Tài liệu Tuyển tập 90 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học tập 1 lovebook

  • Số trang: 364 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 440 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

N H À S Á C H G IÁ O D Ụ C T R Ự C T U Y Ế N L O V E B O O K .V N T u ỵ ẽ n ta p y u đ ẽ tặ rth ứ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________ Đại học - Cao đẳng"môn Hóa Học '/ r ; 4 / kèm lời giải chi tiết và bình luận V X5 Tập 1 Tw liêu lưu hành nôi bô — • * * (Táv b ả n lần 2 - c ó chỉnh lf và b ổ sung) 4* Ẩ S W ứ- Hà Nội, tháng 12/2012 IQVEBOOK.VN {1 U A - ỉ V •iVr ■ •VAí' V ■ M^ I» 'ụề'1 Ịá f; \t t * *1 » «I» * 41» 41» . * •% V - p h ả i tr ả i q u a g iô n g tô n h ư n g lih ô n g đ ư ợ c cú i đ â u đ ầ u t r ư ó c g iỏ n g t ố ” 4 *M »V •» • •* '* “* ** * ■■ ’ . **s?i¥;,,í A,wf ^ V * % ' ^ _r i w 'f*f ' *r " ữ ạ n ợ 7 7 ỉíỊ y T r â m — • .v*> « NHẤTĐỊNH EM SẼ TRỞ THÀNH MỘTSINH VIÊNXUẤTSẮC! Í.:V LOVEBOOKLU Ô NtlN VÀO ĐIỀU ĐÓ! r Bản quyền thuộc Công ty giáo duc trực tuyến Viêt Nam ™VEDU Corp ---------------------------------------------------------------------------- — 2 I LOVEBOOK.VN — ------------------------------- --------------------------------------------- MỤC LỤC LỜI NỐI ĐÀU......................... ».............................. .............................................................................................. 5 LỜI CẢM ƠN......................................................................................................................................................Л ъ , ĩ ■ • AV Đ O I L O I C IIIA S E C Ư A N H O M B IE N S O Ạ N ....... Đề sổ 1: Chuyên Hùng Vvrcmg - Phú Thọ lãn 2-2012........................................ 12 Đề sổ 2: THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội lần 2-2012.................................................................................. 18 ' " ГТ . Đề SỐ 3: Đồ thi HSG Thái Binh 2009-2010....................................»......-.......................... ............................... 24 Se s 6 4: ĐS thi HSGThái Bình 2010-2011 ......................r ....................... ...................................... ................29 ư èsỗ 5: Đề thi HSG Thái Bỉnh 2011-2012........................... ~ «............................................................. „...35 Đề số 6 : Chuyên Hạ Long- Quảng Ninh lăn 1 - 2012.....-,...........................................................»..................40 Đề số 7: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Tri lần 1-2011................................ ..................................................... 46 Đề số 8 : Chuyên bê Quý Đôn - Quảng T rị lần 1-2012......................................................................................51 Đề số 9: Chuyên Lê Quí Đôn - Quàng Trị lần 2'2012............. -............................................ .........................56 Đè số 10: Chuyêií Lê Quí Đ ôn - Quảng Trị lần 3 -2 0 1 1 Đề SỔ 11: GSTT Group lần 1-2012................................ 61 ...................« 68 Đề sổ 12: Chuyên Trần Phú - Hầi Plidnglăn 2-2012....... . & Л . .....................................!............................ 74 Đè số 13: Chuyôn Đại học Vinh tèn 1-2011... -............,..1.;.^.................................. — ................................. 80 Đề sổ 14: Chuyên Đại học Vinh tân 3- 2011...........ỢĩẶií............................................rt................................. 86 " „ «P . 7 Đề số 15 : Chuyên Đại học Vinh lần 4-2011.......4Ж.-..................................................................................... 92 ------------------- _J------- — ------——------------ f!t^ -:---------------------------------------------------------Đề số 16: Chuyên Đại học Vinh lần ........!............... ................................................. 98 Đẽ SỐ 17: Chuyên Đại học Vinh ỉần 2 - 2 0 ịp L .i............ -,..............................................................................104 f)ề số 18: Chuyên Đại học Vinh lần 3v2ỹláỉl................................................. —........................................... 110 Đề Số 19: Chuyên Đại học Vinh .....................................................................................................116 Đề sổ 20: Chuyên Nguyễn Huệ : Hằ Nội lần 2-2011................................... .................................................... 121 уV Đề sổ 21: Chuycn N guyỗn ftúộ; ^Hà Nội lần 3 - 2 0 1 1 .................... ............................... ...... ............................................. 12Ö Dê số 22: Chuyên Nguyễn Hvrệ - Hà Nội lần 1 -2012.............................................. ..................... ............... 13Ỉ Đề SỐ 23: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 -2012...................................................... ............................. 13Ö Đẽ số 24: Chuyên lígụýỉn Huệ - Hà Nội lần 3 -2012.................................................................................... 145 Đề số 25: Chuỵến Nguyền Huệ - Hà Nội lần 4-2012....-......................... ........... -,........................................152 Phần II: ĐÁP ẨN<И«>|»(М»»М*И111т1МФМ«Н*Н«М1М1»1ННИ)М1Н1НМИ«И1»»М(М»»И*<»«М»МкмН|«*1М|(4|«МИИ«М1И**ММ«М4М<НМН.......................... 158 Phần III: ÌLỜIỂÌẢI CHI T!ẼT VÀ BÌNH LUẬN.......................................»......... — ...... «........... »............ .......162 Đb$ổ%r..i................................................................................................- ...........................................- .......162 ỹ ề ị ỳ í ............................ -..............................................................................*.....«...........-..........................168 Ü & SÔ 3...........................................................................■.................................... .............................................176 '%J Г _ v i ) ồ số 4............................................................................ .................«...........-................................................187 y ậv ^ Đề sổ 5...-................................. ................. ................... ........ ............. -............... ».......... ................ ............194 Đề SỐ 6 ............................................................................................ «....................... .......... ............................201 Đề SỐ 7................. .........................................................................................................»................................. 209 LOVEBOOK.VN I 3 W Î 8. *0Ъ số 9 ...............................................................................................................................................................223 Đề sổ 10................................................................................ ............................................................................231 V 0 %:.. 285 Đề sổ 17. Đề số 18. 292 '4 . F)ồ sổ 19....................................................-............................................................... ............... ...Jaixi. 301 Dề sổ 20 309 W “ " ' p r * ........................ Đề sồ 2t V, Đề sổ 22...........-................................. .......................................... .......................... ........... .......325 Đề sfí 23................................................................................................................ỵ â ỉộ ' ...................332 Đề số 24 SỐ 24.................................................................................. ................... --«rîT-V*.... i l .............-340 Đề sổ số 25 25............................................................................ P H Ụ UJC • ••*••»« и * и * м 1Н «1 И *М 4 И»М»ММ »••««! IM •» И 1 * ц м « |* м » н * « Bảng nhận biết các chất vô cơ ... Н НФШ И 1Ш И И Н •S , Bảng nhận biết các chất hữu cơ s я ? a ứ v V Л s àS V 4 I LOVEBOOK.VN v : ' '% И » & \v m V * * ж « 348 4^7 ...................357 ................ . 360 W Î 8. *0Ъ số 9 ........................................................................................................................................................... 223 Đề sổ 10............................................................................... ......................................................................... 231 Đồ sỗ 11.........................................................................................................................................................239 Đề số 12 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................м . . 245 Đề số 13............................................................................. ... ........................................................................252 Đd s 6 14..... -................................................................................................................................................. 26ÇK ỉ Đồ sô 15............................................................................. ............ -...................................... ........... ........... 2ê9> Đề số 16.................................................................................................... ........ «............... ......»........~ ...Х й 7 Đề Sổ 17..... .................................... ............................... .............................................. »....................Æ *°2Q 5 V Đề số 18........................................................................... . 292 '\ . * F)ồ sổ 19................................................... ....................................................... ........................ ...Д г £ ......... 301 jF&y1 Dề sổ 20 ... ...........................309 Đề s6 2t ì 16 A V « / М L 11н » > | м М 1» 11М 111111> т и - 1* и » и | н 11|>|»И1»|*»«Н 1 'Ц н > | » » | | 11 ||||ни 11| | ц ж и и т н т 11' » т ч т т | ц н 1Ч и н « « ^ н 4*» ч И 1> ц щ Đề SỔ 22...................................... ................................................... .............1 ___ ......325 Đề sfí 23„..~,............................................ ........................................................... .y à ç E , ......332 Đề SỐ 24................................................................................. .......................................... .....-340 Đề sổ 25................................................................................................. ------------------- ...... 348 PH Ụ UJC............................................................................. ............................ ............... /С * ж Bảng nhận biết các chất vô c ơ ....................- ................. ........»..... fifty,-#. - ■ Bảng_ nhận biết các chất hữu cơ.. 45Ы 4 I LOVEBOOK.VN ЧЧ7 ...... 357 ....