh choåi roàng haïi nhaõn...............................10 a Gioáng..........................................................................................10 b Kyõ thuaät caét tæa caønh beänh.........................................................10 c Phaân boùn....................................................................................11 d Töôùi nöôùc.....................................................................................12 Phaàn 3: Toå chöùc chæ ñaïo phoøng tröø nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng................................................................................13 PHUÏ LUÏC Danh muïc thuoác tröø nheän loâng nhung........................................15 3 LÔØI TÖÏA Beänh choåi roàng haïi nhaõn do nheän loâng nhung laø moâi giôùi truyeàn beänh ñaõ phaùt sinh thaønh dòch vaø gaây thieät haïi naëng cho nhieàu vöôøn nhaõn taïi moät soá tænh vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long trong thôøi gian gaàn ñaây (töø 2009 - 2011). Tính ñeán cuoái naêm 2011, ñaõ coù khoaûng 22.728 ha nhaõn bò nhieãm beänh phaân boá taïi 5 tænh: Tieàn Giang, Ñoàng Thaùp, Vónh Long, Soùc Traêng vaø Traø Vinh; trong ñoù gaàn 15.625 ha bò nhieãm naëng, hôn 7.107 ha bò nhieãm trung bình - nheï. Hieän nay nhieàu tænh ñaõ coâng boá dòch, vaø taäp trung moïi noã löïc phoøng choáng dòch haïi. Tuy nhieân, dòch haïi naøy vaãn ñang coøn laø moái nguy hieåm cho saûn xuaát nhaõn ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Ñeå phuïc vuï cho coâng taùc phoøng choáng dòch beänh choåi roàng haïi nhaõn, Cuïc Baûo veä thöïc vaät aán haønh Soå tay höôùng daãn phoøng tröø nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng haïi nhaõn. Soå tay ñöôïc bieân soaïn töø nhöõng keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi caáp Boä vaø keát quaû thöïc tieãn, kinh nghieäm phoøng choáng dòch taïi caùc ñòa phöông. Mong raèng Soå tay naøy laø taøi lieäu höôùng daãn cô baûn coù ích ñoái vôùi coâng taùc phoøng tröø nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng haïi nhaõn. CUÏC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT BOÄ NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN 4 PHAÀN 1 PHOØNG TRÖØ NHEÄN LOÂNG NHUNG TRUYEÀN BEÄNH CHOÅI ROÀNG HAÏI NHAÕN 1. Moâ taû nheän loâng nhung (Eriophyes dimocarpi) - Ñaëc ñieåm hình thaùi: Tröùng hình troøn, maøu traéng trong, luùc saép nôû coù maøu traéng ñuïc. AÁu truøng khoaûng 2 tuoåi. Nheän tröôûng thaønh coù hình daïng gaàn gioáng aáu truøng tuoåi 2 nhöng cô theå thon daøi hôn, cong hôn, coù maøu traéng trong vaø traéng ñuïc, coù 2 raâu ñaàu, chieàu daøi cô theå trung bình 81,23µm, phía treân ñaàu loõm hai beân, coù 2 raõnh ôû giöõa ñaàu, coù nhieàu tua loâng phaân boá hai beân cô theå, coù 2 loâng ôû cuoái ñuoâi, coù 2 caëp chaân. AÁu truøng, thaønh truøng cuûa nheän loâng nhung - Ñaëc ñieåm sinh hoïc: Nheän ñeû raûi raùc töøng tröùng moät ôû maët döôùi cuûa laù non gaàn gaân chính cuûa laù. Nheän tröôûng thaønh di chuyeån deã daøng, thöôøng taäp trung gaàn gaân laù, xuaát hieän maët döôùi cuûa laù, neáu maät soá cao xuaát hieän caû maët treân cuûa laù, xuaát hieän treân laù non, laù giaø, hoa vaø xuaát hieän nhieàu treân caùc choài co cuïm laïi. 2. Voøng ñôøi nheän loâng nhung: raát ngaén, vaøo khoaûng 8 - 15 ngaøy. 