Tài liệu ứng dụng phương pháp pcr phát hiện edwardsiella ictaluri trực tiếp từ mô cá bệnh

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0