„.360 LỜI CAM ƠN Truức hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc đến nhũng người clia ngưòi mẹ dâ sinh thành ra chúng tôi và nuôi nẩng chủng tôi lên nẹuỡi. Hy luôn là hậu phưong vừng chấc trong cuộc sống cùa chúng lôi. Thớ hai, chúng tôi xin gùi lời cảm Ơ11 chàn thành nhất tói nhung thầy cô đâ không quàn ngày đêm truyền đạt kiến thức, giúp chúng tôi đạt đuợc kết quả như ngày hôm nay. Thầy Đỗ Như Pha - Giáo viên THPT Thanh Miện 1 - ! lài Dương Thầy Hoàng Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An Cô Trần Hải Minh - Giảo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Thầy Nguyễn Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Cô HỔ Thị Khuê Đào - Giáo viên THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Binh Thầy Đinh Xuân Quang - Giáo viên THPT chuyên Lương Vãn Tụy - Ninh Qlnh Thây Lê Ngọc Tú - Giảo viên THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa Cữ Nguyễn Thị Minh Ngợc - Giáo viên THPT Mỳ Đức A - Mà Tây Thầy Nguyễn Vãn Hưng - Giáo viên THPT Quỳnh Côi - Thái Bình Cô Trọng Thị Kiều - Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu - Mưng Yên Cô Nguyễn Thị Nguyệt Mai - Giáo viên THPT Nguyễn Siêu - Hưng Yên Thầy Hoàng Đức Hải - Giáo viêu THPT Phù Cừ - Himg Yên Cô Nguyễn Thị Hường- Giáo viên TĨÌPT Đông Quan- Hà Nội Thầy Mai Tiến Dũng “ Gỉáo viên TI ỈPT Hậu Lộc 2 ' Thanh Hóa. aT v , Cuối cùng, chúng tôi xin gừi lời cảm ƠÍ1 tới anh Lương Văn Thụy -XChủ tịch (ÌSTT Group. Anh là người theo sát chúng tôi nhất trong quá trĩnh lầm việc. Những lời động viêtĩ:yí,khích lệ kịp thời của anh đã giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. y Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ & $ iS 6 I LOVẼBOOK.VN LỜI CAM ƠN Truức hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc đến nhũng người clia ngưòi mẹ dâ sinh thành ra chúng tôi và nuôi nẩng chủng tôi lên nguời. Hy luôn là hậu phưong vừng chấc trong cuộc sống :ủa chúng lôi. Thớ hai, cliimg lôi xin gùi lời câm rai chân thành nhất tói những thầy cô đâ không quàn ngày dẽm truyên íiạt kiến thút, giúp I ^ v chúng tôi đạt đuợc kết quả như »gây hôm nay. Thầy Đỗ Như Pha - Giáo viên THPT Thanh Miện 1 - ! lài Dương Thầy Hoàng Dinh Hùng - Giáo viên THPT chuyên Phan Bội Chíiu - Nghệ An Cô Trần Hải Minh - Giảo viên THPT chuyên Vĩnh Pliúc Thầy Nguyễn Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Cô HỔ Thị Khuê Đào - Giáo viên THPT chuyên lưorg Văn Tụy - Ninh Binh Thầy Đinh Xuân Quang- Giáo viên THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Q)nh Thây Lê Ngọc Tú - Giáo viên THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa Cữ Nguyễn Thị Minh Ngợc - Giáo viên THPT Mỳ Đức A - Mà Tây Thầy Nguyễn Vãn Hung - Giáo viên THPT Quỳnh Côi - Thái Bình Cô Trọng Thị Kiều - Phỏ hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu - Mưng Yên Cô Nguyễn Thị Nguyệt Vlai - Giáo viên THPT Nguyễn Siêu - Hưng Yên Thầy Hoàng Dức Thây Đức Hải - Giáo viêii viêu THPT Phù Cừ - Himg HuTtg Yên Cô Nguyễn Thị Hường - Giáo viên Tf TĨÌPT ÌPT Đông Quan- Hà Nội Thầy Mai Tiến Dũng “ Gỉáo Giáo viên TI THPT ỈPT Hậu Lộc 2 ' Thanh Hóa. Hỏa. a/ v , Cuối cùng, chúng tôi xin gừi lời cảm ƠÍ1 tới anh Lương Văn Thụy -XChủ tịch GS'IT Group. Anh là người theo sát chúng tôi nhất trong quá trĩnh lầm việc. Những lời động viêtĩ:yí,khích lệ kịp thờ. của anh đã giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. y Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! ■ 6 Ị LOVẼBOOK.VN LỜI CAM ƠN Truức hềt. chủng tôi xin bầy tỏ lòng biết on sâu sắc đến nhũng người clia người mẹ đă sinh thành ra chúng tôi và nuôi nẩng chúng tôi lèn nguời. Hy luôn là hậu phương vừng chẩc trong cuộc sống của chúng tôi. Thứ hai, clúmg lôi xin gùi lời câm rai chàn thành nhất tói những thầy cô đâ không quàn ngày dẽm truyên íiạt kiến thút, giúp / ^ v chúng tôi đạt đuợc kết quả như ngày hôm nay. ÁyV Thầy Đỗ Như Pha - Giáo viên THPT Thanh Miện 1 - ! lài Dương Thầy Hoàng Đình Hùng - Giáo viên THPT chayẽn Phan Bội Châu - Nghệ An Cô Trần Hải Minh - Giảo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Thầy Nguyễn Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Cô Hổ Thị Khuê Đào - Giáo viên THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Binh Thầy Đinh Xuân Quang - Giáo viên THPT chuyên Lương Vãn Tụy - Ninh Qlnh Thrly Lê Ngọc Tú - Giáo viên THPT Hàm Ròng - Thanh Hóa Cfl Nguyễn Thị Minh Ngợc - Giáo viên THPT Mỳ Đửc Л - Mà Tây Thầy Nguyễn Vãn I lung - Giáo viên THPT Quỳnh Côi - Thái Bình Cô Trọng Thị Kiều - Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu - Mưng Yên Cô Nguyễn Thị Nguyệt Mai - Giáo viên THPT Nguyễn Siêu - Hưng Yên Thầy I loảng Dức Hồi - Giáo viêii THPT Phù Cừ - Hưng Yên Cô Nfiuyễr> Thị Hường- Giáo viên TĨÌPT Đông Quan- Hà Nội 'Ổ v Thầy Mai Tiến Dũng “ Gỉáo viên THPT Hậu Lộc 2 ' Thanh Hóa. * , Cuối cùng, chúng tôi xin gừi lời cảm ơn tới aulì Lương Văn Thụy -XChủ tịch (ÌSTT Group. Anh là người theo sát chúng tôi nhất trong quá trĩnh lầm việc. Những lời động vlêo^yắỳdiích lệ kịp thời của anh đã giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. y Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! 