3. Dieãn bieán maät soá cuûa nheän loâng nhung treân nhaõn Tieâu da boø Maät soá nheän cao nhaát vaøo caùc thaùng 2, 3, 4, 11 vaø 12 döông lòch; maät soá nheän thaáp vaøo caùc thaùng 6, 7, 8, 9 vaø 10 döông lòch. 4. Ñaëc ñieåm gaây haïi a. Taùc haïi tröïc tieáp: nheän chích huùt nhöïa cuûa laù nhaõn. b. Taùc haïi giaùn tieáp: laø moâi giôùi truyeàn vi khuaån gaây beänh choåi roàng haïi nhaõn. 5. Phoøng, tröø nheän loâng nhung a. Bieän phaùp phoøng 5 - Tæa caønh taïo taùn caây thoâng thoaùng, tieâu huûy caønh nhieãm nheän. - Tieâu huûy caùc caây kyù chuû phuï cuûa nheän loâng nhung nhö caây boà ngoùt, boùng neû (coøn goïi laø caây côm nguoäi) coù trong vöôøn nhaõn. Caây boà ngoùt (beân traùi) caây boùng neû (beân phaûi) b. Bieän phaùp tröø baèng thuoác baûo veä thöïc vaät ñeå daäp dòch Taïi vuøng coâng boá dòch beänh choåi roàng, caàn tieán haønh phun thuoác tröø nheän taäp trung, ñoàng loaït vaøo caùc thôøi ñieåm sau ñaây nhaèm baûo veä maàm laù, choài, phaùt hoa non vöøa nhuù traùnh taùi nhieãm nheän: Phun thuoác tröø nheän laàn 1: ngay sau khi tæa caùc choài ñoït vaø boâng bò nhieãm beänh hoaëc sau khi thu hoaïch; caàn keát hôïp phun phaân boùn laù (trafos K, 33-11-11,…); ° ° Phun thuoác tröø nheän laàn 2: luùc côi ñoït 1, khi nhuù ra töø 2 ñeán 3 cm ; ° Phun thuoác tröø nheän laàn 3: luùc côi ñoït 2, khi nhuù ra töø 2 ñeán 3 cm; ° Phun thuoác tröø nheän laàn 4: luùc côi ñoït 3, khi nhuù ra töø 2 ñeán 3 cm; ° Phun thuoác tröø nheän laàn 5: luùc ra hoa, khi hoa vöøa nhuù; ° Phun thuoác tröø nheän laàn 6: Sau phun laàn 5 khoaûng 5-7 ngaøy. Ghi chuù: - Soá laàn phun thuoác tröø nheän loâng nhung nhö treân chæ aùp duïng trong ñieàu kieän daäp dòch. - Caùc laàn phun thuoác tröø nheän loâng nhung phaûi luaân phieân ñoåi caùc goác thuoác khaùc nhau, vì söû duïng cuøng moät goác thuoác nhieàu laàn trong khi nheän coù voøng ñôøi ngaén seõ deã daøng taïo neân tính khaùng thuoác. - ÔÛ ñieàu kieän bình thöôøng soá laàn phun thuoác tuøy vaøo maät soá nheän vaø caây ra ñoït ñoàng loaït trong vöôøn hay khoâng. - Khi phun xòt thuoác tröø nheän phaûi tuaân thuû theo nguyeân taéc “4 ñuùng”. 6 Sau khi caét tæa, phun thuoác veä sinh vöôøn (laàn 1) Choài ñaõ nhieãm beänh (beân traùi) neáu phun thuoác vaøo thôøi ñieåm naøy seõ khoâng hieäu quaû. Choài vöøa nhuù (ôû giöõa) vaø choài ra côi 2 (beân phaûi) laø luùc phun thuoác tröø nheän loâng nhung hieäu quaû nhaát. Chuaån bò baûo hoä tröôùc khi phun thuoác (beân traùi) vaø phun thuoác baèng maùy aùp löïc cho ñieàu kieän caây nhaõn cao (beân phaûi) 7 PHAÀN 2 PHOØNG TRÖØ BEÄNH CHOÅI ROÀNG HAÏI NHAÕN 1. Ñaëc ñieåm beänh choåi roàng a. Taùc nhaân gaây beänh Böôùc ñaàu xaùc ñònh taùc nhaân gaây beänh choåi roàng treân