Tài liệu Tạo dòng vi khuẩn escherichia coli biểu hiện protein dung hợp ecotin miniproinsulin dạng tan trong chu chất

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0