6 Ị LOVÉBOOK.VN LỜI CAM ƠN Truức hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc đến nhũng người clia ngưòi mẹ dâ sinh thành ra chúng tôi và nuôi nẩng chủng tôi lên nẹuỡi. Hy luôn là hậu phưong vừng chấc trong cuộc sống cùa chúng lôi. Thớ hai, chúng tôi xin gùi lời cảm Ơ11 chàn thành nhất tói nhung thầy cô đâ không quàn ngày đêm truyền đạt kiến tliữc, giúp chúng tôi đạt đuợc kết quả như ngày hôm nay. Thầy Đỗ Như Pha - Giáo viên THPT Thanh Miện 1 - ! lài Dương Thầy Hoàng Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An Cô Trần Hải Minh - Giảo viên THPT chuyên Vĩnh Pliúc Thầy Nguyễn Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Cô Hồ Thị Khuê Đào - Giáo viên THPT chuyên lưorg Văn Tụy - Ninh Binh Thầy Đinh Xuân Quang - Giáo viên THPT chuyên Lương Vãn Tụy - Ninh Qlnh TliAy L6 Ngục Tú —Oi áo vicn T ỈĨP T Hàm Rồng - Thauỉì TToã Cữ Nguyễn Thị Minh Ngợc - Giáo viên '1TỈPT Mỳ Đức A - Mà Tây Thằ> Nguyễn Vãn Hưng - Giáo viên THPT Quỳnh Côi - Thái Bình Cô Trọng Thị Kiều - Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu - Mưng Yên Cô Nguyễn Thị Nguyệt Mai - Giáo viên THPT Nguyễn Siêu - Hưng Yên Thầy Hoàng Đức Hải - Giáo viêu THPT Phù Cừ - HuTtg Yên Cô Nguyễn Thị Hường - Giáo viên Tf ÌPT Đông Quan- Hà Nội Thầy Mai Tiến Dũng “ Gỉáo viên TI ỈPT Hậu Lộc 2 ' Thanh Hóa. aT v 'K * " < :> , 4 _ * Cuối cùng, chúng tôi xin gừi lời cảm ƠÍ1 tới anh Lương Văn Thụy -XChủ tịch (ÌSTT Group. Anh là người theo sát chúng tôi nhất trong quá trĩnh lầm việc. Những lời động viêtĩ:yí,khích lệ kịp thời của anhđã giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. y Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! ■ 6 I LOVÉBOOK.VN LỜI CAM ƠN Truức hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc đến nhũng người clia ngưòi lìỉẹ dâ sinh thành ra chúng tôi và nuôi nẩng chủng tôi lên nẹuỡi. Hy luôn là hậu phưong vừng chấc trong cuộc sống cùa đvóng lôi. Thớ hai, chúng tôi xin gùi lời cảm Ơ11 chàn thành nhất tói nhung thầy cô đâ không quàn ngày đêm truyền đạt kiến thức, giúp chúng tôi đạt đuợc kết quả như ngày hôm nay. Thầy Đỗ Như Pha - Giáo viên THPT Thanh Miện 1 - ! lài Dương Thầy Hoàng Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An Cô Trần Hải Minh - Giảo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Thầy Nguyễn Đình Hùng - Giáo viên THPT chuyên Vĩnh Phúc Cô HỔ Thị Khuê Đào - Giáo viên THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Binh Thầy Đinh Xuân Quang - Giáo viên THPT chuyên Lương Vãn Tụy - Ninh Qlnh TliAy Lê Ngục Tủ —Giáo vicn T ỈĨP T Hàm Rồng —Thanh Hóa Cữ Nguyễn Thị Minh Ngợc - Giáo viên THPT Mỳ Đức A - Mà Tây Thầy Nguyễn Văn Hưng - Giáo viên THPT Quỳnh Côi - Thái Bình Cô Trọng Thị Kiều - Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu - Mưng Yên Cô Nguyễn Thị Nguyệt Mai - Giáo viên THPT Nguyễn Siêu - Hưng Yên Thầy Hoàng Đức Hải - Giáo viêu THPT Phù Cừ - Himg Yên Cô Nguyễn Thị Hường- Giáo viên TĨÌPT Đông Quan- Hà Nội Thầy Mai Tiến Dũng “ Gỉáo viên TI ỈPT Hậu Lộc 2 ' Thanh Hóa. aTv, 'K * " 4 < :> _ * Cuối cùng, chúng tôi xin gừi lời cảm ƠÍ1 tới anh Lương Văn Thụy -XChủ tịch (ÌSTT Grotp. Anh là người theo sát chúng tôi nhất trong quá trĩnh lầm việc. Những lời động viêtĩ:yí,khích lệ kịp thời của ar.h đã giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. y Một lần nữa xin chân thành cám an! & $ iS 6 I LOVẼBOOK.VN LỜI KHUYÊN HỤC HÓA Học hóa chẳng khó bạn ơi, Lí Ihuycí nắm vũng có noi cần đùng. Quy luật đừng nhô lung lung, Phải hiểu sâu sắc khi dùng mới hay. ---------- lỉự t húu Ldll LÚ Hlẽ bdy>---------- Chịu khó tìm hiểu hôm nay đi nảo! Oxi hóa-khử ià sao? Khử cho 0 nhận1 nhớ vào đầu 51gay. Kim loại lan chảy trên tay, Là Gali? nhẻ, tiiậy hay-khác thường! Este luôn có mùi hương*, N ư 6 o 1)00 n ố i tiốne. tiông, bÔH bổ phuong tin dùng. Vôi sống nhờ phàn írng nung4, Đá vôi khai thác nhiều vùng nuớc ta. Dôi khi tường có gặp ma, Mả đâu hay biết đó là photpiio5. Mủa đông dù cỏ co ro, Dùng than suửi ấm đừng cho kín nhả6. J ỉọc dâu chỉ kiến thức mà Thực hánh thực té nhiều điều nhớ lâu Bạn ơi đùng có lo âu, V" Châm chỉ rèn iuyộn nhớ câu ki Chứng tôi Gstt, Chúc bạn lỏm tốt những tì^ ằ ịĩ tiêu. Hà Nội, ngày ỉ 7/ỉ 2/2ỒÌ 2 CẶ Đỗ Thị Hiền % ử A Y - / -, *Trongph£i»feflgoxi hóa-khử thv&ỉiất.khửnhường electron và chấtoxỉ hóa nhận electron. •ị 2 Kim lotirait có sổ hiệu ngiïycà tử íà 31 ]à kỉm loại tròng suối không màu. ở điều kiện thường,c.alí có the tàn cháy ị trongráộ^rbàn tay, ỉàm tiêu liủỵ:thủy tilth, kim loại nhựng hoàn toàn thân thiện với cọn người, 3 Các este thường cố mùi hương dề chịu nên một số este được ứng dụng trong sàn xuất nĩrớc hoa. 4 Vôi ằống (CaO) được điều cliế tù' đá vôi (CaCCh) theo phản ứng: CaC03 «2 CaO + COìHiện tượng phái quang trong bóng lối của photphu trắng gọi ìà "ma trơr. X Khi dùng than sưởi ẩm không nên đóng kín phồng íio: ............ ^ £ a n đầu, Ccháy trong O2 theo pỉiân ứng: c + Ò2 —» C02 ' Sau đó, do thiếu oxi nôn: c + C02 —* 2C0, co là khí cỏ thế tạo phức với hemoglobin trong máu cảntrờ quá trình vận chuyến oxi trong máu gây ngạc thò* và có thể dẫn đến tử vong. LOVEBOOK.VN 111 LỜI KHUYÊN HỤC HÓA Học hóa chẳng khó bạn cri, Lí ihuycí nỉm vũng có noi cần dùng. Quy luật đừng nhô lung lung, Phải hiểu sâu sắc khi dùng mới hay. ---------- lỉự t húu Ldll LÚ Hlẽ bdy>---------- Chịu khó tìm hiểu hôm nay đi nảo! Oxi hóa-khử ià sao? Khử cho 0 nhận1 nhớ vào đầu ngay. Kim loại lan chảy trên tavf Là Gali? nhẻ, tiiậy hay-khác thiròng! Este luôn có mùi hương*, N ư 6o hoa n ố i tiốne. tiông bÔH bổ p h u o n g l in dùng. Vôi sống nhờ phản írng II ung4, Đá vôi khai thác nhiều vùng nước ta. Dôi khi tường có gặp ma, Mả đâu hay biết đó là photphỡ*. Mủa đông dù cỏ co ro, Dùng than suửi ấm đừng cho kín nhả6. J lọ c đâu ch í ktến thức m à . ■' Thực hành thực té nhiều điều n hớ lâu.5^ Bạn oi đùng có !o âu, ^ Chãm chỉ rèn iuyộn nhớ câu k ỉ ệ ể ị ^ Chứng tôi Gstt, Chúc bạn lỏm tốt những tiêu. j© Hà Nội, ngày 17/12/2012 ĐỖ Thị Hiền — '— - , ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ' :— _ _ _ ^ ể L _ 2 r r: ; *Trongph£i»feflgoxi hóa-khử thv&ỉiất .khử nhường electron và chất oxỉ hóa nhận electron. ị 2 Kim lotirait có sổ hiệu ti'guyêà tử íà 31 ]à kỉm loại tròng suối không màu. ở điều kiện thường, c.ali có thổ tàn chảy ị trongráộ^rbàn tay, ỉàm tiêu liủỵ:thủy tilth, kim loại nhựng hoàn toàn thân thiện với cọn người, 1 ^ * ' y / • 3 Các este thường có mòi hưcrngdềchỊu nên một số este được ứng dụng trong sàn xuất nĩrớc hoa. 4 Vôi ằống (CaO) được điều cliế tù' đá vôi (CaCCh) theo phản ứng: CaCC>3 «2 CaO + COìHiện tượng phái quang trong bóng lối của photphu trắng gọi ìà "ma trơr. :c f Khi dùng than sưởi ẩm không nên đóng kín phồng íio: ............ îs'Æan đàu, c cháy trong O2 theo pỉiân ứng: c + 02 —» C02 ' Sau đó, do thiếu oxi nôn: c + C02 —* 2C0, co là khí cỏ thế tạo phức với hemoglobin trong máu cản trờ quá trình vận chuyến oxi trong máu gây ngạc thò* và có thể dẫn đến tử vong. LOVEBOOK.VN 111 Có thể có bao nhiêu hợp chất là X chửa 2 nguyên tố? A. 2 B. 3 c \4 « D. s ,* Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gain hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản phẩm k h ử ìà 3,136 lít SOz (<ỉktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. % khối lượng mồi kim loại trong hỗn \\$Ệ \ ban dâu ]à '■ — A. 15,54% Cu; 54 46 % ?.n.-------------------------- %. 49,6 1% Cu; 50,39% Zn.------------------------- T^ 1---c. 50,15% Cu; 49,85% Zn. ■ D. 51,08% Cu; 48,92% Zn. f«n 4 |-fW ~ n . . i A A ^ A y n / Câu 12: Trong các chất cho sau đây: xen(uiozơ, cát, canxLcacbua, ancol etylic, cao su, tióh'Ị?ột, natri đorua, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ; chất nào là nguyên ỉỉệu tụ nhiên? A. xenlulozor, cát, canxi cacbua, tỉnh bột, sắt kim loại, oxi, dàu mỏ. >Ể.^xcnluloz(y, cát, cao su, tinh bột, natri clorua, oxỉ, dầu mỏ. c. xenlulozor, ancol etylic, tinh bột, natrí clorua, oxi, dĩui mỏ. D. xcnluloTơ, cao su, anco! etylic, tinh bột, sắt kim íoại, oxỉ, dầu mỏ. , Câu 13: Một hỗn hợp gồm ankađien X và O2 lấy dư (O2 chiếm 90% th&ticK) được nạp đầy vào một bình kín à áp suất 2 atm. Bật tia lửa diện dể đốt cháy hết X rồi đưa bìhỉũ-Về nhiệt độ ban đầu cho hơi nước ngưng tụ hết thì áp suất giảm 0,5 atm. Công thức phân từ c à ^ t à A. C3 H4. 8, C £ Y l a n lm it là ______________________________________________________________________________________ A. 0,4 và Q Ậ ĩ ỳ / Ồ. 0,8 và 0,2. c. 0,2 và 0,3. D. 0,6 và 0,5. Câu 18: Chia gam hỗn hợp ancol etylic và ancol đồng đẳng R-OH thành 2 phần bằng nhau. Phan 1 đ io tá<ỉ.dụng với N.a dtr tliq 'Artyc Xịi2 lít H2 '(đktc);.Phần 2 tác dụng vói dung dịeh chứa 30 gam CH3QỚÒH ịcó m ặt II 2SO4 đặe).;Tính klìổi lưẹmg este thu được, biết hiệu suất các phản ứng este hóa dềjáàỔD%. /Ằ ị6 ,4 8 g a m . B. 8,1 gam. c. 8,8 gam. D. 9,6 gam. ^ ^ Ç â u 19: X là m ột a -amino axit chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH 2. Cho 8,9 gam X tác dụng với ^^20 0 ml dung dịclì HC1 1 M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y Cầri4ùng 300 m! dung dịch NaOH 1 M. Công thức đúng của X là: , Avt:H3Cil(NH2)COOH.. B. CH3C(;CH3)(NH2)COOH. LOVEBOOK.VN ị 13 с. СНзСНгСН(М-12)С(Д>И. и. 4,n3'-n^ri3jv,in-»>tiỂ,|uw4/... Câu 20: Cao su Buna-N dược điều chế n h ờ loại phân ứng nào sau đây? A. trùng hợp, B. cộng hợp. c. trùng ngưng. D. đồng trùng hợp. Câu 21: ứ ng với công thức phân tử СзНбОг có bao nhiêu đồng phân mạch hờ có thể tác dụng đttợc với Na và bao nhiêu đồng phân mạch hở không thế tác đụng cìược với Na? A. 2 và 5. В. 3 và 4, CM và 3. D. 5 và 2. Câu 22: Oxi hóa ãnđehit X đơn chức bầng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% tbĩi đirực hỗn hợp Y g&m axit cacboxylỉc tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cặn 100 mí dung dịch NaOH Ữ,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5Д gam chất rắn jrfwri Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNƠ3 trong NH3 dư, đun nóng thì t h ị t ậýợc khối lượng Ag là A. 21,6 gam. B. 5,4 gam. c. 10,8 gam. 0 .2 7 ,0 gam. Làu Z3T бО * ^ Lho 11 и I 1 S.H4 J j O t £gam c J i l l eồte v O l v Ihởf Ivf U dởrt w II V chức, J 1 U W | Imậch H^Ịvlk h Ỉ Iờ Ư tác Let С U đụrtg U i l g hè't Un* L V VỚ ƯI I 30ml J v i l l i đung UVỈIỈỊị U vW; А. К và CH3COOCH3 . В. К và HCOO-CH3./. Ẵ S Ỉ' c. Na và CH3COOC2H5. D. Na và HCOO-C2H5. ^ ' 5 Câu 24: Cho các dung dịch không màu: HCOOH, CHsCOOỈl, giucozo’, ếl^xèíol, CzHsO^i, GH3CHO. Neu dùng thuốc th ử là Си(ОН)г/ОН' thì nhận biết được tối đa bao nhièa,-çh$t trong sổ cácTchất trên? Л.6. B. 5. C.4. f ; Ÿ D. 3. Câu 25: Đun 20,4 gam m ột chất hữ u cơ X đơn chức với 300 ĩĩií 'dung dịch NaOH 1 M thu dư ợc muối Y và hợp chất hữu cơ z đơn chức. Cho z tác dụng với Na d ự íhu dirợc 2,24 lít khí ỈÌ 2 (đktc). Oxi hóa z thu được hợp chất Z' không phân ứng với dung dịch AgNOj/NHs. Nung Y với NaOH rắn thu được khí T có tì khối hơi so với O2 là 0,5. Công thức cấu tạo púaX là А. СНзСООСЩСНзЬ В. ÇIÎ3COOCH2CH2CH3. С.С2НзСООСН(СНз}г. Р.;СНзСООСИ(СНз)СНгСНз. Câu 26: Hòa tan Fe3Û4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu đưực dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được v6i bao nhiêu chẩt trong s ố rẹặc>'chẩt sau: Cu, NaOH, Вгг, AgNƠ3, KMnŨ4, MgSƠ4, Mg(N03)2,Al? Ó ' А. 4._________________Ị ^ s ._________ - - Ỉ ? С. 6.