nhaõn laø do vi khuaån thuoäc nhoùm Gamma Proteobacteria gaây ra. b. Nhaän daïng trieäu chöùng beänh choåi roàng Beänh xuaát hieän vaø loä trieäu chöùng treân caùc laù, choài non vaø treân hoa, laøm caùc boä phaän naøy khoâng phaùt trieån ñöôïc vaø co cuïm laïi thaønh chuøm nhö boù choåi, khoâng tieáp tuïc phaùt trieån vaø seõ daàn thoaùi hoaù, khoâ laïi. Beänh xuaát hieän treân hoa laøm cho chuøm hoa phaùt trieån lôùn hôn bình thöôøng, nhöng khaû naêng ñaäu traùi raát keùm. Treân nhaõn Tieâu da boø ñoït nhieãm beänh coù maøu naâu vaøng saùng. Caønh, laù non bò beänh, co cuïm daïng nhö boù choåi 8 Choài ñoït vaø boâng bò nhieãm beänh Choài non moïc leân töø goác caây bò ñoán bò nhieãm beänh c. Caùch lan truyeàn beänh choåi roàng - Beänh lan truyeàn chuû yeáu do nheän chích huùt vaø truyeàn beänh töø caùc boä phaän non cuûa caây beänh sang caây khoûe. - Nhaân gioáng töø caây coù trieäu chöùng beänh. - Vaän chuyeån saûn phaåm nhaõn töø vuøng naøy sang vuøng khaùc cuõng goùp phaàn laây lan beänh. - ÔÛ nhöõng vöôøn chaêm soùc keùm thì tyû leä beänh cao hôn. 2. Caùch tính tæ leä dieän tích nhieãm beänh choåi roàng: Theo trình töï sau ñaây: - Soá caây ñieàu tra: Moãi vöôøn choïn 5 ñieåm theo ñöôøng cheùo goùc, moãi ñieåm choïn ngaãu nhieân 2 caây, toång soá caây ñieàu tra laø 10 caây. Moãi caây choïn 4 höôùng (Ñoâng, Taây, Nam, Baéc), moãi höôùng choïn 1 caønh (choïn caønh caáp 3). a. Tính tæ leä nhieãm beänh treân caây: ñeám toång soá choài bò nhieãm beänh treân toång soá choài treân caønh ñieàu tra, tính theo coâng thöùc: Tæ leä choài nhieãm/caây (%) = (Toång soá choài nhieãm cuûa 4 caønh/Toång soá choài ñieàu tra cuûa 4 caønh) x 100. b. Möùc ñoä nhieãm beänh (thieät haïi) / vöôøn(%) = (Tæ leä choài nhieãm caây 1+ Tæ leä choài nhieãm caây 2+ ...+Tæ leä choài nhieãm caây 10)/10. Ghi chuù: - Dieän tích moãi vöôøn toái thieåu laø 20 caây (khoaûng 1.000 m2). - Vöôøn coù dieän tích lôùn, phaân theo töøng khu/maûnh, ñieàu tra nhö höôùng daãn treân cho töøng khu/maûnh. 9 3. Bieän phaùp phoøng, tröø beänh choåi roàng Beänh choåi roàng haïi nhaõn khoâng coù thuoác ñaëc trò, chæ coù thuoác ñaëc trò coân truøng moâi giôùi truyeàn beänh laø nheän loâng nhung nhö ñaõ höôùng daãn treân, do vaäy, caàn aùp duïng caùc bieän phaùp phoøng beänh choåi roàng nhö sau: a. Gioáng: söû duïng gioáng nhaõn Xuoàng côm vaøng ít bò nhieãm beänh choåi roàng. b. Kyõ thuaät caét tæa caønh beänh * Ñoái vôùi vöôøn sau thu hoaïch: caét tæa toaøn caây vôùi ñoä saâu 30 - 40 cm, thu gom caønh beänh vaøo goùc vöôøn, phun thuoác tröø nheän hoaëc choân vuøi, ñoát. Caét tæa toaøn boä caønh, laù beänh vaø veä sinh vöôøn * Ñoái vôùi vöôøn ñang ra côi ñoït non vaø ra hoa, traùi non: caét tæa taát caû choài nhieãm beänh, thu gom vaøo goùc vöôøn, phun thuoác tröø nheän hoaëc choân vuøi, ñoát. Caét, tæa caønh beänh saâu 30- 40 cm 10 Gom caùc choài beänh vaø phun thuoác hoaëc choân vuøi, ñoát c. Phaân boùn: Ñaûm baûo boùn ñuû loaïi, löôïng phaân vaøo caùc thôøi ñieåm sau ñaây: - Sau thu hoaïch: Boùn phaân laàn 1. - Khi caây ra côi ñoït 1: + Laù non vöøa nhuù: Phun phaân boùn laù giuùp caây ra ñoït maïnh nhö: Trafos K, 33-11-11… + Laù giaø: Boùn phaân laàn 2. - Khi caây ra côi ñoït 2: + Laù luïa: Xöû lyù ra hoa: töôùi KClO3 20 - 30g/m ñöôøng kính taùn caây, töôùi nhieàu nöôùc ñeå giuùp KClO3 tan hoaøn toaøn, 5 - 7 ngaøy sau thì tieán haønh khoanh voû (chæ söùa nheï quanh thaân, ñöôøng kính veát khoanh 1 - 2mm).Ngöng töôùi nöôùc ngay sau khi khoanh voû, khi caây vöøa hoa nhuù töôùi nöôùc trôû laïi. - Khi caây ra hoa: + Khi phaùt hoa daøi khoaûng 5 - 10cm: Boùn phaân laàn 3 vaø phun thuoác GA3 5mg/lít + Khi ñöôøng kính traùi 0,3 - 0,5cm: Boùn phaân laàn 4 + Khi ñöôøng kính traùi 1cm: Boùn phaân laàn 5 + Khi traùi ñöôïc 8 tuaàn tuoåi: phun GA3 (2 laàn) + Tröôùc khi thu hoaïch 1 thaùng: Boùn phaân laàn 6. 11 Khi söùa phaàn voû xung quanh caây, duøng baêng keo bao laïi traùnh thaát thoaùt hôi nöôùc vaø nhieãm beänh. Lieàu löôïng phaân boùn khuyeán caùo treân nhaõn tieâu da boø: - Phaân voâ cô: Tuổi cây 5 6 7 8 9 >=10 Urea (kg) 0,9-1,1 1,1-1,3 1,3-1,5 1,6-1,8 1,9-2,2 2,3-2,6 Liều lượng bón 1 cây/năm Super lân (kg) 1,3-1,5 1,6-1,8 1,9-2,1 2,3-2,5 2,7-3,0 3,3-3,6 KCl (kg) 0,7-0,8 0,9-1,0 1,0-1,2 1,2-1,3 1,5-1,7 1,8-2,0 Ngay sau khi caét caùc choài non vaø boâng bò nhieãm beänh, tieán haønh xôùi ñaát, boùn phaân laàn 1. Ñaây laø laàn boùn phaân raát quan troïng giuùp caây ra choài nhanh, haïn cheá beänh laây nhieãm. - Phaân höõu cô: Söû duïng daïng phaân höõu cô hoai muïc hay ñaõ qua cheá bieán. Ñoái vôùi caây 5 - 6 naêm tuoåi: 5kg/caây, töø 7 naêm tuoåi trôû leân: 10kg/caây/naêm. d. Töôùi nöôùc Töôùi nöôùc cho caây ôû caùc laàn boùn phaân, trong muøa naéng ñaëc bieät vaøo caùc giai ñoaïn maãn caûm vôùi beänh nhö caây ra ñoït non, ra hoa giuùp caây sinh tröôûng toát, choáng chòu toát vôùi beänh. 12 PHAÀN 3 TOÅ CHÖÙC CHÆ ÑAÏO PHOØNG TRÖØ NHEÄN LOÂNG NHUNG TRUYEÀN BEÄNH CHOÅI ROÀNG Ñeå phoøng tröø nheän loâng nhung truyeàn beänh choåi roàng haïi nhaõn moät caùch coù hieäu quaû, chính quyeàn caùc caáp caàn taäp trung chæ ñaïo ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng, tröø, daäp dòch moät caùch ñoàng boä. Sau ñaây laø caùc coâng taùc maø caùc caáp chính quyeàn caàn thöïc hieän: 1. Cuûng coá, taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa Ban Chæ ñaïo phoøng tröø beänh choåi roàng haïi nhaõn caùc caáp; phoái hôïp löïc löôïng coù lieân quan (noâng nghieäp, taøi chính, keá hoaïch, khoa hoïc coâng ngheä…) vaø huy ñoäng caû heä thoáng chính trò ôû ñòa phöông ñeå thöïc hieän quyeát lieät vaø ñoàng boä caùc bieän phaùp phoøng, tröø, daäp dòch beänh choåi roàng treân ñòa baøn. Ban Chæ ñaïo phaûi giao ban haøng tuaàn, baùo caùo kòp thôøi vôùi caáp treân coù thaåm quyeàn veà tình hình dòch beänh ôû ñòa phöông. 2. Chæ ñaïo caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñaåy maïnh coâng taùc thoâng tin tuyeân truyeàn, giuùp noâng daân coù kieán thöùc veà caùch phaùt hieän vaø phoøng tröø nheän loâng nhung, beänh choåi roàng treân nhaõn, tuyeân truyeàn phoå bieán caùc ñieån hình tieân tieán trong phoøng tröø dòch beänh. 