________________ 0 7 . _____________________ Câii 27: Cho m gam hỗn hợp X gồra р^гбз, CuO, MgO, KeO và Fe:ỉ04 vào dung dịch II 2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). MắĩÌỂhác nung m gam hỗn hợp X với khí c o dư thu được chất rắn Y và hồn hợp khí z. Cho z vào dung dịch Са(0Н)г dư* thu được 35 gam k ết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dứ tttíi được V lít khí N02 (đktc) là sản phẩm khử* duy nhãt. (ĩiá tộ của V là 4 Л. 11,2. * ' -..^ 2 2 ,4 . С. 4 4 Д D. 33.6. Câu 28: Cho 5 0 0m l dunjg địch FeCIz IM tác dụng với 200 ml dung dịch KMnOílM đã đư ợc axĩt Tĩ5ã bằng dung dịch Hxếồííioãng dir. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và V lít khí ờ đỉồu kiện tiêu chữẩn. Giả sửC lo không phản ứng với nước.Giá trị của Vlà A. 11,2. л ,.Ặ ĩ:y B.5.6. c. 14,93. D. 33.6. Câu 29: H ọ ^ ậ ỉ ẳ t X có vòng benzen và có công thức phân tửlà CxHyN. Khi cho X tác dụng với HCl thu đirtrc mụỐÍ ỵ có công th ứ c dạng RNH2CI. Trong các phân tử X, % khối lượng cùa N là 11,57%; Hãy cho biểếxicó bao nhiêu công thức cẩu tạo? b r iỉ? ' В. 18 C. 5 D. 34 >. V 14 I LOVSBOOK.VN Giu 30: Cho 8(g) bột Cu vào VÌOQml dung dịch A g N O ỉ, sau 1 thời gian phản ứng lọc dược dung dịch A và 9.52(g) chất rắn. Cho tiếp 8 (g) bột Pb vào đung dịch A, phản ừng xong lọc tách đưẹvc dung dịch В chỉ chứa X muối duy nhất và 6.705(g) chất rắn. Nông độ moi/ỉ của AgN0 3 ban đầu là: A. 0 .2 0 M. r В. 0.25М. с 0.35М. а одм. ........ . /ế " Câu 31: Một hỗn hợp X gồm. 1 axit no đơn chức và một axit no, 2 chức. Đốt chóy hoàn toàn a ậạrn} hổn hợp X thu được 0,24 mol CO2 và 0,2 mo! H2O. Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác c l ụ o ^ ^ i NaHCƠ3 dư thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Xác định công thức của 2 axit. A. CH3 COOH và HOOC-CH2-COOH В. HCOOH và HOOC-COOH c. HCOOH vàHOOC-(CH 2)-i-COOH D. CH3COOH và HOOC-COOH Câu 32: Cho 4,6 gam rư ợ u X tác dụng với Na d ư thu được 1Д2 lít Hỉ. Cho 9,0 gam axit hữti cơ'Y tác íiụng với Na d ư thu đirợc 1,68 lít Нг. Đun nóng hồn hợp gồm 4,6 gam rư ợu X và.# Ể3 m axit Y (xúc tác H2SO4 đặc.t0) thu đư ợc 6,6 gam este E. Đốt cháy hoàn toàn ìi thu đirợc CQa ỹà Ýiước theo tỷ lệ mol là 1: 1. Xác định híộu suất phản ứng tạo thành este.Các khí đo ờ đktc. te. A .50% B .60% (c:75% Câu 33: Hợp chất hữu c ơ X c ó công thức phản từ C ỉta ỉh N . Biết X tác dụiigyóĩ urtà-yÿi NaO NaOH và HCI. Số công * í ỹ thức cấu tạo thỏa mẫu là j'Ä? 4 B. 3 c. 1 v Ọ d .2 C â\í34 : Hợp chẩt E tạo từ lon Xn' và Y'. Cả X»*, Y đều cỗ cäu h ì n t e â í ls* 2s* 2pfi. . Л. V So sánh bán W kính của_ *, X, г, Y, X“4 và IY'. .. A, Xll+< Y < Y- < X. li. Xll+< T, С Xn* < Y’ < Y < X. ' D. Y < x & ỷ * < X Câu 35: Cho phương trình phản ứng: --X FeS}! + Cu2S + HNO3 — ^ F e 2(S04)3 + C11SO4 + NO + j | j p Tổng các hộ số của phương trình với các số n g u ỵ ^ t ằ i gỉàn được lập theo phương trinh trên là: A. 100 B. 108 ~ ЧЕЛ 18 D. 150 Câu 36: Cho sơ đồ sau : С4Н7СЮ2 + NaOH -^ lằu iố i X + Y + NaCl. Biết rằng cả X, Y đều tác dụng với Си(ОИ)г. Vậy công thức cấu tạo cứa chất cỗ công thức phân tử С4Н7СЮ2 là : A. CÏ-CH2-COOCH=CH2 ‘r / % B. CH3COO-CHCI-CH3 C. HCOOCHZ-CH2-CH2CI /- у ' 0>ЖОО-СН2-СНС1-СН3 Câu 37: Oxỉ hoá 6 gam rư ợ u X bằng'-0X1 (xúc tác c ũ t 0) thu được 8,4 gam hỗn họp chất lỏng Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng vói Ag2Ơ d ự thpìíg NH3, đun nóng thu được tối đa bao nhiỗu gain Ag ? , A. 16,2 g . ạ W ;4 g t 64,8 g D. 54 g Câu 38: Kỉm loại к hóa trí khôîïg đổi vào 1 0 0 ml dd HCI 1,5M được 2,24 lít H 2 (đktc) và dd X. Tính khối ỉượng kết tủa thu đứợ<; khi cho dung dịch AgNƠ3 dir vào dung dịch X. A. 21,525 g ' S / В. 26,925 g C. 24,225 g b. 27,325 g. Câu 39: Cho dung địch к о и dir vào dung dịch FeCI? thu đưực 13,5 g kết tủa. Nếu thay dung dịch KOH bằng dungtỊịcMìgNOs đu* thì thu đưực bao nhiêu g kễt tủa? A .43,05g / ■■' B; 59,25 g ... с. 53,85'g D. 48,45 g. Câu 40: liỗiíỉệỹp X gồm 2 axit no. Đốt cháý hoàn toàn a mol hổn hợp X thu đựợc a mo! H 2O. Mặt khác; c h o ^ tn o l hỗn hợp X tác dụng với NáHCOá thu được 1,4 a mol CO2. % khối lượng của axit cố khối l^uợng mol nhỏ hơn trong X. ' . ,A; 26r4% . В. 27,3% . C. 43,4% D. 35,8% n . PHÄN RIỀNG (10 câu) FezCS003 + HNO3 + NO + H2O Tổng các hệ số của phương trình với các số nguyên tối giản được jập theo phương trình trện là: LOVEBOOK.VN 115 A. 40 B. 42 34 I). 36 Câu 42i Cho 200ml dung dịch A chứa CuSO* (d = l,25g/m l). Sau khi điện phân A, khối lượng của dung dịch giảm đi 8 (g). Mặt khác, đế làm kết tủa hết lượng CuSOí còn lại chưa bị điện phân phải dùng hết l,]2 (lít) IhS ((ýđktc). Nồng độ c% cùa dung dịch CuSƠ4 trirớc khi điện phân là: :À.9,6% B .50% c .2 0 % D .30% ■o Câu 43: Có 6 gói bột màu đen CuO, MnOz, AgìO, CuS, FeS, PbS. Nếu chỉ có dung dịch HC1 đặc thì nhận biết dirợc bao nhiôu gối bột? D .r' A.6. $3. C.4. Câu 44: Hãy chọn các phát biểu đ ú n g về phenol (CòHsOH) trong các phát biểu sau; (1) phenol có tính axỉt nhưng yếu hơn axit cacbonic; ( 2 ) dung địch phenol làm đổi màu quỳ tím sang đỏ; (3) phenol có tính axit mạnh hơn etanol; (4) phenol tan tốt trong nước lạnh do tạo được liên kết hỉđro với nước; (5) axỉt picric (2 ,4 , 6 - trinitrophenoỉ) có tính axít mạnh hơn phenol; (6) phenol tan tốt trong dung dịch NaOH; Q f tl, 2, X 6 . B. 1, 2,4, 6 . c X 3, 5, ó.... Câu 45: X có công thức phân từ là C9H 12O. X tác dụng với NaOH. X tác dụng vẶ dd brom cho kết tủa Y có công thức phân tử' ìà CgHyOBra. Hãy cho biết X có bao. nhiêu công thýẶ;cẵú tạo thỏa mãn ? a J :'/ --D. -5 B.2 A3 C.4' M1 Câu 46; Trộn 19,2 gam Ftì203 với 5,4 gam Ài rôỉ tien hầnh pháọ ứtìg“nhiệt nhõm ikhõng có mặt không khí và chỉ xảy ra phản ứng khử Fe 2 0 ỉ thành l?e). Hỗn hợp<*sắu phản ứng (sau khi đã làm nguội) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 5,04 li t khí (đktc). Hiệu su ất phản ứng nhiệt nhôm là /■■■-, ệ ih s % . B. 57,5%. c ịố % . D. 62,5%. Câu 47: Tổng số hạt mang điộn trong anion XYị' bằrig 82. Số hạt proton trong hạt nhân X nhiều hơn số hạt proton trong hạt nhân Y là 8 hạt. Số hiệivnguýên tử của X, Y lăn lượt là A.14,8. B.15,7. CJ16,8. D. 17,9. Câu 48: Để xà phòng hóa 10 kg chat béo (RCOÒ)3 C3 ÌÌs người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,37 kg NaOH. Lượng NaOH dư được trung'h.ôa bô’i 500 ml dung dịch HCI 1 M. Khối lượng gỉixcrol và xà pliòng nguyên chất thu được lần lư ờ i ìà ;' 4 .1.035 kg và 11,225 kg. 'fey B. 1,050 kg và 10,315 kg. 0 1 .0 3 5 kg và 10,315 kg. X -ÿ ’ D. 1,050 kg và 11,225 kg. ’■ Câu 49: Xcnluloxơ điaxetat dượcd& ng đ ề sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức đơn giản nhất của xenlulozo* điaxetat làV ử A. C10H13O5. j£í 2H mO7. ,-"Y (ồ fcioHuOy. D. CiĩHuOs- Câu 50: Một hỗn họp X gồm CH3 OH, CH2=CHCH2 0 H, CH3ỂH2OH, C3Hs(OH)3.Cho 25,4 gam hỗn hợp X tác dụng vời Na d ư th u đừợò 5,6 lít H 2 (dktc). Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu được m gam CO ^và^7 gam.HaO. Giá trị cua m là A. 6 1 ,6 gam. , - ' , B. 52,8 gam. c, 44gam . D. 55 gam. B.Theo c h ư ợ n g tr ìr íh Nâng cao (10 câu, t ừ câ u 51 đ ế n câu 60) Câu 51: Phản ử ng giữa glucosơvà CH3OII/HƠ đun nóng thu được sản phẩm là: HOH2Ọ OCHi 16 I LOVEBOOK.VN c. Ỏ CH3 OH Câu 52: Cho 0,1 moi chất X có công thức phân tử là C2H8O3 N2 (M - 108) tác dụng vó-i dung dịch chứa 0,2 moi NaOH đun nóng ihu được khí X làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y Ihu dược m gam chất rắn khan. Giá trị cua m là A. 5,7 gam. *"B. 12,5 gam. c. 15gam. D. 21,8gam. Câu 53: Cho este X có công thức phân từ C4H6O2 phản ứng với NaOH theo sơ đồ sau: X + NaOH muối Y + anđehit 7. Cho biết phân tử khối cùa Y nhỏ hơn 70. Công thức cấu tạo đúng của X là A, CH3C00CH=CIỈ2. !b ) h c o o c h = c íic h 3. c. HCOOCH2CH =CH2. D. CH2=CHCOOCH3. % ) Câu 54: Cho các polime sau : cao sụ.buna; polistircn; amỉlozơ ; amilopectin ; xenlulõsoỉtY —— ------- >z (2) X,Y, z )à các chẩt hữu cơ. Cho biết nhận xét nào sau đây đúng: A.x ìà m ột loại cao su, z là tơ bán tổng hợp B.x là tơ tổng hợp, z là tơ nhân tạo 4 С.Х là tơ bán tổng hợp, z là tơ tống hợp D.x là tơ thiên nhiên, z là tơ bán tổng hợp n i - các nhận định „ „U sau: Câu 2: Cho Ç ÿ (l}Nhựa íịọvoìac, nhựa rezol đẽu có cấu trúc phân nhánh, nhựa rezit có cấu trúc không giạọ, о £2ị)Amìlopectin gồm các gốc ot-g(ucozơ liên kết với nhau bời liên kết a-l,4-glicozitvà a-iÄ-glicozit (3)Quặng boxit là nguyên ỉiệu để điều che’ft^g'trong công nghiệp (4)Tất cà các kim loại kiẽm, Ba và Ca có cấu trúc mạng tỉnh thế lập phương tâm khốK^v (5) \2, nưó*c đá, phot pho trắng và kim cương^đều có cấu trúc tinh thể phân từ (6) Anlylaxetat, o-crezol, phenyl clorua,an]yl clorua đều tác dụng Vơi d u n g d i^ f ja O H loãng, nóng SỔ nhận xét đúng là: ■ A.2 B.4 C.6 /C )b .l t â u 3: Cho các chất tác dụng với nhau từng.đôi một, trong diều kiện tỊ)ÍẾÌpĩợp: (Î) Mg + C0 2 ( ỉ) Mg + S0 2 (5) Mg +Si - З р о Si + N aõụ + H20 (2) F2 + H20 (4) CuS + HCl (S) IiaCl2 + NaHS04 (,loîmé) (Ố)fJaHS04 + NaHC03 SỐ cặp xồy ra phản ứng là * ■' A.8 B.3 C.7 D.4 Câu 4:Thực hiện các thí nghiệm sau: _ (1)Sục H^S dư vào dung dịch P b(N 03) 2v (ôỊSụpậaS dư vào dung dịch KMn0 4/H 2S 04 (2)Sục NH3 dư vào dung dịch AICỈ3 '/ {7} GhộNaK d ư vào dung dịch AgN03 (3) S ụ c ^ u 2 d ư vào dung dịch Ca(0H ) 2 SO3 d ư v ào dung dịch BaCl2 '* (4)Cho NaỊAl(0H)4] d ư vào dung dịch HCK Ç9) Sục Cì2 d ư vào dung dịch Na2 C0 3 (5) SụcC 02 dir vào dung cỉịch natriphenolat ^ (10) Cho Fe(N03);f dirvàó dung dịch AgN03 Số thí nghiệm có kết tủa sau phăn ứng là: Л. 9 B.7 C.6D.5 Càu S: Cho SO1đồ phản ứ n g ’-------------— -------------------------------------- :-------------------------------------*— . . . . . О ♦ NaOH +HCI Glyxitt — Muổỉ (Xi) — —> М и^£Х 2);Х 2 có công thức cấu tạo )à А.(ЛНзМСН(СНз)СООН ' V B.C1H2NCH2C00H C.C1H3NC1I2C001I D. H2NCH(CU3)COOH Câu 6: Cho dãy các công th ử c ^ h â n tử sau: C4K1oO,C4Ii()Cl,C4 H11N1C4 lĩ8. Chất có số lượng đồng phân lớn nhất là __ A .r^H ^O_________ _ \f B- ____________ p. C j H lJLn ____________ n. C Aiọ _______________ Cầu 7: Este X, mạch jhồr có công thức phân từC3H40 2. Khi thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm thu được mộí rruỉối và etanal. X có tên là A. Vinyl axetatf '^ , B.Vinyl fomat C.Metyl acrylat D. Etyl fomat Câu 8:SỐ trigeçHt tối đa tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxỉn là A .9 / Ỳ B.6 C.8 D.12 Câu 9: H&atan hoàn toàn 111 gam hỗn hợp gồm Na và Aỉ (vói tỉ ỉệ sổ mol 2:1) vào mrởc dư được -Щ Щ Ш . * Chó t ừ từ dung dịch 200 m) dung dịch ПС1 IM vào dung dịch X thì thu được tg a m kết tủa. •/Ịặếựcho từ từ 300 ml HCl IM vào X thì thu được l f2 5 tg a m kết tủa. 18 I LOVEBOOK.VN t)e so i n i ' I iNguyc I. PHAN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đ e n câu 40) Câu 1 : Cho các so đồ phản ứng: [С6 И7 0 2 (0 Н )3]п + п ( С И 3 С0)а0 -» Sàn phẩm X (1). . +KMn 04/HìSO^.t0 etUengíicoỉ.xt p —xilen -------- --------- >Y —— ------- >z (2) X,Y, z )à các chẩt hữu cơ. Cho biết nhận xét nào sau đây đúng: A.x ìà m ột loại cao su, z là tơ bán tổng hợp B.x ià tơ tổng hợp, z là tơ nhân tạo 4 С.