3. Cuûng coá heä thoáng baûo veä thöïc vaät ôû ñòa phöông, boá trí ít nhaát 1 caùn boä chuyeân theo doõi veà baûo veä thöïc vaät ôû xaõ ñeå thöôøng xuyeân ñieàu tra dieãn bieán maät soá nheän, tyû leä beänh choåi roàng ôû cô sôû. Thoâng tin veà tình hình vaø döï baùo dòch beänh phaûi ñöôïc chuyeån ñeán noâng daân kòp thôøi vaø thöôøng xuyeân qua heä thoáng truyeàn thanh vaø caùc phöông tieän thoâng tin khaùc ôû cô sôû. 4. Toå chöùc caùc nhoùm noâng daân cuøng quaûn lyù moâ hình saûn xuaát coù quy moâ 5 - 10 ha, aùp duïng ñaày ñuû vaø ñoàng boä caùc bieän phaùp phoøng, tröø nheän loâng nhung 13 truyeàn beänh choåi roàng haïi nhaõn theo höôùng daãn ôû cuoán Soå tay naøy; taäp trung vaøo caùc noäi dung nhö chaêm soùc (boùn phaân, töôùi nöôùc, xöû lyù ra hoa..), caét tæa caønh beänh vaø kyõ thuaät phun thuoác tröø nheän theo 4 ñuùng. 5. Taïi caùc vuøng dòch beänh xaûy ra, ñeå daäp dòch caàn toå chöùc thöïc hieän kòp thôøi caùc khaâu: - Toå chöùc caùc toå xung kích, huy ñoäng löïc löôïng cuûa ñòa phöông vaø vaän ñoäng noâng daân cuøng ra ñoàng phun xòt thuoác tröø nheän ñoàng loaït theo höôùng daãn ôû cuoán Soå tay naøy. - Toå chöùc caùc toå, ñoäi xung kích caét tæa caønh chuyeân nghieäp ñeå caét tæa caønh beänh trieät ñeå theo höôùng daãn cuoán Soå tay naøy. - Thöïc hieän chính saùch hoã trôï phoøng tröø, daäp dòch beänh choåi roàng haïi nhaõn theo coâng vaên soá 498/ TTg –KTN ngaøy 13 thaùng 04 naêm 2012, vaø soá 142/2009/QÑ-TTg ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø baûo ñaûm ngaân saùch ñòa phöông phuïc vuï coâng taùc phoøng tröø dòch. - Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, kieåm tra vieäc kinh doanh, söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät ôû ñòa phöông, nghieâm caám vieäc kinh doanh thuoác giaû, thuoác keùm phaåm chaát, taêng giaù thuoác trong thôøi gian coù dòch, vi phaïm qui ñònh veà quaûng caùo thuoác. - Khen thöôûng kòp thôøi nhöõng ñôn vò, caù nhaân tham gia tích cöïc vaø coù hieäu quaû trong coâng taùc phoøng tröø dòch beänh; kyû luaät nghieâm khaéc nhöõng taäp theå, caù nhaân khoâng nghieâm tuùc chaáp haønh söï chæ ñaïo cuûa caáp treân laøm dòch beänh laây lan. 6. Caàn chæ ñaïo quyeát lieät coâng taùc phoøng tröø dòch beänh choåi roàng haïi nhaõn trong thôøi gian cuoái muøa khoâ (thaùng 5, keát thuùc vaøo thaùng 6), laøm theo kieåu cuoán chieáu, khoâng boû soùt caây beänh trong vöôøn nhaõn. Khoâng caét caønh, taïo taùn hay caét boû caùc choài vaø boâng bò nhieãm beänh roài boùn phaân trong thaùng 7 vì khi caây ra töôït non vaø reã môùi maø nöôùc luõ veà vöôøn bò ngaäp caây seõ bò cheát (tröø tröôøng hôïp vöôøn caây coù ñeâ bao ngaên luõ). 14 PHUÏ LUÏC Teân hoaït chaát, teân thöông phaåm vaø lieàu löôïng söû duïng cuûa moät soá loaïi thuoác tröø nheän loâng nhung (Thoâng tö soá 10/2012/TT-BNNPTNT ngaøy 22/2/2012 vaø soá 19/2012/TT-BNNPTNT ngaøy 2/5/2012) 15 16
- Xem thêm -