Х là tơ bán tổng hợp, z là tơ tống hợp D.x là tơ thiên nhiên, z là tơ bán tổng hợp n i - các nhận định „ „U sau: Câu 2: Cho Ç ÿ (l}Nhựa íịọvoìac, nhựa rezol đẽu có cấu trúc phân nhánh, nhựa rezit có cấu trúc không giạọ, о £2ị)Amìlopectin gồm các gốc ot-g(ucozơ liên kết với nhau bời liên kết a-l,4-glicozitvà a-iÄ-glicozit (3)Quặng boxit là nguyên ỉiệu để điều che’ft^g'trong công nghiệp (4)Tất cà các kim loại kiẽm, Ba và Ca có cấu trúc mạng tình thế lập phương tâm khốK^v (5) \2, nưó*c đá, phot pho trắng và kim cương^đều có cấu trúc tinh thể phân từ ( 6 ) Anlylaxetat, o-crezol, phenyl clorua,an]yl clorua đều tác dụng Vơi d u n g d i^ f ja O H loãng, nóng SỔ nhận xét đúng là: ■ A.2 B.4 C.6 ,/C )b .l t â u 3: Cho các chất tác dụng với nhau từng.đôi một, trong diều kiện tỊ)ÍẾÌpĩợp: (Î) Mg + C0 2 ( ỉ) Mg + S0 2 (5) Mg +Si - 3 ĩ 7 ) Si + N aõụ + H20 (2) F2 + H20 (4) CuS + HCl (S) IiaCl2 + NaHS04 (,loîmé) (Ố)fJaHS04 + NaHC03 SỐ cặp xồy ra phản ứng là * ■' A.8 B.3 'c.7 DA Câu 4:Thực hiện các thí nghiệm sau: _ (1)Sục H^S dư vào dung dịch P b(N 03) 2v ( 6 )Sục HaS dư vào dung dịch KMn0 4/H 2S 04 (2)Sục NH3 dư vào dung dịch AICỈ3 '/ {7} Chộ NaK d ư vào dung dịch AgN0 3 (3) S ụ c ^ u 2 d ư vào dung dịch Ca(0H ) 2 SO3 d ư v ào dung dịch BaCl2 '* (4)Cho NaỊ Al(0H)4] d ư vào dung dịch HCK Ç9) Sục Cì2 d ư vào dung dịch Na2 C0 3 (5) SụcC 0 2 dir vào dung cỉịch natriphenolat ^ (10) Cho Fe(N03);f dirvàó dung dịch AgN0 3 Số thí nghiệm có kết tủa sau phăn ứng là: Л. 9 B.7 C.6 D.5 Càu S: Cho SO1đồ phản ứ n g ’-------------— --------------------------------------:-------------------------------------*— . . . . . О ♦ NaOH +HCI Glyxitt — Muổỉ (Xi) — —> М и^£Х 2);Х 2 có công thức cấu tạo )à А.(:1Н3 МСН(СНЗ)С00Н ' V b .c :h 2n c h 2c o o h C.C1H3 NC1I2 C001I D. H2 NCH(CU3)COOH Câu 6 : Cho dãy các công th ử c ^ h â n tử sau: C+H ioO .CjIigCl^H jjN .C^Ïg. Chất có số lượng đồng phân lớn nhất là __ A .r^H ^O_________ _ \f B- ____________ p. C-tHư N____________ n. C Aiọ _______________ Cầu 7: Este X, mạch jhồr có công thức phân từC3H40 2. Khi thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm thu được mộí rruỉối và etanal. X có tên là A. Vinyl axetatf . B.Vinyl fomat C.Metyl acrylat D. Etyl fomat Câu 8 :SỐ trigeçHt tối đa tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxỉn là A .9 / Ỳ B.6 C.8 D.12 Câu 9: Hồa tan hoàn toàn 111 gam hỗn hợp gồm Na và Aỉ (vói tỉ ỉệ sổ mol 2:1) vào mrởc dư được -Щ Щ Ш . * Chó t ừ từ dung dịch 200 m) dung dịch ПС1 IM vào dung dịch X thì thu được tg a m kết tủa. •/Ịặếựcho từ từ 300 ml HCl IM vào X thì thu được l f25tgam kết tủa. 18 I LOVEBOOK.VN t â u 22: Cho các phàn ừng (.lưới đây ịrt) Tinh bột * H20 (H +,t° ) (7) Poli(metyl acryỉat) + NaOlí (đun nóng) -> ự ] Policaproamit + H20 + -* „(8) Nilon-6 + H20 ( H * ,t° ) ~ị3) Polienantamit •{• M20 (t° xúc tác H+) .(9) Amỉíopectin + H20 (t.xúc tác H*) (4) Poliacrilonitrin + Cl2 (as) -* (10) Cao su thiên nhiên (t° ) -+ (5) Poliisopren + nS (11) Rezol (đun nóng 150°C) -» ( 6 ) Cao su buna-N + Br2(CCỈ4) ~» (12)Foli(hexametyien-ađỉpamit) + H2Ũ(H+Jt°) Số phản ứng thuộc loại cắt mạch polime là: A.9 B¥ C.7 D.8 V Câu 23:A ỉà chẩt hữu cơ có công thức phân tửC 3 II7 N0 2 . A tác dụng với NaOíỉ thu được c h l ị k h í X làm xanh giấy quì tím ẩm, X nhẹ hơn không khí và phần dung dịch có chứa muối Y, Y QÓ ÙỊrâìnăng làm mẩt màu nước brom. Công thức của Y là A. H C O O N a C:.CH2 ^ C (C H 3) - C O O N a B.CH3COONa 0jCII2 = CH - COONa Câu 24: Đỗt cháy hoàn toàn 1,48 gam esttí A thu được 2,64 gam C0 2 và l,0 8 -|ã íịr H2 0. Công thức phân tử của A là: /~ * y ' A.C21I40 2 /B Ä H fiO z c.c 3H402 . ,^ Ä C * H ,0 2 Câu 25: X và Y là hai hợp chẩt hữu cơ đồng phân của nhau cCnỊậ^có công thức phân từ C^HfiO^CIy Thúy phân hoàn toàn X trong NaOH d ư thu ăươc hỗn hơiũ/cầc sán phẩm trong đó có 2 muối và 1 ancoỉ. Thủy phân hoàn toàn Y trong KOH d ư thu được hojntWp các sồn phẩm trong đó có 1 muối và 1 anđehit. X và Y lần lư ợ t có công thức cấu tạo là: Ỷy' v A.!ỈCOOCH2COOCH2CH(ha và CH3COOCH2COOCHC!2 ® C H 3 COOCCl2COOCH3 vaC H 2C]COOCH2COOCH2a Jy** C.HCOOCn2 COOCC!2CH3 và CH3 COOCH2COOCHCl2 I).CH3CpOCHaCOOCIiClj và CHzClCOOCHClCOOCHjfcS^ Câu 26: Phát biểu sau đây không đúng là ỹ* A. Polime là hợ p chất có phân tử khối rất lớn đ o n íù ề u đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết vớí nha« tạo nên. \ , B. Hệ SỐ n gọi là hệ số pojime hóa hay độ pqỉỉníé hóa c. Policaproamỉt là sản phẩm của quá trôoivtrùng hợp caprolactam ‘0/Poli(hexam etylen-ađipam it) ỉà polỉí&ẹỉ trùng hợp Câu 37iKhi t iổn hàrih dồng trù n g h,wta Ij3 đion vá acrilonitnn thu đvrạc một loại polỉme chừa 8,69% nitơ về khối lượng. TI lệ số Ịrrílổìch b u ta -l, 3 -đien và acrĩlonỉtrỉn trong poìime trên là Á. 3:1 B .lẬ ^ V @ 2 :1 D .l:l Câu 28:Cho các chất sau : KQH, KHSO4, K]-ỈC03, BaCl2. Số cặp đung dịch có th ể phản ứ ng v ở i nhau là A.4 M fis C.6 D.3 Câu 29: Có bốn ổng ngỊìỉệiT/đựng các hỗn hợp sau: 1) Benzen + phenol; 2) Anilin + dung dịch H2S04 (lấy dư); 3) Anỉỉỉií ^dung dịch NaOH; 4) Anilin + nước, liãy cho biết trong Ốn$£ighỉệj]Ị} nào có sự tách lớp A. 1 ,2 ,3 . 'A- J & ) l ,4 . c. 3 ,4 . D. Chì có 4. Câu 30: ỉỉợp chầt X không \{o mạch hồ- có công thức phân tử C5 H8 0 2, khí tham gia phản ứng xà phòng hoá thú,đư ợ c m ột anđehit và m ột muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức câu tạo phù hợp với x.fläidttg kể đồng phân hình học) y' B.3 C.2 D.5 Câu 3 1 : Khi trùng ngưng 13,1 gam axit g-amfno caproíc VỚI hiệu suất 80%, ngoài amino axít du* nạu&i ta còn thu được m gam poỉlmc và 1,44 gam nước. Giá trị của m là * A ^ i i ,0 2 g a m B* 8,43 gam c. 10,41 gam D. 9,04 gam r t . ^ 2 i i 4 u 2 » V . V . 3 J J 4 V 2 4 *i m t - , 20 I LOVEBOOK.VN r . 8 2 J. . .
- Xem thêm -